SanomaWSOY:n liikevoitto ennen liikearvon, konserniliikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä 39,5 (17,1) milj. euroon. Liikevoitto oli 14,0 (12,7) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto, jossa ei ole otettu huomioon uusia aikakauslehti-toimintoja, kasvoi 6 %. Voitto ennen satunnaisia eriä nousi 23,9 (18,1) milj. euroon. Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat osakkeiden myyntivoittojen ansiosta 9,8 (5,4) milj. euroon, vaikka korkokulut olivat suuremmat kuin edellisvuonna. Konsernin liikevaihto oli 555,0 (361,4) milj. euroa.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

555,0

361,4

53,5

1 730,0

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

59,6

34,0

75,3

206,8

% liikevaihdosta

10,7

9,4

12,0

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

39,5

17,1

131,5

133,2

% liikevaihdosta

7,1

4,7

7,7

Liikevoitto

14,0

12,7

10,4

96,5

% liikevaihdosta

2,5

3,5

5,6

Voitto ennen

satunnaisia eriä

23,9

18,1

31,9

92,5

% liikevaihdosta

4,3

5,0

5,3

Taseen loppusumma

3 004,8

1 486,2

102,2

3 053,1

Bruttoinvestoinnit

17,8

67,7

-73,8

1 473,9

% liikevaihdosta

3,2

18,7

85,2

Omavaraisuusaste, % *)

40,1

62,9

38,6

Omavaraisuusaste, %

32,9

62,4

31,6

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

68,9

-19,4

75,7

Velkaantumisaste

(Gearing), %

105,7

-18,8

114,7

Vieraan pääoman

rahoituskulut

16,1

2,9

448,8

31,3

Korollinen vieras pääoma

1 360,5

181,3

650,5

1 439,7

Koroton vieras pääoma

692,7

426,0

62,6

678,7

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

354,8

346,6

2,4

367,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

18 472

13 614

35,7

15 129

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

15 247

10 780

41,4

12 077


Tulos/osake, EUR

0,07

0,05

39,0

0,35

Rahavirta/osake, EUR

0,53

0,29

82,9

1,26

Oma pääoma/osake, EUR

5,98

5,54

7,8

5,87

Osakekannan markkina-arvo

1 823,7

1 704,1

7,0

1 510,4

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


Tulevaisuuden näkymät

Odotuksien mukaisesti Suomen ja Hollannin ilmoitusmarkkinat kehittyivät vuoden 2002 alussa heikommin kuin vuosi sitten, mutta markkinatilanteen ennakoidaan paranevan syksyllä.

SanomaWSOY:n liikevoitto ja liikevaihto kasvavat vuonna 2002 merkittävästi, kun VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden ajan. Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 2 400 milj. euroon. Mikäli taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu odottamattomia muutoksia, liikevoiton ennakoidaan kasvavan noin kolmanneksen aikaisemmin arvioidun neljänneksen sijaan muun muassa yritys- ja kiinteistömyyntien seurauksena.

SanomaWSOY tavoittelee vuosina 2002 - 2005 keskimäärin 9 %:n liikevoittoa. Sanoman liikevoittotavoite on vuosina 2002 - 2005 keskimäärin 12,5 %, Sanoma Magazinesin 9 %, SWelcomin 0 %, WSOY:n 12,5 % ja Rautakirjan 5,5 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste nostetaan lähivuosina 50 %:iin. Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä 555,0 (361,4) milj. euroon. Liikevaihdon kasvu, 53,5 %, johtui pääosin konserniin lokakuun 2001 alussa liitetyistä VNU:lta ostetuista aikakauslehtiliiketoiminnoista, joihin kuuluvat nykyiset Sanoma Uitgevers, Sanoma Magazines Belgium, Sanoma Magazines International ja Aldipress. Liikevaihto kasvoi Sanomaa lukuun ottamatta kaikissa konsernin liiketoimintaryhmissä. Voimakkainta kasvu oli Rautakirjassa. Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni noin prosentin. Tulos

Konsernin liikevoitto ennen liikearvon, konserniliikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi katsauskaudella 39,5 (17,1) milj. euroon. Liikevoitto oli 14,0 (12,7) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto, jossa ei ole otettu huomioon uusia aikakauslehtitoimintoja, kasvoi 6 %. Katsauskauden aikana konsernissa realisoitiin tavoitteiden mukaisesti ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta. Liikevoitto parani erityisesti Sanoma Magazines Finlandissa, joka myi maaliskuussa Blue Book -yksikkönsä. Konsernin liikevoittoa lisäsi myös SanomaWSOY Oyj:n kiinteistöosakkeiden myynti. SWelcomin liiketulos parani hieman säästöjen ansiosta. Sanoman, WSOY:n ja Rautakirjan liiketulos heikkeni, mutta operatiivisen toiminnan tulos parani sekä WSOY:ssä että Rautakirjassa. Kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehitysmenot olivat 7,5 (5,9) milj. euroa.

SanomaWSOY:n voitto ennen satunnaisia eriä nousi 23,9 (18,1) milj. euroon. Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat osakkeiden myyntivoittojen ansiosta 4,4 milj. euroa, vaikka korkokulut olivat suuremmat kuin edellisvuonna. Tulos osaketta kohden oli 0,07 (0,05) euroa. Investoinnit

Investoinneissa oltiin suunnitelmien mukaisesti kriittisiä. Kokonaisinvestoinnit olivat 17,8 (67,7) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanomalan painolaitoshankintoihin. Markkinatilanne

Euroalueen talouskasvun arvioidaan jäävän melko hitaaksi vuonna 2002. Euroalueen bruttokansantuote kasvaa Nordean toukokuisen ennusteen mukaan 1,6 %. Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan kasvavan 2,8 %. Suomalaiskuluttajien luottamus talouteen oli maaliskuussa edellisvuoden maaliskuun tasolla, mutta vuoden 2001 loppua vahvempi. Päivittäistavarakauppa kasvoi tammi - helmikuussa vajaat 5 %.

Mediamainonta väheni Suomessa tammi - maaliskuussa Gallup-Mainostiedon mukaan noin 6 %. Sanomalehtimainonta väheni 8 % ja aikakauslehtimainonta 7 %. Televisiomainonnan määrä kasvoi hieman edellisvuotisesta. Radiomainonta lisääntyi 11 %, mutta ulkomainonta väheni 19 %, elokuvamainonta 11 % ja verkkomediamainonta 27 %. Aikakauslehtimainonta väheni myös Hollannissa mutta kasvoi Belgiassa ja Unkarissa. Keskeisiä tapahtumia

Sanoma Magazines Finland myi maaliskuussa Blue Bookin yrityshakemistoliiketoiminnan tanskalaiselle TDC Forlag A/S:lle. Kaupan arvo oli 11,8 milj. euroa.

SanomaWSOY:n hallitus päätti tammikuussa optiojärjestelmän käyttöön ottamisesta. Järjestelmään kuuluu enintään 4 500 000 optio-oikeutta, ja jokainen optio oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n B-osakkeeseen. Optiot jaetaan kolmessa vaiheessa vuosien 2001 - 2002, 2002 - 2003 ja 2003 - 2004 vaihteissa (optiotunnukset 2001A, 2001B ja 2001C), ja kullakin kolmesta optiotunnuksesta voidaan merkitä enintään 1 500 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksia jaettiin vuoden 2002 alussa 101:lle konsernin johtohenkilölle yhteensä noin 700 000 kappaletta ja loput varastoitiin käytettäväksi hallituksen päätösten mukaisesti myöhemmin. Osakkeen merkintähinta on SanomaWSOY:n B-osakkeen keskikurssi marras - joulukuussa 2001 (optiotunnus 2001A), 2002 (2001B) tai 2003 (2001C) lisättynä 20 prosentilla. Osakkeiden merkintäaika alkaa kolmen vuoden kuluttua optioiden jakamisesta ja jatkuu siitä eteenpäin kolme vuotta. 2001A-optioiden merkintähinta on 12,74 euroa. Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli 3 004,8 (1 486,2) milj. euroa vuonna 2001 toteutuneen suuren aikakauslehtikaupan vuoksi. Oma pääoma oli ilman pääomalainoja 826,8 (766,7) milj. euroa eli 5,98 (5,54) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste nousi katsauskauden aikana ja oli 40,1 (62,9) %. Pääomalainojen omavaraisuutta vahvistava vaikutus on 7,2 prosenttiyksikköä.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli 1 360,5 (181,3) milj. euroa. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 354,8 (346,6) milj. euroa ja käypä arvo 390,9 (402,8) milj. euroa. Nettovelka (korollinen vieras pääoma vähennettynä rahavaroilla) oli 1 005,7 (-165,3) milj. euroa. Nettovelka väheni katsauskauden aikana vahvan operatiivisen kassavirran ja ydinliiketoimintaan liittymättömän omaisuuden realisointien ansiosta.

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä 9,8 (5,4) milj. euroon. Rahoitustuotot olivat 31,4 (16,2) milj. euroa ja -kulut 21,5 (10,8) milj. euroa. Rahoitustuotot tulivat pääosin osakkeiden myyntivoitoista, kun osakesalkkua realisoitiin onnistuneesti markkinatilanteen parannuttua. Rahoituskulut koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista (17,0 milj. euroa). Osakkeet

SanomaWSOY Oyj:n A-osakkeita vaihtui vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä

30 355 ja B-osakkeita 2 884 493 kappaletta.

A-osakkeen keskikurssi oli tammi - maaliskuussa 12,67 euroa ja B-osakkeen 12,22 euroa. A-osakkeen ylin kurssi oli 13,20 euroa ja alin 11,51 euroa. B-osakkeen vastaavat luvut olivat 13,63 euroa ja 10,75 euroa. Osakkeiden pörssivaihto oli katsauskaudella yhteensä 35,6 (14,4) milj. euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli maaliskuun lopussa, konsernin hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 1 823,7 (1 704,1) milj. euroa. Konsernin hallussa oli 7 187 276

B-osaketta. Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Henkilöstö

SanomaWSOY:n henkilöstön määrä kasvoi vuonna 2001 merkittävästi yrityskaupan myötä: konsernin eri yhtiöihin oli vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana työsuhteessa keskimäärin 18 472 (13 614) henkilöä. Henkilöstön vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 15 247 (10 780). Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Sanoma Magazines sai huhtikuussa päätökseen kaupan Ison-Britannian liiketoimintayksikkönsä British European Associated Publishers Ltd:n (BEAP) osakkeiden myynnistä sijoittajaryhmälle. Sijoittajaryhmään kuuluivat muun muassa BEAP:n johto ja ABN Amro Capital. Kaupan arvo oli hieman yli 50 milj. euroa. Alkuvuoden tulos vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Myydyt osakkeet siirrettiin ostajalle 26. huhtikuuta.

Huhtikuussa pidetty SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2001. Vuodelta 2001 maksettiin osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2002, ja osinko maksettiin 19.4.2002.

SanomaWSOY:n fuusion yhteydessä valitun hallituksen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyi yhtiökokouksessa. Yhtiökokous vahvisti uuden hallituksen jäsenmääräksi edelleen 11 henkilöä, ja SanomaWSOY Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Robert Castrén, Aatos Erkko, Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, Kyösti Järvinen, Esko Koivusalo, Robin Langenskiöld, Jaakko Rauramo, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Paavo Hohti. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa uudelleen täytettäviksi kevään 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa. SANOMASanomalehtien kustantaminen ja painaminen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto, milj. EUR

110,3

119,9

-8,0

459,3

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja, milj. EUR

9,6

15,8

-39,0

49,9

% liikevaihdosta

8,7

13,2

10,9

Liikevoitto, milj. EUR

7,9

14,2

-44,5

43,3

% liikevaihdosta

7,1

11,8

9,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä, milj. EUR

6,6

11,3

-41,3

35,1

% liikevaihdosta

6,0

9,4

7,6

Taseen loppusumma, milj. EUR

506,1

494,0

2,5

490,7

Bruttoinvestoinnit, milj. EUR

7,3

37,4

-80,5

76,5


Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

4 919

4 796

2,6

4 929

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 499

3 449

1,5

3 563

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2002

2001

2000

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

436 009

446 972

Sunnuntailevikki, kpl *)

507 011

517 860

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

10 386

12 631

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

218 829

214 610

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 486

1 503

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

31 192

25 162

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

719

1 242


*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12. Seuraava tarkastuskausi on 1.1. - 30.6.

Sanoman liikevaihto laski tammi - maaliskuussa 8 % ja oli 110,3 (119,9) milj. euroa. Lasku oli hieman arvioitua suurempi ja johtui mediamainonnan jatkuneesta vähentymisestä: sanomalehtimainontaan käytetty rahamäärä väheni Gallup Mainostiedon mukaan 8 % ja työpaikkailmoittelu 37 %. Ilmoitusliikevaihdon osuus Sanoman liikevaihdosta oli 49 %. Viime vuoden vertailujakso oli Sanomalle vielä voimakasta kasvun aikaa.

Liikevoitto laski 44 %, 7,9 (14,2) milj. euroon pääosin mediamainonnan heikon kehityksen vuoksi. Kulut alenivat 5 % vertailukaudesta, ja liikevoitto oli säästötoimenpiteiden ansiosta alkuvuoden tavoitetta parempi. Myös liiketoiminnan muut tuotot ja osakkuusyritysten tulososuudet vähenivät hieman edellisvuodesta. Liikevoittoon sisältyy Rautakirjan tulososuutta 1,3 (2,5) milj. euroa. EBITA oli 9,6 (15,8) milj. euroa.

Kokonaisinvestoinnit olivat 7,3 (37,4) milj. euroa. Valtaosa niistä kohdistui Sanomalan painolaitoshankkeeseen, joka etenee aikataulun mukaisesti.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni 9 % vertailukaudesta lähinnä ilmoitustuottojen laskun jatkumisen vuoksi. Erityisesti työpaikkailmoittelun kehitys oli ennakoitua heikompi, ja kaikkiaan ilmoitusliikevaihto väheni 14 %. Levikkituotot sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta. Lehden levikki kehittyi suunnitellusti, ja ensimmäisen vuosineljänneksen levikki oli edellisen vuoden tasolla. Yksikön liikevoitto heikkeni vertailukaudesta mutta oli alkuvuoden tavoitetta parempi vuonna 2001 käynnistettyjen säästöohjelmien ansiosta.

Ilta-Sanomien liikevaihto laski prosentin. Liikevoitto heikkeni mutta oli ennakoitua parempi. Liikevaihdon lasku aiheutui siitä, että kappalemääräinen irtonumeromyynti oli 2 % pienempi kuin edellisvuonna. Vertailuvuoden lukuja paransivat alkuvuoden 2001 merkittävät uutistapahtumat. Ilmoitusliikevaihto sitä vastoin kasvoi 7 %. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtien irtonumeromyynnistä oli 60,7 %.

Kymen Lehtimedian liikevaihto pieneni 13 % vertailukaudesta ja liikevoitto heikkeni hieman kulusäästöistä huolimatta. Muutos johtui edellisvuoden tapaan painotuotteiden viennin vähenemisestä Venäjälle, eikä uusia painotöitä ole Venäjältä odotettavissa paikallisten painojen alhaisemman hintatason vuoksi. Vuoden alun hinnankorotusten ansiosta levikkituotot nousivat, vaikka päivälehtien levikit laskivat hieman. Ilmoitustuotot vähenivät 5 %. Helmikuussa Kymen Lehtimedia osti Kaupunkilehti Seiskan liiketoiminnot.

Infoston liikevaihto pieneni 12 %, mutta liikevoitto parani selvästi. Liikevaihdon lasku ja liikevoiton parantuminen johtuivat pääosin päätöksestä keskittyä kuluttajien välisen kaupan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta liiketoiminnasta. Keltainen Pörssi -lehden levikkituotot olivat edellisen vuoden tasolla hinnankorotusten ansiosta, vaikka kappalemääräinen levikki laski hieman. Lehden ilmoitusliikevaihto laski 4 % vertailukaudesta.

Startel Oy:n liikevaihto laski 17 % mediamainonnan vähentymisen vuoksi. Myös liiketappio lisääntyi toteutuneista kulusäästöistä huolimatta. Taloussanomien ilmoitusliikevaihto heikkeni runsaan kolmanneksen. Taloussanomat onnistui Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan kasvattamaan lukijamääräänsä ainoana lehtenä omassa kilpailijaryhmässään. Uutistoimisto Startelin liikevaihto kasvoi.

Esmerk panosti edelleen Keski-Euroopan toiminnan kasvattamiseen. Lopetettujen pienten toimistojen tuotannon siirto saatettiin pääosin loppuun.

Lehtikuva osti huhtikuussa 40 % Compad Oy:stä ja omistaa yhtiön nyt kokonaan.

Vuoden 2002 alussa ilmoitusmarkkinoilla on odotetusti jääty vuoden 2001 alun hyvästä tasosta. Mediamainonnan laskun odotetaan pysähtyvän kesällä, mutta markkinatilanteen käänteen ennakoidaan jäävän syksyyn. Sanomalle tämä merkitsee toiminnan sopeuttamista markkinatilanteen mukaan. Vuoden päätavoite on pitkäjänteinen kannattavuuden parantaminen, johon pyritään säästötoimin ja rakenteita keventämällä. Alkuvuoden laskusuuntaisesta kehityksestä huolimatta Sanoman koko vuoden liikevaihdon arvioidaan yltävän vuoden 2001 tasolle ja liikevoiton paranevan säästöjen seurauksena.

SANOMA MAGAZINES Aikakauslehtien kustantaminen, lehtitukkukauppa

Vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset vertailutiedot sisältävät vain Sanoma Magazines Finlandin luvut.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto, milj. EUR

232,1

39,2

491,9

394,3

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja, milj. EUR

28,4

1,2

2 219,2

60,9

% liikevaihdosta

12,2

3,1

15,4

Liikevoitto, milj. EUR

7,7

1,0

641,7

41,7

% liikevaihdosta

3,3

2,7

10,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä, milj. EUR

4,3

-0,9

597,6

31,4

% liikevaihdosta

1,9

-2,2

8,0

Taseen loppusumma, milj. EUR

1 764,5

64,9

2 617,6

1 766,0

Bruttoinvestoinnit, milj. EUR

3,0

1,0

214,8

1 314,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

4 823

834

478,2

1 828

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 326

804

438,3

1 707

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2002

2001

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

30 254

31 521

Julkaistuja aikakauslehtiä,

kpl

264

270

Myydyt aikakauslehdet,

tuhansia

107 236

108 978

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

10 244

10 791


Sanoma Magazinesin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 232,1 (39,2) milj. euroa. Aikakauslehtimainonta väheni Suomessa ja Hollannissa mutta kasvoi Belgiassa ja Unkarissa. Mainostuotot olivat ensimmäisellä neljänneksellä noin 21 % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 7,7 (1,0) milj. euroa ja EBITA 28,4 (1,2) milj. euroa. Liikevoittoa paransi Blue Book -yksikön myynti ja heikensi Sanoma Uitgeversin kehitys.

Kokonaisinvestoinnit olivat 3,0 (1,0) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanoma Uitgeversin SAP-projektiin.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 106,6 milj. euroa. Kehitys oli ennakoitua heikompi, ja siihen vaikuttivat etenkin mainostajien panostusten pienentyminen, kiristynyt kilpailu Hollannin aikakauslehtimarkkinoilla ja muiden tiedotusvälineiden hintakilpailu. Sanoma Uitgeversin kannattavuus pysyi kuitenkin hyvällä tasolla.

Helmikuussa Sanoma Uitgevers lanseerasi uuden Prenza-lehden, mutta se lakkautettiin yhdeksän ilmestymisviikon jälkeen myynnin heikon kehityksen vuoksi. Naistenlehdet menestyivät mainonnan vähentymisestä huolimatta hyvin.

Tilattujen lehtien jakelua hoitavan MX-järjestelmän toimintoja siirretään asteittain Hollannin postille. Hanke etenee suunnitellusti.

Aldipressin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 50,1 milj. euroa. Duiveniin valmistuva uusi jakelukeskus etenee aikataulussa, ja keskus avataan heinäkuussa.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 40,3 (39,2) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvattivat levikkituotot. Mainostuotot sen sijaan vähentyivät taantuman myötä. Sanoma Magazines Finlandin osuus aikakauslehtimainosmarkkinoista oli tammi - maaliskuussa 20 %, ja yhtiö säilytti markkinajohtajan asemansa. Blue Bookin yrityshakemistoliiketoiminta myytiin tanskalaiselle TDC Forlag A/S:lle maaliskuun lopussa. Kauppahinta oli 11,8 milj. euroa.

Me Naiset uudistettiin maaliskuussa, ja huhtikuussa Sanoma Magazines Finland käynnisti uuden aktiivisille naisille suunnatun Sport-lehden. Sanoma Magazines Finland päätti huhtikuussa lopettaa Ruotsissa ilmestyneen Sköna Dagar -lehden alhaiseksi jääneen levikin takia.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 36,0 milj. euroa. Yksikön kehitys oli hyvä sekä mainonnan että levikin myönteisen kehityksen vuoksi. Aikakauslehtimainonta kasvoi Belgiassa, ja aikakauslehdet kasvattivat osuuttaan mediamainonnasta. Yksikön lehtien levikit paranivat lähinnä päänimikkeiden menestyksen ansiosta.

Unkarissa, Slovakiassa, Tshekin tasavallassa, Isossa-Britanniassa, Romaniassa ja Kroatiassa katsauskaudella toimineen Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 25,0 milj. euroa. Kehitys oli ripeää erityisesti Unkarissa, mutta myös Romaniassa ja Slovakiassa. Unkarissa lanseerattiin kaksi uutta lehteä, Wellness ja Best. Lisäksi Kroatiassa lanseerattiin Story.

Helmikuussa Sanoma Magazines solmi esisopimuksen Isossa-Britanniassa ristisanalehtiä kustantavan British European Associated Publishers Ltd -yksikkönsä (BEAP) myymisestä toimivalle johdolle ja sijoittajaryhmälle. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuun lopussa.

Vuoden alussa Kroatiaan perustettiin aluksi yhtä lehteä julkaiseva Sanoma Magazines Zagreb -yksikkö.

Vuonna 2002 Sanoma Magazinesin liikevaihto yltänee noin miljardiin euroon. EBITA-prosentin arvioidaan olevan 12, mutta liikevoittoprosentti jäänee suurien liikearvopoistojen takia hieman alle kuuden. SWELCOM Sähköinen viestintä

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto, milj. EUR

21,5

20,8

3,4

84,9

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja, milj. EUR

-5,9

-6,3

5,8

-21,6

% liikevaihdosta

-27,6

-30,3

-25,5

Liikevoitto, milj. EUR

-6,7

-7,0

4,8

-24,5

% liikevaihdosta

-31,0

-33,7

-28,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä, milj. EUR

-6,2

-6,8

9,2

-23,2

% liikevaihdosta

-28,7

-32,7

-27,4

Taseen loppusumma, milj. EUR

125,3

125,2

0,1

152,4

Bruttoinvestoinnit, milj. EUR

2,2

2,7

-20,5

12,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

417

411

1,5

441

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

388

380

2,1

403

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 31.3.

2002

2001

Nelosen osuus

televisiomainonnasta,

tammi-maaliskuu

26,1 %

26,9 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl

223

212

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl

39

43

Laajakaistaisia

internetliittymiä, 1 000 kpl

22

11


SWelcomin liikevaihto kasvoi tammi - maaliskuussa 3 % ja oli 21,5 (20,8) milj. euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti HTV:n laajakaistaisten internetpalvelujen hyvä menestys. Mainostuottojen osuus liikevaihdosta oli 58 %.

Liiketappio pieneni 5 % ja oli 6,7 (7,0) milj. euroa. Tappiota pienensi erityisesti internet- ja mobiilipalveluja tuottavan 2ndheadin toiminnan uudelleen suuntaaminen ja sopeuttaminen liiketoiminnan nykytasoa vastaavaksi. Lisäksi Nelosen liiketappio pieneni hieman. SWelcomin EBITA oli -5,9 (-6,3) milj. euroa.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit olivat 2,2 (2,7) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja kaapelimodeemijärjestelmän kehittämiseen.

Nelosen liikevaihto jäi katsauskaudella hieman vertailukaudesta ja oli 12,7 (13,0) milj. euroa. Mainosajan myynti oli 12,4 (12,8) milj. euroa. Liiketappio pieneni hieman, 5,5 %.

Television katselu lisääntyi 9 minuuttia eli noin 5 % keskimääräisenä päivänä tammi - maaliskuun aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Nelosen päiväpeitto pysyi 46 %:ssa ja viikkopeitto oli 77 (76) %. Nelonen ylitti maaliskuussa ensimmäistä kertaa 900 000 katsojan rajan, kun kotimainen elokuva Levottomat keräsi 905 000 katsojaa. Ohjelmaa katsoi 20 prosenttia yli kymmenvuotiaista suomalaisista.

Nelonen aloitti helmikuussa UEFA Champions Leaguen tiistaipäivien ottelujen suorat lähetykset digi-tv-rinnakkaiskanavallaan nimeltä Nelonen Plus. Ottelut esitettiin analogisella puolella jälkilähetyksenä semifinaaleihin saakka. Käytäntöä jatkettiin koko kevään ajan.

HTV:n liikevaihto kasvoi tammi - maaliskuussa 26 %. Liikevoitto jäi laajakaistatoimintaan liittyvien panostusten takia vertailukauden tasolle. Maaliskuun lopussa HTV:n kaapeliverkkoon oli kytkettynä yli 222 800 taloutta, joista noin 3 700 oli alkuvuonna liitettyjä uusia asiakastalouksia. Vuoden 2002 aikana tavoitteena on liittää HTV:n verkkoon yhteensä noin 10 000 uutta asiakastaloutta. Laajakaistainen internetliittymä oli maaliskuun lopussa lähes 22 000 asiakkaalla.

Osana 2ndhead Oy:n toiminnan uudelleen suuntaamista ja kulujen säästöohjelmaa kuluttajille suunnattu mobiiliportaali 2ndhead.com suljetaan kesällä. Mobiiliportaali 2ndhead.com muutetaan SanomaWSOY-konsernin tuotteiden mobiilipalvelujen teknologia-alustaksi.

Televisiomainosmarkkinat kehittyivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvioitua heikommin, ja syntynyttä eroa liikevaihtotavoitteeseen on vaikea kuroa kiinni loppuvuonna. Tästä huolimatta SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2002 yli 10 %. Liiketappion arvioidaan edelleen pienenevän selvästi. Nelosen kannattavuuden paranemiseen vaikuttaa oleellisesti toimilupamaksun mahdollinen puoliintuminen 1.7.2002 alkaen. Myös kaapeli-tv-palvelujen kysynnän uskotaan jatkuvan hyvänä. SWelcomissa jatketaan kulujen sopeuttamista ja kehityspanoksia suunnataan markkinatilanteen mukaan. Ennusteiden toteutuminen riippuu tv-mainonnan kokonaismarkkinoiden kehityksestä. WSOY Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto, milj. EUR

42,2

42,1

0,2

211,0

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja, milj. EUR

-1,0

0,0

22,1

% liikevaihdosta

-2,3

0,0

10,5


Liikevoitto, milj. EUR

-2,1

-1,0

-112,4

18,1

% liikevaihdosta

-4,9

-2,3

8,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä, milj. EUR

-3,7

-4,1

9,5

9,5

% liikevaihdosta

-8,8

-9,7

4,5

Taseen loppusumma, milj. EUR

265,3

267,2

-0,7

281,3

Bruttoinvestoinnit, milj. EUR

1,9

4,2

-53,7

14,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

1 918

1 960

-2,2

1 971

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 814

1 834

-1,1

1 863

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3.

2002

2001

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

152

144

Sähköiset tuotteet, kpl

34

25

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

349

403

Sähköiset tuotteet, kpl

62

51

Painetut kirjat, milj. kpl

5,9

5,6

Paperin kulutus, tonnia

3 111

3 112


WSOY:n ensimmäisen neljänneksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 42,2 (42,1) milj. euroa. Kustantamisen toimialalla WSOY:n oppikirjat ja Genimap Oy:n karttatuotteet kävivät hyvin kaupaksi, mutta muu kirjamyynti jäi edellisvuoden tasolle kirjakauppojen vaisun alkuvuoden takia.

Liiketulos oli -2,1 (-1,0) milj. euroa. Oman toiminnan liiketulos parani perinteisen kirjankustannus- ja painotoiminnan hyvän kehityksen myötä. Myös kulujen sopeuttaminen ja edellisvuonna aloitetut tervehdyttämistoimet etenkin uusmedia-alalla vaikuttivat tulokseen myönteisesti. Osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuus laski 1,8 (3,4) milj. euroon. EBITA oli -1,0 (0,0) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 1,9 (4,2) milj. euroa. Suurin investointi oli Genimap Oy:n 10 %:n vähemmistöosuuden lunastaminen MapInfo Corporationilta. Katsauskaudella tilattiin kaksi korvausluonteista nelivärioffsetkonetta Ajasto Osakeyhtiölle ja WS Bookwell Oy:lle.

Kustantaminen-toimialan liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 30,3 (29,9) milj. euroa ja liiketulos -0,6 (-1,0) milj. euroa. Yleisen kirjallisuuden myynti väheni hieman mutta liiketulos parani kulujenhallinnan ansiosta. Kirjakaupat kärsivät muiden erikoiskauppojen tapaan heikosta helmi- ja maaliskuusta. Kirjakerhojen jäsenmäärä säilyi edellisvuoden tasolla, 200 000:ssa. Yleiseen kirjallisuuteen perustettiin alkuvuonna uusi populäärikulttuuriin keskittyvä yksikkö Johnny Kniga, joka tähtää 30 - 50 uutuusnimikkeeseen vuodessa. Suurteoksia ja vuosikirjoja kustantavan Weilin+Göös Oy:n tilausten kasvu jatkui mutta liikevaihto ja -tulos jäivät vielä vertailukaudesta.

Oppimateriaali-yksikössä kurssikirjojen myynti oli edellisvuotta suurempi, ja lukuvuoden 2002/2003 peruskoulukirjojen tilauskannat viittaavat hyvään menestykseen kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta. Myös sähköisen oppimisen Opit-portaali on saanut hyvän vastaanoton kouluissa.

Uusilla kustantamisen toimialoilla tietotekniikkakirjojen markkinatilanne pysyi edelleen heikkona, ja Docendo Groupin tulos jäi tappiolliseksi kulujen keventämisestä huolimatta. Sähköisen oppimisen ratkaisuja yrityksille tarjoava Everscreen Oy jäi myyntitavoitteistaan selvästi, vaikka myynti lisääntyi edellisvuotisesta. Yritysmarkkinoiden uskotaan elpyvän loppuvuonna. Paikkatietoratkaisuja tarjoavan Genimap Oy:n myynti ja tulos kehittyivät hyvin kaikissa asiakasryhmissä.

Painotoiminnan liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 15,9 (15,6) milj. euroa. Liikevoitto oli edellisvuoden tasoa, 2,1 (2,2) milj. euroa. WS Bookwell Oy:ssa viennin kannattavuutta paransi valuuttakehitys ja Lönnberg Oy:ssä yhtiön laadullinen kilpailukyky; yhtiö valittiin jo viidennen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi mainospainoksi.

Kalenteriliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 1,7 (1,9) milj. euroa. Alemman kulutason ansiosta liiketulos, -3,7 (-4,1) milj. euroa, oli vertailukautta parempi. Toiminnan vuositulos paranee edellisvuodesta.

WSOY-konsernin koko vuoden tulos kertyy toiminnan luonteesta johtuen loppuvuoden aikana. Alkuvuoden perusteella on ennakoitavissa, että liikevaihto kasvaa aikaisemman arvion mukaisesti noin 5 % ja liikevoitto paranee edellisvuotisesta. RAUTAKIRJA Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta, ravintolatoiminta ja verkkoliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto, milj. EUR

176,0

164,6

6,9

696,5

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja, milj. EUR

8,5

15,5

-45,1

46,5

% liikevaihdosta

4,8

9,4

6,7

Liikevoitto, milj. EUR

7,5

14,6

-48,7

42,6

% liikevaihdosta

4,2

8,8

6,1

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä, milj. EUR

8,3

15,1

-45,0

44,0

% liikevaihdosta

4,7

9,2

6,3

Taseen loppusumma, milj. EUR

405,8

375,7

8,0

412,7

Bruttoinvestoinnit, milj. EUR

3,1

8,9

-65,6

35,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

6 321

5 530

14,3

5 877

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

5 148

4 233

21,6

4 461

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 31.3. *)

2002

2001

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

19 784

20 222

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

1 545

1 565

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

1 144

1 036

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa, tuhansia

30 852

33 692

*) Suomessa toimivat omat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 %, 176,0 (164,6) milj. euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4 %. Liikevaihto kasvoi kioskikaupassa, elokuvatoiminnassa ja ravintolatoiminnassa, mutta väheni lehtitukkukaupassa ja kirjakaupassa.

Liikevoitto pieneni 7,5 (14,6) milj. euroon, mutta operatiivisen toiminnan tulos kasvoi lähes 10 %. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi 7,8 milj. euroa norjalaisen Narvesenin osakkeiden myyntivoittoa. EBITA oli 8,5 (15,5) milj. euroa. Tulos osaketta kohden pieneni 0,94 (1,70) euroon.

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 3,1 (8,9) milj. euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli UAB Vingio kino teatrasin monisalielokuvateatterin rakennushanke Liettuassa.

Rautakirja Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa jakaa osinkoa vuodelta 2001 sekä A- että B-osakkeille 2,30 euroa osakkeelta.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi 9 %, 88,1 milj. euroon. Kasvua syntyi kaikissa yksiköissä. Liikevoitto väheni 3 % ja oli 3,0 milj. euroa. Suomen ja Viron R-kioskien tulos oli edellisvuotta suurempi, mutta Veikkausrastin tulos laski. Narvesen Baltijan tulos oli tappiollinen.

Lehtitukkukaupan liikevaihto pieneni runsaan prosentin, 38,7 milj. euroon. Yksikön liikevoitto laski 16 % ja oli 2,1 milj. euroa. Tulosta rasittivat muun muassa panostukset toukokuussa käynnistyneeseen Latvian lehtitukkutoimintaan. Suomen toimintojen liikevoitto laski edellisestä vuodesta, mutta Viron toimintojen liikevoitto kasvoi.

Kirjakauppatoiminnan liikevaihto pieneni 4 %, 30,8 milj. euroon. Liikevoitto heikkeni 0,5 milj. euroon. Liiketulos laski Suomessa, mutta kasvoi Virossa, jossa tulos oli kuitenkin edelleen tappiollinen. Suomalaisen Kirjakaupan myynti väheni lähinnä nuorten kirjoissa ja cd-romeissa.

Elokuvatoiminnan liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 14,6 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui valtaosin alkuvuoden hyvästä elokuvatarjonnasta, jonka uskotaan jatkuvan tänä vuonna. Elokuvatoiminnan liikevoitto kasvoi liikevaihtoakin nopeammin ja oli 2,0 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi sekä Suomessa, Virossa että Latviassa. Liettuan toiminnot ovat kuuluneet konserniin vasta syyskuusta 2001. Finnkinon tytäryhtiön UAB Vingio kino teatraksen monisalielokuvateatterin peruskivi muurattiin Vilnassa maaliskuussa. Rakennus otetaan käyttöön vuoden 2002 lopulla. Monisaliteatterin kokonaiskustannusarvio on noin 8,4 milj. euroa. Maaliskuun lopussa Finnkino allekirjoitti esisopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa tilojen vuokraamisesta Lahden keskustaan rakennettavasta uudisrakennuksesta kuusisalista elokuvateatteria varten. Elokuvakeskuksen arvioidaan avaavan ovensa vuosien 2003 ja 2004 vaihteessa.

Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi 28 %, 10,7 milj. euroon. Kasvu johtui uusien Motorest-yksiköiden haltuunotosta vuoden 2001 aikana. Pizza Hut -ravintoloiden liikevaihto sen sijaan laski. Ravintolatoiminnan liiketappio pieneni 0,6 milj. euroon. Liiketulos parani sekä taukopaikkatoiminnassa että Pizza Hut -ravintoloissa.

Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 0,3 milj. euroa ja liiketappio 0,5 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan projektit eivät kiteytyneet liiketoiminnaksi odotetussa aikataulussa, ja ryhmässä käytiin yt-neuvottelut. Verkkoliiketoimintaryhmä tullaan purkamaan, ja osa toiminnoista sijoitetaan muihin liiketoimintayksiköihin. Ferete jatkaa edelleen Dose-konseptin ja -myymälöiden kehittämistä ja toimintaa sekä osallistumista erilaisiin verkkoliiketoimintahankkeisiin Rautakirjassa.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2002 noin 5 %. Tuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2001 huipputuloksesta, johon sisältyi Narvesenin osakkeiden myyntivoittoja 7,8 milj. euroa. Operatiivisen toiminnan tulos tulee olemaan edellisen vuoden tasoa.

Helsingissä 14.5.2002

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

LIIKEVAIHTO

555,0

361,4

53,5

1 730,0

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,7

5,4

-12,0

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

-38,9

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

25,2

15,8

60,0

44,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,0

-0,6

0,0

5,5

Materiaalit ja palvelut

261,5

169,1

54,6

786,0

Henkilöstökulut

143,5

99,9

43,6

433,8

Poistot ja arvonalentumiset

45,6

21,3

114,1

110,3

Liiketoiminnan muut kulut

121,4

79,0

53,7

354,1

LIIKEVOITTO

14,0

12,7

10,4

96,5

Rahoitustuotot

31,4

16,2

93,4

42,9

Rahoituskulut

21,5

10,8

98,9

46,9

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

23,9

18,1

31,9

92,5

Satunnaiset erät

VOITTO SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN

23,9

18,1

31,9

92,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-12,8

-6,6

95,3

-31,0

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-1,1

-4,4

-74,4

-13,7

KATSAUSKAUDEN VOITTO

9,9

7,1

39,0

47,8


KONSERNITASE

milj. EUR

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

101,2

48,0

110,9

101,2

Liikearvo

1 287,8

121,1

963,8

1 311,1

Aineelliset hyödykkeet

501,3

420,7

19,2

509,6

Sijoitukset

263,8

247,2

6,7

266,3

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 154,2

837,0

157,4

2 188,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

124,7

104,5

19,4

122,6

Pitkäaikaiset saamiset

60,0

43,5

37,9

63,3

Lyhytaikaiset saamiset

311,1

154,5

101,3

311,0

Rahoitusarvopaperit

267,7

305,6

-12,4

282,6

Rahat ja pankkisaamiset

87,0

41,0

112,4

85,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

850,6

649,1

31,0

864,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 004,8

1 486,2

102,2

3 053,1

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

16,1

Muut rahastot

364,4

364,1

0,1

364,4

Edellisten tilikausien voitto

373,8

316,8

18,0

321,5

Katsauskauden voitto

9,9

7,1

39,0

47,8

Pääomalainat

207,3

6,9

207,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 034,1

773,6

33,7

1 019,7

VÄHEMMISTÖOSUUS

124,8

112,2

11,3

122,3

PAKOLLISET VARAUKSET

6,5

2,3

178,3

8,1

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

35,3

37,1

-4,8

36,6

Pitkäaikainen vieras pääoma

912,4

81,9

922,7

Lyhytaikainen vieras pääoma

891,7

479,1

86,1

943,7

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

3 004,8

1 486,2

102,2

3 053,1


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

Liikevoitto

14,0

12,7

10,4

96,5

Oikaisut liikevoittoon

25,2

12,7

99,2

91,6

Käyttöpääoman muutos

32,3

23,4

37,9

11,4

Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja

71,5

48,8

46,7

199,4

Rahoituserät ja verot

1,2

-9,0

-113,4

28,0

Liiketoiminnan rahavirta

72,7

39,8

82,9

174,4

Investointien rahavirta

2,3

-21,8

-110,7

-1 201,3

Rahavirta ennen rahoitusta

75,0

17,9

318,6

-1 027,0

Rahoituksen rahavirta

-85,7

10,6

-907,1

1 087,8

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

-10,6

28,5

-137,2

60,8

Rahavarojen kurssierot

-2,5

1,1

-323,4

-9,8

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

-13,1

29,7

-144,3

51,0

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

367,9

316,9

16,1

316,9

Taseen mukaiset rahavarat

31.3. / 31.12.

354,8

346,6

2,4

367,9


POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Liikearvo ja

aineettomat oikeudet

25,5

4,4

484,2

36,7

Muut

20,1

16,9

18,7

72,4

ARVONALENTUMISET PYSYVIEN

VASTAAVIEN HYÖDYKKEISTÄ

1,2

YHTEENSÄ

45,6

21,3

114,1

110,3

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN *)

1-3

1-3

Muutos,%

1-12

2002

2001

2001

Sanoma

3 499

3 449

1,5

3 563

Sanoma Magazines

4 326

804

438,3

1 707

Swelcom

388

380

2,1

403

WSOY

1 814

1 834

-1,1

1 863

Rautakirja

5 148

4 233

21,6

4 461

Muut yhtiöt **)

73

81

-10,5

80

YHTEENSÄ

15 247

10 780

41,4

12 077

*) Palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

**) SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


OMA PÄÄOMA

milj. EUR

31.3.2002

31.3.2001

31.12.2001

Osakepääoma 1.1.

62,6

62,6

62,6

OSAKEPÄÄOMA

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto 1.1.

16,1

16,1

16,1

YLIKURSSIRAHASTO

16,1

16,1

16,1

Muut rahastot 1.1.

364,4

364,1

364,1

Rahastosiirrot / rahastoanti

0,3

MUUT RAHASTOT

364,4

364,1

364,4

Edellisten tilikausien voitto 1.1.

369,3

379,9

379,9

Osingonjako

-65,0

-65,0

Muuntoeron muutos

3,8

1,5

5,9

HTV:n liittymismaksut

0,5

0,3

1,4

Muut muutokset

0,2

0,1

-0,7

EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO

373,8

316,8

321,5

KATSAUSKAUDEN VOITTO

9,9

7,1

47,8

Pääomalainat 1.1.

207,3

7,3

7,3

Muutokset

-0,4

200,1

PÄÄOMALAINAT

207,3

6,9

207,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 034,1

773,6

1 019,7


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

17,4

24,1

-27,8

21,7

Rahalaitoslainat

6,2

7,6

-18,6

6,7

Muut lainat

15,5

15,3

1,6

13,3

Vakuudeksi annetut

kiinteistökiinnitykset yht.

21,9

21,9

21,9

Vakuudeksi annetut

irtaimistokiinnitykset yht.

2,8

3,1

-9,5

2,9

Pantatut arvopaperit yht.

54,3

54,3

0,0

54,3

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt

panttivelkakirjat

0,9

0,9

0,9

Yrityskiinnitykset

4,7

4,5

5,2

4,7

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

4,5

17,9

-74,9

10,7

Talletukset

1,1

1,0

12,1

1,1

Takaukset

32,1

2,9

27,6

YHTEENSÄ

43,3

27,2

59,6

45,1

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Takaukset

8,9

1,0

768,2

8,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Takaukset

24,5

0,8

24,5

MUUT OMAT VASTUUT

Leasingvastuut

54,7

3,7

45,2

Pääomalainojen korot

2,6

1,8

45,7

2,4

Eläkevastuut

0,6

Takaisinostovastuut

1,3

3,3

-62,1

1,3

Muut vastuut

14,2

13,8

2,6

19,3

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

72,8

23,3

212,5

68,2

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

228,6

131,6

73,7

225,9


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

KORKOJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

200,0

200,0

Optiosopimukset

Ostetut

480,0

480,0

Asetetut

480,0

480,0

Koronvaihtosopimukset

400,0

400,0

YHTEENSÄ

1 560,0

1 560,0

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

25,7

50,9

-49,6

36,2

Optiosopimukset

Ostetut

49,9

YHTEENSÄ

75,6

50,9

48,4

36,2

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

12,0

7,0

70,8

32,9

YHTEENSÄ

12,0

7,0

70,8

32,9

YHTEENSÄ

1 647,5

57,9

1 629,1

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

31.3.2002

31.3.2001

Muutos,%

31.12.2001

KORKOJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,3

-0,1

Optiosopimukset

Ostetut

1,7

1,5

Asetetut

-0,4

-1,1

Koronvaihtosopimukset

4,5

1,1

YHTEENSÄ

6,2

1,4

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,1

0,5

-70,9

-0,2

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

YHTEENSÄ

0,1

0,5

-70,9

-0,2

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,5

-0,1

0,2

YHTEENSÄ

0,5

-0,1

0,2

YHTEENSÄ

6,8

0,4

1,4


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

2001

2001

2001

LIIKEVAIHTO

555,0

361,4

362,2

353,8

652,6

1 730,0

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,7

5,4

0,8

0,3

-5,8

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

25,2

15,8

9,4

7,2

12,0

44,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,0

-0,6

4,8

-0,2

1,5

5,5

Materiaalit ja palvelut

261,5

169,1

161,6

162,7

292,5

786,0

Henkilöstökulut

143,5

99,9

96,7

93,0

144,2

433,8

Poistot ja arvonalentumiset

45,6

21,3

21,9

23,0

44,1

110,3

Liiketoiminnan muut kulut

121,4

79,0

79,5

67,0

128,7

354,1

LIIKEVOITTO

14,0

12,7

17,5

15,4

50,9

96,5

Rahoitustuotot

31,4

16,2

14,1

7,4

5,3

42,9

Rahoituskulut

21,5

10,8

3,9

23,5

8,6

46,9

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

23,9

18,1

27,6

-0,8

47,6

92,5

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VOITTO SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN

23,9

18,1

27,6

-0,8

47,6

92,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-12,8

-6,6

-6,3

-2,2

-16,0

-31,0

Vähemmistön osuus katsauskauden tuloksesta

-1,1

-4,4

-1,5

-2,2

-5,6

-13,7

KATSAUSKAUDEN VOITTO

9,9

7,1

19,8

-5,1

26,0

47,8


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

2001

2001

2001

SANOMA

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen

110,3

119,9

118,3

108,5

112,6

459,3

YHTEENSÄ

110,3

119,9

118,3

108,5

112,6

459,3

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien

kustantaminen

207,9

39,2

41,7

37,7

254,6

373,3

Lehtitukkukauppa

50,1

0,0

0,0

0,0

52,8

52,8

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-25,9

0,0

0,0

0,0

-31,7

-31,7

YHTEENSÄ

232,1

39,2

41,7

37,7

275,6

394,3

SWELCOM

Sähköinen viestintä

21,5

20,8

21,6

18,0

24,5

84,9

YHTEENSÄ

21,5

20,8

21,6

18,0

24,5

84,9

WSOY

Kustantaminen

30,3

29,9

38,3

29,0

34,7

131,8

Painotoiminta

15,9

15,6

14,9

15,6

16,1

62,2

Kalenteriliiketoiminta

1,7

1,9

2,9

12,5

18,4

35,8

Muut

0,9

1,0

1,0

0,9

1,1

3,9

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,3

-5,1

-6,1

-5,3

-22,8

YHTEENSÄ

42,2

42,1

52,0

51,9

65,0

211,0

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

88,1

80,7

87,8

88,2

103,1

359,8

Lehtitukkukauppa

38,7

39,3

41,6

41,5

42,7

165,1

Kirjakauppa

30,8

32,1

16,6

25,1

40,2

113,9

Elokuvatoiminta

14,6

11,8

8,4

11,3

16,0

47,6

Ravintolatoiminta

10,7

8,3

11,0

12,3

10,8

42,4

Verkkoliiketoiminta

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-7,2

-7,7

-8,6

-7,9

-8,6

-32,7

YHTEENSÄ

176,0

164,6

156,9

170,4

204,6

696,5

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-27,1

-25,2

-28,3

-32,7

-29,8

-115,9

YHTEENSÄ

555,0

361,4

362,2

353,8

652,6

1 730,0


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

2001

2001

2001

SANOMA

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen *)

7,9

14,2

7,3

8,9

12,9

43,3

YHTEENSÄ

7,9

14,2

7,3

8,9

12,9

43,3

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien

kustantaminen

9,0

1,0

6,2

3,5

30,5

41,3

Lehtitukkukauppa

-1,3

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Toimialojen väliset

eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

7,7

1,0

6,2

3,5

30,9

41,7

SWELCOM

Sähköinen viestintä

-6,7

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-24,5

YHTEENSÄ

-6,7

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-24,5

WSOY

Kustantaminen

-0,6

-1,0

7,1

0,8

-0,5

6,3

Painotoiminta

2,1

2,2

1,6

1,7

2,0

7,4

Kalenteriliiketoiminta

-3,7

-4,1

-3,5

4,1

3,8

0,3

Muut *)

1,4

2,6

-0,1

1,8

2,0

6,4

Toimialojen väliset

eliminoinnit

-1,2

-0,7

0,9

-1,0

-1,5

-2,3

YHTEENSÄ

-2,1

-1,0

6,0

7,3

5,7

18,1

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

3,0

3,1

3,2

5,0

3,5

14,8

Lehtitukkukauppa

2,1

2,5

2,8

2,8

2,2

10,3

Kirjakauppa

0,5

0,8

-1,9

0,2

7,6

6,7

Elokuvatoiminta

2,0

0,8

-0,5

0,0

1,8

2,0

Ravintolatoiminta

-0,6

-0,7

-0,2

0,6

-0,8

-1,1

Verkkoliiketoiminta

-0,5

-0,3

-0,4

-0,4

-0,6

-1,7

Muut

1,0

8,5

0,9

0,9

1,3

11,5

Toimialojen väliset

eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

7,5

14,6

3,9

9,1

15,1

42,6

Muut yhtiöt **)

-3,8

-4,7

-1,1

-4,8

-5,1

-15,8

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

3,5

-4,4

1,0

-2,6

-3,0

-8,9

YHTEENSÄ

14,0

12,7

17,5

15,4

50,9

96,5

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet