SanomaWSOY:n tulos kehittyi tammi - kesäkuussa hyvin: liikevoitto parani 13,4 %, 85,4 (75,3) milj. euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 38,6 %, 82,1 (59,2) milj. euroon. Tulos osaketta kohden nousi 0,29 (0,24) euroon. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 602,0 (593,8) milj. euroa. Liikevoittoon, 58,4 (60,5) milj. euroa, sisältyi edellisvuotta vähemmän merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja, 2,4 (12,3) milj. euroa.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

1 171,1

1 148,5

2,0

2 395,9

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

183,7

176,1

4,3

414,8

% liikevaihdosta

15,7

15,3

17,3

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

148,2

139,9

5,9

338,4

% liikevaihdosta

12,7

12,2

14,1

Liikevoitto

85,4

75,3

13,4

205,2

% liikevaihdosta

7,3

6,6

8,6

Tulos ennen

satunnaisia eriä

82,1

59,2

38,6

163,1

% liikevaihdosta

7,0

5,2

6,8

Taseen loppusumma

2 335,0

2 526,3

-7,6

2 453,0

Bruttoinvestoinnit

44,8

45,7

-2,1

94,8

% liikevaihdosta

3,8

3,9

4,0

Omavaraisuusaste, %

38,3

36,4

40,3

Omavaraisuusaste, % *)

46,0

45,0

47,6

Velkaantumisaste (Gearing), %

89,1

97,5

72,9

Velkaantumisaste (Gearing), % *)

57,4

59,7

46,4

Vieraan pääoman rahoituskulut

17,9

23,6

-24,5

47,1

Korollinen vieras pääoma

814,9

1 007,7

-19,1

819,4

Koroton vieras pääoma

675,4

640,8

5,4

686,1

Rahoitusarvopaperit, rahat

ja pankkisaamiset

62,2

152,0

-59,1

128,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

15 977

17 945

-11,0

17 330

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

13 451

14 451

-6,9

14 207


Tulos/osake, EUR

0,29

0,24

21,3

0,69

Rahavirta/osake, EUR

0,68

0,50

37,3

1,65

Oma pääoma/osake, EUR

5,40

5,63

-4,2

6,08

Osakekannan markkina-arvo

2 352,4

1 575,7

49,3

2 554,9

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2 % ja Suomessa vajaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 noin 3 % ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot jäänevät vähäisemmiksi. Nettorahoituskulut pienenevät kuitenkin merkittävästi edellisestä vuodesta. Tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioidaankin olevan edellisvuoden tasoa. Arviot perustuvat oletukseen, etteivät mainosmarkkinat heikkene loppuvuonna olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Toteutuessaan Malmberg-kaupan vaikutus konsernin tulokseen vuonna 2004 on ajoituksestaan johtuen vähäinen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA KESKEISET TAPAHTUMAT

SanomaWSOY-konsernin toiminta kehittyi katsauskaudella hyvin myönteisesti. Liiketoimintaryhmät jatkoivat johdonmukaisesti konsernin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Päätavoitteet olivat kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen. Sanoma Magazines lanseerasi yhteensä 16 lehteä, ja Sanoma osti Uutislehti 100:n julkaisuoikeudet. SWelcom paransi sekä kannattavuuttaan että markkinaosuuttaan. WSOY panosti oppimateriaalien kustantamiseen ja Rautakirja mm. lehtijakelutoiminnan kansainvälistämiseen. Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui: Huhtikuussa myytiin Måndag ja Milvus Förlags sekä katsauskauden jälkeen vähemmistöosuus Savon Medioissa.

Kansainvälistäminen vauhdittui katsauskauden jälkeen: Heinäkuussa WSOY sopi Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin ostamisesta. Kaupan toteutuessa WSOY nousee Euroopan kuudenneksi suurimmaksi oppimateriaalien kustantajaksi. Rautakirja teki esisopimuksen enemmistöosuuden ostamisesta romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distributionista. Konsernin vahva kassavirta ja taseen keveneminen mahdollistavat kasvuhankkeet ja kansainvälistämisen jatkossakin.

LIIKEVAIHTO

SanomaWSOY kasvatti liikevaihtoaan tammi - kesäkuussa 2,0 %, 1 171,1 (1 148,5) milj. euroon. Kasvua toivat Sanoma Magazines, SWelcom ja Rautakirja. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,5 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (21) %.

TULOS

SanomaWSOY:n tulos kehittyi hyvin: konsernin liikevoitto kasvoi 13,4 % ja oli 85,4 (75,3) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi Sanoma Magazinesissä, Sanomassa ja SWelcomissa. Tammi-kesäkuussa merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 2,4 (12,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman mainittuja myyntivoittoja kasvoi 31,7 %.

Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi 5,9 % ja oli 148,2 (139,9) milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 38,6 %, 82,1 (59,2) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,29 (0,24) euroon.

Konsernin nettorahoituserät olivat -3,3 (-16,1) milj. euroa. Rahoitustuotot kasvoivat 17,1 (11,5) milj. euroon ja koostuivat pääasiassa arvopaperisalkun myyntivoitoista, 7,0 milj. euroa, ja osinkotuotoista, 6,0 milj. euroa. Rahoituskulut, 20,4 (27,6) milj. euroa, koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 15,8 (21,7) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 104,6 (73,8) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,68 (0,50) euroa.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitase oli kesäkuun lopussa 2 335,0 (2 526,3) milj. euroa. Rahoitusasema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste oli 38,3 (36,4) % ja pääomalainat mukaan lukien 46,0 (45,0) %. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 826,6 (862,5) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien oli 814,9 ( 1 007,7) ja nettovelka 752,7 (855,7) milj. euroa.

Konsernin arvopaperisalkku realisoitiin ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitusarvopapereita, rahoja ja pankkisaamisia oli 62,2 (152,0) milj. euroa.

Malmberg Investments B.V.:n osto laskee omavaraisuutta hetkellisesti noin 3 prosenttiyksikköä, mutta omavaraisuus paranee nopeasti loppuvuoden aikana konsernin vahvan kassavirran ansiosta.

INVESTOINNIT

SanomaWSOY investoi tammi - kesäkuussa yhä maltillisesti, 44,8 (45,7) milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 6,5 (3,3) milj. euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen mediamainonnan kasvu vauhdittui toisella neljänneksellä. Mainonta kasvoi alkuvuonna TNS Gallup Adexin mukaan 4 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 3 % ja työpaikkailmoittelu 4 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 3 % ja televisiossa 8 %. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta jatkoi kasvuaan Unkarissa ja Belgiassa, mutta laski Hollannissa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan myynti Suomessa nousi tammi - toukokuussa vajaan prosentin.

IFRS-RAPORTOINTI

SanomaWSOY alkaa raportoida IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskentaperiaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon. Tärkeimmät tähän liittyvät muutokset on toteutettu Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla vuoden 2004 alussa. Suurimmat liikevaihtomuutokset aiheutuivat lehtijakelun käsittelemisestä nykyisin välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

Laskentakäytännön muutokset on oikaistu vuoden 2003 vertailutietoihin. Tilintarkastamattomien vertailutieto-oikaisujen mukaan SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2003 pieneni muutoksen myötä noin 38 milj. euroa. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi noin 36 milj. euroa. Muutokset liiketoimintaryhmässä ovat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvoi noin 106 milj. euroa, mutta aikakauslehtien jakelun pieneni noin 115 milj. euroa. Sanoman liikevaihto aleni muutosten jälkeen noin 18 milj. euroa ja Rautakirjan noin 116 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

IFRS-säännökset ja niiden tulkinta tarkentuvat edelleen, joten vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen täsmentyvät myöhemmin. Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan Suomen TEL-eläkejärjestelmän työkyvyttömyysosan etuuspohjainen käsittely kasvattaa eläkevastuuta. Myös vuosittaisten eläkekulujen oletetaan kasvavan. Konsernitasolla vuosittainen kululisäys on vähäinen. Muiden toimintamaiden eläkejärjestelmiä koskevat laskelmat täsmentyvät myöhemmin.

Maaliskuussa julkistetun IFRS 3 -standardin (Business Combinations) mukaan liikearvoja ja rajattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia oikeuksia ei enää poisteta suunnitelman mukaan. Poistojen sijaan suoritetaan arvonalentumistestaus. Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan tämä parantaa merkittävästi konsernin IFRS:n mukaista liikevoittoa. Liikearvon ja konserniliikearvon poistot olivat vuonna 2003 yhteensä 81,4 milj. euroa.

Paikallisten säännösten mukaisia vuoden 2003 tilinpäätöksiä laadittaessa arvioitiin suurimpien liikearvoerien osalta, onko viitteitä arvonalentumisista. Arvioinnit eivät ole aiheuttaneet tarvetta alaskirjauksiin. Vuonna 2001 ostettujen aikakauslehtiyhtiöiden hankintaan liittyvä liikearvo on arvioitu hollantilaisen laskentakäytännön mukaan. Arvonalentumistestauksen hollantilainen käytäntö vastaa olennaisilta osin IFRS-periaatteita.

HALLINTO

SanomaWSOY:n yhtiökokous 30.3.2004 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläisen. Erovuoroisista jäsenistä Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Paavo Hohti sekä jäsenet Sari Baldauf, Robert Castrén, Jane Erkko, Robin Langenskiöld ja Sakari Tamminen.

Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi aloittivat tehtävissään ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseninä 1.4.2004.

OSINKO

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2003 osinkoa 1,00 (0,40) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.4.2004 ja osinko maksettiin 13.4.2004. SanomaWSOY:llä ei ole suunnitelmia maksaa lisäosinkoa vuonna 2004.

OSAKKEET

Katsauskauden aikana SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 15,78 euroa ja osakkeen hinta liikkui 14,01 ja 17,90 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 15,34 euroa ja hinta vaihteli 13,70 ja 17,77 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 219,1 (42,0) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta tapahtui B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 14,2 milj. kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettyinä, oli 2 352,4 (1 575,7) milj. euroa. SanomaWSOY omisti kesäkuun lopussa tytäryhtiönsä Tiikerijakelu Oy:n kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä. Tiikerijakelun osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 3 090 528,68 euroa.

Katsauskauden jälkeen Tiikerijakelu sulautui yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti emoyhtiöön 31.7.2004 ja sen omistuksessa olleet osakkeet mitätöitiin. Mitätöimisen johdosta SanomaWSOY:n osakepääoma aleni 68 928 754,04 eurosta 65 838 225,36 euroon ja yhtiön B-osakkeiden lukumäärä laski 137 078 936 osakkeesta 129 891 660 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä on yhä 23 220 492.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY lunasti vuoden 2003 aikana takaisin yhteensä 3 620 lainaosuutta, jotka mitätöitiin 27.2.2004. Huhtikuussa SanomaWSOY lunasti takaisin 121 lainaosuutta ja katsauskauden jälkeen 74 lainaosuutta, jotka mitätöidään myöhemmin.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2004 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja/tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee noin 230 lehteä ja toimii yhdeksässä maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä ja Unkarissa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

526,2

507,2

3,8

1 064,8

Liikevoitto ilman liikearvon ja

aineettomien oikeuksien poistoja

80,6

72,0

12,1

159,1

% liikevaihdosta

15,3

14,2

14,9

Liikevoitto

43,5

32,0

35,9

78,8

% liikevaihdosta

8,3

6,3

7,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

39,3

24,7

58,8

67,2

% liikevaihdosta

7,5

4,9

6,3

Taseen loppusumma

1 506,5

1 555,1

-3,1

1 504,7

Bruttoinvestoinnit

9,4

7,1

33,1

18,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

4 511

4 452

1,3

4 421

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 980

3 900

2,1

3 879


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2004

2003

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

59 580

54 784

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

232

218

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

202 562

204 538

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

23 614

22 674


Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 526,2 (507,2) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 249,6 (250,9) milj. euroa. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto nousi 97,1 (92,5) milj. euroon ja Sanoma Magazines Finlandin 86,1 (81,5) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 67,5 (61,8) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto nousi 54,9 (50,3) milj. euroon.

Ryhmän ilmoitustuotot tammi - kesäkuussa laskivat prosentin. Heikko kehitys Hollannin mainosmarkkinoilla laski Sanoma Uitgeversin ilmoitustuottoja. Ilmoitustuotot kasvoivat muissa toimintamaissa lähinnä uusien lehtilanseerausten ja Bulgarian toimintojen käynnistymisen ansiosta. Ilmoitustuotot olivat noin 21 (22) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Sanoma Magazinesin levikkituotot kehittyivät hyvin kaikilla markkinoilla ja kasvoivat yhteensä noin 2 %. Sanoma Uitgeversin levikkituotot olivat edellisvuotisella tasolla huolimatta mm. uusien lehtilanseerausten koventamasta kilpailusta Hollannin lukijamarkkinoilla. Sanoma Magazines Finlandissa kasvua toivat päänimikkeiden hyvä kehitys sekä uudet lanseeraukset ja Sanoma Magazines Belgiumissa erityisesti tilausmyynti. Sanoma Magazines International kasvoi pääasiassa Unkarissa, Kroatiassa sekä Bulgariassa.

Sanoma Magazinesin liikevoitto kehittyi erittäin hyvin ja nousi 43,5 (32,0) milj. euroon. Tulosta paransivat viime vuonna aloitettujen kustannussäästöohjelmien ansiosta laskeneet toimintakulut sekä alentuneet poistot. Ryhmän EBITA kasvoi 80,6 (72,0) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin ja Sanoma Magazines Finlandin tulokset paranivat, mutta tulos laski hieman Sanoma Magazines Belgiumissa ja Sanoma Magazines Internationalissa. Sanoma Magazines Internationalin tulokseen vaikuttivat investoinnit uusiin lehtiin. Aldipressin tulos oli viimevuotista parempi pääasiassa uuden liiketoiminnan ja alentuneiden kustannusten ansiosta.

Huhtikuussa Sanoma Magazines Finland myi ruotsalaisen Milvus Förlags AB:n osakkeet. Kaupalla on 2,4 milj. euron positiivinen vaikutus Sanoma Magazines Finlandin vuoden 2004 tulokseen.

Vuonna 2004 Sanoma Magazinesin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Myös liikevoiton arvioidaan paranevan huolimatta merkittävistä panostuksista lehtilanseerauksiin ja kasvuun.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. Taloussanomat, urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja, ilmoituslehti Keltainen Pörssi, joukkoliikennelehti Uutislehti 100 sekä alueelliset lehdet Kaakkois-Suomessa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

213,7

216,6

-1,3

425,5

Liikevoitto ilman liikearvon ja

aineettomien oikeuksien poistoja

28,0

25,2

10,9

77,5

% liikevaihdosta

13,1

11,6

18,2

Liikevoitto

24,7

21,7

13,7

69,4

% liikevaihdosta

11,6

10,0

16,3

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

24,6

20,1

22,4

67,3

% liikevaihdosta

11,5

9,3

15,8

Taseen loppusumma

429,7

443,6

-3,1

447,7

Bruttoinvestoinnit

16,0

13,8

15,6

29,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

2 723

4 617

-41,0

4 027

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

2 377

3 333

-28,7

3 041


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2004

2003

2002

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

429 244

431 262

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 269

500 150

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

20 432

21 701

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

198 693

204 820

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

3 316

3 651

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

34 784

32 513

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 327

1 120

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman tammi - kesäkuun liikevaihto oli 213,7 (216,6) milj. euroa. Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihto oli 124,3 (123,9) milj. euroa ja IS Liiketoimintayksikön 47,0 (46,8) milj. euroa. Kymen Lehtimedian liikevaihto laski hieman, 25,7 (26,4) milj. euroon. Vertailulukuihin sisältyy Leijonajakelu, jonka Sanoma myi syyskuussa 2003 Suomen Postille. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat alkuvuonna 2 % ja olivat 49 (48) % liikevaihdosta. Toisella neljänneksellä kasvu oli 6 %. Helsingin Sanomien ilmoitusmyynti oli edellisvuoden tasoa. Työpaikkailmoittelu kääntyi kasvuun. Kymen Lehtimedian ja erityisesti IS Liiketoimintayksikön ilmoitustuotot kasvoivat. Vertailukaudella Sanoman ilmoitusmyyntiä kasvattivat eduskuntavaalit.

Levikkituotot kasvoivat hieman ja olivat 43 (43) % ryhmän liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat noin 2 %. Lehden levikki oli lähes edellisvuotisella tasolla. Ilta-Sanomat kasvatti levikkiään ja markkinaosuuttaan mm. uusien liitteiden ansiosta. Maakuntalehtien levikit olivat edellisvuoden tasolla.

Sanoman liikevoitto kasvoi 24,7 (21,7) milj. euroon maltillisen kulukehityksen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ansiosta. Vuonna 2003 liiketulokseen sisältyi 1,0 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Sanoman tammi - kesäkuun EBITA oli 28,0 (25,2) milj. euroa. Tulos parani sekä Helsingin Sanomat -yksikössä, IS Liiketoimintayksikössä että Kymen Lehtimediassa.

Katsauskauden jälkeen Sanoma myi loput Savon Mediat Oy:n osakkeet Ilkka-Yhtymälle. Kauppahinta oli noin 7,3 milj. euroa.

Vuonna 2004 Sanoman vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan. Perusliiketoimintojen operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan pitkän ajan kehittämistoimien ansiosta liikevaihtoa enemmän. Liiketoimintaryhmän liikevoitto jää edellisestä vuodesta, sillä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kertyvän vähemmän kuin vuonna 2003.

WSOY

Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa ja useissa erikoiskustanteissa. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja johtava kalenterikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

91,4

97,0

-5,8

212,2

Liikevoitto ilman liikearvon ja

aineettomien oikeuksien poistoja

4,6

6,7

-31,3

28,0

% liikevaihdosta

5,1

6,9

13,2

Liikevoitto

3,1

5,3

-41,1

22,6

% liikevaihdosta

3,4

5,4

10,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

3,1

3,8

-17,7

21,0

% liikevaihdosta

3,4

3,9

9,9

Taseen loppusumma

193,4

190,9

1,3

203,8

Bruttoinvestoinnit

5,1

5,0

1,9

8,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

1 937

1 946

-0,5

1 933

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 819

1 864

-2,4

1 859


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2004

2003

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

309

302

Sähköiset tuotteet, kpl

41

50

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

476

670

Sähköiset tuotteet, kpl

101

107

Painetut kirjat, milj. kpl

9,3

9,5

Paperin kulutus, tonnia

7 594

7 340


WSOY:n liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 91,4 (97,0) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto jäi edellisvuodesta 1,2 %. Kustantamisen liikevaihto oli 69,4 (75,5) milj. euroa. Lukuun sisältyy Young Digital Polandin liikevaihto maaliskuun alusta alkaen. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi joulukuussa 2003 myyty Genimap ja huhtikuussa 2004 myyty Everscreen AB. Rakennemuutokset huomioon ottaen kustantamisen liikevaihto laski 2,2 %. Lasku johtui mm. joidenkin suurteos- ja oppikirjatoimitusten siirtymisestä loppuvuoteen. Painamisen liikevaihto oli 28,8 (28,5) milj. euroa ja kalenteriliiketoiminnan 3,5 (4,2) milj. euroa.

Katsauskaudella erityisesti yleinen kirjallisuus menestyi. Myynti kirjakaupoille kasvoi 10 %, mutta kirjakerhomyynti jäi hieman viime vuodesta.

WSOY:n oman toiminnan liikevoitto oli 3,1 (3,8) milj. euroa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Tammi - kesäkuun koko liikevoitto oli 3,1 (5,3) milj. euroa. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi 1,4 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Ryhmän EBITA oli 4,6 (6,7) milj. euroa. Kustantamisen liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Muut toimialat paransivat tulostaan.

Katsauskauden jälkeen WSOY teki sopimuksen hollantilaisen oppimateriaalikustantaja Malmberg Investments B.V.:n ostamisesta. Kaupan toteutumisen ehtona on Hollannin ja Belgian kilpailuviranomaisten ja Malmbergin henkilöstöneuvoston hyväksyntä. Oppimateriaalien kustantaminen keskitetään jatkossa uuteen yksikköön, WSOY Educationaliin. Kaupan ajankohdasta johtuen yrityshankinnan vaikutus WSOY:n vuoden 2004 tulokseen on vähäinen.

WSOY:n vuoden 2004 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasoa, mutta konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvaa. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta. Arvio ei sisällä Malmberg-kaupan vaikutusta.

SWELCOM

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

60,3

51,8

16,5

104,9

Liikevoitto ilman liikearvon ja

aineettomien oikeuksien poistoja

20,3

14,8

37,2

29,6

% liikevaihdosta

33,7

28,6

28,3

Liikevoitto

4,0

0,7

503,5

1,2

% liikevaihdosta

6,7

1,3

1,1

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

4,0

0,7

488,7

1,0

% liikevaihdosta

6,7

1,3

1,0

Taseen loppusumma

136,1

132,5

2,7

142,3

Bruttoinvestoinnit

5,1

3,4

48,6

8,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

418

408

2,3

416

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

381

383

-0,5

392


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2004

2003

Nelosen osuus

televisiomainonnasta

29,4 %

26,9 %

Nelosen päiväpeitto

43 %

43 %

Nelosen kaupallinen katsojaosuus

24,3 %

21,2 %

Nelosen valtakunnallinen

katsojaosuus

12,2 %

10,9 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl (30.6.)

270

245

Maksu-tv-tilauksia,

1 000 kpl (30.6.)

33

33

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl (30.6.)

47

36


SWelcomin liikevaihto jatkoi alkuvuonna erinomaista kehitystään ja nousi 60,3 (51,8) milj. euroon. Sekä Nelonen että HTV kasvoivat edelleen. Nelosen mainosmyynti kasvoi tarkastelujaksolla lähes 19 %. Nelosen liikevaihto oli 34,1 (28,7) milj. euroa. Katsojaosuudet, erityisesti kaupallinen katsojaosuus, nousivat voimakkaasti ohjelmapanostusten ansiosta. Suomen pääkanavista vain Nelosen katselu lisääntyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. HTV kasvoi sekä liittymämyynnin että laajakaistaisten internetpalvelujen menestyessä. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (55) %.

SWelcomin tuloskehitys jatkui myynnin kasvun ansiosta erinomaisena: tammi - kesäkuun liikevoitto oli 4,0 (0,7) milj. euroa. EBITA oli 20,3 (14,8) milj. euroa. Sekä HTV:n että Nelosen liiketulokset paranivat selvästi.

Vuonna 2004 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymämyynnin ja laajakaistapalvelujen suosion ansiosta. Liikevoitto paranee edelleen.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta. Rautakirja toimii Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Tshekissä ja Virossa. Ryhmään kuuluvat mm. Suomen johtava kioskiketju R-kioski, maan suurin lehtijakeluliike Lehtipiste, Suomen laajin kirjakauppaketju Suomalainen Kirjakauppa sekä elokuvateatteritoimintaa harjoittava Finnkino.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

305,0

303,5

0,5

653,8

Liikevoitto ilman liikearvon ja

aineettomien oikeuksien poistoja

15,9

17,5

-9,5

45,7

% liikevaihdosta

5,2

5,8

7,0

Liikevoitto

11,5

12,5

-7,8

35,5

% liikevaihdosta

3,8

4,1

5,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

12,1

14,4

-16,1

41,3

% liikevaihdosta

4,0

4,7

6,3

Taseen loppusumma

330,8

296,0

11,7

348,6

Bruttoinvestoinnit

8,6

16,3

-47,2

28,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

6 314

6 447

-2,1

6 458

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 821

4 897

-1,6

4 962


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6. *)

2004

2003

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

57 803

59 774

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

2 556

2 687

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

1 703

1 781

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa,

tuhansia

63 120

61 946

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - kesäkuussa 305,0 (303,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Virossa, Liettuassa ja Tshekissä, mutta laski hieman Suomessa ja Latviassa. Lähes 90 % liikevaihdosta tulee Suomesta.

Kioskikaupan liikevaihto oli alkuvuonna 167,8 (172,3) milj. euroa. Suomessa oluen hintasota sekä prepaid-puhelinkorttien myynnin lasku vähensivät liikevaihtoa; myös jäätelön ja juomien myynti kangerteli alkukesällä. Lehtitukkukaupan liikevaihto laski 39,6 (42,4) milj. euroon, kun Latvian yhtiö ulkoisti omien kioskiketjujen tavaralogistiikan hoitamisen. Suomessa irtonumeromyynti kasvoi 4,1 %.

Kirjakaupan alkuvuoden liikevaihto kasvoi 48,4 (45,3) milj. euroon keväällä 2003 tehtyjen yritysostojen vauhdittamana. Myös kirjamyynti kehittyi erittäin myönteisesti. Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto oli 26,1 (25,1) milj. euroa. Elokuvissakäynnit kasvoivat alkuvuonna yhä voimakkaasti Latviassa ja Liettuassa, mutta vähenivät Virossa ja Suomessa, jossa kävijämäärät kuitenkin kääntyivät kasvuun toukokuussa. Liikevaihtoa kasvatti myös virolaisen V & K Holding -videotukkuliikkeen hankinta huhtikuussa. Ravintolatoiminnan liikevaihto väheni 28,8 (30,0) milj. euroon sekä taukopaikkojen että Pizza Hut -ravintoloiden myynnin laskiessa. Kumpikin ketju lopetti yhden myyntipisteen.

Rautakirjan liikevoitto laski 11,5 (12,5) milj. euroon. Tulokseen vaikuttivat erityisesti elokuvateatteritoiminnan vaisu alkuvuosi Suomessa sekä kirjakaupan tilausmyynnin uusi jaksotuskäytäntö, jolla ei vuositasolla kuitenkaan ole vaikutusta Rautakirjan tulokseen. Rautakirjan EBITA oli tammi - kesäkuussa 15,9 (17,5) milj. euroa. Kioskikaupan ja lehtitukkukaupan EBITA oli edellisen vuoden tasoa muiden toimialojen laskiessa. Kuvatallenteisiin liittyvien levitysoikeuksien kirjauskäytäntöä on täsmennetty vuoden 2004 alussa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos kasvatti Rautakirjan vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon EBITAa 2,4 milj. euroa vuositason vaikutuksen ollessa 4,3 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon.

Katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa Rautakirja teki esisopimuksen 51 %:n osuuden ostamisesta romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distribution SRL:stä. Yhtiö siirtyy Rautakirjan omistukseen syksyllä.

Vuosi 2004 on kaupan alalla erittäin haasteellinen ja koko vuoden kasvu jäänee aiempia vuosia alhaisemmaksi. Rautakirjan vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan päivittäistavarakaupan kasvun mukaisesti. Liikevoiton ennustetaan kuitenkin paranevan.

Helsingissä 10.8.2004

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

LIIKEVAIHTO

1 171,1

1 148,5

2,0

2 395,9

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

5,3

4,1

29,1

1,5

Valmistus omaan käyttöön

0,5

0,6

-16,0

1,2

Liiketoiminnan muut tuotot

24,5

27,3

-10,2

83,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

3,8

5,0

-23,0

6,1

Materiaalit ja palvelut

531,0

500,6

6,1

1 058,4

Henkilöstökulut

271,0

287,7

-5,8

562,9

Poistot ja arvonalentumiset

98,3

100,8

-2,5

209,5

Liiketoiminnan muut kulut

219,6

221,1

-0,7

451,8

LIIKEVOITTO

85,4

75,3

13,4

205,2

Rahoitustuotot

17,1

11,5

48,8

21,5

Rahoituskulut

20,4

27,6

-26,0

63,6

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

82,1

59,2

38,6

163,1

Satunnaiset erät

1,4

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

83,5

59,2

41,1

163,1

Välittömät verot

-36,9

-22,2

65,8

-55,6

Vähemmistön osuus

-0,9

-1,5

-43,4

-3,0

KATSAUSKAUDEN TULOS

45,8

35,4

29,3

104,5


Liikevaihdon laskentakäytäntöä on muutettu ja vertailutiedot on oikaistu kappaleessa IFRS-raportointi kuvatulla tavalla.


Tuloslaskelman ostojen ja liiketoiminnan muiden kulujen ryhmittelyä on yhtenäistetty erityisesti lehtijakeluun liittyvien kulujen osalta ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutoksilla ei ole vaikutusta liikevoittoon.

KONSERNITASE

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

158,9

166,0

-4,2

158,0

Liikearvo

1 050,2

1 120,2

-6,2

1 081,7

Aineelliset hyödykkeet

450,4

458,8

-1,8

453,9

Sijoitukset

167,6

197,4

-15,1

177,5

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 827,1

1 942,2

-5,9

1 871,1

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

98,0

97,9

0,1

95,0

Pitkäaikaiset saamiset

63,8

67,6

-5,7

66,0

Lyhytaikaiset saamiset

283,9

266,6

6,5

292,2

Rahoitusarvopaperit

14,9

98,1

-84,8

60,6

Rahat ja pankkisaamiset

47,3

53,8

-12,2

68,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

507,8

584,1

-13,1

581,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 335,0

2 526,3

-7,6

2 453,0

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

68,9

68,9

68,9

Ylikurssirahasto

31,8

31,8

31,8

Muut rahastot

369,4

369,4

369,4

Edellisten tilikausien voitto

310,7

357,0

-13,0

356,7

Katsauskauden voitto

45,8

35,4

29,3

104,5

Pääomalainat

170,3

207,4

-17,9

171,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

996,9

1 069,9

-6,8

1 102,9

VÄHEMMISTÖOSUUS

18,1

15,4

17,7

16,3

PAKOLLISET VARAUKSET

38,7

14,7

164,0

34,1

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

34,6

34,1

1,2

36,4

Pitkäaikainen vieras pääoma

211,4

589,3

-64,1

365,3

Lyhytaikainen vieras pääoma

1 035,3

803,0

28,9

898,0

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 335,0

2 526,3

-7,6

2 453,0


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

Liikevoitto

85,4

75,3

13,4

205,2

Oikaisut liikevoittoon

72,9

57,7

26,3

129,5

Käyttöpääoman muutos

-24,4

-4,8

-410,3

-1,4

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja

134,0

128,3

4,4

333,3

Rahoituserät ja verot

-29,3

-54,5

46,1

-85,2

Liiketoiminnan rahavirta

104,6

73,8

41,7

248,1

Investointien rahavirta

-16,0

26,5

19,7

Rahavirta ennen rahoitusta

88,7

100,4

-11,6

267,8

Rahoituksen rahavirta

-163,2

-64,3

-153,7

-253,4

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

-74,5

36,1

14,4

Rahavarojen kurssierot

7,9

-6,5

-8,1

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

-66,6

29,6

6,4

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

128,8

122,4

5,2

122,4

Taseen mukaiset rahavarat

30.6. / 31.12.

62,2

152,0

-59,1

128,8


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

15,8

17,8

-11,2

16,9

Rahalaitoslainat

1,4

2,4

-40,1

1,9

Muut lainat

5,5

4,8

14,8

8,0

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset

yhteensä

8,9

10,8

-17,5

9,2

Vakuudeksi annetut irtaimistokiinnitykset

yhteensä

18,2

2,6

613,5

18,3

Pantatut arvopaperit yhteensä

5,6

22,7

-75,4

5,6

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,9

Yrityskiinnitykset

2,9

5,0

-42,3

2,8

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

2,2

3,0

-27,2

2,2

Talletukset

5,6

2,5

122,0

4,0

YHTEENSÄ

10,7

11,5

-7,1

8,9

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

15,9

8,9

77,4

15,7

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

18,2

19,7

-7,4

18,2

MUUT OMAT VASTUUT

Toimitilojen vuokravastuut

164,9

149,7

10,2

179,8

Muut leasingvastuut

34,6

35,1

-1,5

36,8

Pääomalainojen korot

4,5

3,7

24,3

4,1

Muut vastuut

66,1

97,0

-31,9

73,2

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

270,1

285,5

-5,4

293,9

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

347,6

361,6

-3,9

369,8


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

340,0

580,0

-41,4

340,0

Asetetut

254,8

254,8

254,8

Koronvaihtosopimukset

210,0

380,0

-44,7

210,0

YHTEENSÄ

804,8

1 214,8

-33,8

804,8

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

12,0

57,6

-79,2

18,1

YHTEENSÄ

12,0

57,6

-79,2

18,1

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

15,2

Asetetut

16,6

YHTEENSÄ

31,7

YHTEENSÄ

816,7

1 272,4

-35,8

854,6


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.6.2004

30.6.2003

Muutos,%

31.12.2003

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,5

0,2

189,3

0,6

Asetetut

-2,8

-4,6

-39,8

-4,3

Koronvaihtosopimukset

-0,2

-5,6

-95,8

0,0

YHTEENSÄ

-2,5

-10,0

-75,1

-3,7

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

-0,1

-0,8

-92,9

0,2

YHTEENSÄ

-0,1

-0,8

-92,9

0,2

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

Asetetut

-0,8

YHTEENSÄ

-0,8

YHTEENSÄ

-2,5

-10,8

-76,4

-4,3


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

LIIKEVAIHTO

569,0

602,0

554,7

593,8

571,6

675,7

2 395,9

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

3,7

1,6

4,4

-0,3

-0,1

-2,6

1,5

Valmistus omaan käyttöön

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,4

1,2

Liiketoiminnan muut tuotot

11,9

12,7

7,1

20,3

15,9

39,9

83,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,3

2,5

1,6

3,4

1,5

-0,3

6,1

Materiaalit ja palvelut

261,9

269,1

244,5

256,1

254,4

303,3

1 058,4

Henkilöstökulut

134,7

136,2

143,6

144,1

133,9

141,3

562,9

Poistot ja arvonalentumiset

49,3

48,9

51,7

49,1

50,8

58,0

209,5

Liiketoiminnan muut

kulut

113,3

106,3

113,5

107,6

99,2

131,5

451,8

LIIKEVOITTO

27,0

58,4

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2

Rahoitustuotot

9,7

7,4

4,7

6,8

6,7

3,3

21,5

Rahoituskulut

9,7

10,7

19,6

8,0

15,6

20,3

63,6

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

27,0

55,1

-0,1

59,3

42,0

61,9

163,1

Satunnaiset erät

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TULOS SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN

28,4

55,1

-0,1

59,3

42,0

61,9

163,1

Välittömät verot

-18,4

-18,5

-6,1

-16,2

-15,7

-17,7

-55,6

Vähemmistön osuus

-0,2

-0,7

-1,0

-0,6

-0,1

-1,3

-3,0

KATSAUSKAUDEN TULOS

9,8

36,0

-7,1

42,6

26,1

42,9

104,5


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

119,3

130,3

123,3

127,6

128,0

157,7

536,6

Sanoma Magazines Belgium

47,5

49,6

44,3

48,2

43,5

52,1

188,1

Sanoma Magazines Finland

43,1

43,0

40,2

41,3

38,4

48,0

167,9

Sanoma Magazines International

31,6

36,0

28,4

33,4

29,0

36,4

127,2

Aldipress

26,2

28,7

24,8

25,5

28,8

30,2

109,3

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-14,1

-14,8

-15,3

-14,5

-16,9

-17,7

-64,3

YHTEENSÄ

253,7

272,6

245,8

261,5

250,8

306,8

1 064,8


SANOMA

Helsingin Sanomat

62,2

62,1

63,0

60,9

56,6

63,2

243,7

IS Liiketoimintayksikkö

22,1

24,9

22,7

24,1

23,4

23,4

93,6

Kymen Lehtimedia

12,0

13,7

12,7

13,7

12,8

13,5

52,7

Muut

32,3

33,3

50,1

50,5

42,2

33,5

176,3

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-24,5

-24,4

-40,7

-40,4

-34,0

-25,7

-140,8

YHTEENSÄ

104,1

109,6

107,8

108,8

101,0

107,9

425,5

WSOY

Kustantaminen

31,6

37,8

31,3

44,2

29,2

37,9

142,6

Painaminen

15,2

13,6

15,1

13,4

14,7

17,0

60,2

Kalenteriliiketoiminta

1,3

2,2

1,6

2,6

11,8

16,1

32,1

Muut

1,2

1,2

1,0

1,1

1,1

1,3

4,6

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-6,5

-6,2

-6,6

-6,7

-5,9

-7,9

-27,2

YHTEENSÄ

42,8

48,6

42,4

54,6

50,9

64,3

212,2

SWELCOM

Nelonen

15,9

18,2

13,6

15,2

11,7

16,1

56,5

Muut

14,0

12,7

11,8

12,1

12,0

14,1

50,0

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-0,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

-1,7

YHTEENSÄ

29,6

30,6

24,9

26,9

23,3

29,8

104,9

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

80,5

87,4

79,9

92,4

88,1

92,4

352,8

Lehtitukkukauppa

19,0

20,6

20,0

22,3

22,3

23,0

87,6

Kirjakauppa

27,6

20,8

25,7

19,6

31,8

44,7

121,8

Elokuvateatteritoiminta

14,5

11,6

14,6

10,6

11,8

15,9

52,8

Ravintolatoiminta

13,6

15,3

13,4

16,6

17,4

15,2

62,6

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-2,7

-3,0

-5,6

-6,0

-6,1

-6,2

-23,8

YHTEENSÄ

152,4

152,6

148,0

155,5

165,4

185,0

653,8

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-13,6

-12,0

-14,1

-13,3

-19,8

-18,1

-65,3

YHTEENSÄ

569,0

602,0

554,7

593,8

571,7

675,7

2 395,9


EBITA*) LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

Sanoma Magazines

28,8

51,8

26,5

45,4

37,6

49,6

159,1

Sanoma **)

13,1

14,9

12,5

12,7

19,7

32,5

77,5

WSOY **)

-0,8

5,5

-0,9

7,6

6,9

14,3

28,0

SWelcom

9,9

10,5

6,7

8,2

5,9

8,9

29,6

Rautakirja

8,5

7,4

9,9

7,6

13,0

15,2

45,7

Muut yhtiöt ***)

0,0

-1,1

-2,8

8,7

0,2

-4,8

1,3

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

-0,8

0,6

-3,4

1,1

-0,3

-0,2

-2,7

YHTEENSÄ

58,7

89,5

48,5

91,4

83,0

115,5

338,4

*) Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

**) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

***) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

Sanoma Magazines

10,9

32,6

5,9

26,1

18,3

28,5

78,8

Sanoma *)

11,4

13,3

10,7

11,0

17,9

29,7

69,4

WSOY *)

-1,5

4,6

-1,6

6,9

4,7

12,7

22,6

SWelcom

0,8

3,3

-1,1

1,8

0,3

0,2

1,2

Rautakirja

6,3

5,3

7,3

5,2

10,0

13,0

35,5

Muut yhtiöt **)

0,0

-1,1

-4,5

5,4

-1,2

-5,8

-6,1

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

-0,8

0,5

-1,9

4,2

0,9

0,7

3,9

YHTEENSÄ

27,0

58,4

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet