SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä 564,0 (559,0) milj. euroon ja liikevoitto 14,8 (14,0) milj. euroon. EBITA oli 47,2 (50,5) milj. euroa. Vertailuvuotta pienempien rahoitustuottojen vuoksi tulos ennen satunnaisia eriä pieneni -0,1 (23,9) milj. euroon ja tulos osaketta kohden -0,05 (0,07) euroon. Ensimmäinen neljännes on toiminnan luonteesta johtuen tyypillisesti SanomaWSOY:n heikoin.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

564,0

559,0

0,9

2 357,8

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

65,2

70,6

-7,7

346,4

% liikevaihdosta

11,6

12,6

14,7

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

47,2

50,5

-6,6

269,2

% liikevaihdosta

8,4

9,0

11,4

Liikevoitto

14,8

14,0

5,5

134,4

% liikevaihdosta

2,6

2,5

5,7

Tulos ennen

satunnaisia eriä

-0,1

23,9

106,7

% liikevaihdosta

0,0

4,3

4,5

Taseen loppusumma

2 529,8

3 004,8

-15,8

2 592,5

Bruttoinvestoinnit

17,5

17,8

-1,7

113,5

% liikevaihdosta

3,2

3,2

4,8

Omavaraisuusaste, % *)

46,3

40,1

45,2

Omavaraisuusaste, %

37,7

32,9

36,9

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

56,8

69,1

60,0

Velkaantumisaste

(Gearing), %

92,8

106,0

96,1

Vieraan pääoman

rahoituskulut

11,3

16,1

-29,4

64,3

Korollinen vieras pääoma

941,5

1 360,5

-30,8

1 006,2

Koroton vieras pääoma

682,3

692,7

-1,5

666,8

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

101,2

351,9

-71,2

122,4

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

17 761

18 472

-3,8

18 657

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

14 375

15 247

-5,7

15 210


Vuoden 2003 näkymät

Euroalueen talous kasvaa hitaasti vuonna 2003. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos arvioi maaliskuussa bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2003 euroalueella vain prosentin ja Suomessa 1,8 %. Mediamainonta on kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotisesta, mutta mainonnan kehitys on edelleen vaisua.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 Suomen bruttokansantuotetta nopeammin. Kasvun toteutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti kehitys sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonnassa, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin viidennes. Liikevoitto kasvaa toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen ansiosta liikevaihtoa voimakkaammin.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi noin prosentin vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 564,0 (559,0) milj. euroa. Kasvua syntyi SWelcomissa, Rautakirjassa ja Sanomassa. Sanoma Magazinesin liikevaihto pieneni hieman, sillä ryhmän liikevaihdosta puuttui huhtikuussa 2002 myyty ristisanalehtiä kustantava BEAP-yksikkö. WSOY:n liikevaihto oli edellisvuotista tasoa. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (21) %.

Tulos

SanomaWSOY:n liikevoitto parani kustannussäästöjen ja toiminnan tehostumisen ansiosta liikevaihtoa enemmän, 6 %, ja oli 14,8 (14,0) milj. euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani kaikissa liiketoimintaryhmissä, sillä vuonna 2002 konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi noin 16 milj. euroa myyntivoittoja. Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) oli 47,2 (50,5) milj. euroa.

Tulos ennen satunnaisia eriä pieneni -0,1 (23,9) milj. euroon ja tulos osaketta kohden -0,05 (0,07) euroon rahoitustuottojen pienenemisen vuoksi. Rahoitustuotot pienenivät vertailukaudesta arvopaperisalkun realisoinnista syntyneiden myyntivoittojen jäätyä pois. Konsernin nettorahoituserät olivat vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä -14,9 (9,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 4,7 (31,4) milj. euroa ja -kulut 19,6 (21,5) milj. euroa. Rahoituskulut koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 11,2 (17,0) milj. euroa, ja arvopapereiden arvonalentumisista, 4,5 (2,3) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 71,4 (72,7) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,50 (0,53) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase pieneni selvästi vertailukaudesta ja oli maaliskuun lopussa 2 529,8 (3 004,8; 31.12.2002: 2 592,5) milj. euroa.

Konsernin rahoitusasema parani edelleen alkuvuoden aikana ja oli katsauskauden lopussa hyvä. Omavaraisuusaste nousi pääomalainat mukaan lukien 46,3 (40,1; 31.12.2002: 45,2) %:iin. Pääomalainojen omavaraisuutta vahvistava vaikutus oli 8,6 prosenttiyksikköä. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 889,3 (826,8; 31.12.2002: 788,9) milj. euroa. Korollinen vieras pääomaa väheni ja oli pääomalainat mukaan lukien 941,5 (1 360,5; 31.12.2002: 1 006,2) milj. euroa. Nettovelka oli pääomalainat mukaan lukien 840,3 (1 008,6; 31.12.2002: 883,8) milj. euroa.

Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 101,2 (351,9) ja markkina-arvo samoin 101,2 (388,0) milj. euroa. Osakesijoitusten kirjanpitoarvo oli 34,6 (96,7) ja markkina-arvo samoin 34,6 (132,0) milj. euroa.

Investoinnit

SanomaWSOY investoi edelleen maltillisesti, 17,5 (17,8) milj. euroa. Eniten (6,6 milj. euroa) investoi Rautakirja, jonka suurin hanke oli Vilnassa avatun monisalielokuvateatterin rakentaminen. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 1,7 (6,9) milj. euroa.

Markkinatilanne

Kansantalouden heikosta kasvusta huolimatta mediamainonta kasvoi Gallup Adexin mukaan Suomessa 5 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman eduskuntavaalimainontaa kasvu oli vajaat 2 %. Suurista medioista eniten kasvoi televisio, johon myytiin mainontaa 6 % edellisvuotista enemmän. Myös sanomalehtimainonta menestyi hyvin ja kasvoi 5 %. Ilman eduskuntavaalimainontaa sanomalehtimainonta kasvoi prosentin. Työpaikkailmoittelu väheni kuitenkin edelleen voimakkaasti, 13 %.

Aikakauslehtimainonta väheni alkuvuonna useimmissa Sanoma Magazinesin toimintamaissa, mutta kasvoi kuitenkin monissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Suomessa aikakauslehtimainonta väheni runsaan prosentin, vaikka yleisölehtien mainonta kasvoi prosentin ja asiakaslehtien 11 %. Ammatti- ja järjestölehdissä mainonta kuitenkin väheni Suomessa 8 %.

Rautakirjan sulautuminen

SanomaWSOY:n aiemmin 57-prosenttisesti omistama Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003. Rautakirjan osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena yhdellä Rautakirjan A- tai B-osakkeella 5,3 uutta SanomaWSOY:n B-osaketta. Siltä osin, kuin osakkeenomistajat olisivat saaneet murto-osaosakkeita, heille maksettiin rahavastikkeena murto-osa osakkeen laskennallisesta 9,21 euron hinnasta. Sulautumisen yhteydessä Rautakirja Oyj:n noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi ja Rautakirjan liiketoiminta yhtiöitettiin uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta.

Sulautuminen mahdollistaa koko SanomaWSOY:n voimavarojen hyödyntämisen kansainvälisissä kasvuhankkeissa ja yksinkertaistaa omistusrakennetta. Järjestely lisää myös joustavuutta mahdollisissa yritys- ja toimialajärjestelyissä sekä tehostaa rahoitusta ja pääomasuunnittelua.

SanomaWSOY laski sulautumisessa liikkeelle 33 550 850 uutta B-osaketta. Sulautumisen vaikutusta yhtiön osakepääomaan on kuvattu tarkemmin kohdassa osakkeet.

Hallinto

Sanoma Magazines B.V:n vt. toimitusjohtajana elokuusta 2002 toiminut Eija Ailasmaa nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi maaliskuun alusta. Ailasmaa on toiminut aikaisemmin Sanoma Magazines Finland Oy:n toimitusjohtajana ja Sanoma Magazines B.V:n varatoimitusjohtajana.

Katsauskauden jälkeen pidetty SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön uuteen hallitukseen kymmenen jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nokia Networksin toimitusjohtaja Sari Baldauf, Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Seppo Kievari ja Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2004 aloittava Sakari Tamminen. Uudessa hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajana Paavo Hohti sekä jäseninä Robert Castrén, Jane Erkko, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld ja Hannu Syrjänen. Hallituksen jättivät Aatos Erkko, Esko Koivusalo, Marjukka af Heurlin ja Rafaela Seppälä.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Kierron aikaansaamiseksi Kyösti Järvinen, Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa täytettäväksi vuoden 2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja Paavo Hohti, Robert Castrén, Jane Erkko ja Robin Langenskiöld vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osinko

SanomaWSOY jakoi vuodelta 2002 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 4.4.2003 ja osinko maksettiin 10.4.2003.

Osakkeet

SanomaWSOY laski Rautakirjan sulautumisen yhteydessä liikkeelle yhteensä 33 550 850 uutta B-osaketta, joista SanomaWSOY:n tytäryhtiöt Sanoma Osakeyhtiö ja Werner Söderström Osakeyhtiö saivat sulautumisvastikkeena yhteensä 18 773 018 B-osaketta. SanomaWSOY:n yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 8 072 397,74 eurolla ja mitätöidä maksutta tytäryhtiöiden omistukseen tulleet osakkeet sisäisen ristiinomistuksen purkamiseksi. Mitätöityjen osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava 8 072 397,74 euroa siirrettiin ylikurssi­rahastoon, eikä alentamisella ollut vaikutusta SanomaWSOY:n sidottuun omaan pääomaan. Osakepääoman alentaminen rekisteröitiin 30.4.2003.

Osakepääoman alentamisen myötä SanomaWSOY:n osakepääoma aleni 77 001 151,78 eurosta 68 928 754,04 euroon ja B-osakkeiden lukumäärä laski 155 851 954 osakkeesta 137 078 936 osakkeeseen. A-osakkeita on edelleen 23 220 492. Mitätöinnin jälkeen SanomaWSOY omistaa omia osakkeitaan tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä.

Jos kaikki SanomaWSOY:n vuonna 2001 liikkeeseen laskeman pääomalainan lainaosuudet vaihdetaan ja SanomaWSOY:n 2001A- ja 2001B-optiot merkitään, SanomaWSOY:n B-osakkeiden määrä nousee 151 384 246 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä ei muutu merkintöjen myötä. Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. 2001A-option merkintäaika on 1.11.2004 - 30.11.2007 ja 2001B-option vuotta myöhemmin. Huhtikuussa 2003 jaettujen osinkojen jälkeen 2001A-option laskennallinen vaihtokurssi oli 11,83 euroa ja 2001B-option 11,10 euroa.

Vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 10,07 euroa, ja osakkeen hinta vaihteli 9,00:n ja 10,98 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 8,38 euroa, ja hinta liikkui 7,70:n ja 9,61 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 26,9 (35,6) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta käytiin B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 3,2 milj. kappaletta.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 1.4.2003 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla.

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa. Sanoma Magazines on Euroopan viidenneksi suurin aikakauslehtien kustantaja. Ryhmä julkaisee noin 220 lehteä ja toimii yhdeksässä Euroopan maassa: Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Ruotsissa, Unkarissa, Tshekin tasavallassa, Kroatiassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

232,3

236,2

-1,7

1 008,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

26,5

32,4

-18,1

147,7

% liikevaihdosta

11,4

13,7

14,6

Liikevoitto

5,9

7,7

-24,2

58,2

% liikevaihdosta

2,5

3,3

5,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

2,5

4,3

-42,0

42,4

% liikevaihdosta

1,1

1,8

4,2

Taseen loppusumma

1 649,9

1 764,5

-6,5

1 654,5

Bruttoinvestoinnit

3,5

3,0

14,7

18,7


Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 474

4 823

-7,2

4 835

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 907

4 326

-9,7

4 228

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2003

2002*)

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

26 526

30 254

Julkaistuja

aikakauslehtiä, kpl

218

244

Myydyt

aikakauslehdet, tuhansia

102 586

104 560

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

9 357

9 706

*) Vuoden 2002 luvut on oikaistu vastaamaan nykyistä laskentakäytäntöä


Sanoma Magazinesin liikevaihto oli vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä 232,3 (236,2) milj. euroa. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 110,3 (110,7) milj. euroa. Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 41,1 (40,3) milj. euroon ja Sanoma Magazines Belgiumin 36,5 (36,0) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto laski 22,4 (25,0) milj. euroon, sillä Isossa-Britanniassa toimiva ristisanalehtikustantaja BEAP myytiin huhtikuussa 2002. Aldipressin liikevaihto oli 48,6 (50,1) milj. euroa.

Sanoma Magazinesin mainostuotot pienenivät tammi - maaliskuussa 7 % edellisvuotisesta. Mainostuotot vähenivät useimmissa toimintamaissa, mutta kasvoivat kuitenkin Sanoma Magazines Finlandissa ja useimmissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Mainostuottojen osuus Sanoma Magazinesin liikevaihdosta oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 20 (21) %.

Levikkituotot kehittyivät mainostuottoja paremmin, ja vertailukelpoiset levikkituotot kasvoivat 3 % edellisvuotisesta. Luvusta on poistettu BEAP-yksikön vaikutus levikkiin. Levikkituotot kasvoivat Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Tshekin tasavallassa ja Romaniassa.

Liikevoitto laski 5,9 (7,7) milj. euroon, ja Sanoma Magazinesin EBITA oli 26,5 (32,4) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin kasvoi kustannussäästöjen ja paperin hinnanlaskun ansiosta. Vuonna 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi BEAP-yksikön tulos sekä Sanoma Magazines Finlandin maaliskuussa 2002 myydyn Blue Book -yksikön myyntivoitto.

Katsauskaudella tehtiin kaksi merkittävää lehtilanseerausta: Unkarissa julkaistiin ensimmäinen painos paikallisesta National Geographic -lehdestä. Kroatiassa tuotiin puolestaan markkinoille paikallinen versio kansainvälisestä Elle Decoration -sisustuslehdestä. Elle Decoration on Sanoma Magazinesin neljäs julkaisu Kroatiassa. Sanoma Magazines International osti 35 %:n osuuden Sanoma Magazines Zagrebista katsauskaudella ja omistaa Kroatian toimintansa nyt kokonaan.

Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan yltävän vuonna 2003 hieman yli miljardiin euroon. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 6 % liikevaihdosta.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös talouselämän päivälehti Taloussanomat, maakunta- ja paikallislehdet Kaakkois-Suomessa, ilmoita ilmaiseksi

-lehdet Keltainen Pörssi ja Palsta sekä urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

111,5

110,3

1,1

438,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

12,5

9,6

29,6

49,0

% liikevaihdosta

11,2

8,7

11,2

Liikevoitto

10,7

7,9

36,6

41,9

% liikevaihdosta

9,6

7,1

9,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

9,5

6,6

43,0

36,2

% liikevaihdosta

8,5

6,0

8,3

Taseen loppusumma

506,7

506,1

0,1

508,5

Bruttoinvestoinnit

4,7

7,3

-36,1

48,6

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 518

4 919

-8,1

4 944

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 251

3 499

-7,1

3 578

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2003

2002

2001

Helsingin Sanomat

Arkilevikki, kpl *)

431 262

436 009

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 150

507 011

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

10 950

10 386


Sanoman liikevaihto oli tammi - maaliskuussa 111,5 (110,3) milj. euroa. Eniten kasvua syntyi IS-liiketoimintayksikössä, jonka liikevaihto nousi 23,1 (22,1) milj. euroon vuonna 2002 ostetun IS Veikkaaja -lehden ansiosta. Helsingin Sanomien liikevaihto oli 66,1 (65,7) milj. euroa ja Kymen Lehtimedian 12,7 (12,3) milj. euroa.

Ilmoitustuotot kasvoivat runsaan prosentin, ja niiden osuus Sanoman liikevaihdosta oli 49 (49) %. Vaalimainonta paransi lehtien ilmoitusmyyntiä, mutta Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu väheni edelleen. IS-liiketoimintayksikön ja Kymen Lehtimedian ilmoitustuotot kasvoivat selvästi, osin IS Veikkaajan ja helmikuussa 2002 ostetun Kaupunkilehti Seiskan ansiosta.

Levikkituotot kasvoivat 3 %. Kasvua toi lähinnä lehtien hinnannousu. Taloussanomien levikki kasvoi selvästi edellisvuotisesta, mutta muiden lehtien levikit laskivat hieman. Painotuotevienti laski edelleen. Painotuoteviennin osuus Sanoman liikevaihdosta on vähentynyt viime vuosina.

Sanoman liikevoitto kasvoi selvästi ja oli 10,7 (7,9) milj. euroa. Lukuun sisältyy 1,0 (1,3) milj. euroa osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. Tehostamistoimet, säästöt ja paperikustannusten pienentyminen paransivat liikevoittoa, joka kasvoi huomattavasti niin Helsingin Sanomissa, IS-liiketoimintayksikössä kuin Kymen Lehtimediassakin. EBITA nousi 12,5 (9,6) milj. euroon.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Sanoma myi jakeluyhtiönsä Leijonajakelu Oy:n liiketoiminnan Suomen Postille. Kaupan myötä noin 1 900 Leijonajakelun työntekijää siirtyy Postin palvelukseen. Sanoman tarkoituksena on turvata järjestelyllä laadukas ja kustannustehokas varhaisjakelu myös jatkossa. Leijonajakelun liikevaihto vuonna 2002 oli 69,7 milj. euroa, josta suurin osa oli Sanoman sisäistä myyntiä. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Loppuvuotta leimaa edelleen sanomalehtimainonnan epävarmuus, eikä selkeää työpaikkailmoitteluun vaikuttavaa suhdannekäännettä ole näkyvissä. Sanoman liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan vuonna 2003. Kasvua tuo mm. IS Veikkaaja -lehti, mutta liikevaihtoa pienentää Leijonajakelun myynti. Liikevoiton arvioidaan paranevan pitkän tähtäimen kehittämistoimien ansiosta liikevaihtoa enemmän. Rautakirjan tulososuus jäi pois Sanoman liikevoitosta maaliskuusta alkaen.

WSOY

Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja niin yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa kuin useissa erikoiskustanteissakin. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja digitaalisen painamisen markkinajohtaja Suomessa. Ryhmä on lisäksi Pohjoismaiden johtava kalenterikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

42,4

42,2

0,4

215,9

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

-0,9

-1,0

7,7

26,4

% liikevaihdosta

-2,1

-2,3

12,2

Liikevoitto

-1,6

-2,1

22,6

20,5

% liikevaihdosta

-3,8

-4,9

9,5

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

-3,1

-3,7

15,6

12,4

% liikevaihdosta

-7,4

-8,8

5,7

Taseen loppusumma

267,7

265,3

0,9

280,8

Bruttoinvestoinnit

1,1

1,9

-43,7

8,6

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

1 924

1 918

0,3

1 937

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 848

1 814

1,9

1 836

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2003

2002

Julkaistut uutuudet

Kirjat, kpl

157

152

Sähköiset tuotteet, kpl

12

34

Julkaistut uusintapainokset

Kirjat, kpl

355

349

Sähköiset tuotteet, kpl

38

62

Painetut kirjat, milj. kpl

5,5

5,9

Paperin kulutus, tonnia

2 842

3 111


WSOY:n liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 42,4 (42,2) milj. euroa. Parhaiten menestyi kustantaminen, jonka liikevaihto nousi 31,3 (30,3) milj. euroon. Painamisen liikevaihto laski 15,1 (15,9) milj. euroon heikon markkinatilanteen myötä. Kalenteritoiminnan liikevaihto oli 1,6 (1,7) milj. euroa.

Myynti kirjakaupoille kasvoi 8 % erityisesti tietokirjojen, kotimaisen kaunokirjallisuuden ja lastenkirjojen menestyksen ansiosta. Myös suoraan kuluttajille myytyjen suurteosten ja vuosikirjojen myynti kehittyi hyvin, mutta kirjakerhojen myynti jäi edellisvuotisesta.

WSOY:n alkuvuoden liiketulos parani -1,6 (-2,1) milj. euroon. Lukuun sisältyy 1,4 (1,8) milj. euroa osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. Eniten liiketulostaan paransi kustantaminen, jonka tulosta paransivat painettujen kirjojen kustantamisen hyvä menestys sekä kulujen leikkaukset sähköisessä kustantamisessa. Painamisen liiketulos oli edellisvuotista tasoa ja kalenteritoiminnan parani hieman. WSOY:n EBITA oli -0,9 (-1,0) milj. euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa WSOY osti 10 % digitaalipaino Dark Oy:stä ja omistaa yhtiön nyt kokonaan.

WSOY:n liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2003 edellisvuotista nopeammin. Ensimmäinen neljännes on tyypillisesti WSOY:n vaisuin, ja koko vuoden tulos kertyy toiminnan luonteesta johtuen loppuvuoden aikana. Oman toiminnan liikevoitto paranee, mutta kokonaisliikevoittoon vaikuttaa Rautakirjan tulososuuden poistuminen WSOY:n tuloksesta maaliskuun alusta alkaen.

SWELCOM

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

24,9

21,5

15,8

86,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

6,7

1,1

528,7

9,0

% liikevaihdosta

26,7

4,9

10,5

Liikevoitto

-1,1

-6,7

83,5

-18,0

% liikevaihdosta

-4,4

-31,0

-20,9

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

-1,1

-6,2

82,4

-15,6

% liikevaihdosta

-4,4

-28,7

-18,1

Taseen loppusumma

134,6

125,3

7,4

138,2

Bruttoinvestoinnit

1,6

2,2

-27,4

8,1

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

402

417

-3,6

413

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

376

388

-3,2

384

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2003

2002

Nelosen osuus

televisiomainonnasta

26,1 %

26,1 %

Nelosen päiväpeitto

45 %

46 %

Nelosen kaupallinen

katsojaosuus

20,4 %

22,2 %

Nelosen valtakunnallinen

katsojaosuus

10,5 %

10,9 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl (31.3)

240

223

Maksu-tv-tilauksia,

1 000 kpl (31.3)

35

39

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl (31.3)

34

22


SWelcomin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 24,9 (21,5) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti HTV:n laajakaistaisten internetpalveluiden menestys, ja HTV:n liikevaihto nousi 9,2 (6,5) milj. euroon. Nelonen myi mainosaikaa edellisvuotista enemmän, ja mainosajan myynti kasvoi hieman toimialan kasvua nopeammin. Nelosen liikevaihto oli 13,6 (12,7) milj. euroa. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 54 (58) %.

Liiketulos parani merkittävästi sekä Nelosessa että HTV:ssä, ja SWelcomin liiketappio supistui 1,1 (6,7) milj. euroon. Tappiota pienensi myynnin kasvun lisäksi Nelosen toimilupamaksun puolittuminen. Kehitykseen vaikuttivat myös HTV:n liittymismaksujen kirjaaminen tulosvaikutteisesti vuoden alusta sekä omistusosuuden pienentäminen Suomen Urheilutelevisiossa. SWelcom alensi helmikuussa omistusosuuttaan yhtiöstä 35 %:sta 19,9 %:iin. EBITA oli 6,7 (1,1) milj. euroa.

Vuonna 2003 SWelcomin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymäkehityksen ja laajakaistainternetin suosion ansiosta. Kriittisintä kasvun kannalta on televisiomainonta, jonka odotetaan lisääntyvän muiden suurten medioiden mainontaa enemmän. Liiketappion ennakoidaan pienenevän merkittävästi.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta. Rautakirjan R-kioski on Suomen johtava kioskiketju ja Lehtipiste maan suurin lehtijakeluliike. Suomalainen Kirjakauppa on Suomen laajin kirjakauppaketju ja elokuvateatteritoimintaa harjoittava Finnkino markkinajohtaja alallaan. Rautakirja on laajentanut toimintaansa Baltian maihin ja Tshekin tasavaltaan. Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003, jolloin myös Rautakirjan osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

180,8

176,0

2,7

726,5

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

8,6

8,5

0,5

42,4

% liikevaihdosta

4,7

4,8

5,8

Liikevoitto

7,3

7,5

-2,0

38,0

% liikevaihdosta

4,1

4,2

5,2

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

8,5

8,3

2,2

39,5

% liikevaihdosta

4,7

4,7

5,4

Taseen loppusumma

293,9

405,8

-27,6

410,4

Bruttoinvestoinnit

6,6

3,1

115,6

27,8

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

6 371

6 321

0,8

6 453

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 922

5 148

-4,4

5 110

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3. *)

2003

2002

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

29 542

29 526

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

1 524

1 545

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

1 081

1 144

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa, tuhansia

30 744

30 852

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - maaliskuussa 180,8 (176,0) milj. euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi prosentin.

Kioskikaupan liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotista tasoa, 88,3 (88,1) milj. euroa. Lehtitukkukaupan liikevaihto kasvoi 44,1 (38,7) milj. euroon, sillä toiminta laajeni merkittävästi Virossa ja Latviassa vuonna 2002. Pääsiäismyynnin osuminen toiselle neljännekselle ensimmäisen neljänneksen sijaan vaikutti selvästi sekä kioski- että lehtitukkukaupan ensimmäisen neljänneksen myyntiin. Elokuvateattereiden liikevaihto säilyi 14,6 (14,6) milj. eurossa, vaikka elokuvissakäynnit vähenivät alkuvuonna. Kirjakaupan liikevaihto kasvoi 31,7 (30,8) milj. euroon. Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi lähinnä uusien yksiköiden myötä ja oli 13,4 (10,7) milj. euroa.

Rautakirjan liikevoitto laski 7,3 (7,5) milj. euroon. Liikevoittoa pienensi kiinteistöjen myyntivoittojen väheneminen ja sijoitusluontoisen kiinteistöomaisuuden siirtyminen SanomaWSOY Oyj:lle maaliskuun alussa. Toiminnallinen tulos kuitenkin parani. Liiketulos parani kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja kirjakaupassa, mutta laski ravintolatoiminnassa sekä elokuvateatteritoiminnassa, jonka tulosta heikensivät Liettuassa tammikuussa aloittaneen elokuvakeskuksen avauskustannukset. Rautakirjan EBITA oli 8,6 (8,5) milj. euroa.

Katsauskauden jälkeen toukokuussa Suomalainen Kirjakauppa osti Akateemisen Kirjakaupan lehtivuosikertatoiminnan, jonka liikevaihto vuonna 2002 oli noin 13 milj. euroa.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 päivittäistavarakaupan kehitystä voimakkaammin. Arvion mukaan noin puolet kasvusta tulee kotimaasta ja puolet ulkomailta. Rautakirjan sulautuessa SanomaWSOY:hyn Rautakirjan rakenteessa tapahtui lähinnä kiinteistö- ja rahoitustoiminnan osalta muutoksia, jotka vaikuttavat Rautakirjan tulokseen vuonna 2003. Perusliiketoimintojen operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2002 tasoa.

Helsingissä 8.5.2003


SANOMAWSOY OYJ
Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

Liikevaihto

564,0

559,0

0,9

2 357,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,4

4,7

-6,9

1,0

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

7,1

25,2

-72,0

69,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,6

1,0

58,9

13,1

Materiaalit ja palvelut

247,1

250,6

-1,4

1 026,0

Henkilöstökulut

143,2

143,4

-0,1

585,0

Poistot ja arvonalentumiset

50,4

56,6

-10,9

212,0

Liiketoiminnan muut kulut

121,5

125,4

-3,2

484,3

Liikevoitto

14,8

14,0

5,5

134,4

Rahoitustuotot

4,7

31,4

-85,0

70,8

Rahoituskulut

19,6

21,5

-9,0

98,5

Tulos ennen

satunnaisia eriä

-0,1

23,9

106,7

Satunnaiset erät

6,1

Tulos satunnaisten

erien jälkeen

-0,1

23,9

112,7

Välittömät verot

-6,1

-12,8

-52,7

-64,2

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-1,0

-1,1

-11,7

-11,4

Katsauskauden Tulos

-7,1

9,9

37,2
KONSERNITASE

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

172,1

168,9

1,9

174,6

Liikearvo

1 132,5

1 287,8

-12,1

1 148,5

Aineelliset hyödykkeet

457,5

464,8

-1,6

459,4

Sijoitukset

243,5

263,8

-7,7

254,6

Pysyvät vastaavat yhteensä

2 005,6

2 185,3

-8,2

2 037,0

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

95,0

93,6

1,6

94,8

Pitkäaikaiset saamiset

69,0

62,9

9,7

72,0

Lyhytaikaiset saamiset

258,9

311,1

-16,8

266,2

Rahoitusarvopaperit

49,3

264,8

-81,4

63,1

Rahat ja pankkisaamiset

52,0

87,0

-40,3

59,3

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

524,2

819,5

-36,0

555,5

Vastaavaa yhteensä

2 529,8

3 004,8

-15,8

2 592,5

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma

77,0

62,6

23,1

62,6

Ylikurssirahasto

23,7

16,1

47,2

16,1

Muut rahastot

369,4

364,4

1,4

364,4

Edellisten tilikausien

voitto

426,3

373,8

14,0

308,7

Katsauskauden tulos

-7,1

9,9

37,2

Pääomalainat

207,4

207,3

0,1

207,4

Oma pääoma yhteensä

1 096,7

1 034,1

6,1

996,3

Vähemmistöosuus

16,6

124,8

-86,7

130,6

Pakolliset varaukset

16,2

6,5

150,7

15,9

Vieras pääoma

Laskennallinen verovelka

36,1

35,3

2,1

37,1

Pitkäaikainen vieras pääoma

589,6

912,4

-35,4

695,1

Lyhytaikainen vieras pääoma

774,5

891,7

-13,1

717,5

Vastattavaa yhteensä

2 529,8

3 004,8

-15,8

2 592,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

Liikevoitto

14,8

14,0

5,5

134,4

Oikaisut liikevoittoon

35,5

25,2

40,6

133,8

Käyttöpääoman muutos

37,3

32,3

15,7

-27,1

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja

87,6

71,5

22,5

241,0

Rahoituserät ja verot

-16,2

1,2

-56,8

Liiketoiminnan rahavirta

71,4

72,7

-1,9

184,2

Investointien rahavirta

-10,0

2,3

48,1

Rahavirta ennen rahoitusta

61,4

75,0

-18,2

232,4

Rahoituksen rahavirta

-77,3

-85,7

9,7

-455,6

Rahoituslaskelman mukainen

rahavarojen muutos

-16,0

-10,6

50,5

-223,3

Rahavarojen kurssierot

-5,2

-2,5

106,3

-19,4

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

-21,2

-13,1

61,3

-242,6

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

122,4

365,0

-66,5

365,0

Taseen mukaiset rahavarat

31.3. / 31.12.

101,2

351,9

-71,2

122,4


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja osakkeita

Eläkelainat

20,0

17,4

15,0

17,8

Rahalaitoslainat

2,5

6,2

-59,1

5,5

Muut lainat

0,7

15,5

-95,4

1,6

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset

yhteensä

15,4

21,9

-29,7

15,4

Vakuudeksi annetut irtaimistokiinnitykset

yhteensä

2,6

2,8

-8,2

2,7

Pantatut arvopaperit yhteensä

28,3

54,3

-47,8

27,6

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,9

0,9

0,9

Yrityskiinnitykset

5,0

4,7

4,9

4,9

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

3,0

4,5

-33,0

3,5

Talletukset

1,1

1,1

-4,5

1,1

Yhteensä

10,0

11,3

-11,5

10,5

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

8,9

8,9

8,9

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

20,7

24,5

-15,6

20,7

Muut omat vastuut

Leasingvastuut

23,1

31,7

-27,1

23,7

Pääomalainojen korot

3,5

2,6

31,4

3,2

Eläkevastuut

Takaisinostovastuut

1,3

1,3

0,3

1,3

Muut vastuut

126,1

112,1

12,5

131,6

Muut omat vastuut yhteensä

154,0

147,7

4,2

159,8

Kaikki vastuut yhteensä

239,9

271,5

-11,6

245,5
KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Korkojohdannaiset

Termiinisopimukset

200,0

Optiosopimukset

Ostetut

480,0

480,0

480,0

Asetetut

200,0

480,0

-58,3

200,0

Koronvaihtosopimukset

380,0

400,0

-5,0

380,0

Yhteensä

1 060,0

1 560,0

-32,1

1 060,0

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

35,5

25,7

38,3

45,1

Optiosopimukset

Ostetut

49,9

Yhteensä

35,5

75,6

-53,0

45,1

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

12,0

Yhteensä

12,0

Yhteensä

1 095,5

1 647,5

-33,5

1 105,1

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

31.3.2003

31.3.2002

Muutos,%

31.12.2002

Korkojohdannaiset

Termiinisopimukset

0,3

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

1,7

-99,6

0,0

Asetetut

-3,8

-0,4

-908,3

-2,9

Koronvaihtosopimukset

-6,8

4,5

-4,8

Yhteensä

-10,5

6,2

-7,7

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,6

0,1

-0,8

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

Yhteensä

-0,6

0,1

-0,8

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

0,5

Yhteensä

0,5

Yhteensä

-11,2

6,8

-8,5


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

2002

2002

2002

Liikevaihto

564,0

559,0

584,5

553,4

661,0

2 357,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+)/vähennys (-)

4,4

4,7

-0,7

0,0

-3,1

1,0

Valmistus

omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan

muut tuotot

7,1

25,2

16,5

8,4

19,6

69,8

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,6

1,0

5,1

3,1

3,9

13,1

Materiaalit ja palvelut

247,1

250,6

251,8

246,2

277,5

1 026,0

Henkilöstökulut

143,2

143,4

143,0

135,0

163,6

585,0

Poistot ja arvonalentumiset

50,4

56,6

51,2

49,8

54,4

212,0

Liiketoiminnan muut kulut

121,5

125,4

116,7

114,9

127,2

484,3

Liikevoitto

14,8

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

Rahoitustuotot

4,7

31,4

16,4

10,2

12,8

70,8

Rahoituskulut

19,6

21,5

29,1

34,4

13,5

98,5

Tulos ennen

satunnaisia eriä

-0,1

23,9

30,0

-5,1

57,9

106,7

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

6,1

Tulos satunnaisten

erien jälkeen

-0,1

23,9

30,0

-5,1

64,0

112,7

Välittömät verot

-6,1

-12,8

-17,8

-11,5

-22,1

-64,2

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-1,0

-1,1

-2,0

-3,0

-5,3

-11,4

Katsauskauden Tulos

-7,1

9,9

10,3

-19,6

36,6

37,2
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

2002

2002

2002

Sanoma Magazines

Sanoma Uitgevers

110,3

110,7

124,2

112,3

143,8

491,1

Sanoma Magazines

Finland

41,1

40,3

41,5

36,7

46,4

164,8

Sanoma Magazines

Belgium

36,5

36,0

39,7

35,4

41,0

152,2

Sanoma Magazines

International

22,4

25,0

23,9

20,2

26,9

95,9

Aldipress

48,6

50,1

53,9

55,3

55,7

215,0

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-26,6

-25,9

-27,2

-28,6

-29,2

-110,9

Yhteensä

232,3

236,2

256,0

231,3

284,6

1 008,1

Sanoma

Helsingin Sanomat

66,1

65,7

66,3

58,0

64,4

254,4

IS-liiketoimintayksikkö

23,1

22,1

22,8

23,4

23,8

92,1

Kymen Lehtimedia

12,7

12,3

13,4

12,4

13,5

51,7

Muut

50,2

51,1

51,7

48,0

50,0

200,7

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-40,7

-40,9

-41,1

-39,0

-39,8

-160,8

Yhteensä

111,5

110,3

113,2

102,8

111,9

438,1

WSOY

Kustantaminen

31,3

30,3

42,5

30,7

40,0

143,5

Painotoiminta

15,1

15,9

15,6

15,3

15,9

62,7

Kalenteriliiketoiminta

1,6

1,7

3,3

12,2

17,4

34,5

Muut

1,0

0,9

0,9

1,0

1,0

3,7

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,6

-6,4

-6,9

-8,7

-28,6

Yhteensä

42,4

42,2

55,8

52,2

65,6

215,9

SWelcom

Nelonen

13,6

12,7

12,5

10,1

14,0

49,3

HTV

9,2

6,5

6,7

7,0

7,9

28,1

Muut

2,7

3,3

2,3

2,6

3,1

11,3

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-0,6

-1,0

-0,4

-0,5

-0,6

-2,5

Yhteensä

24,9

21,5

21,1

19,2

24,4

86,1


Rautakirja

Kioskikauppa

88,3

88,1

92,5

93,2

99,8

373,6

Lehtitukkukauppa

44,1

38,7

42,9

46,2

49,4

177,3

Kirjakauppa

31,7

30,8

17,3

26,0

41,1

115,2

Elokuvatoiminta

14,6

14,6

9,1

11,1

14,7

49,6

Ravintolatoiminta

13,4

10,7

12,5

13,3

13,7

50,2

Muut

0,0

0,3

0,3

0,2

0,0

0,8

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-11,3

-7,2

-9,7

-11,1

-12,2

-40,2

Yhteensä

180,8

176,0

164,9

179,0

206,6

726,5

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-27,9

-27,1

-26,6

-31,1

-32,1

-117,0

Yhteensä

564,0

559,0

584,5

553,4

661,0

2 357,8


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

2002

2002

2002

Sanoma Magazines

5,9

7,7

26,9

2,9

20,6

58,2

Sanoma *)

10,7

7,9

13,0

9,8

11,3

41,9

WSOY *)

-1,6

-2,1

6,8

7,0

8,8

20,5

SWelcom

-1,1

-6,7

-4,8

-2,6

-4,0

-18,0

Rautakirja

7,3

7,5

3,7

9,4

17,4

38,0

Muut yhtiöt **)

-4,5

-3,8

-1,9

-4,4

3,9

-6,3

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

-1,9

3,5

-1,0

-3,0

0,6

0,1

Yhteensä

14,8

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsauksen 1 - 3 2003 kalvot