SanomaWSOY Oyj:n vaihdettavan pääomalainan listalleottoesite julkaistaan tänään kello 9.00. Lainaa tarjotaan ammattimaisten sijoittajien merkittäväksi Suomessa, ja sen listalleottohakemus on jätetty pörssille. Tänään julkaistava varsinainen listalleottoesite on suomenkielinen. Suomenkielinen esite on nähtävillä konsernin www-sivuilla (www.sanomawsoy.fi/sijoittajat) ja sitä on saatavilla merkintäpaikoista (Nordea Securities Oyj, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki ja Nordea Securities Corporate Finance Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki). Englanninkielinen käännös esitteestä ilmestyy 27.8., jonka jälkeen se on saatavilla merkintäpaikoista.

Esitteessä kerrotaan SanomaWSOY:n osinkopolitiikasta vuodelta 2001 seuraavaa (s. 30):

"Vuoden 2001 osinko poikkeaa yhtiön yleisestä osinkopolitiikasta ja perustuu sulautumisen yhteydessä 14.5.1998 tehtyyn osakassopimukseen muun muassa vuoden 1999 - 2001 osingoista. Osakassopimuksen mukainen vuodelta 2001 jaettavan osingon määrä on 0,51 euroa osakkeelta (ottaen huomioon vuonna 2000 tapahtunut SanomaWSOY:n osakkeen jakaminen)."

Lisäksi esitteessä kerrotaan seuraavaa 20.7. tiedotetun CIG-kaupan kauppahinnan laskemisesta (s. 39):

"SanomaWSOY maksaa VNU Consumer Information Groupista kokonaishintana 1,25 miljardia euroa velattomana ja ilman kassaa (enterprise value). Lopullista kauppahintaa tarkistetaan vähentämällä nettovelat sekä lisäämällä nettosaatavat ja lisäämällä/vähentämällä sovitun kaavan mukaan laskettavan käyttöpääoman lisäys/vähennys."

Esitteessä kerrotaan myös mm. seuraavia ennen julkistamattomia seikkoja hollantilaisen CIG:n tuloksesta ja investoinneista. Luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on muokattu yrityskauppaa varten:

"Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä taloudellisia tietoja CIG:stä kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Koska CIG ei ole ollut yhtenäinen, juridinen kokonaisuus, varsinaista tuloslaskelmaa ja sen vertailutietoja ei sen osalta voida esittää. (s. 37)

milj. euroa

2000

1999

1998

Liikevaihto

816

730

659

Levikin osuus liikevaihdosta

380

360

347

Mainostulojen osuus liikevaihdosta

220

181

154

Muut

216

189

158

Käyttökate (EBITDA)

143

130

117

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja

132

120

107

Henkilöstö*

3 539

3 104

*Vuoden 1998 tieto ei ole saatavilla


CIG:n liikevaihto ja käyttökate jakautuivat vuonna 2000 siten, että Alankomaiden osuus liikevaihdosta oli 70 % ja käyttökatteesta 76 %. Belgian osuus liikevaihdosta oli 18 % ja käyttökatteesta 12 %, ja kansainvälisten toimintojen (CIG International -yksikkö) osuus liikevaihdosta ja käyttökatteesta oli 12 %. (s. 35)

CIG:n nettoinvestoinnit olivat 13,2 miljoonaa euroa vuonna 2000. (s. 44)"

Esitteessä esitetään myös seuraava CIG:tä koskeva pro forma -tase 31.12.2000. Tase on muokattu yrityskauppaa varten ja se on tilintarkastamaton (s. 38):

1 000 euroa

Muokattu pro forma -tase 31.12.2000

Pysyvät vastaavat

Maa-alueet ja rakennukset

9 486

Koneet ja kalusto

3 657

IT-koneet ja -kalusto

4 121

Muu aineelliset hyödykkeet

38 555

Aineettomat hyödykkeet

183 671

Saamiset

1 876

Tytäryhtiöosakkeet

9 350

Muut sijoitukset

0

Pysyvät vastaavat yhteensä

250 716

Vaihtuvat vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset

0

Myyntisaamiset

92 481

Konsernin sisäiset

myyntisaamiset ja ostovelat

-1 317

Vaihto-omaisuus

13 534

Muut vaihtuvat vastaavat

22 055

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

126 753

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

72 648

Muut lyhytaikaiset velat

118 773

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

191 421

Nettokäyttöpääoma

-64 668

Rahoitettava pääoma

186 048

Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennallinen verovelka

-312

Muut varaukset

8 732

Pitkäaikaiset lainat

0

Muut pitkäaikainen vieras pääoma

19 142

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

27 562

Oma pääoma

Osakepääoma

42 037

Rahastot yhteensä

58 720

Tilikauden tulos

52 169

Oma pääoma yhteensä

152 926

Vähemmistöosuus

5 560

Pääoma

186 048


Tässä tiedotteessa mainittua listalleottoesitettä ei saa julkaista Yhdysvalloissa, Kanadassa tai muussa sellaisessa maassa, jossa lainan tarjoaminen on tai voi olla lainvastaista.

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet