SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004



SanomaWSOY:n tulos kehittyi tammi - kesäkuussa hyvin: liikevoitto parani 13,4 %, 85,4 (75,3) milj. euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 38,6 %, 82,1 (59,2) milj. euroon. Tulos osaketta kohden nousi 0,29 (0,24) euroon. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 602,0 (593,8) milj. euroa. Liikevoittoon, 58,4 (60,5) milj. euroa, sisältyi edellisvuotta vähemmän merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja, 2,4 (12,3) milj. euroa.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2 % ja Suomessa vajaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 noin 3 % ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot jäänevät vähäisemmiksi. Nettorahoituskulut pienenevät kuitenkin merkittävästi edellisestä vuodesta. Tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioidaankin olevan edellisvuoden tasoa. Arviot perustuvat oletukseen, etteivät mainosmarkkinat heikkene loppuvuonna olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Toteutuessaan Malmberg-kaupan vaikutus konsernin tulokseen vuonna 2004 on ajoituksestaan johtuen vähäinen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA KESKEISET TAPAHTUMAT

SanomaWSOY-konsernin toiminta kehittyi katsauskaudella hyvin myönteisesti. Liiketoimintaryhmät jatkoivat johdonmukaisesti konsernin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Päätavoitteet olivat kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen. Sanoma Magazines lanseerasi yhteensä 16 lehteä, ja Sanoma osti Uutislehti 100:n julkaisuoikeudet. SWelcom paransi sekä kannattavuuttaan että markkinaosuuttaan. WSOY panosti oppimateriaalien kustantamiseen ja Rautakirja mm. lehtijakelutoiminnan kansainvälistämiseen. Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui: Huhtikuussa myytiin Måndag ja Milvus Förlags sekä katsauskauden jälkeen vähemmistöosuus Savon Medioissa.

Kansainvälistäminen vauhdittui katsauskauden jälkeen: Heinäkuussa WSOY sopi Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin ostamisesta. Kaupan toteutuessa WSOY nousee Euroopan kuudenneksi suurimmaksi oppimateriaalien kustantajaksi. Rautakirja teki esisopimuksen enemmistöosuuden ostamisesta romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distributionista. Konsernin vahva kassavirta ja taseen keveneminen mahdollistavat kasvuhankkeet ja kansainvälistämisen jatkossakin.

LIIKEVAIHTO

SanomaWSOY kasvatti liikevaihtoaan tammi - kesäkuussa 2,0 %, 1 171,1 (1 148,5) milj. euroon. Kasvua toivat Sanoma Magazines, SWelcom ja Rautakirja. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,5 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (21) %.

TULOS

SanomaWSOY:n tulos kehittyi hyvin: konsernin liikevoitto kasvoi 13,4 % ja oli 85,4 (75,3) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi Sanoma Magazinesissä, Sanomassa ja SWelcomissa. Tammi?kesäkuussa merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 2,4 (12,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman mainittuja myyntivoittoja kasvoi 31,7 %.

Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi 5,9 % ja oli 148,2 (139,9) milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 38,6 %, 82,1 (59,2) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,29 (0,24) euroon.

Konsernin nettorahoituserät olivat -3,3 (-16,1) milj. euroa. Rahoitustuotot kasvoivat 17,1 (11,5) milj. euroon ja koostuivat pääasiassa arvopaperisalkun myyntivoitoista, 7,0 milj. euroa, ja osinkotuotoista, 6,0 milj. euroa. Rahoituskulut, 20,4 (27,6) milj. euroa, koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 15,8 (21,7) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 104,6 (73,8) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,68 (0,50) euroa.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitase oli kesäkuun lopussa 2 335,0 (2 526,3) milj. euroa. Rahoitusasema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste oli 38,3 (36,4) % ja pääomalainat mukaan lukien 46,0 (45,0) %. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 826,6 (862,5) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien oli 814,9 ( 1 007,7) ja nettovelka 752,7 (855,7) milj. euroa.

Konsernin arvopaperisalkku realisoitiin ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitusarvopapereita, rahoja ja pankkisaamisia oli 62,2 (152,0) milj. euroa.

Malmberg Investments B.V.:n osto laskee omavaraisuutta hetkellisesti noin 3 prosenttiyksikköä, mutta omavaraisuus paranee nopeasti loppuvuoden aikana konsernin vahvan kassavirran ansiosta.

INVESTOINNIT

SanomaWSOY investoi tammi - kesäkuussa yhä maltillisesti, 44,8 (45,7) milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 6,5 (3,3) milj. euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen mediamainonnan kasvu vauhdittui toisella neljänneksellä. Mainonta kasvoi alkuvuonna TNS Gallup Adexin mukaan 4 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 3 % ja työpaikkailmoittelu 4 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 3 % ja televisiossa 8 %. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta jatkoi kasvuaan Unkarissa ja Belgiassa, mutta laski Hollannissa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan myynti Suomessa nousi tammi - toukokuussa vajaan prosentin.

IFRS-RAPORTOINTI

SanomaWSOY alkaa raportoida IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskentaperiaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon. Tärkeimmät tähän liittyvät muutokset on toteutettu Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla vuoden 2004 alussa. Suurimmat liikevaihtomuutokset aiheutuivat lehtijakelun käsittelemisestä nykyisin välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

Laskentakäytännön muutokset on oikaistu vuoden 2003 vertailutietoihin. Tilintarkastamattomien vertailutieto-oikaisujen mukaan SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2003 pieneni muutoksen myötä noin 38 milj. euroa. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi noin 36 milj. euroa. Muutokset liiketoimintaryhmässä ovat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvoi noin 106 milj. euroa, mutta aikakauslehtien jakelun pieneni noin 115 milj. euroa. Sanoman liikevaihto aleni muutosten jälkeen noin 18 milj. euroa ja Rautakirjan noin 116 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

IFRS-säännökset ja niiden tulkinta tarkentuvat edelleen, joten vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen täsmentyvät myöhemmin. Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan Suomen TEL-eläkejärjestelmän työkyvyttömyysosan etuuspohjainen käsittely kasvattaa eläkevastuuta. Myös vuosittaisten eläkekulujen oletetaan kasvavan. Konsernitasolla vuosittainen kululisäys on vähäinen. Muiden toimintamaiden eläkejärjestelmiä koskevat laskelmat täsmentyvät myöhemmin.

Maaliskuussa julkistetun IFRS 3 -standardin (Business Combinations) mukaan liikearvoja ja rajattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia oikeuksia ei enää poisteta suunnitelman mukaan. Poistojen sijaan suoritetaan arvonalentumistestaus. Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan tämä parantaa merkittävästi konsernin IFRS:n mukaista liikevoittoa. Liikearvon ja konserniliikearvon poistot olivat vuonna 2003 yhteensä 81,4 milj. euroa.

Paikallisten säännösten mukaisia vuoden 2003 tilinpäätöksiä laadittaessa arvioitiin suurimpien liikearvoerien osalta, onko viitteitä arvonalentumisista. Arvioinnit eivät ole aiheuttaneet tarvetta alaskirjauksiin. Vuonna 2001 ostettujen aikakauslehtiyhtiöiden hankintaan liittyvä liikearvo on arvioitu hollantilaisen laskentakäytännön mukaan. Arvonalentumistestauksen hollantilainen käytäntö vastaa olennaisilta osin IFRS-periaatteita.

HALLINTO

SanomaWSOY:n yhtiökokous 30.3.2004 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläisen. Erovuoroisista jäsenistä Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Paavo Hohti sekä jäsenet Sari Baldauf, Robert Castrén, Jane Erkko, Robin Langenskiöld ja Sakari Tamminen.

Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi aloittivat tehtävissään ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseninä 1.4.2004.

OSINKO

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2003 osinkoa 1,00 (0,40) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.4.2004 ja osinko maksettiin 13.4.2004. SanomaWSOY:llä ei ole suunnitelmia maksaa lisäosinkoa vuonna 2004.

OSAKKEET

Katsauskauden aikana SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 15,78 euroa ja osakkeen hinta liikkui 14,01 ja 17,90 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 15,34 euroa ja hinta vaihteli 13,70 ja 17,77 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 219,1 (42,0) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta tapahtui B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 14,2 milj. kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettyinä, oli 2 352,4 (1 575,7) milj. euroa. SanomaWSOY omisti kesäkuun lopussa tytäryhtiönsä Tiikerijakelu Oy:n kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä. Tiikerijakelun osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 3 090 528,68 euroa.

Katsauskauden jälkeen Tiikerijakelu sulautui yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti emoyhtiöön 31.7.2004 ja sen omistuksessa olleet osakkeet mitätöitiin. Mitätöimisen johdosta SanomaWSOY:n osakepääoma aleni 68 928 754,04 eurosta 65 838 225,36 euroon ja yhtiön B-osakkeiden lukumäärä laski 137 078 936 osakkeesta 129 891 660 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä on yhä 23 220 492.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY lunasti vuoden 2003 aikana takaisin yhteensä 3 620 lainaosuutta, jotka mitätöitiin 27.2.2004. Huhtikuussa SanomaWSOY lunasti takaisin 121 lainaosuutta ja katsauskauden jälkeen 74 lainaosuutta, jotka mitätöidään myöhemmin.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2004 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja/tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.


SANOMA MAGAZINES
Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee noin 230 lehteä ja toimii yhdeksässä maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä ja Unkarissa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 526,2 (507,2) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 249,6 (250,9) milj. euroa. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto nousi 97,1 (92,5) milj. euroon ja Sanoma Magazines Finlandin 86,1 (81,5) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 67,5 (61,8) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto nousi 54,9 (50,3) milj. euroon.

Ryhmän ilmoitustuotot tammi - kesäkuussa laskivat prosentin. Heikko kehitys Hollannin mainosmarkkinoilla laski Sanoma Uitgeversin ilmoitustuottoja. Ilmoitustuotot kasvoivat muissa toimintamaissa lähinnä uusien lehtilanseerausten ja Bulgarian toimintojen käynnistymisen ansiosta. Ilmoitustuotot olivat noin 21 (22) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Sanoma Magazinesin levikkituotot kehittyivät hyvin kaikilla markkinoilla ja kasvoivat yhteensä noin 2 %. Sanoma Uitgeversin levikkituotot olivat edellisvuotisella tasolla huolimatta mm. uusien lehtilanseerausten koventamasta kilpailusta Hollannin lukijamarkkinoilla. Sanoma Magazines Finlandissa kasvua toivat päänimikkeiden hyvä kehitys sekä uudet lanseeraukset ja Sanoma Magazines Belgiumissa erityisesti tilausmyynti. Sanoma Magazines International kasvoi pääasiassa Unkarissa, Kroatiassa sekä Bulgariassa.

Sanoma Magazinesin liikevoitto kehittyi erittäin hyvin ja nousi 43,5 (32,0) milj. euroon. Tulosta paransivat viime vuonna aloitettujen kustannussäästöohjelmien ansiosta laskeneet toimintakulut sekä alentuneet poistot. Ryhmän EBITA kasvoi 80,6 (72,0) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin ja Sanoma Magazines Finlandin tulokset paranivat, mutta tulos laski hieman Sanoma Magazines Belgiumissa ja Sanoma Magazines Internationalissa. Sanoma Magazines Internationalin tulokseen vaikuttivat investoinnit uusiin lehtiin. Aldipressin tulos oli viimevuotista parempi pääasiassa uuden liiketoiminnan ja alentuneiden kustannusten ansiosta.

Huhtikuussa Sanoma Magazines Finland myi ruotsalaisen Milvus Förlags AB:n osakkeet. Kaupalla on 2,4 milj. euron positiivinen vaikutus Sanoma Magazines Finlandin vuoden 2004 tulokseen.

Vuonna 2004 Sanoma Magazinesin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Myös liikevoiton arvioidaan paranevan huolimatta merkittävistä panostuksista lehtilanseerauksiin ja kasvuun.


SANOMA
Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. Taloussanomat, urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja, ilmoituslehti Keltainen Pörssi, joukkoliikennelehti Uutislehti 100 sekä alueelliset lehdet Kaakkois-Suomessa.

Sanoman tammi - kesäkuun liikevaihto oli 213,7 (216,6) milj. euroa. Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihto oli 124,3 (123,9) milj. euroa ja IS Liiketoimintayksikön 47,0 (46,8) milj. euroa. Kymen Lehtimedian liikevaihto laski hieman, 25,7 (26,4) milj. euroon. Vertailulukuihin sisältyy Leijonajakelu, jonka Sanoma myi syyskuussa 2003 Suomen Postille. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat alkuvuonna 2 % ja olivat 49 (48) % liikevaihdosta. Toisella neljänneksellä kasvu oli 6 %. Helsingin Sanomien ilmoitusmyynti oli edellisvuoden tasoa. Työpaikkailmoittelu kääntyi kasvuun. Kymen Lehtimedian ja erityisesti IS Liiketoimintayksikön ilmoitustuotot kasvoivat. Vertailukaudella Sanoman ilmoitusmyyntiä kasvattivat eduskuntavaalit.

Levikkituotot kasvoivat hieman ja olivat 43 (43) % ryhmän liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat noin 2 %. Lehden levikki oli lähes edellisvuotisella tasolla. Ilta-Sanomat kasvatti levikkiään ja markkinaosuuttaan mm. uusien liitteiden ansiosta. Maakuntalehtien levikit olivat edellisvuoden tasolla.

Sanoman liikevoitto kasvoi 24,7 (21,7) milj. euroon maltillisen kulukehityksen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ansiosta. Vuonna 2003 liiketulokseen sisältyi 1,0 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Sanoman tammi - kesäkuun EBITA oli 28,0 (25,2) milj. euroa. Tulos parani sekä Helsingin Sanomat -yksikössä, IS Liiketoimintayksikössä että Kymen Lehtimediassa.

Katsauskauden jälkeen Sanoma myi loput Savon Mediat Oy:n osakkeet Ilkka-Yhtymälle. Kauppahinta oli noin 7,3 milj. euroa.

Vuonna 2004 Sanoman vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan. Perusliiketoimintojen operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan pitkän ajan kehittämistoimien ansiosta liikevaihtoa enemmän. Liiketoimintaryhmän liikevoitto jää edellisestä vuodesta, sillä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kertyvän vähemmän kuin vuonna 2003.


WSOY
Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa ja useissa erikoiskustanteissa. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja johtava kalenterikustantaja.

WSOY:n liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 91,4 (97,0) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto jäi edellisvuodesta 1,2 %. Kustantamisen liikevaihto oli 69,4 (75,5) milj. euroa. Lukuun sisältyy Young Digital Polandin liikevaihto maaliskuun alusta alkaen. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi joulukuussa 2003 myyty Genimap ja huhtikuussa 2004 myyty Everscreen AB. Rakennemuutokset huomioon ottaen kustantamisen liikevaihto laski 2,2 %. Lasku johtui mm. joidenkin suurteos- ja oppikirjatoimitusten siirtymisestä loppuvuoteen. Painamisen liikevaihto oli 28,8 (28,5) milj. euroa ja kalenteriliiketoiminnan 3,5 (4,2) milj. euroa.

Katsauskaudella erityisesti yleinen kirjallisuus menestyi. Myynti kirjakaupoille kasvoi 10 %, mutta kirjakerhomyynti jäi hieman viime vuodesta.

WSOY:n oman toiminnan liikevoitto oli 3,1 (3,8) milj. euroa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Tammi - kesäkuun koko liikevoitto oli 3,1 (5,3) milj. euroa. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi 1,4 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Ryhmän EBITA oli 4,6 (6,7) milj. euroa. Kustantamisen liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Muut toimialat paransivat tulostaan.

Katsauskauden jälkeen WSOY teki sopimuksen hollantilaisen oppimateriaalikustantaja Malmberg Investments B.V.:n ostamisesta. Kaupan toteutumisen ehtona on Hollannin ja Belgian kilpailuviranomaisten ja Malmbergin henkilöstöneuvoston hyväksyntä. Oppimateriaalien kustantaminen keskitetään jatkossa uuteen yksikköön, WSOY Educationaliin. Kaupan ajankohdasta johtuen yrityshankinnan vaikutus WSOY:n vuoden 2004 tulokseen on vähäinen.

WSOY:n vuoden 2004 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasoa, mutta konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvaa. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta. Arvio ei sisällä Malmberg-kaupan vaikutusta.


SWELCOM
Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

SWelcomin liikevaihto jatkoi alkuvuonna erinomaista kehitystään ja nousi 60,3 (51,8) milj. euroon. Sekä Nelonen että HTV kasvoivat edelleen. Nelosen mainosmyynti kasvoi tarkastelujaksolla lähes 19 %. Nelosen liikevaihto oli 34,1 (28,7) milj. euroa. Katsojaosuudet, erityisesti kaupallinen katsojaosuus, nousivat voimakkaasti ohjelmapanostusten ansiosta. Suomen pääkanavista vain Nelosen katselu lisääntyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. HTV kasvoi sekä liittymämyynnin että laajakaistaisten internetpalvelujen menestyessä. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (55) %.

SWelcomin tuloskehitys jatkui myynnin kasvun ansiosta erinomaisena: tammi - kesäkuun liikevoitto oli 4,0 (0,7) milj. euroa. EBITA oli 20,3 (14,8) milj. euroa. Sekä HTV:n että Nelosen liiketulokset paranivat selvästi.

Vuonna 2004 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymämyynnin ja laajakaistapalvelujen suosion ansiosta. Liikevoitto paranee edelleen.


RAUTAKIRJA
Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta. Rautakirja toimii Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Tshekissä ja Virossa. Ryhmään kuuluvat mm. Suomen johtava kioskiketju R-kioski, maan suurin lehtijakeluliike Lehtipiste, Suomen laajin kirjakauppaketju Suomalainen Kirjakauppa sekä elokuvateatteritoimintaa harjoittava Finnkino.

Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - kesäkuussa 305,0 (303,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Virossa, Liettuassa ja Tshekissä, mutta laski hieman Suomessa ja Latviassa. Lähes 90 % liikevaihdosta tulee Suomesta.

Kioskikaupan liikevaihto oli alkuvuonna 167,8 (172,3) milj. euroa. Suomessa oluen hintasota sekä prepaid-puhelinkorttien myynnin lasku vähensivät liikevaihtoa; myös jäätelön ja juomien myynti kangerteli alkukesällä. Lehtitukkukaupan liikevaihto laski 39,6 (42,4) milj. euroon, kun Latvian yhtiö ulkoisti omien kioskiketjujen tavaralogistiikan hoitamisen. Suomessa irtonumeromyynti kasvoi 4,1 %.

Kirjakaupan alkuvuoden liikevaihto kasvoi 48,4 (45,3) milj. euroon keväällä 2003 tehtyjen yritysostojen vauhdittamana. Myös kirjamyynti kehittyi erittäin myönteisesti. Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto oli 26,1 (25,1) milj. euroa. Elokuvissakäynnit kasvoivat alkuvuonna yhä voimakkaasti Latviassa ja Liettuassa, mutta vähenivät Virossa ja Suomessa, jossa kävijämäärät kuitenkin kääntyivät kasvuun toukokuussa. Liikevaihtoa kasvatti myös virolaisen V & K Holding -videotukkuliikkeen hankinta huhtikuussa. Ravintolatoiminnan liikevaihto väheni 28,8 (30,0) milj. euroon sekä taukopaikkojen että Pizza Hut -ravintoloiden myynnin laskiessa. Kumpikin ketju lopetti yhden myyntipisteen.

Rautakirjan liikevoitto laski 11,5 (12,5) milj. euroon. Tulokseen vaikuttivat erityisesti elokuvateatteritoiminnan vaisu alkuvuosi Suomessa sekä kirjakaupan tilausmyynnin uusi jaksotuskäytäntö, jolla ei vuositasolla kuitenkaan ole vaikutusta Rautakirjan tulokseen. Rautakirjan EBITA oli tammi - kesäkuussa 15,9 (17,5) milj. euroa. Kioskikaupan ja lehtitukkukaupan EBITA oli edellisen vuoden tasoa muiden toimialojen laskiessa. Kuvatallenteisiin liittyvien levitysoikeuksien kirjauskäytäntöä on täsmennetty vuoden 2004 alussa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos kasvatti Rautakirjan vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon EBITAa 2,4 milj. euroa vuositason vaikutuksen ollessa 4,3 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon.

Katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa Rautakirja teki esisopimuksen 51 %:n osuuden ostamisesta romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distribution SRL:stä. Yhtiö siirtyy Rautakirjan omistukseen syksyllä.

Vuosi 2004 on kaupan alalla erittäin haasteellinen ja koko vuoden kasvu jäänee aiempia vuosia alhaisemmaksi. Rautakirjan vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan päivittäistavarakaupan kasvun mukaisesti. Liikevoiton ennustetaan kuitenkin paranevan.
Liitetiedostot:
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
Toimitusjohtajan esitys tuloksesta