SanomaWSOY:n tulos osaketta kohden kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,05 (-0,05) euroon. Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,18 (0,10) euroa. Liikevaihto oli 569,0 (554,7) milj. euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 82,5 %, 27,0 (14,8) milj. euroon. EBITA nousi 58,7 (48,5) milj. euroon. Laskentakäytännön muutokset on oikaistu vertailuvuoden lukuihin.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

569,0

554,7

2,6

2 395,9

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

76,3

66,5

14,8

414,8

% liikevaihdosta

13,4

12,0

17,3

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

58,7

48,5

20,9

338,4

% liikevaihdosta

10,3

8,7

14,1

Liikevoitto

27,0

14,8

82,5

205,2

% liikevaihdosta

4,7

2,7

8,6

Tulos ennen

satunnaisia eriä

27,0

-0,1

163,1

% liikevaihdosta

4,7

0,0

6,8

Taseen loppusumma

2 369,2

2 529,8

-6,3

2 453,0

Bruttoinvestoinnit

21,3

17,5

22,0

94,8

% liikevaihdosta

3,7

3,1

4,0

Omavaraisuusaste, % *)

43,9

46,3

47,6

Omavaraisuusaste, %

36,2

37,7

40,3

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

48,9

56,8

46,4

Velkaantumisaste

(Gearing), %

80,5

92,8

72,9

Vieraan pääoman

rahoituskulut

8,4

11,3

-26,2

47,1

Korollinen vieras pääoma

704,9

941,5

-25,1

819,4

Koroton vieras pääoma

856,6

682,3

25,6

686,1

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

55,2

101,2

-45,5

128,8

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

15 653

17 761

-11,9

17 330

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

13 260

14 375

-7,8

14 207

Tulos/osake, €

0,05

-0,05

0,69

Rahavirta/osake, €

0,28

0,50

-43,0

1,65

Oma pääoma/osake, €

5,16

5,81

-11,2

6,08

Osakekannan markkina-arvo

2 218,8

1 322,0

67,8

2 554,9

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


Vuoden 2004 näkymät

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitosten ennusteet bruttokansantuotteen kasvusta ovat kuitenkin hieman laskeneet: BKT:n odotetaan kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 1,5 % ja Suomessa vajaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 vähintään tammi - maaliskuun kasvua vastaavasti. Vertailukelpoisen kannattavuuden arvioidaan paranevan selvästi, elleivät mainosmarkkinat heikkene loppuvuonna olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot saattavat jäädä vähäisemmiksi.

Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY:n liiketoimintaryhmät jatkoivat alkuvuonna menestyksekkäästi taloudellisten tavoitteidensa toteuttamista. Sanoma Magazines ja Sanoma kehittivät lehtiportfolioitaan. SWelcom paransi edelleen kannattavuuttaan ja markkinaosuuttaan. WSOY kehitti muun muassa Opit- palvelua. Puolalaisesta sähköisen oppimateriaalin tuottajasta, Young Digital Polandista, tuli WSOY:n tytäryhtiö. Rautakirja jatkoi kansainvälistymistään. Vahva kassavirta ja taseen keveneminen mahdollistavat SanomaWSOY:n kasvuhankkeet ja kansainvälistämisen jatkamisen.

Maaliskuun lopussa WSOY:n tytäryhtiö Everscreen myi Ruotsissa toimineen Everscreen AB:n liiketoiminnan. Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui katsauskauden jälkeen: Huhtikuussa SWelcomin tytäryhtiö Tuotantotalo Werne Oy myi Måndag Oy:n. Sanoma Magazines Finland puolestaan luopui Milvus Förlags AB:sta.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi - maaliskuussa 2,6 %, 569,0 (554,7) milj. euroon. Kasvua syntyi Sanoma Magazinesissä, SWelcomissa ja Rautakirjassa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,1 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (20) %.

tulos

Konsernin hyvä tuloskehitys jatkui: SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi 82,5 % ja oli 27,0 (14,8) milj. euroa. Liiketulos parani kaikissa liiketoimintaryhmissä Rautakirjaa lukuun ottamatta. Tammi - maaliskuussa ei ollut merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja, kuten ei vertailukaudellakaan. Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) nousi 20,9 %, 58,7 (48,5) milj. euroon.

Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 27,0 (-0,1) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,05 (-0,05) euroon. Konsernin nettorahoituserät olivat ensimmäisellä neljänneksellä -0,0 (-14,9) milj. euroa. Rahoitustuotot kasvoivat 9,7 (4,7) milj. euroon. SanomaWSOY:n arvopaperisalkku on nyt suunnitelmien mukaisesti realisoitu. Rahoituskulut, 9,7 (19,6) milj. euroa, koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 8,2 (11,2) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 43,5 (71,4) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,28 (0,50) euroa. Muutos johtuu pääasiassa kausiluonteisista käyttöpääoman vaihteluista.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase pieneni edelleen ja oli maaliskuun lopussa 2 369,2 (2 529,8; 31.12.2003: 2 453,0) milj. euroa. Myös konsernin rahoitusasema vahvistui edelleen. Omavaraisuusaste oli 36,2 (37,7; 31.12.2003: 40,3) % ja pääomalainat mukaan lukien 43,9 (46,3; 31.12.2003: 47,6) %. Omavaraisuusasteeseen vaikutti osinkopäätöksen ajoittuminen ensimmäiselle neljännekselle, 30.3.2004. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 789,8 (889,3; 31.12.2003: 931,2) milj. euroa. Nettovelka väheni merkittävästi ja oli pääomalainat mukaan lukien 649,7 (840,3; 31.12.2003: 690,6) milj. euroa. Nettovelka kasvaa toisen neljänneksen aikana osingonmaksun myötä. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien laski 704,9 (941,5; 31.12.2003: 819,4) milj. euroon.

Investoinnit

SanomaWSOY investoi katsauskaudella maltillisesti. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 21,3 (17,5) milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 3,8 (1,7) milj. euroa.

Ifrs-raportointi

SanomaWSOY alkaa raportoida IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskentaperiaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon. Tärkeimmät tähän liittyvät muutokset on toteutettu Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla vuoden 2004 alussa. Suurimmat liikevaihtomuutokset aiheutuivat lehtijakelun käsittelemisestä nykyisin välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

Laskentakäytännön muutokset on oikaistu vuoden 2003 vertailutietoihin. Tilintarkastamattomien vertailutieto-oikaisujen mukaan SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2003 pieneni muutoksen myötä noin 38 milj. euroa. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi noin 36 milj. euroa. Muutokset liiketoimintaryhmässä ovat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvoi noin 106 milj. euroa, mutta aikakauslehtien jakelun pieneni noin 115 milj. euroa. Sanoman liikevaihto aleni muutosten jälkeen noin 18 milj. euroa ja Rautakirjan noin 116 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

IFRS-säännökset ja niiden tulkinta tarkentuvat edelleen, joten vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen täsmentyvät myöhemmin. Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan Suomen TEL-eläkejärjestelmän työkyvyttömyysosan etuuspohjainen käsittely kasvattaa eläkevastuuta. Myös vuosittaisten eläkekulujen oletetaan kasvavan. Konsernitasolla vuosittainen kululisäys on vähäinen. Muiden toimintamaiden eläkejärjestelmiä koskevat laskelmat täsmentyvät myöhemmin.

Maaliskuussa julkistetun IFRS 3 -standardin (Business Combinations) mukaan liikearvoja ja rajattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia oikeuksia ei enää poisteta suunnitelman mukaan. Poistojen sijaan suoritetaan arvonalentumistestaus. Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan tämä parantaa merkittävästi konsernin IFRS:n mukaista liikevoittoa. Liikearvon ja konserniliikearvon poistot olivat vuonna 2003 yhteensä 81,4 milj. euroa.

Paikallisten säännösten mukaisia vuoden 2003 tilinpäätöksiä laadittaessa arvioitiin suurimpien liikearvoerien osalta, onko viitteitä arvonalentumisista. Arvioinnit eivät ole aiheuttaneet tarvetta alaskirjauksiin. Vuonna 2001 ostettujen aikakauslehtiyhtiöiden hankintaan liittyvä liikearvo on arvioitu hollantilaisen laskentakäytännön mukaan. Arvonalentumistestauksen hollantilainen käytäntö vastaa olennaisilta osin IFRS-periaatteita.

Toimintaympäristö

Mediamainonnan kasvu jatkui alkuvuonna hitaana. Suomessa mainonta kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan runsaan prosentin. Sanomalehtimainonta kasvoi vajaan prosentin, mutta työpaikkailmoittelu laski 3 %. Sekä televisio- että aikakauslehtimainonta nousivat lähes 4 %. Alustavien arvioiden mukaan aikakauslehtimainonta kasvoi alkuvuonna myös Unkarissa ja Belgiassa, mutta laski Hollannissa. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi Suomessa tammi - helmikuussa hieman yli 4 %.

Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2004 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläisen. Erovuoroisista jäsenistä Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Paavo Hohti sekä jäsenet Sari Baldauf, Robert Castrén, Jane Erkko, Robin Langenskiöld ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan kolme vuotta. Kierron aikaansaamiseksi Paavo Hohti, Robert Castrén, Jane Erkko ja Robin Langenskiöld ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa täytettäväksi vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen toimikausi kestää yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaiseen yhtiökokoukseen 2006 asti ja Sirkka Hämäläisen, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2007.

Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi aloittivat tehtävissään ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseninä 1.4.2004.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2003 osinkoa 1,00 (0,40) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.4.2004 ja osinko maksettiin 13.4.2004.Osakkeet

Katsauskauden aikana SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 16,69 euroa ja osakkeen hinta liikkui 16,00 ja 17,90 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 16,00 euroa ja hinta vaihteli 14,15 ja 17,77 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 110,2 (26,9) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta tapahtui B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 6,8 milj. kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettyinä, 2 218,8 (1 322,0) milj. euroa. SanomaWSOY omistaa tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä. Tiikerijakelun osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 3 090 528,68 euroa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen SanomaWSOY Oyj:n haltuun tulevien B-osakkeiden mitätöimisestä maksutta SanomaWSOY:n täysin omistaman tytäryhtiön Tiikerijakelu Oy:n sulautuessa SanomaWSOY:hyn. Osakkeet mitätöidään heti, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 31.7.2004. Mitätöimisen johdosta SanomaWSOY:n osakepääoma alenee 68 928 754,04 eurosta 65 838 225,36 euroon ja yhtiön B-osakkeiden lukumäärä laskee 137 078 936 osakkeesta 129 891 660 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä on yhä 23 220 492.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY lunasti vuoden 2003 aikana takaisin yhteensä 3 620 lainaosuutta, jotka mitätöitiin 27.2.2004. Katsauskauden jälkeen SanomaWSOY on lunastanut takaisin 121 lainaosuutta, jotka mitätöidään myöhemmin.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2004 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja/tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee noin 230 lehteä ja toimii yhdeksässä maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä ja Unkarissa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

253,7

245,8

3,2

1 064,8

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

28,8

26,5

8,7

159,1

% liikevaihdosta

11,4

10,8

14,9

Liikevoitto

10,9

5,9

86,1

78,8

% liikevaihdosta

4,3

2,4

7,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

9,1

2,5

264,9

67,2

% liikevaihdosta

3,6

1,0

6,3

Taseen loppusumma

1 494,7

1 649,9

-9,4

1 504,7

Bruttoinvestoinnit

3,7

3,5

6,8

18,4

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 503

4 474

0,6

4 421

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 959

3 907

1,3

3 879

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2004

2003

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

28 661

26 526

Julkaistuja

aikakauslehtiä, kpl

231

218

Myydyt

aikakauslehdet, tuhansia

102 527

102 586

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

10 189

9 357


Sanoma Magazinesin tammi - maaliskuun liikevaihto kasvoi 253,7 (245,8) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 119,3 (123,3) milj. euroa. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto nousi 47,5 (44,3) milj. euroon ja Sanoma Magazines Finlandin 43,1 (40,2) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 31,6 (28,4) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto oli 26,2 (24,8) milj. euroa.

Ryhmän ilmoitustuotot kasvoivat alkuvuonna lähes 7 %. Kilpailu Hollannin mainosmarkkinoilla laski Sanoma Uitgeversin ilmoitustuottoja. Ilmoitustuotot kasvoivat muissa toimintamaissa, lähinnä uusien lehtilanseerausten ansiosta. Ilmoitustuotot olivat noin 19 (19) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Levikkituottojen myönteinen kehitys jatkui, ja alkuvuonna levikkituotot kasvoivat noin 2 %. Levikkituotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä lukuun ottamatta Sanoma Uitgeversiä, jossa ne hieman laskivat. Sanoma Magazines Finlandissa kasvua toivat päänimikkeiden hyvä kehitys ja uudet lanseeraukset ja Sanoma Magazines Belgiumissa erityisesti tilausmyynti. Sanoma Magazines Internationalissa kasvu tuli pääasiassa Unkarista, Kroatiasta ja Romaniasta.

Sanoma Magazinesin liikevoitto kehittyi hyvin ja oli 10,9 (5,9) milj. euroa. Tulosta paransivat viime vuonna aloitettujen kustannussäästöohjelmien ansiosta laskeneet toimintakulut sekä alentuneet poistot. Ryhmän EBITA kasvoi 28,8 (26,5) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin ja Sanoma Magazines Finlandin tulokset paranivat, mutta tulos laski hieman Sanoma Magazines Belgiumissa ja Sanoma Magazines Internationalissa. Sanoma Magazines Internationalin tulokseen vaikuttivat investoinnit uusiin lanseerauksiin. Aldipressin tulos oli viimevuotista parempi pääasiassa alentuneiden kustannusten ansiosta.

Sanoma Magazines Finland myi katsauskauden jälkeen ruotsalaisen yksikkönsä Milvus Förlags AB:n osakkeet. Kaupalla on positiivinen vaikutus Sanoma Magazines Finlandin vuoden 2004 tulokseen.

Vuonna 2004 Sanoma Magazinesin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Myös liikevoiton arvioidaan paranevan huolimatta vahvoista kasvupanostuksista, jotka toteutetaan keskeisillä markkina-alueilla erityisesti toisesta neljänneksestä lähtien.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiin kuuluvat myös talouselämän päivälehti Taloussanomat, urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja, ilmoituslehti Keltainen Pörssi sekä useat maakunta- ja paikallislehdet Kaakkois-Suomessa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

104,1

107,8

-3,4

425,5

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

13,1

12,5

4,7

77,5

% liikevaihdosta

12,6

11,6

18,2

Liikevoitto

11,4

10,7

6,3

69,4

% liikevaihdosta

11,0

10,0

16,3

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

11,4

9,5

19,7

67,3

% liikevaihdosta

10,9

8,8

15,8

Taseen loppusumma

424,4

506,7

-16,3

447,7

Bruttoinvestoinnit

9,4

4,7

101,2

29,7

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

2 661

4 518

-41,1

4 027

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

2 301

3 251

-29,2

3 041

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2004

2003

2002

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

429 244

431 262

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 269

500 150

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

10 052

10 950

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

198 693

204 820

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 377

1 609

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

34 784

32 513

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

570

486

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman tammi - maaliskuun liikevaihto oli 104,1 (107,8) milj. euroa. Liikevaihto laski pääasiassa jakelu- ja ilmoitustuottojen vähennyttyä. Sanoma myi vuonna 2003 sanomalehtien varhaisjakeluun keskittyneen Leijonajakelun Suomen Postille. Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihto oli 62,2 (63,0) milj. euroa ja IS Liiketoimintayksikön 22,1 (22,7) milj. euroa. Kymen Lehtimedian liikevaihto laski 12,0 (12,7) milj. euroon Venäjän painotuoteviennin loputtua. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,9 %.

Sanoman ilmoitustuotot laskivat alkuvuonna 2 % ja olivat 48 (48) % liikevaihdosta. Edellisvuonna eduskuntavaalit kasvattivat alkuvuoden ilmoitusmyyntiä. Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnin kokonaiskehitys oli vaisua, ja työpaikkailmoittelu väheni edelleen. Maaliskuun vertailukelpoinen kehitys oli myönteinen. Myös IS Liiketoimintayksikön ja Kymen Lehtimedian ilmoitustuotot laskivat. Oikotien, Taloussanomien ja Ilta-Sanomat Plussan ilmoitusmyynti kuitenkin kasvoi voimakkaasti.

Levikkituotot kasvoivat hieman, ja niiden osuus ryhmän liikevaihdosta nousi 45 (43) %:iin. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat 3 %, ja lehden levikki oli edellisvuotisella tasolla. Ilta-Sanomat kasvatti markkinaosuuttaan selvästi, vaikka levikki laskikin. Maakuntalehdistä Kouvolan Sanomat kasvatti levikkiään.

Sanoman liikevoitto kasvoi 11,4 (10,7) milj. euroon maltillisen kulukehityksen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ansiosta. Vuonna 2003 liiketulokseen sisältyi 1,0 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Sanoman EBITA oli 13,1 (12,5) milj. euroa. Tulos parani kaikissa yksiköissä lukuun ottamatta IS Liiketoimintayksikköä, jonka tulos laski hieman uusien tuotteiden lanseerausten ja levikkituottojen vähenemisen seurauksena.

Katsauskauden jälkeen Sanoma osti joukkoliikennelehti Uutislehti 100:n julkaisuoikeudet. Lisäksi Sanomien rakennetta päätettiin uudistaa kustannustehokkuuden ja liiketoiminnallisen selkeyden parantamiseksi.

Vuonna 2004 Sanoman vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan. Perusliiketoimintojen operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan pitkän ajan kehittämistoimien ansiosta liikevaihtoa enemmän. Liiketoimintaryhmän liikevoitto jää edellisestä vuodesta, sillä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kertyvän vähemmän kuin vuonna 2003.

WSOY

Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa ja useissa erikoiskustanteissa. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja johtava kalenterikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

42,8

42,4

1,0

212,2

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

-0,8

-0,9

4,1

28,0

% liikevaihdosta

-1,9

-2,1

13,2

Liikevoitto

-1,5

-1,6

3,1

22,6

% liikevaihdosta

-3,6

-3,8

10,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

-1,5

-3,1

51,5

21,0

% liikevaihdosta

-3,5

-7,4

9,9

Taseen loppusumma

190,6

267,7

-28,8

203,8

Bruttoinvestoinnit

2,9

1,1

163,7

8,7

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

1 799

1 924

-6,5

1 933

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 697

1 848

-8,2

1 859

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2004

2003

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

161

157

Sähköiset tuotteet, kpl

23

12

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

245

355

Sähköiset tuotteet, kpl

51

38

Painetut kirjat, milj. kpl

5,3

5,5

Paperin kulutus, tonnia

4 056

4 099


WSOY:n liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 42,8 (42,4) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 7,1 %. Kustantamisen liikevaihto oli 31,6 (31,3) milj. euroa huolimatta paikkatietoyhtiö Genimapin myynnistä joulukuussa 2003. Lukuun sisältyy uuden tytäryhtiön Young Digital Polandin liikevaihto maaliskuun alusta alkaen. Katsauskauden lopussa WSOY:n tytäryhtiö Everscreen Oy myi Ruotsissa toimivan Everscreen AB:n liiketoiminnan. Kustantamisen rakennemuutoksilla oikaistu kasvu oli 9,4 %. Painamisen liikevaihto oli 15,2 (15,1) milj. euroa ja kalenteriliiketoiminnan 1,3 (1,6) milj. euroa.

Alkuvuonna menestyi erityisesti yleinen kirjallisuus. Sekä kirjojen myynti kirjakaupoille että kerhomyynti kasvoivat noin 7 % viime vuodesta. WSOY:n asema johtavana oppikirjakustantajana on vakaa. Peruskoulun opetussuunnitelmien uudistukseen liittyvät uudet oppikirjasarjat ovat saaneet lukuvuoden 2004 - 2005 ennakkotilauksissa hyvän vastaanoton.

WSOY:n oman toiminnan liiketulos kasvoi -1,5 (-3,1) milj. euroon. WSOY:n alkuvuoden koko liiketulos oli -1,5 (-1,6) milj. euroa. Vuonna 2003 liiketulokseen sisältyi 1,4 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Ryhmän EBITA oli -0,8 (-0,9) milj. euroa. Kaikki toimialat tekivät vertailukautta paremman tuloksen.

WSOY:n vuoden 2004 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasoa, mutta konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvaa. Toiminnallinen tulos kasvaa edelleen - kasvua edesauttavat vankat markkina-asemat ja tulosparannustoimet.

SWELCOM

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

29,6

24,9

19,1

104,9

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

9,9

6,7

48,0

29,6

% liikevaihdosta

33,2

26,7

28,3

Liikevoitto

0,8

-1,1

1,2

% liikevaihdosta

2,5

-4,4

1,1

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

0,7

-1,1

1,0

% liikevaihdosta

2,5

-4,4

1,0

Taseen loppusumma

136,5

134,6

1,4

142,3

Bruttoinvestoinnit

2,4

1,6

49,5

8,9

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

426

402

6,1

416

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

388

376

3,4

392


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2004

2003

Nelosen osuus

televisiomainonnasta

29,3 %

26,1 %

Nelosen päiväpeitto

45 %

45 %

Nelosen kaupallinen

katsojaosuus

23,4 %

20,4 %

Nelosen valtakunnallinen

katsojaosuus

12,0 %

10,5 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl (31.3.)

265

240

Maksu-tv-tilauksia,

1 000 kpl (31.3.)

34

35

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl (31.3.)

46

34


SWelcomin liikevaihto nousi ensimmäisellä neljänneksellä edelleen voimakkaasti, 29,6 (24,9) milj. euroon. Kasvua toivat sekä Nelonen että HTV. Suomen koko tv-mainosmarkkinoiden kasvu tammi - maaliskuussa tuli Nelosen mainosmyynnistä, joka kasvoi yli 17 %. Kanavan markkinaosuus nousi yli 29 %:n. Nelosen liikevaihto oli 15,9 (13,6) milj. euroa. HTV kasvoi sekä liittymämyynnin että laajakaistaisten internetpalvelujen menestyessä. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 54 (54) %.

SWelcomin tuloskehitys jatkui myynnin kasvun ansiosta erinomaisena: tammi - maaliskuun liikevoitto oli 0,8 (-1,1) milj. euroa. EBITA oli 9,9 (6,7) milj. euroa. Sekä HTV:n että Nelosen liiketulokset paranivat selvästi.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa SWelcomin tytäryhtiö Tuotantotalo Werne Oy myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön Måndag Oy:n tanskalaiselle Toft & Fischer A/S:lle. Lisäksi SWelcom myi pienen vähemmistöosuutensa Päijät-Visio Oy:ssä.

Vuonna 2004 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymämyynnin ja laajakaistapalvelujen suosion ansiosta. Liikevoitto paranee edelleen.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta. Rautakirja toimii Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Tshekissä ja Virossa. Ryhmään kuuluvat mm. Suomen johtava kioskiketju R-kioski, maan suurin lehtijakeluliike Lehtipiste, Suomen laajin kirjakauppaketju Suomalainen Kirjakauppa sekä elokuvateatteritoimintaa harjoittava Finnkino.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

152,4

148,0

3,0

653,8

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

8,5

9,9

-14,0

45,7

% liikevaihdosta

5,6

6,7

7,0

Liikevoitto

6,3

7,3

-14,2

35,5

% liikevaihdosta

4,1

5,0

5,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

6,8

8,5

-20,4

41,3

% liikevaihdosta

4,4

5,7

6,3

Taseen loppusumma

337,7

293,9

14,9

348,6

Bruttoinvestoinnit

2,5

6,6

-61,7

28,7

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

6 192

6 371

-2,8

6 458

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 842

4 922

-1,6

4 962

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3. *)

2004

2003

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

28 561

29 542

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

1 474

1 524

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

1 005

1 081

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa, tuhansia

30 921

30 744

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - maaliskuussa 152,4 (148,0) milj. euroon. Kasvusta 64 % tuli Suomen ulkopuolelta. Suomen osuus liikevaihdosta oli 90 %.

Kioskikaupan liikevaihto oli 80,5 (79,9) milj. euroa. Suomessa myyntiä vaikeutti alkuvuonna päivittäistavarakaupassa vallinnut hintakilpailu kioskituotemarkkinoilla. Välitysmyynti kehittyi myönteisesti lähinnä Veikkauksen alkuvuoden tuoteuudistuksen sekä Loton sarakemaksun muutoksen johdosta. Lehtitukkukaupan liikevaihto laski 19,0 (20,0) milj. euroon. Suomessa sekä koti- että ulkomaisten aikakauslehtien myynti kasvoi selvästi ja koko irtonumeromyynti kasvoi runsaat 5 %. Toimintatavan muutos laski lehtitukkukaupan liikevaihtoa: Latvian yhtiö luopui omien kioskiketjujen tavaralogistiikan hoitamisesta.

Kirjakaupan alkuvuoden liikevaihto kasvoi 27,6 (25,7) milj. euroon muun muassa keväällä 2003 tehtyjen yrityshankintojen seurauksena. Lisäksi kirjakaupan myymälämyynti kasvoi Harry Potter -kirjan vauhdittamana lasten ja nuorten kirjoissa sekä tietokirjoissa. Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto oli 14,5 (14,6) milj. euroa. Suomessa jäätiin tammi - maaliskuussa edellisestä vuodesta, sillä vertailuvuonna markkinoilla oli ennätysmäärä menestyselokuvia. Vilnan ja Riian uusien monisalielokuvateattereiden ansiosta myynti Baltiassa kehittyi myönteisesti. Ravintolatoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, 13,6 (13,4) milj. euroa.

Rautakirjan liikevoitto laski 6,3 (7,3) milj. euroon. Tuloksen laskuun vaikuttivat muun muassa elokuvateatteritoiminnan liikevaihdon lasku kotimaassa sekä kirjakaupan tilausmyynnin uusi jaksotuskäytäntö, jolla ei vuositasolla kuitenkaan ole vaikutusta toimialan ja liiketoimintaryhmän tulokseen. Rautakirjan EBITA oli 8,5 (9,9) milj. euroa. Kirjakauppatoiminnan vertailukelpoinen EBITA oli edellisen vuoden tasoa muiden toimialojen laskiessa. Kuvatallenteisiin liittyvien levitysoikeuksien kirjauskäytäntöä on täsmennetty vuoden 2004 alussa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos kasvatti Rautakirjan vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen EBITAa 1,3 milj. euroa ja koko vuoden vaikutus oli 4,3 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon.

Vuosi 2004 on kaupan alalla erittäin haasteellinen ja kasvu jäänee aiempia vuosia alhaisemmaksi. Rautakirjan vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin kasvavan yleistä päivittäistavarakaupan kasvua enemmän. Liikevoiton ennustetaan paranevan.

Helsingissä 7.5.2004

SANOMAWSOY OYJ

HallitusOSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

LIIKEVAIHTO

569,0

554,7

2,6

2 395,9

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

3,7

4,4

-15,1

1,5

Valmistus omaan käyttöön

0,2

0,4

-38,1

1,2

Liiketoiminnan muut tuotot

11,9

7,1

67,8

83,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,3

1,6

-17,3

6,1

Materiaalit ja palvelut

261,9

244,5

7,1

1 058,4

Henkilöstökulut

134,7

143,6

-6,2

562,9

Poistot ja arvonalentumiset

49,3

51,7

-4,6

209,5

Liiketoiminnan muut kulut

113,3

113,5

-0,2

451,8

LIIKEVOITTO

27,0

14,8

82,5

205,2

Rahoitustuotot

9,7

4,7

106,0

21,5

Rahoituskulut

9,7

19,6

-50,4

63,6

TULOS ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

27,0

-0,1

163,1

Satunnaiset erät

1,4

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

28,4

-0,1

163,1

Välittömät verot

-18,4

-6,1

203,8

-55,6

Vähemmistön osuus

-0,2

-1,0

-79,6

-3,0

KATSAUSKAUDEN TULOS

9,8

-7,1

104,5

Liikevaihdon laskentakäytäntöä on muutettu ja vertailutiedot on oikaistu kappaleessa IFRS-raportointi

kuvatulla tavalla.

Tuloslaskelman ostojen ja liiketoiminnan muiden kulujen ryhmittelyä on yhtenäistetty erityisesti lehtijakeluun

liittyvien kulujen osalta ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutoksilla ei ole vaikutusta liikevoittoon.


KONSERNITASE

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

156,4

172,1

-9,1

158,0

Liikearvo

1 066,5

1 132,5

-5,8

1 081,7

Aineelliset hyödykkeet

456,2

457,5

-0,3

453,9

Sijoitukset

172,0

243,5

-29,3

177,5

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 851,1

2 005,6

-7,7

1 871,1

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

93,6

95,0

-1,6

95,0

Pitkäaikaiset saamiset

66,9

69,0

-3,1

66,0

Lyhytaikaiset saamiset

302,4

258,9

16,8

292,2

Rahoitusarvopaperit

10,2

49,3

-79,3

60,6

Rahat ja pankkisaamiset

45,0

52,0

-13,4

68,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

518,1

524,2

-1,2

581,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 369,2

2 529,8

-6,3

2 453,0

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

68,9

77,0

-10,5

68,9

Ylikurssirahasto

31,8

23,7

34,1

31,8

Muut rahastot

369,4

369,4

369,4

Edellisten tilikausien

voitto

309,9

426,3

-27,3

356,7

Katsauskauden tulos

9,8

-7,1

104,5

Pääomalainat

171,4

207,4

-17,4

171,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

961,3

1 096,7

-12,4

1 102,9

VÄHEMMISTÖOSUUS

17,8

16,6

6,8

16,3

PAKOLLISET VARAUKSET

35,2

16,2

117,2

34,1

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

35,0

36,1

-2,9

36,4

Pitkäaikainen vieras pääoma

280,2

589,6

-52,5

365,3

Lyhytaikainen vieras pääoma

1 039,7

774,5

34,2

898,0

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 369,2

2 529,8

-6,3

2 453,0


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

Liikevoitto

27,0

14,8

82,5

205,2

Oikaisut liikevoittoon

35,6

35,5

0,4

129,5

Käyttöpääoman muutos

-6,5

37,3

-1,4

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja

56,1

87,6

-35,9

333,3

Rahoituserät ja verot

-12,6

-16,2

22,3

-85,2

Liiketoiminnan rahavirta

43,5

71,4

-39,0

248,1

Investointien rahavirta

-4,0

-10,0

60,5

19,7

Rahavirta ennen rahoitusta

39,5

61,4

-35,5

267,8

Rahoituksen rahavirta

-120,0

-77,3

-55,2

-253,4

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

-80,5

-16,0

-404,1

14,4

Rahavarojen kurssierot

6,8

-5,2

-8,1

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

-73,6

-21,2

-247,6

6,4

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

128,8

122,4

5,2

122,4

Taseen mukaiset rahavarat

31.3./31.12.

55,2

101,2

-45,5

128,8


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

16,5

20,0

-17,8

16,9

Rahalaitoslainat

1,6

2,5

-38,2

1,9

Muut lainat

6,8

0,7

852,6

8,0

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset

yhteensä

9,2

15,4

-39,9

9,2

Vakuudeksi annetut irtaimistokiinnitykset

yhteensä

18,3

2,6

599,9

18,3

Pantatut arvopaperit yhteensä

5,6

28,3

-80,3

5,6

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,0

0,9

-100,0

Yrityskiinnitykset

2,8

5,0

-42,8

2,8

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

2,2

3,0

-27,2

2,2

Talletukset

5,6

1,1

422,1

4,0

YHTEENSÄ

10,6

10,0

6,5

8,9

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

15,9

8,9

77,9

15,7

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

18,2

20,7

-11,9

18,2

MUUT OMAT VASTUUT

Toimitilojen vuokravastuut

170,0

157,4

8,0

179,8

Muut leasingvastuut

35,6

41,1

-13,4

36,8

Pääomalainojen korot

4,4

3,5

27,6

4,1

Muut vastuut

68,9

102,1

-32,5

73,2

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

278,9

304,1

-8,3

293,9

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

356,7

390,0

-8,5

369,8


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

340,0

480,0

-29,2

340,0

Asetetut

254,8

200,0

27,4

254,8

Koronvaihtosopimukset

210,0

380,0

-44,7

210,0

YHTEENSÄ

804,8

1 060,0

-24,1

804,8

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

12,3

35,5

-65,3

18,1

YHTEENSÄ

12,3

35,5

-65,3

18,1

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

15,2

Asetetut

16,6

YHTEENSÄ

31,7

YHTEENSÄ

817,1

1 095,5

-25,4

854,6

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

31.3.2004

31.3.2003

Muutos,%

31.12.2003

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,3

0,0

0,6

Asetetut

-3,1

-3,8

-19,0

-4,3

Koronvaihtosopimukset

-0,5

-6,8

-93,2

0,0

YHTEENSÄ

-3,2

-10,5

-69,7

-3,7

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

-0,1

-0,6

-82,2

0,2

YHTEENSÄ

-0,1

-0,6

-82,2

0,2

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

Asetetut

-0,8

YHTEENSÄ

-0,8

YHTEENSÄ

-3,3

-11,2

-70,4

-4,3


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

2003

2003

2003

LIIKEVAIHTO

569,0

554,7

593,8

571,6

675,7

2 395,9

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

3,7

4,4

-0,3

-0,1

-2,6

1,5

Valmistus omaan käyttöön

0,2

0,4

0,2

0,2

0,4

1,2

Liiketoiminnan muut

tuotot

11,9

7,1

20,3

15,9

39,9

83,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,3

1,6

3,4

1,5

-0,3

6,1

Materiaalit ja palvelut

261,9

244,5

256,1

254,4

303,3

1 058,4

Henkilöstökulut

134,7

143,6

144,1

133,9

141,3

562,9

Poistot ja arvonalentumiset

49,3

51,7

49,1

50,8

58,0

209,5

Liiketoiminnan muut

kulut

113,3

113,5

107,6

99,2

131,5

451,8

LIIKEVOITTO

27,0

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2

Rahoitustuotot

9,7

4,7

6,8

6,7

3,3

21,5

Rahoituskulut

9,7

19,6

8,0

15,6

20,3

63,6

TULOS ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

27,0

-0,1

59,3

42,0

61,9

163,1

Satunnaiset erät

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

28,4

-0,1

59,3

42,0

61,9

163,1

Välittömät verot

-18,4

-6,1

-16,2

-15,7

-17,7

-55,6

Vähemmistön osuus

-0,2

-1,0

-0,6

-0,1

-1,3

-3,0

KATSAUSKAUDEN TULOS

9,8

-7,1

42,6

26,1

42,9

104,5


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

2003

2003

2003

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

119,3

123,3

127,6

128,0

157,7

536,6

Sanoma Magazines

Belgium

47,5

44,3

48,2

43,5

52,1

188,1

Sanoma Magazines

Finland

43,1

40,2

41,3

38,4

48,0

167,9

Sanoma Magazines

International

31,6

28,4

33,4

29,0

36,4

127,2

Aldipress

26,2

24,8

25,5

28,8

30,2

109,3

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-14,1

-15,3

-14,5

-16,9

-17,7

-64,3

YHTEENSÄ

253,7

245,8

261,5

250,8

306,8

1 064,8

SANOMA

Helsingin Sanomat

62,2

63,0

60,9

56,6

63,2

243,7

IS Liiketoimintayksikkö

22,1

22,7

24,1

23,4

23,4

93,6

Kymen Lehtimedia

12,0

12,7

13,7

12,8

13,5

52,7

Muut

32,3

50,1

50,5

42,2

33,5

176,3

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-24,5

-40,7

-40,4

-34,0

-25,7

-140,8

YHTEENSÄ

104,1

107,8

108,8

101,0

107,9

425,5

WSOY

Kustantaminen

31,6

31,3

44,2

29,2

37,9

142,6

Painaminen

15,2

15,1

13,4

14,7

17,0

60,2

Kalenteriliiketoiminta

1,3

1,6

2,6

11,8

16,1

32,1

Muut

1,2

1,0

1,1

1,1

1,3

4,6

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,5

-6,6

-6,7

-5,9

-7,9

-27,2

YHTEENSÄ

42,8

42,4

54,6

50,9

64,3

212,2

SWELCOM

Nelonen

15,9

13,6

15,2

11,7

16,1

56,5

Muut

14,0

11,8

12,1

12,0

14,1

50,0

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-0,3

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

-1,7

YHTEENSÄ

29,6

24,9

26,9

23,3

29,8

104,9


RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

80,5

79,9

92,4

88,1

92,4

352,8

Lehtitukkukauppa

19,0

20,0

22,3

22,3

23,0

87,6

Kirjakauppa

27,6

25,7

19,6

31,8

44,7

121,8

Elokuvateatteri-

toiminta

14,5

14,6

10,6

11,8

15,9

52,8

Ravintolatoiminta

13,6

13,4

16,6

17,4

15,2

62,6

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-2,7

-5,6

-6,0

-6,1

-6,2

-23,8

YHTEENSÄ

152,4

148,0

155,5

165,4

185,0

653,8

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-13,6

-14,1

-13,3

-19,8

-18,1

-65,3

YHTEENSÄ

569,0

554,7

593,8

571,7

675,7

2 395,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

2003

2003

2003

Sanoma Magazines

10,9

5,9

26,1

18,3

28,5

78,8

Sanoma *)

11,4

10,7

11,0

17,9

29,7

69,4

WSOY *)

-1,5

-1,6

6,9

4,7

12,7

22,6

SWelcom

0,8

-1,1

1,8

0,3

0,2

1,2

Rautakirja

6,3

7,3

5,2

10,0

13,0

35,5

Muut yhtiöt **)

0,0

-4,5

5,4

-1,2

-5,8

-6,1

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

-0,8

-1,9

4,2

0,9

0,7

3,9

YHTEENSÄ

27,0

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet