Painotoiminta ei ole ympäristölle erityisen haitallista. WSOY:n painoissa ympäristöasioihin kiinnitetään silti tarkasti huomiota. Mitä ympäristömyötäisempiä menetelmiä painamiseen kehitetään, sitä paremmin painetut tuotteet pärjäävät eri tiedotusvälineiden välisessä kilpailussa.


Painotoimialan pienet haitat ympäristölle perustuvat pieniin päästöihin: Painoväri kuivuu hapettumalla, eikä haihtumistuotteita väristä useimmissa
painomenetelmissä ole. Syntyvät haitalliset aineet, kuten kehitteet, arkkivärien purkit ja painokoneiden pesuliuottimet, kerätään talteen ja toimitetaan jatkokäsiteltäväksi.

WSOY:ssä ympäristöasioihin alettiin kiinnittää entistä laajemmin huomiota 80-luvun alussa, kun lain vaatimia lupia haettiin. Nykyisin viranomaisten kanssa pyritään tekemään aloitteellista yhteistyötä. WS Bookwellilla on käytössä ISO 9001 -laatujärjestelmä, Lönnberg Painot Oy:llä ISO 9002 -laatujärjestelmä ja Joutsenmerkki. Lisäksi Ajastolla on ISO 9001 -laatujärjestelmä ja Ajaston tytäryhtiöillä ISO 14001 -ympäristöasioidenhallintajärjestelmä.

”Alan imagon kannalta on tärkeää kiinnittää jatkuvasti huomiota ympäristöasioihin. Painotuotteiden ympäristömyötäisyys on tärkeää myös eri medioiden välisessä kilpailussa”, Lönnberg Painojen toimitusjohtaja Jari Lehtinen sanoo.

Ympäristö kiinnostaa myös asiakkaita

Ympäristöasioiden hoitaminen hyvin on tärkeä osa markkinointia. ”Vaikka laatu- ja ympäristöjärjestelmien ja Joutsenmerkin keskeiset motiivit ovat muualla, niiden merkitys markkinoinnissa on melko suuri. Asiakkaamme haluavat usein saada Joutsenmerkin tuotteelleen, ja kirjapainon tehtävänä on antaa heille tämä mahdollisuus”, Jari Lehtinen sanoo.

Myös WS Bookwellilta asiakkaat kyselevät ympäristöasioista: ”Muutamat kunnat ovat olleet aktiivisia esimerkiksi oppikirjahankinnoissaan. Laatujärjestelmä on erityisen tärkeä asiakkaillemme Saksassa ja Englannissa”, ympäristöasiamies Pertti Nyberg kertoo.

Ympäristön pienempi kuormitus merkitsee toki myös haitallisten aineiden ja menetelmien poistumista tuotannosta ja lisää näin työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä. Henkilöstölle laatu- ja ympäristösertifikaatit merkitsevät kuitenkin muutoksia työtapoihin. ”Henkilöstö on suhtautunut ympäristöasioihin pääasiassa positiivisesti. Jotkin tietyt työvaiheet ovat pidentyneet, sillä ympäristömyötäisempien tuotteiden käyttö voi olla joskus hieman hankalampaa”, Lehtinen kertoo.

Kokemukset ovat samansuuntaisia myös WS Bookwellilla. ”Laatujärjestelmän puitteissa koko henkilöstö on osallistunut koulutukseen muun muassa jätteiden syntypaikkalajittelusta, joka sujuukin nyt hyvin. Uusin lajittelukohde on energiajae”, Nyberg sanoo ja jatkaa: ”Henkilöstön motivointi ympäristöasioihin on kuitenkin jatkuva haaste”.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ja Joutsenmerkin käyttö ja kehittäminen maksaa, mutta myös säästöjä syntyy. ”Ympäristömyötäisten toimenpiteiden vaikutukset eivät välttämättä heti näy viimeisellä rivillä”, Pertti Nyberg muistuttaa. ”Vähitellen olemme kuitenkin saaneet säästöjä esimerkiksi jätehuollon keskittämisestä ja jätepaperin myynnistä.”

”Esimerkiksi korkealuokkaisten taidepainopapereiden käyttäminen pienentää paperin hukkaa ja vähentää tätä kautta kustannuksia", Jari Lehtinen vahvistaa.

Jatkuvaa kehitystä ympäristöasioissa

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ja Joutsenmerkin vaatimusten täyttäminen edellyttää paneutumista ympäristöasioiden hyvään hoitoon. Muita konkreettisia keinoja ovat lajittelun ja kierrättämisen kehittäminen ja laiteparannukset. WS Bookwell on tehnyt myös energiankäytöstään energia-analyysin.

Parhaillaan käynnissä on painotoimialan kuljetuksien uudelleen järjestely yhdessä Ajaston kanssa päällekkäisyyksien poistamiseksi. Myös muita ympäristöasioita pohditaan yhdessä painotoimialan ja Ajaston yhteisessä työryhmässä.

WSOY on mukana alueellisen ympäristökeskuksen Vahti-ympäristönseurantajärjestelmässä, johon raportoidaan päästöt vuosittain, sekä Pakkausten Ympäristörekisterissä (PYR), joka huolehtii pakkausten kierrättämisestä.

Tulevaisuudessa vaaditaan täsmällistä tietoa

”Uskon ympäristöasioiden painoarvon kasvavan tulevaisuudessa”, Jari Lehtinen sanoo. ”Samalla tullaan vaatimaan täsmällisempää tietoa; jatkossa ympäristöasioilla ei voida edistää eri hankkeita niin hataralla pohjalla kuin aikaisemmin”, hän toteaa. ”Ympäristöasioissa meidän tulisi olla askeleen muita edellä”, jatkaa Pertti Nyberg.

Merkkien vaatimuksia:

Joutsenmerkin vaatimukset jakautuvat kahteen ryhmään, ehdottomat ja pisteytettävät. Ehdottomat vaatimukset on täytettävä sellaisinaan, muiden vaatimuksien täyttämisestä yritys saa pisteitä ympäristömyötäisyytensä mukaan. Voidakseen saada oikeuden Joutsenmerkkiin yritys ei saa ylittää enimmäispisteitä missään prosessin vaiheessa. Joutsenmerkki edellyttää muun muassa:

- selkeää vähennystä liuottimien käytössä

- ympäristömyötäisempien kemikaalien käyttöä ja talteenottoa

- lajitteluun perustuvaa tehokasta jätehuoltoa

- ympäristömerkin vaatimukset täyttävän paperin käyttöä

ISO 9000 -laatujärjestelmä edellyttää, että:

- järjestelmä auditoidaan ulkoisesti joka 3. vuosi, sisäisesti jatkuvasti

- johto määrittelee organisaation laatutavoitteet, johon tuloksia voidaan verrata sekä organisaation rakenteen ja henkilöiden vastuut laatujärjestelmän toteuttamiseksi

- määritellään laatujärjestelmä kaikille osa-alueille ja dokumentoidaan se.

ISO 9000 -järjestelmä uudistuu vuoden 2003 alusta siten, että periaatteet ovat entistä selkeämmin esillä ja käytännön johtaminen helpottuu. Tämä edellyttää, että yritys hakee uutta sertifikaattia.

ISO 14001/EMAS -ympäristöasioidenhallintajärjestelmä vaatii, että:

- johto määrittelee ympäristöpolitiikan ja sitoutuu ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen

- ympäristöpolitiikka on koko organisaation tiedossa

- tarkastellaan tuotteen koko elinkaarta

- määritellään päämäärät, vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä kaikille organisaation tasoille

- ympäristökuormitusta seurataan ja analysoidaan dokumentoidulla tavalla

- EMAS-järjestelmässä laaditaan julkinen ympäristöraportti

Lisätietoa ISO-järjestelmistä löytyy osoitteesta www.iso.ch. Lisätietoa Joutsenmerkistä löytyy osoitteesta www.sfs.fi/ymparist/pohjois.html.