SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi tammi - kesäkuussa 88 % ja oli 56,8 (30,2) milj. euroa. Liikevoittoa paransivat erityisesti myyntivoitot ja uusien aikakauslehtitoimintojen liittäminen konserniin. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 53,9 (45,7) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,15 (0,19) euroa. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 580,5 (362,2) milj. euroa, liikevoitto 42,7 (17,5) milj. euroa ja voitto ennen satunnaisia eriä 30,0 (27,6) milj. euroa.

SanomaWSOY Oyj:n osavuosikatsaus on samalla SanomaWSOY Oyj:n ja Rautakirja Oyj:n sulautumiseen liittyvä, sulautumissuunnitelman liitteeksi laadittu tilintarkastamaton välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2002.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

1 135,5

723,6

56,9

1 730,0

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

144,7

73,4

97,1

206,8

% liikevaihdosta

12,7

10,1

12,0

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

105,2

39,0

169,8

133,2

% liikevaihdosta

9,3

5,4

7,7

Liikevoitto

56,8

30,2

88,0

96,5

% liikevaihdosta

5,0

4,2

5,6

Voitto ennen

satunnaisia eriä

53,9

45,7

17,8

92,5

% liikevaihdosta

4,7

6,3

5,3

Taseen loppusumma

2 774,2

1 440,9

92,5

3 053,1

Bruttoinvestoinnit

52,8

98,5

-46,4

1 473,9

% liikevaihdosta

4,6

13,6

85,2

Omavaraisuusaste, % *)

40,8

66,3

38,6

Omavaraisuusaste, %

33,1

65,8

31,6

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

78,6

-10,7

75,7

Velkaantumisaste

(Gearing), %

120,3

-10,0

114,7

Vieraan pääoman rahoituskulut

33,4

7,4

348,8

31,3

Korollinen vieras pääoma

1 269,4

216,8

485,5

1 439,7

Koroton vieras pääoma

617,7

322,0

91,8

678,7

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

202,3

307,0

-34,1

367,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

18 681

13 928

34,1

15 129

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

15 263

10 908

39,9

12 077

Tulos/osake, EUR

0,15

0,19

-25,1

0,35

Rahavirta/osake, EUR

0,46

0,37

24,2

1,26

Oma pääoma/osake, EUR

5,55

5,70

-2,6

5,87

Osakekannan markkina-arvo

1 494,0

1 644,0

-9,1

1 510,4

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


Tulevaisuuden näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihto ja liikevoitto kasvavat vuonna 2002 merkittävästi, kun VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden. Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 2 400 milj. euroon. Liikevoiton arvioidaan kasvavan noin kolmanneksen, mikäli taloudellinen tilanne kehittyy odotetulla tavalla. Osa liikevoiton kasvusta tulee ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntivoitoista. Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2002 ensimmäisen puoliskon aikana 57 % tammi - kesäkuusta 2001 ja oli 1 135,5 (723,6) milj. euroa. Kasvu johtui pääosin konserniin lokakuun 2001 alussa liitetyistä aikakauslehtiliiketoiminnoista, joihin kuuluvat nykyiset Sanoma Uitgevers, Sanoma Magazines Belgium, Sanoma Magazines International ja Aldipress. Liikevaihto kasvoi myös SWelcomissa, WSOY:ssä ja Rautakirjassa. Vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasoa. Tulos

Konsernin liikevoitto parani tammi - kesäkuussa 88 % vertailukaudesta ja oli 56,8 (30,2) milj. euroa. Liikevoittoa paransivat erityisesti myyntivoitot ja uusien aikakauslehtitoimintojen liittäminen konserniin. Tulos ennen liikearvon, konserniliikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) oli 105,2 (39,0) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto, jossa ei ole otettu huomioon uusia aikakauslehtitoimintoja, kasvoi 4 %.

SanomaWSOY:n voitto ennen satunnaisia eriä nousi 18 %, 53,9 (45,7) milj. euroon. Tulos verojen jälkeen oli 23,3 (32,8) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,15 (0,19) euroa. Investoinnit

Investoinneissa oltiin suunnitelmien mukaisesti kriittisiä. Kokonaisinvestoinnit vähenivät lähes puoleen edellisvuotisesta ja olivat 52,8 (98,5) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanomalan painolaitoshankintoihin. Kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehitysmenot olivat 11,2 (9,0) milj. euroa. Markkinatilanne

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos arvioi kesäkuussa edelleen euroalueen bruttokansantuotteen kasvavan kuluvana vuonna 1,5 %. Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan kasvavan 2 %, kun vuoden 2001 kasvu oli 0,7 %. Kuluttajien luottamus talouteen oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa vuodentakaista vahvempi.

Mediamainonta väheni Suomessa Gallup Mainostiedon mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla

2 %. Kesäkuussa mainonta kääntyi kasvuun ja kasvoi edellisvuoden kesäkuusta 5 %. Suomessa sanomalehtimainonta väheni tammi - kesäkuussa 4 % ja aikakauslehtimainonta 2 %. Televisiomainonta puolestaan kasvoi 2 %. Zenith-Median arvion mukaan aikakauslehtimainonta vähenee kuluvana vuonna Hollannissa 4 %, mutta kasvaa Belgiassa 3 %, Unkarissa 18 %, Romaniassa 13 % ja Tshekin tasavallassa 1 %.

Vähittäiskauppa kasvoi Suomessa vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana 4 %. SanomaWSOY:n ja Rautakirjan sulautumissuunnitelma

SanomaWSOY:n ja Rautakirjan hallitukset hyväksyivät kesäkuussa sulautumissuunnitelman, jonka mukaan nyt 57 %:sti omistettu Rautakirja sulautuu SanomaWSOY:hyn. Sulautuminen mahdollistaa koko konsernin voimavarojen hyödyntämisen kansainvälisissä kasvuhankkeissa ja yksinkertaistaa omistusrakennetta. Järjestely lisää joustavuutta mahdollisissa sisäisissä yritys- ja toimialajärjestelyissä sekä tehostaa rahoitusta ja pääomasuunnittelua.

Sulautumissuunnitelman mukaan Rautakirjan osakkeenomistajat saavat vastikkeena SanomaWSOY:n osakkeita siten, että yhdellä Rautakirjan A- tai B-osakkeella saa 5,3 uutta SanomaWSOY:n B-osaketta. Sulautumisesta päätetään SanomaWSOY:n ja Rautakirjan ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka pidetään 18.9.2002.

Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on 1.3.2003. Rautakirjan liiketoiminnat yhtiöitetään sulautumisen yhteydessä uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta. SanomaWSOY laskee sulautumisessa liikkeelle enintään 33 551 120 SanomaWSOY:n B-osaketta, joista enintään 18 773 018 osaketta annetaan vastikkeena SanomaWSOY:n tytäryhtiöille Sanoma Osakeyhtiölle ja Werner Söderström Osakeyhtiölle. SanomaWSOY-konsernin ulkopuoliset Rautakirjan osakkeenomistajat saavat sulautumisessa vastikkeena enintään 14 778 101 osaketta, jotka edustavat noin 8,25 % SanomaWSOY:n A- ja B-osakkeiden kokonaismäärästä sulautumisen jälkeen. SanomaWSOY Oyj ei saa suoraan omistamiensa osakkeiden kautta sulautumisessa sulautumisvastiketta. Muita keskeisiä tapahtumia

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Sanoma Magazines Finland myi Blue Book

-hakemistoliiketoimintansa ja SanomaWSOY Oyj kiinteistöosakkeitaan. SanomaWSOY jatkoi ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntejä vuoden toisella neljänneksellä: Sanoma Magazines myi huhtikuussa Ison-Britannian BEAP-liiketoimintayksikkönsä osakkeet sijoittajaryhmälle, johon kuuluivat muun muassa BEAP:n johto ja ABN Amro Capital. Kaupan arvo oli hieman yli 50 milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen tulos vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Sanoman tytäryhtiö Startel Oy myi 33,4 %:n omistusosuutensa Ecovision AB:sta Fininfo S.A:lle ja StarDesk- ja StarWeb-liiketoiminnot Ecovisionille. Sanoman tytäryhtiö Arnedo Oy myi katsauskauden jälkeen heinäkuussa 10,7 % Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista. Kaupan myötä omistusosuus laski 23,5 %:iin.

Rautakirjan Lehtipiste osti kesäkuussa toisen puolen virolaisen lehtijakeluyhtiö AS Lehepunktin osakekannasta. Vuoden 1999 lopulla perustettu yhtiö on toiminut aiemmin Rautakirjan ja virolaisen AS Ekspress Gruppin yhteisyrityksenä, josta kumpikin osapuoli on omistanut 50 %.

Sanoma teki kesäkuussa esisopimuksen Veikkaaja-lehden julkaisuoikeuksien ostamisesta Oy Veikkaus Ab:ltä. Omistus ja julkaisuvastuu siirtyvät Sanomalle syyskuun 2002 alusta. Kaupan arvo on 5 milj. euroa. Hallinto

SanomaWSOY:n fuusion yhteydessä valitun hallituksen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyi huhtikuussa pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous vahvisti uuden hallituksen jäsenmääräksi edelleen 11 henkilöä, ja SanomaWSOY Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Robert Castrén, Aatos Erkko, Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, Kyösti Järvinen, Esko Koivusalo, Robin Langenskiöld, Jaakko Rauramo, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Paavo Hohti. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa uudelleen täytettäviksi kevään 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sanoma Magazines B.V:n toimitusjohtaja ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäsen Theo Bouwman (58) ilmoitti kesäkuussa jättävänsä tehtävänsä. Sanoma Magazines Finlandin toimitusjohtaja ja Sanoma Magazines B.V:n varatoimitusjohtaja Eija Ailasmaa nimitettiin Sanoma Magazines B.V:n vt. toimitusjohtajaksi toistaiseksi 1.8. alkaen. Osinko

SanomaWSOY:n yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2001 osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2002, ja osinko maksettiin 19.4.2002.

SanomaWSOY:n osakassopimuksen allekirjoittajat, jotka omistavat SanomaWSOY:n osakkeista ja äänistä yli 50 %, ovat sitoutuneet äänestämään sekä muutoinkin toimimaan siten, että SanomaWSOY päättää vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa jakaa tilikaudelta 2002 osinkoa vähintään 0,26 euroa osakkeelta. Tase ja rahoitusasema

SanomaWSOY:n konsernitase oli katsauskauden lopussa 2 774,2 (1 440,9) milj. euroa ja oma pääoma ilman pääomalainoja 768,1 (788,4) milj. euroa. Omavaraisuusaste nousi edelleen toisen neljänneksen aikana ja oli pääomalainat mukaan lukien 40,8 %. Pääomalainojen omavaraisuutta vahvistava vaikutus on 7,7 prosenttiyksikköä.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli 1 269,4 (216,8) milj. euroa. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 202,3 (307,0) ja markkina-arvo 222,6 (360,1) milj. euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä väheni toisen neljänneksen aikana osingonmaksuista huolimatta. Nettovelka oli katsauskauden päättyessä 1 067,1 milj. euroa.

Konsernin nettorahoituserät olivat tammi - kesäkuussa -2,9 (15,5) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 47,8 (30,3) milj. euroa ja -kulut 50,6 (14,7) milj. euroa. Rahoitustuotot tulivat suurelta osin osakkeiden myyntivoitoista, 32,0 (15,5) milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana osakesalkkua realisoitiin valikoidusti ja vaikea markkinatilanne huomioon ottaen. Rahoituskulut koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 32,9 (4,9) milj. euroa, ja arvopapereiden arvonalentumisista, 14,7 (9,8) milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana konsernissa käynnistyi usean Euroopan maan laajuinen konsernitilijärjestelmä (cash pooling), joka tehostaa kassanhallintaa ja laskee konsernin rahoituskustannuksia. Osakkeet

SanomaWSOY:n A-osakkeita vaihtui vuoden ensimmäisellä puoliskolla 52 809 ja B-osakkeita

4 040 528 kappaletta. Osakkeiden pörssivaihto oli katsauskaudella yhteensä 50,0 (29,6) milj. euroa.

A-osakkeiden keskikurssi oli tammi - kesäkuussa 12,40 euroa ja B-osakkeiden 12,20 euroa. A-osakkeen ylin kurssi oli 13,40 euroa ja alin 10,30 euroa. B-osakkeen vastaavat luvut olivat 13,63 euroa ja 10,50 euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli kesäkuun lopussa, konsernin hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 1 494,0 (1 644,0) milj. euroa. Konsernin hallussa oli 7 187 276 B-osaketta eli 4,94 % osakkeista ja 1,23 % äänistä. Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Henkilöstö

SanomaWSOY:n eri yhtiöihin oli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana työsuhteessa keskimäärin

18 681 (13 928) henkilöä. Henkilöstön vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 15 263 (10 908).

SANOMA Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

223,4

238,1

-6,2

459,3

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja

24,4

24,7

-1,2

49,9

% liikevaihdosta

10,9

10,4

10,9

Liikevoitto

20,9

21,5

-2,7

43,3

% liikevaihdosta

9,3

9,0

9,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

18,7

17,6

6,5

35,1

% liikevaihdosta

8,4

7,4

7,6

Taseen loppusumma

502,6

486,3

3,3

490,7

Bruttoinvestoinnit

23,3

49,9

-53,3

76,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

4 975

4 913

1,3

4 929

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 587

3 551

1,0

3 563

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2002

2001

2000

Helsingin Sanomat

Arkilevikki, kpl *)

436 009

446 972

Sunnuntailevikki, kpl *)

507 011

517 860

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

21 974

24 652

Ilta-Sanomat

Levikki, kpl *)

218 829

214 610

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

3 609

3 647

Taloussanomat

Levikki, kpl *)

31 192

25 162

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 498

2 527

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman liikevaihto oli tammi - kesäkuussa 223,4 (238,1) milj. euroa. Liikevaihdon 6 %:n lasku johtui pääosin mediamainonnan vähentymisestä: sanomalehtimainontaan käytetty rahamäärä väheni Gallup Mainostiedon mukaan 4 % ja työpaikkailmoittelu 33 %. Kesäkuussa sanomalehtimainonta kääntyi kuitenkin lievään kasvuun. Sanoman ilmoitusliikevaihto laski yleistä markkinakehitystä enemmän työpaikkailmoittelun suuren osuuden takia, mutta lasku hidastui toisella neljänneksellä. Ilmoitusliikevaihdon osuus Sanoman kokonaisliikevaihdosta oli 50 %. Levikkiliikevaihto kasvoi hieman, mutta painotuotevienti väheni.

Toisella neljänneksellä Sanoman liikevoitto oli selvästi edellisvuotista parempi liikevaihdon laskusta huolimatta. Tammi - kesäkuun liikevoitto oli 20,9 (21,5) milj. euroa. Sanoman oman toiminnan tulos parani ja kulut alenivat vertailukaudesta säästöjen, paperin hinnanlaskun ja lisääntyneiden myyntivoittojen ansiosta. Tulosta heikensi kuitenkin Rautakirjan tulososuuden pienentyminen 2,1 (3,3) milj. euroon. EBITA oli 24,4 (24,7) milj. euroa. Edellisvuoden vertailulukuun sisältyy Helsingin Sanomien kuluksi kirjattu 3 milj. euron valituksenalainen vahingonkorvaus.

Kokonaisinvestoinnit olivat 23,3 (49,9) milj. euroa. Valtaosa niistä kohdistui Sanomalan painolaitoshankkeeseen.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 6 % ja ilmoitusliikevaihto 10 % erityisesti työpaikkailmoittelun heikon kehityksen takia. Mediamainonnan käänteestä näkyi kuitenkin merkkejä kesäkuussa, jolloin Helsingin Sanomien nettomediamyynti kasvoi runsaat 3 % ja työpaikkailmoittelun lasku väheni 6 %:iin. Levikkiliikevaihto nousi hieman hinnankorotusten takia, ja Helsingin Sanomien kappalemääräinen levikki oli edellisvuoden tasolla. Säästötoimien ansiosta yksikön liikevoitto parani. Toiminnan tehostamisen myötä henkilömääriä on pystytty alentamaan hallitusti.

Ilta-Sanomien liikevaihto säilyi edellisvuotisella tasolla, vaikka irtonumeromyynti jäi vuoden 2001 ennätystasosta. Markkinaosuus iltapäivälehtien irtonumeromyynnistä, 61,1 %, parani kuitenkin sekä edellisestä vuodesta että edellisestä vuosineljänneksestä. Ilmoitusliikevaihto kasvoi runsaat 5 %. Myös liikevoitto parani. Veikkaaja-lehden liiketoiminta integroidaan esisopimuksen mukaan osaksi Ilta-Sanomien toimintaa syyskuun alusta lähtien. Veikkaaja lisää vuositasolla Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihtoa noin 7 milj. eurolla.

Kymen Lehtimedian liikevaihto laski 12 % painotuotteiden Venäjän-viennin vähenemisen vuoksi. Levikkiliikevaihto kasvoi vuoden alun hinnankorotusten takia, mutta ilmoitusmyynti jäi edellisvuoden tasosta. Liikevoitto ylti lähes edellisvuoden tasolle säästötoimenpiteiden ansiosta.

Infoston liikevaihto väheni 16 % mutta liikevoitto parani merkittävästi. Liikevaihdon lasku ja liikevoiton paraneminen johtuivat pääosin päätöksestä keskittyä kuluttajien välisen kaupan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta uuden tavaran verkkokaupasta. Keltainen Pörssi -lehden levikkituotot olivat edellisen vuoden tasolla hinnankorotuksen ansiosta, vaikka kappalemääräinen levikki laski hieman. Myös lehden ilmoitusliikevaihto saavutti edellisvuoden tason.

Startel Oy:n liikevaihto laski 15 % mediamainonnan vähenemisen vuoksi. Liiketappiota pienensi toteutettu osake- ja liiketoimintakauppa, jossa Startel Oy myi 33,4 %:n omistusosuutensa Ecovision AB:sta Fininfo S.A:lle ja StarDesk- ja StarWeb-liiketoiminnot Ecovisionille. Kaupan myötä Startel keskittyy entistä selkeämmin talousuutisten tuottamiseen. Taloussanomat solmi katsauskaudella Insinööriliiton kanssa yhteistyösopimuksen, jonka myötä Insinööriliitto tilaa jäsenetuna Taloussanomien lauantainumeron jäsenilleen 1.9. alkaen. Syyskuun alussa uusien tilausten määrä on noin 33 000 kappaletta.

Esmerkin tuotannon siirtäminen suurempiin yksiköihin on saatettu pääosin loppuun. Samalla seurattavia kielialueita ja uutislähteitä lisättiin.

Ilmoitusmarkkinoiden kehitys oli alkuvuonna ennakoitua heikompi, mutta mediamainonnan arvioidaan kääntyvän kasvuun lähikuukausina. Sanomalehtimainonnan heikon alkuvuoden kehityksen vuoksi Sanoman koko vuoden liikevaihto jää edellisvuotisesta. Sanomalle tämä merkitsee toiminnan sopeuttamista markkinatilanteeseen. Liikevoiton ennakoidaan paranevan hieman säästöjen seurauksena. Liikevoittoennusteen toteutuminen edellyttää mediamainonnan kasvukehityksen selvää käännettä. Sanoman päätavoite on pitkäjänteinen kannattavuuden parantaminen, johon pyritään säästötoimin ja rakenteita keventämällä. SANOMA MAGAZINES Aikakauslehtien kustantaminen, lehtitukkukauppa

Vuoden 2001 kahden ensimmäisen neljänneksen taloudelliset vertailutiedot sisältävät vain Sanoma Magazines Finlandin luvut.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

484,2

80,9

498,3

394,3

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja

73,3

7,7

856,2

60,9

% liikevaihdosta

15,1

9,5

15,4

Liikevoitto

34,6

7,3

376,7

41,7

% liikevaihdosta

7,1

9,0

10,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

26,8

1,5

1 642,7

31,4

% liikevaihdosta

5,5

1,9

8,0

Taseen loppusumma

1 710,0

69,7

2 352,9

1 766,0

Bruttoinvestoinnit

11,9

2,4

395,5

1 314,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

4 862

865

462,3

1 828

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 296

832

416,5

1 707

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2002

2001

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

63 590

63 512

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

217

269

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

215 548

223 110

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

22 484

24 369


Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi - kesäkuussa 484,2 (80,9) milj. euroa. Aikakauslehtimainonta väheni Suomessa ja Hollannissa, mutta kasvoi Belgiassa, Unkarissa ja Romaniassa. Mainostuotot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 25 % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 34,6 (7,3) milj. euroa ja EBITA 73,7 (7,7) milj. euroa. Liikevoittoa paransi Sanoma Magazines Finlandin Blue Book -yksikön myynti maaliskuussa ja Isossa-Britanniassa ristisanalehtiä kustantavan BEAP-yksikön myynti huhtikuussa.

Kokonaisinvestoinnit olivat 11,9 (2,4) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanoma Uitgeversin projekteihin.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 226,9 milj. euroa. Talouden taantuma vähensi alkuvuoden aikana mainosmyyntiä ja lehtien levikkituottoja Hollannin aikakauslehtimarkkinoilla.

Kesäkuussa Sanoma Uitgevers päätti aloittaa yhtiön uudelleenjärjestelyt. Järjestelyn tavoitteena on vähentää yksikön kiinteitä kustannuksia vuositasolla noin 15 milj. euroa ja parantaa yksikön tehokkuutta. Nykyisestä 1 500 työpaikasta vähenee arviolta 70 - 120. Järjestely heikentää Sanoma Uitgeversin kuluvan vuoden tulosta, mutta sillä on merkittävä positiivinen vaikutus tulokseen vuodesta 2003 alkaen.

Aldipressin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 104,0 milj. euroa. Duiveniin valmistuva uusi jakelukeskus etenee aikataulussa, ja molemmat tuotantolinjat on otettu käyttöön.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 81,8 (80,9) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti tilaus- ja irtonumeromyynnin hyvä kehitys. Suomen aikakauslehtimarkkinoiden irtonumeromyynti ei kehittynyt odotetusti, mutta Sanoma Magazines Finlandin myynti oli yleistä markkinakehitystä parempi. Mainostuotot vähenivät taantuman myötä.

Huhtikuussa Sanoma Magazines Finland käynnisti uuden aktiivisille naisille suunnatun Sport-lehden. Ruotsissa ilmestyneen Sköna Dagar -lehden ilmestyminen päätettiin lopettaa alhaiseksi jääneen levikin takia.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 75,8 milj. euroa. Sekä mainos- että levikkituotot kehittyivät hyvin. Belgian mainosmarkkinat kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja levikkituottojen kehitystä vauhditti Belgian flaaminkielisellä alueella julkaistavien viikkolehtien menestys.

Unkarissa, Slovakiassa, Tshekin tasavallassa, Romaniassa ja Kroatiassa toimivan Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli 48,9 milj. euroa. Itä-Euroopan maat eivät kärsineet taantumasta Länsi-Euroopan maiden tavoin, ja Sanoma Magazines Internationalin kehitys oli ripeä erityisesti Unkarissa ja Romaniassa. Unkarissa lanseerattiin kaksi uutta lehteä, Wellness ja Best. Lisäksi Story lanseerattiin Romaniassa ja Kroatiassa.

Huhtikuussa Sanoma Magazines sai päätökseen kaupan British European Associated Publishers Ltd

-yksikkönsä (BEAP) osakkeiden myymisestä. Kaupan myötä Sanoma Magazines Internationalin toiminta Isossa-Britanniassa loppui.

Vuonna 2002 Sanoma Magazinesin liikevaihto yltänee noin miljardiin euroon. EBITA-prosentin arvioidaan olevan 12, mutta liikevoittoprosentti jää suurien liikearvopoistojen takia hieman alle kuuden. SWELCOM Sähköinen viestintä

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

42,6

42,4

0,6

84,9

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja

-10,0

-11,4

12,6

-21,6

% liikevaihdosta

-23,4

-27,0

-25,5

Liikevoitto

-11,5

-12,8

10,7

-24,5

% liikevaihdosta

-26,9

-30,3

-28,8


Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

-10,1

-12,5

18,7

-23,2

% liikevaihdosta

-23,8

-29,4

-27,4

Taseen loppusumma

124,0

123,1

0,7

152,4

Bruttoinvestoinnit

4,1

6,6

-37,8

12,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

416

433

-4,1

441

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

387

397

-2,4

403

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 30.6.

2002

2001

Nelosen osuus

televisiomainonnasta,

tamm i- kesäkuu

24,6 %

26,1 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl

225

214

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl

36

40

Laajakaistaisia

internetliittymiä, 1 000 kpl

24

14


SWelcomin liikevaihto oli tammi - kesäkuussa viime vuoden tasolla, 42,6 (42,4) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti HTV:n laajakaistaisten internetpalvelujen hyvä menestys, mutta Nelosen mainosmyynti jäi edellisvuodesta. Mainostuottojen osuus liikevaihdosta oli noin 58 %.

Liiketappio pieneni ja oli 11,5 (12,8) milj. euroa. Tappiota pienensi erityisesti internet- ja mobiilipalveluja tuottavan 2ndheadin toiminnan uudelleen suuntaaminen ja sopeuttaminen liiketoiminnan nykytasoa vastaavaksi. Lisäksi Nelosen liiketappio pieneni hieman. Tulosta heikensi puolestaan osakkuusyhtiö Suomen Urheilutelevisio Oy:n toiminnasta aiheutunut tappio. SWelcomin EBITA oli -10,0 (-11,4) milj. euroa.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit olivat 4,1 (6,6) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja kaapelimodeemijärjestelmän kehittämiseen.

Nelosen liikevaihto jäi katsauskaudella hieman vertailukaudesta ja oli 25,3 (26,2) milj. euroa. Mainosajan myynti oli 24,6 (25,8) milj. euroa. Liiketappio pieneni 7 %.

Nelosen päiväpeitto nousi 46 (42) %:iin ja viikkopeitto 75 (74) %:iin. Kanavan markkina-asema ja mielikuva mainostajien keskuudessa on vahva: Suomen Gallupin tekemän mediatalojen yrityskuvatutkimuksen mukaan Nelonen on mainostajien mielestä nykyaikaisin mainosväline, joka mielletään myös eniten edelläkävijäksi. Lisäksi kanavalla on mainostajien mukaan markkinoiden paras hinta-laatu-suhde.

Liikenne- ja viestintäministeriö julisti kesäkuussa haettavaksi kolme verkkotoimilupaa televerkkopalvelujen tarjoamisesta digitaalisessa maanpäällisessä televisioverkossa sekä enintään kolme ohjelmistolupaa maanpäällisen digitaalisen televisiotoiminnan harjoittamista varten. SWelcom on päättänyt ilmoittaa halukkuutensa verkkotoimilupaan, mutta lopullinen päätös varsinaisen verkkotoimiluvan hakemisesta tehdään myöhemmin elo - syyskuun aikana. Päätöstä ohjelmistoluvan hakemisesta ei ole vielä tehty.

HTV:n liikevaihto kasvoi tammi - kesäkuussa 25 %. Liikevoitto oli vertailukautta parempi laajakaistaisten internetpalvelujen myynnin kasvun ansiosta. Kesäkuun lopussa HTV:n kaapeliverkkoon oli kytkettynä lähes 224 800 taloutta. Näistä noin 7 600 oli uusia alkuvuonna liitettyjä asiakastalouksia, ja loppuvuonna talouksia liitetään yhtä paljon. HTV:n liittymäkehityksen odotetaan jatkuvan vahvana myös lähivuosina. Laajakaistainen internetliittymä oli kesäkuun lopussa yli 23 700 asiakkaalla.

Osana 2ndhead Oy:n toiminnan uudelleen suuntaamista ja kulujen säästöohjelmaa kuluttajille suunnattu mobiiliportaali 2ndhead.com suljettiin alkukesästä. Mobiiliportaali 2ndhead.com on muutettu SanomaWSOY-konsernin tuotteiden mobiilipalvelujen teknologia-alustaksi.

Kesäkuussa SWelcom Oy solmi aiesopimuksen, jonka mukaan SWelcom Oy myy 15,1 % Suomen Urheilutelevisio Oy:n osakkeista Avanti Broadcasting Oy:lle. Kaupan jälkeen SWelcom Oy:n omistusosuus laskee 19,9 %:iin. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan elokuun loppuun mennessä.

Televisiomainosmarkkinat kehittyivät vuoden ensimmäisen puoliskon aikana arvioitua heikommin, ja syntynyttä eroa liikevaihtotavoitteeseen on vaikea kuroa kiinni loppuvuonna. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan alle 10 % vuonna 2002. Liiketappion arvioidaan edelleen pienenevän selvästi. Nelosen kannattavuuden paranemiseen vaikuttaa oleellisesti toimilupamaksun puoliintuminen lainsäädäntömuutoksen takia 1.7.2002 alkaen. Lupamaksun puoliintuminen vähentää Nelosen kustannuksia tänä vuonna noin 2,8 milj. euroa. Ennusteiden toteutuminen riippuu tv-mainonnan kokonaismarkkinoiden kehityksestä. WSOY Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

98,0

94,1

4,1

211,0

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja

7,0

7,0

1,2

22,1

% liikevaihdosta

7,2

7,4

10,5

Liikevoitto

4,8

5,0

-5,4

18,1

% liikevaihdosta

4,9

5,3

8,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

2,3

1,2

95,7

9,5

% liikevaihdosta

2,3

1,2

4,5

Taseen loppusumma

268,7

269,5

-0,3

281,3

Bruttoinvestoinnit

3,8

8,2

-53,8

14,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

1 936

1 972

-1,8

1 971

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 830

1 853

-1,3

1 863

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2002

2001

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

282

258

Sähköiset tuotteet, kpl

57

79

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

671

715

Sähköiset tuotteet, kpl

148

126

Painetut kirjat, milj. kpl

11,0

10,2

Paperin kulutus, tonnia

5 919

5 665


WSOY:n liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 % ja oli 98,0 (94,1) milj. euroa. Kaikkien toimialojen myynti oli nihkeästä markkinatilanteesta huolimatta edellisvuotista parempi.

Liikevoitto oli 4,8 (5,0) milj. euroa. Oman toiminnan liikevoitto nousi 2,3 (1,2) milj. euroon, mutta osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuus laski 2,7 (4,4) milj. euroon. Oman toiminnan tulosta paransi erityisesti uusien liiketoimintojen ja Norjan kalenteriyhtiön tervehdyttämistoimien eteneminen. EBITA oli 7,0 (7,0) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat tammi - kesäkuussa 3,8 (8,2) milj. euroa. Toisen neljänneksen suurin investointi oli WS Bookwell Oy:n nelivärioffsetkoneen hankinta, joka on korvausinvestointi.

Kustantamisen toimialan liikevaihto kasvoi 72,8 (68,2) milj. euroon ja liikevoitto 7,2 (6,1) milj. euroon. Yleinen kirjallisuus lisäsi myyntiään yli 4 % ja kasvatti vaisuna kirjakeväänä selvästi markkinaosuuttaan. Erityisesti lasten ja nuorten kirjat menestyivät, ja J.R.R. Tolkienin kirjoja myytiin edelleen runsaasti. Oppimateriaaleissa WSOY pystyi säilyttämään asemansa kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta. Suurteosten tilaushankinta piristyi selvästi: Weilin+Göös Oy kasvatti Suomessa tilaushankintaansa 30 % ja Bertmark AB Skandinaviassa 11 %.

Kustantamiseen kuuluvista uusista liiketoiminnoista parhaiten menestyi kartta- ja paikkatietoyhtiö Genimap Oy, jonka liikevaihto kasvoi yli neljänneksen. Yhtiön uusi kuljetus- ja tavaraliikennettä palveleva TransGT-järjestelmä otettiin hyvin vastaan, ja monet yhteistyöhankkeet mobiili- ja nettipaikantamisessa etenivät suunnitellusti. Kiinnostus kouluille digitaalisia oppimateriaaleja tarjoavaa OPIT-palvelua kohtaan oli suuri, ja maksavien käyttäjien määrä kehittyi suunnitelman mukaan.

Painamisen toimialan liikevaihto oli 31,5 (30,5) milj. euroa ja liikevoitto 3,7 (3,8) milj. euroa. Kysyntä niin kirja- kuin mainospainotuotepainatuksissakin oli edellisvuotista vähäisempi, mutta WS Bookwell Oy:n, Lönnberg Painot Oy:n ja Dark Oy:n syksyn tilauskanta on lupaava.

Kalenteriliiketoiminnan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 4,9 (4,9) milj. euroa ja liiketappio 6,6 (7,6) milj. euroa. Kulujen pienentyminen näkyi tuloksen parantumisena erityisesti Norjan Emil Moestue -yksikössä. Kalenteriliiketoiminnan tulos kertyy perinteisesti vuoden toisella puoliskolla.

Vuoden ensimmäinen puolisko ei vastannut täysin WSOY:n odotuksia: yleiset kirjamarkkinat olivat hiljaiset, ja uuden julkaisuteknologian tuotteet odottavat edelleen varsinaista läpimurtoaan, joka toisi kehityspanoksille katetta. Tässä tilanteessa WSOY keskittyi pitämään kustannuksensa kurissa ja asemansa markkinoilla vahvana. WSOY:n liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2002 aiemman ennusteen mukaisesti 5 %, ja ryhmän liikevoitto paranee edellisvuotisesta. RAUTAKIRJA Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta, ravintolatoiminta ja verkkoliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

340,9

321,5

6,0

696,5

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien oikeuksien

poistoja

13,3

20,3

-34,7

46,5

% liikevaihdosta

3,9

6,3

6,7

Liikevoitto

11,2

18,4

-39,2

42,6

% liikevaihdosta

3,3

5,7

6,1

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

12,1

19,3

-37,5

44,0

% liikevaihdosta

3,5

6,0

6,3

Taseen loppusumma

380,4

359,2

5,9

412,7

Bruttoinvestoinnit

9,4

14,9

-37,3

35,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

6 415

5 659

13,4

5 877

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

5 089

4 193

21,4

4 461

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6. *)

2002

2001

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

40 581

41 073

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

2 677

2 734

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

1 795

1 599

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa, tuhansia

61 568

66 278

*) Suomessa toimivat omat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 6 % ja oli 340,9 (321,5) milj. euroa. Eniten myynti lisääntyi elokuvatoiminnassa ja ravintolatoiminnassa, mutta myös kioskikauppa kasvoi ripeästi. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 %.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 5 %. Liikevoitto pieneni kuitenkin edellisvuodesta 11,2 (18,4) milj. euroon, sillä vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy 7,8 milj. euroa norjalaisen Narvesenin osakkeiden myyntivoittoa. Liiketulos parani erityisesti elokuva- ja ravintolatoiminnassa. EBITA oli 13,3 (20,3) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 1,40 (2,24) euroa.

Rautakirjan investoinnit olivat 9,4 (14,9) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat virolaisen lehtijakeluyhtiö AS Lehepunktin toisen puolikkaan osto kesäkuussa sekä Liettuan Vilnaan rakennettavan monisalielokuvateatterin rakennushanke.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi 7 %, 180,6 milj. euroon. Suurin osa kasvusta johtui Latviassa vuoden 2001 jälkipuoliskolla tehdyistä yritysjärjestelyistä, mutta myös Suomen R-kioskien, Veikkausrastien ja Viron Lehti-Maja Eesti AS:n liikevaihto kasvoi. Liikevoitto jäi hieman edellisvuodesta ja oli 6,1 milj. euroa. R-kioskit paransivat tulostaan sekä Suomessa että Virossa, mutta Veikkausrastin tulos laski. Latvian kioskitoiminnan tulos oli vielä tappiollinen.

Lehtitukkukauppa kasvoi prosentin, ja toimialan liikevaihto oli 81,7 milj. euroa. Liikevaihtoa lisäsivät erityisesti Baltian maissa tehdyt yritysjärjestelyt. Liikevoitto pieneni 24 %, 4,0 milj. euroon. Liikevoitto väheni Suomen Lehtipisteessä, mutta kasvoi Viron Lehepunktissa. Rautakirjan lehtijakeluliiketoiminta laajeni katsauskaudella sekä Virossa että Latviassa: Latviassa Rautakirjan ja norjalaisen Reitan Narvesenin yhteisyrityksen Narvesen Baltija SIA:n uusi tytäryhtiö NB Logistika SIA käynnisti toimintansa toukokuun alussa. Yhtiö huolehtii paikallisten ja ulkomaisten lehtien irtonumerojakelusta Latviassa. Virossa Rautakirja osti kesäkuussa toisen puolen AS Lehepunktin osakekannasta. Aiemmin yhtiö oli Rautakirjan ja AS Ekspress Gruppin tasaomisteinen yhteisyritys. Yhtiön markkinaosuus Viron lehtijakelumarkkinoista on noin 90 %.

Kirjakaupan liikevaihto pieneni prosentin, 48,0 milj. euroon, ja liiketappio kasvoi 1,6 milj. euroon. Toiminnan tulos kertyy perinteisesti loppuvuonna. Liikevoitto pieneni Suomessa, kun taas Viron yksikön tulos oli edellisvuoden tasolla. Suomalaisen Kirjakaupan kirjamyynti kehittyi alkuvuonna hyvin lasten ja nuorten kirjoja lukuun ottamatta; vertailuvuonna erityisesti nuorten fantasiakirjoja myytiin ennätyksellisesti. Pokkareiden myynti jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan.

Elokuvatoiminta kasvoi 17 %, ja liikevaihto oli 23,7 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin hyvästä elokuvatarjonnasta, jonka uskotaan jatkuvan. Toiminnan liikevoitto yli nelinkertaistui ja oli 1,4 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi sekä Suomessa, Virossa että Latviassa. Uusien elokuvateattereiden rakentaminen Baltiaan eteni suunnitelmien mukaisesti, ja katsauskauden aikana muurattiin tulevien teatterikeskusten peruskivet Vilnassa ja Riiassa.

Ravintolaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20 %, 23,1 milj. euroon. Kasvu johtui uusien yksiköiden haltuunotosta. Myös liiketappio pieneni runsaan viidenneksen ja oli 0,7 milj. euroa.

Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 0,6 milj. euroa ja liiketappio 0,9 milj. euroa. Verkkoliiketoimintaryhmä tullaan purkamaan ja osa toiminnoista sijoitetaan muihin liiketoimintayksiköihin, sillä liiketoiminnan projektit eivät kiteytyneet liiketoiminnaksi odotetussa aikataulussa.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 5 %. Tuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2001 huipputuloksesta, johon sisältyi Narvesenin osakkeiden myyntivoittoja 7,8 milj. euroa. Operatiivisen toiminnan tulos tulee olemaan edellisen vuoden tasoa.

Helsingissä 8.8.2002

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

LIIKEVAIHTO

1 135,5

723,6

56,9

1 730,0

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,1

6,2

-34,2

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

41,7

25,2

65,5

44,5

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

6,1

4,2

45,9

5,5

Materiaalit ja palvelut

521,9

330,7

57,8

786,0

Henkilöstökulut

286,6

196,6

45,8

433,8

Poistot ja arvonalentumiset

87,9

43,2

103,4

110,3

Liiketoiminnan muut kulut

234,2

158,4

47,8

354,1

LIIKEVOITTO

56,8

30,2

88,0

96,5

Rahoitustuotot

47,8

30,3

57,7

42,9

Rahoituskulut

50,6

14,7

243,5

46,9

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

53,9

45,7

17,8

92,5

Satunnaiset erät

VOITTO SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

53,9

45,7

17,8

92,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-30,6

-12,9

137,6

-31,0

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-3,1

-5,9

-47,7

-13,7

KATSAUSKAUDEN VOITTO

20,2

27,0

-25,1

47,8


KONSERNITASE

milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

100,6

49,8

101,8

101,2

Liikearvo

1 227,7

118,1

939,2

1 311,1

Aineelliset hyödykkeet

505,9

426,8

18,5

509,6

Sijoitukset

261,6

250,4

4,5

266,3

Pysyvät vastaavat yhteensä

2 095,9

845,1

148,0

2 188,2

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

126,2

106,8

18,2

122,6

Pitkäaikaiset saamiset

64,4

46,7

37,9

63,3

Lyhytaikaiset saamiset

285,4

135,2

111,0

311,0

Rahoitusarvopaperit

149,0

267,0

-44,2

282,6

Rahat ja pankkisaamiset

53,3

40,0

33,3

85,4

Vaihtuvat vastaavat

yhteensä

678,4

595,8

13,9

864,8

Vastaavaa yhteensä

2 774,2

1 440,9

92,5

3 053,1

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

16,1

Muut rahastot

364,4

364,1

0,1

364,4

Edellisten tilikausien

voitto

304,9

318,7

-4,3

321,5

Katsauskauden voitto

20,2

27,0

-25,1

47,8

Pääomalainat

207,3

6,6

207,3

Oma pääoma yhteensä

975,4

795,0

22,7

1 019,7

Vähemmistöosuus

119,1

113,7

4,7

122,3

Pakolliset varaukset

14,7

5,4

172,7

8,1

Vieras pääoma

Laskennallinen verovelka

36,1

37,0

-2,6

36,6

Pitkäaikainen vieras pääoma

843,0

80,3

950,0

922,7

Lyhytaikainen vieras pääoma

785,9

409,4

92,0

943,7

Vastattavaa yhteensä

2 774,2

1 440,9

92,5

3 053,1


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

Liikevoitto

56,8

30,2

88,0

96,5

Oikaisut liikevoittoon

60,1

30,4

97,7

91,6

Käyttöpääoman muutos

-46,0

4,8

11,4

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä

ja veroja

70,9

65,4

8,4

199,4

Rahoituserät ja verot

-7,9

-14,7

46,2

28,0

Liiketoiminnan rahavirta

63,0

50,7

24,2

174,4

Investointien rahavirta

38,0

-43,5

-1 201,3

Rahavirta ennen rahoitusta

101,0

7,2

1 296,3

-1 027,0

Rahoituksen rahavirta

-249,1

-19,6

-1 172,7

1 087,8

Rahoituslaskelman mukainen

rahavarojen muutos

-148,2

-12,3

1 100,3

60,8

Rahavarojen kurssierot

-17,4

2,4

-9,8

Rahavarojen nettolisäys (+)

tai -vähennys (-)

-165,6

-9,9

-1 566,9

51,0

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

367,9

316,9

16,1

316,9

Taseen mukaiset rahavarat

30.6. / 31.12.

202,3

307,0

-34,1

367,9


LIITETIEDOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

Suunnitelman mukaiset poistot

Liikearvo ja

aineettomat oikeudet

48,4

8,8

450,5

36,7

Muut

39,4

34,4

14,5

72,4

Arvonalentumiset pysyvien

vastaavien hyödykkeistä

0,1

1,2

Yhteensä

87,9

43,2

103,4

110,3

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN *)

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

2002

2001

2001

Sanoma

3 587

3 551

1,0

3 563

Sanoma Magazines

4 296

832

416,5

1 707

SWelcom

387

397

-2,4

403

WSOY

1 830

1 853

-1,3

1 863

Rautakirja

5 089

4 193

21,4

4 461

Muut yhtiöt **)

74

83

-10,5

80

Yhteensä

15 263

10 908

39,9

12 077

*) palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

**) SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


OMA PÄÄOMA

milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

31.12.2001

Osakepääoma 1.1.

62,6

62,6

62,6

Osakepääoma

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto 1.1.

16,1

16,1

16,1

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

16,1

Muut rahastot 1.1.

364,4

364,1

364,1

Rahastosiirrot / rahastoanti

0,3

Muut rahastot

364,4

364,1

364,4

Edellisten tilikausien voitto 1.1.

369,3

379,9

379,9

Osingonjako

-70,6

-65,0

-65,0

Muuntoeron muutos

5,1

3,4

5,9

HTV:n liittymismaksujen muutos

1,1

0,6

1,4

Muut muutokset

-0,1

-0,2

-0,7

Edellisten tilikausien voitto

304,9

318,7

321,5

Katsauskauden voitto

20,2

27,0

47,8


Pääomalainat 1.1.

207,3

7,3

7,3

Muutokset

-0,6

200,1

Pääomalainat

207,3

6,6

207,3

Oma pääoma yhteensä

975,4

795,0

1 019,7


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja osakkeita

Eläkelainat

17,2

23,4

-26,6

21,7

Rahalaitoslainat

6,1

7,4

-17,2

6,7

Muut lainat

14,8

14,4

3,0

13,3

Vakuudeksi annetut

kiinteistökiinnitykset yht.

21,9

21,9

21,9

Vakuudeksi annetut

irtaimistokiinnitykset yht.

2,8

3,0

-8,4

2,9

Pantatut arvopaperit yht.

54,3

54,3

0,0

54,3

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,9

0,9

0,9

Yrityskiinnitykset

4,8

4,6

5,1

4,7

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

5,4

11,7

-54,1

10,7

Talletukset

1,1

1,0

11,6

1,1

Takaukset

7,9

2,6

203,8

8,2

Yhteensä

20,1

20,8

-3,5

25,6

Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet

Takaukset

8,9

7,5

19,5

8,9

Muiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset

24,5

0,8

24,5

Muut omat vastuut

Leasingvastuut

47,9

3,5

45,2

Pääomalainojen korot

2,8

2,0

41,0

2,4

Eläkevastuut

0,7

0,0

Takaisinostovastuut

1,3

3,3

-62,1

1,3

Muut vastuut

35,4

12,0

194,2

38,8

Muut omat vastuut yhteensä

87,4

21,5

305,7

87,7

Kaikki vastuut yhteensä

219,9

129,9

69,3

225,9

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Korkojohdannaiset

Termiinisopimukset

200,0

Optiosopimukset

Ostetut

480,0

480,0

Asetetut

200,0

480,0

Koronvaihtosopimukset

360,0

400,0

Yhteensä

1 040,0

1 560,0

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

29,0

39,6

-26,8

36,2

Yhteensä

29,0

39,6

-26,8

36,2

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

12,2

8,8

38,6

32,9

Yhteensä

12,2

8,8

38,6

32,9

Yhteensä

1 081,1

48,4

1 629,1

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.6.2002

30.6.2001

Muutos,%

31.12.2001

Korkojohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,1

Optiosopimukset

Ostetut

0,7

1,5

Asetetut

-0,6

-1,1

Koronvaihtosopimukset

1,4

1,1

Yhteensä

1,5

1,4

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

1,4

0,9

53,6

-0,2

Yhteensä

1,4

0,9

53,6

-0,2

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

0,3

0,4

-20,0

0,2

Yhteensä

0,3

0,4

-20,0

0,2

Yhteensä

3,2

1,3

149,5

1,4


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

Liikevaihto

555,0

580,5

361,4

362,2

353,8

652,6

1 730,0

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,7

-0,7

5,4

0,8

0,3

-5,8

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

25,2

16,5

15,8

9,4

7,2

12,0

44,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,0

5,1

-0,6

4,8

-0,2

1,5

5,5

Materiaalit ja

palvelut

261,5

260,4

169,1

161,6

162,7

292,5

786,0

Henkilöstökulut

143,5

143,1

99,9

96,7

93,0

144,2

433,8

Poistot ja arvonalentumiset

45,6

42,4

21,3

21,9

23,0

44,1

110,3

Liiketoiminnan muut kulut

121,4

112,8

79,0

79,5

67,0

128,7

354,1

Liikevoitto

14,0

42,7

12,7

17,5

15,4

50,9

96,5

Rahoitustuotot

31,4

16,4

16,2

14,1

7,4

5,3

42,9

Rahoituskulut

21,5

29,1

10,8

3,9

23,5

8,6

46,9

Voitto ennen satunnaisia eriä

23,9

30,0

18,1

27,6

-0,8

47,6

92,5

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voitto satunnaisten

erien jälkeen

23,9

30,0

18,1

27,6

-0,8

47,6

92,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-12,8

-17,8

-6,6

-6,3

-2,2

-16,0

-31,0

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-1,1

-2,0

-4,4

-1,5

-2,2

-5,6

-13,7

Katsauskauden voitto

9,9

10,3

7,1

19,8

-5,1

26,0

47,8


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

Sanoma

Sanomalehtien

kustantaminen

ja painaminen

110,3

113,2

119,9

118,3

108,5

112,6

459,3

Yhteensä

110,3

113,2

119,9

118,3

108,5

112,6

459,3


Sanoma Magazines

Aikakauslehtien

kustantaminen

207,9

225,4

39,2

41,7

37,7

254,6

373,3

Lehtitukkukauppa

50,1

53,9

0,0

0,0

0,0

52,8

52,8

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-25,9

-27,2

0,0

0,0

0,0

-31,7

-31,7

Yhteensä

232,1

252,1

39,2

41,7

37,7

275,6

394,3

SWelcom

Sähköinen viestintä

21,5

21,1

20,8

21,6

18,0

24,5

84,9

Yhteensä

21,5

21,1

20,8

21,6

18,0

24,5

84,9

WSOY

Kustantaminen

30,3

42,5

29,9

38,3

29,0

34,7

131,8

Painotoiminta

15,9

15,6

15,6

14,9

15,6

16,1

62,2

Kalenteriliiketoiminta

1,7

3,3

1,9

2,9

12,5

18,4

35,8

Muut

0,9

0,9

1,0

1,0

0,9

1,1

3,9

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,4

-6,3

-5,1

-6,1

-5,3

-22,8

Yhteensä

42,2

55,8

42,1

52,0

51,9

65,0

211,0

Rautakirja

Kioskikauppa

88,1

92,5

80,7

87,8

88,2

103,1

359,8

Lehtitukkukauppa

38,7

42,9

39,3

41,6

41,5

42,7

165,1

Kirjakauppa

30,8

17,3

32,1

16,6

25,1

40,2

113,9

Elokuvatoiminta

14,6

9,1

11,8

8,4

11,3

16,0

47,6

Ravintolatoiminta

10,7

12,5

8,3

11,0

12,3

10,8

42,4

Verkkoliiketoiminta

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-7,2

-9,7

-7,7

-8,6

-7,9

-8,6

-32,7

Yhteensä

176,0

164,9

164,6

156,9

170,4

204,6

696,5

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-27,1

-26,6

-25,2

-28,3

-32,7

-29,8

-115,9

Yhteensä

555,0

580,5

361,4

362,2

353,8

652,6

1 730,0


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

Sanoma

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen *)

7,9

13,0

14,2

7,3

8,9

12,9

43,3

Yhteensä

7,9

13,0

14,2

7,3

8,9

12,9

43,3

Sanoma Magazines

Aikakauslehtien

kustantaminen

9,0

28,4

1,0

6,2

3,5

30,5

41,3

Lehtitukkukauppa

-1,3

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Toimialojen

väliset eliminoinnit

0,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

7,7

26,9

1,0

6,2

3,5

30,9

41,7

SWelcom

Sähköinen viestintä

-6,7

-4,8

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-24,5

Yhteensä

-6,7

-4,8

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-24,5

WSOY

Kustantaminen

-0,6

7,8

-1,0

7,1

0,8

-0,5

6,3

Painotoiminta

2,1

1,5

2,2

1,6

1,7

2,0

7,4

Kalenteriliiketoiminta

-3,7

-2,9

-4,1

-3,5

4,1

3,8

0,3

Muut *)

1,4

0,8

2,6

-0,1

1,8

2,0

6,4

Toimialojen

väliset eliminoinnit

-1,2

-0,4

-0,7

0,9

-1,0

-1,5

-2,3

Yhteensä

-2,1

6,8

-1,0

6,0

7,3

5,7

18,1

Rautakirja

Kioskikauppa

3,0

3,2

3,1

3,2

5,0

3,5

14,8

Lehtitukkukauppa

2,1

1,9

2,5

2,8

2,8

2,2

10,3

Kirjakauppa

0,5

-2,1

0,8

-1,9

0,2

7,6

6,7

Elokuvatoiminta

2,0

-0,6

0,8

-0,5

0,0

1,8

2,0

Ravintolatoiminta

-0,6

-0,2

-0,7

-0,2

0,6

-0,8

-1,1

Verkkoliiketoiminta

-0,5

-0,4

-0,3

-0,4

-0,4

-0,6

-1,7

Muut

1,0

1,9

8,5

0,9

0,9

1,3

11,5

Toimialojen

väliset eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

7,5

3,7

14,6

3,9

9,1

15,1

42,6

Muut yhtiöt **)

-3,8

-1,9

-4,7

-1,1

-4,8

-5,1

-15,8

Konserniyhtiöiden

väliset eliminoinnit

3,5

-1,0

-4,4

1,0

-2,6

-3,0

-8,9

Yhteensä

14,0

42,7

12,7

17,5

15,4

50,9

96,5

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta


**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet