Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo ennakoi SanomaWSOY:n liikevaihdon kasvavan tänä vuonna toimialan kasvua nopeammin ja ylittävän selvästi 9 miljardia markkaa. Liikevoiton hän arvioi olevan vähintään viime vuoden tasoa huomattavista kehityspanostuksista ja toteutuneista yritysostojen liikearvopoistoista huolimatta.

SanomaWSOY julkisti vuoden 2000 tilinpäätöksensä tänään. Konsernin liikevaihto kasvoi odotetusti noin 10 prosenttia nousten 8,6 miljardiin markkaan. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 822 miljoonaa markkaa. Yli 25 prosentin kasvu syntyi liiketoimintojen tulosparannuksesta sekä sijoitustoiminnan hyvästä tuloksesta. Liikevoitto oli 507 miljoonaa markkaa, jossa oli lisäystä edellisvuodesta 19 prosenttia.

"Sekä aikakauslehtiemme että sanomalehtiemme ilmoitustuotot lisääntyivät merkittävästi, ja Nelonen kasvatti sekin selvästi osuuttaan mainosmarkkinoilla. WSOY:n kaunokirjallisuudella oli erittäin hyvä vuosi, ja myös Rautakirjan keskeiset toimialat kehittyivät erinomaisesti", toimitusjohtaja Rauramo kuvaa tuloskehityk-seen vaikuttaneita tekijöitä.

"SanomaWSOY:n tavoitteena on saada vuonna 2003 vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta Suomen ulkopuolelta ja nostaa liikevaihto noin 15 miljardiin markkaan vuoteen 2005 mennessä", Rauramo linjaa konsernin pidemmän aikavälin strategisia päämääriä.

"Asettamamme tavoitteet ovat haastavia, mutta aiomme ne saavuttaa. Toimintam-me monipuolisuuden vuoksi meillä on runsaasti kasvumahdollisuuksia. Vahva taloudellinen tilanteemme on myös parantanut suhteellista kilpailuasemaamme samalla kun markkinoiden pahimmat yliarvostukset ovat supistuneet. Tämä kehitys vahvistaa entisestään mahdollisuuksiamme merkittäviin, oikea-aikaisiin, strategisiin siirtoihin."

TOIMILUPAMAKSUJEN KILPAILUA VÄÄRISTÄVÄ EPÄSUHTA PURETTAVA

Vuoden 2001 markkinanäkymiä toimitusjohtaja Jaakko Rauramo luonnehtii verrattain hyviksi. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin se, kuinka uudet mediat kehittyvät ja mitä digitaalitelevisio tuo tullessaan. "Lähimmän kolmen vuoden aikana ei ole odotettavissa, että digitaalitelevisiosta vielä tulisi kovin merkittävä viestintäväline. Silti taloudelliset kokonaispanostukset digi-tv-toimintaan ovat etupainotteisia ja alalle hyvin raskaita. SanomaWSOY:n digitaalitelevisiostrategia perustuu täysin maksutelevisiotoimintaan, joten digi-tv-projektin taloudelliset rasitteet ovat meille merkittävästi vähäisempiä kuin viestintäalalla keskimäärin."

Rauramo pitää koko alan kannalta tärkeänä, että pikaisesti selvitetään julkisen palvelun rooli uudessa sähköisessä monikanavamaailmassa ja puretaan toimilupa-maksujen voimakkaasti kilpailua vääristävä epäsuhta erilaisten toimijoiden välillä.

Uudet mediat ja uusi teknologia vaikuttavat Rauramon mukaan pidemmällä aikavälillä keskeisesti koko viestintäalan kehitykseen. "Parhaillaan etsitään keinoja, kuinka uudet mediat saadaan aidosti kannattaviksi. Uskon, että tässä onnistutaan perinteisin keinoin eli laadukkaalla sisällöllä, ammattitaitoisella toimittamisella ja korkeatasoisella kustantamisella. Näitä osaamisen lainalaisuuksia uusi teknologia ei muuta."