SanomaWSOY:n kuuden kuukauden liikevaihto kasvoi runsaat 4 % ja oli 723,6 (694,9) milj. euroa. Liikevoitto oli 30,2 (33,8) milj. euroa. Teknologiaosakkeiden onnistunut realisointi alkuvuonna 2000 näkyy nyt tuloksen pudotuksena vuoteen 2000 verrattuna. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 45,7 (91,0) milj. euroa. Vuonna 2001 arvioimme liikevaihdon kasvavan noin 5 % ja liikevoiton jäävän hieman vuoden 2000 tasosta ilman CIG-kaupan vaikutusta.

TUNNUSLUKUJA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

723,6

694,9

4,1

1 447,8

Liikevoitto

30,2

33,8

-10,8

84,0

% liikevaihdosta

4,2

4,9

5,8

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

36,6

37,9

-3,5

94,3

% liikevaihdosta

5,1

5,5

6,5

Voitto ennen satunnaisia eriä

45,7

91,0

-49,8

138,3

% liikevaihdosta

6,3

13,1

9,5

Taseen loppusumma

1 440,9

1 356,2

6,2

1 439,3

Bruttoinvestoinnit

98,5

74,5

32,1

168,4

% liikevaihdosta

13,6

10,7

11,6

Omavaraisuusaste, %

66,3

70,6

67,9

Velkaantumisaste (Gearing), %

-10,7

-22,0

-16,6

Vieraan pääoman rahoituskulut

7,4

2,7

173,9

7,4

Korollinen vieras pääoma

210,2

102,5

105,1

160,2

Koroton vieras pääoma

322,0

344,1

-6,4

336,4

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

307,0

302,1

1,6

316,9

Tulos/osake, EUR

0,19

0,47

-58,2

0,67

Rahavirta/osake, EUR

0,37

0,70

-47,8

1,24

Oma pääoma/osake, EUR

5,70

5,69

0,1

5,95

Markkina-arvo

1 644,0

2 406,2

-31,7

1 964,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö

13 895

13 160

5,6

13 364

Henkilöstö keskimäärin

10 942

10 165

7,6

10 350


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Suomen talouden kasvun selvä hidastuminen kuluvan vuoden aikana heijastuu

SanomaWSOY:n toimialoihin mainonnan kysynnän vähentymisenä. Vaikutus näkyy eri tytärkonserneissa eri tavoin: televisio- ja sanomalehtimainonta ovat vähentyneet selvästi, mutta aikakauslehtimainonta kasvaa yhä. Työpaikkailmoittelun vähentyminen on heikentänyt Sanoman tulosta. Myös SWelcomin tuloskehitys on ollut odotettua heikompaa.

Suunnitelmien mukaan CIG yhdistetään SanomaWSOY:hyn vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kaupan myötä konsernin kasvupanostuksia harkitaan ja fokusoidaan uudelleen. Myös kustannustehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja ydinliiketoimintoihin liittymätöntä omaisuutta realisoidaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin pääosin vasta seuraavina vuosina.

Arvioimme SanomaWSOY:n liikevaihdon kasvavan vuonna 2001 noin 5 % ilman CIG-kaupan vaikutusta. CIG kasvattaa konsernin liikevaihtoa viimeisellä neljänneksellä runsaalla 200 milj. eurolla.

Ennakoimamme mukaisesti SanomaWSOY:n tulos ennen satunnaisia eriä on viime vuotta heikompi, sillä sijoitustoiminnan tuotot jäävät vuoden 2000 poikkeuksellisen hyvästä tasosta. Myös liikevoitto vuonna 2001 jää ilman CIG-kaupan vaikutusta hieman vuoden 2000 tasosta. CIG-kauppa vaikuttaa positiivisesti vuoden 2001 käyttökatteeseen, mutta kaupan aiheuttamat liikearvopoistot ja rahoituskustannukset heikentävät tulosta ennen satunnaisia eriä.

Vuonna 2002 SanomaWSOY:n liikevaihto yltänee lähes 2,5 miljardiin euroon, joka on konsernin aiemmin vuodelle 2005 asettama kasvutavoite. Kehitämme edelleen liiketoimintojamme sekä kasvamme harkituin yritysostoin ja allianssein toimialoilla, joilla merkittävän markkinaosuuden saavuttaminen on mahdollista kohtuullisessa ajassa. Hyödynnämme internetin, langattomien ratkaisujen ja digitaalisen tv:n mahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä käytämme yritysostoilla hankittua kansainvälistä infrastruktuuria uusissa kansainvälistymishankkeissa. Toimintamme kohdealueeksi tulee koko Eurooppa.

LIIKEVAIHTO

SanomaWSOY:n liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 723,6 (694,9) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana runsaat 4 %. Kasvua syntyi kaikissa tytärkonserneissa. Yritysjärjestelyt kasvattivat liikevaihtoa noin 25 milj. euroa, joten vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vajaat 2 %.

TULOS

SanomaWSOY:n tulos ennen satunnaisia eriä oli katsauskaudella 45,7 (91,0) milj. euroa. Tulosta heikensi etenkin nettorahoitustuottojen pieneneminen 41,6 milj. eurolla. Edellisenä vuonna nettorahoitustuotot olivat poikkeuksellisen hyvät, sillä vuoden 2000 alussa realisoitiin mittava määrä sijoitusomaisuutena olleita teknologiaosakkeita. Tulos osaketta kohden oli 0,19 (0,47) euroa.

Katsauskauden liikevoitto oli 30,2 (33,8) milj. euroa. Ilmoitusmyynnin heikentyminen vaikutti etenkin Sanoman liikevoittoon, jota pienensivät lisäksi katsauskaudelle kirjattu vahingonkorvaus Nostokonepalvelulle ja kustannusten kasvu. SWelcomin liiketappio kasvoi mm. Nelosen ohjelmistopanostusten ja liikearvopoistojen kasvun takia. Helsinki Median, WSOY:n ja Rautakirjan liikevoitot kasvoivat. Konsernin kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot olivat noin 9,0 (9,2) milj. euroa. Konsernissa on aloitettu kustannusten sopeuttaminen muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

MARKKINATILANNE

Suomen talouskasvun odotetaan hidastuvan tänä vuonna. Etlan kesäkuun alussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 3,8 %, kun kasvu vuonna 2000 oli lähes 6 %. Valtiovarainministeriö laski heinäkuussa kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuarviotaan 3,7 prosentista 2,7 prosenttiin. Vähittäiskauppa kasvoi tammi-toukokuussa 4,4 % edellisvuodesta. Kuluttajien luottamus talouteen oli alkuvuonna vielä kohtalainen, mutta edellisvuotta heikompi.

Mainonnan kokonaisarvo laski alkuvuonna noin 2 %. Televisiomainonta väheni 9 % ja sanomalehtimainonta 2 %, kun taas aikakauslehtimainonta lisääntyi 3 %. Elokuvamainonta kasvoi 39 %, mutta verkkomedioiden mainonnan voimakas kasvu heikkeni 6 %:iin. Paperin hinnat alkoivat nousta viime syksynä ja hinnankorotukset toteutuivat alkuvuonna 2001.

KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Maaliskuussa SanomaWSOY Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Tiikerijakelu Oy, Kirjatuki Oy ja Sanomain Huoneisto ja Kiinteistöholding Oy allekirjoittivat sulautumissuunnitelmat, joiden mukaan Tiikerijakelu Oy, Kirjatuki Oy ja Sanomain Huoneisto ja Kiinteistöholding Oy sulautuvat SanomaWSOY Oyj:hin vastikkeetta varoineen ja velkoineen. Sulautumisien täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 30.9.2001.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa Sanoma Osakeyhtiön maksamaan Nostokonepalvelu Oy:lle noin 2,5 milj. euroa korvauksena taloudellisesta vahingosta. Korvaus liittyy Helsingin Sanomissa vuosina 1996 ja 1997 julkaistuihin Nostokonepalvelu Oy:tä koskeviin kirjoituksiin, ja se on kirjattu kuluksi. Käräjäoikeuden päätöksestä valitetaan hovioikeuteen.

Kesäkuussa Rautakirja Oyj:hin kuuluva Lehtipiste ja neljä Latvian johtavaa lehtikustantajaa allekirjoittivat esisopimuksen lehtien irtonumeroiden markkinointi- ja jakeluyhteistyön käynnistämisestä Latviassa. Rautakirja ostaa enemmistöosuuden, 52 %, maan neljän suuren kustantajan omistamasta jakeluyhtiö Press Agency Santasta.

MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

SanomaWSOY:n hallinnossa ja johdossa tapahtui varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa muutoksia. Hallituksen puheenjohtaja, ministeri Aatos Erkko erosi tehtävästään. Hän jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi valittiin SanomaWSOY:n toimitusjohtaja vuorineuvos Jaakko Rauramo. Hallituksen jäseneksi ja SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi valittiin Rautakirjan toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Rautakirjan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Erkki Järvinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Heinäkuussa SanomaWSOY ja hollantilainen mediayhtiö VNU allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan SanomaWSOY ostaa VNU:n aikakauslehtitoiminnan (Consumer Information Group, CIG). Velaton ja kassaton kauppahinta on 1 250 milj. euroa. Lopullisen kaupan on määrä toteutua lokakuun alussa 2001.

CIG:n liikevaihto vuonna 2000 oli 816 milj. euroa ja käyttökate 143 milj. euroa. CIG:n ja SanomaWSOY:n yhteinen vuoden 2000 pro forma -liikevaihto on 2 264 milj. euroa ja käyttökate 313 milj. euroa. Kaupassa syntyy noin 1 150 milj. euron liikearvo, joka on tarkoitus poistaa 20 vuodessa.

Yritysoston seurauksena SanomaWSOY perustaa uuden aikakauslehtiyksikön, johon keskitetään CIG:n ja Helsinki Median toiminnot. Yksikön päätoimipaikka on Hollanti. Yksikön johtajaksi ja hollantilaisen emoyhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään Theo Bouwman, joka on vastannut CIG:stä VNU:n hallituksen jäsenenä. Bouwman nimitetään myös SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi. Uuden yhtiön varatoimitusjohtajaksi nimitetään Eija Ailasmaa, joka toimii edelleen myös Helsinki Median toimitusjohtajana.

SanomaWSOY:n hallituksen jäsen L. J. Jouhki erosi hallituksesta terveydellisistä syistä heinäkuussa.

TASE JA RAHOITUSASEMA

SanomaWSOY:n tase kasvoi noin 6 % ja oli katsauskauden päättyessä 1 440,9 (1 356,2) milj. euroa. Oma pääoma oli 788,4 (787,7) milj. euroa eli 5,70 (5,69) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste oli 66,3 (70,6) %.

SanomaWSOY-konsernin rahoitusasema on vahva. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 307,0 (302,1) milj. euroa. Niiden käypä arvo oli 360,1 (379,1) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 30,3 (67,7) milj. euroa. Merkittävä osa tuotoista eli 16,9 milj. euroa tuli arvopapereiden myyntivoitoista. Rahoituskuluja kertyi 14,7 (10,6) milj. euroa. Suurin osa kuluista eli 9,8 milj. euroa syntyi rahoitusarvopapereiden arvonalennuksista.

OSINKO

SanomaWSOY jakoi tilikaudelta 2000 osinkoa 0,47 (0,45) euroa osakkeelta. Yhteensä osinkona jaettiin 68 395 150,12 (65 776 496,62) euroa. Osingonjako kirjattiin vuonna 2001 ensimmäiselle neljännekselle, kun taas edellisenä vuonna osingonjako osui toiselle vuosineljännekselle.

INVESTOINNIT

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat katsauskaudella 98,5 (74,5) milj. euroa. Huomattava osa investoinneista kohdistui Sanoman hankkeisiin, joista suurin oli omistusosuuden nosto

100 %:iin Infosto-konsernista. Muita suuria investointeja olivat Sanomalan painokonehankkeet sekä Ludviginkadun tilojen saneeraus.

OSAKKEET


SanomaWSOY:n A-osakkeita vaihtui vuoden ensimmäisellä puoliskolla 64 376 kappaletta.
B-osakkeiden kappalemääräinen vaihto oli 2 264 349.

A-osakkeen keskikurssi oli tammi-kesäkuussa 13,16 euroa ja B-osakkeen 12,68 euroa. A-osake kävi korkeimmillaan 16,50 eurossa ja alimmillaan 11,55 eurossa. B-osakkeen ylin kurssi oli 15,00 ja alin 11,21 euroa. Osakkeiden pörssivaihto oli katsauskaudella yhteensä 29,6 milj. euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli kesäkuun lopussa, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 1 644,0 (2 406,2) milj. euroa. Yhtiön hallussa oli 7 187 276 B-osaketta.

HENKILÖSTÖ


SanomaWSOY-konsernin eri yhtiöihin oli alkuvuonna työsuhteessa keskimäärin 13 895 (13 160) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen vahvuus kokopäivätoimiksi muunnettuna oli 10 942
(10 165).

HELSINKI MEDIA

Aikakauslehtien kustantaminen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

80,9

78,8

2,7

159,8

Liikevoitto

7,3

4,1

75,2

10,2

% liikevaihdosta

9,0

5,3

6,4

Liikevoitto ilman konserni-

liikearvon poistoja

7,4

4,2

74,6

10,4

% liikevaihdosta

9,1

5,4

6,5

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

1,5

0,4

261,4

3,5

% liikevaihdosta

1,9

0,5

2,2

Taseen loppusumma

69,7

52,3

33,2

56,9

Bruttoinvestoinnit

2,4

1,6

49,6

4,2

Työsuhteessa oleva henkilöstö

865

793

9,0

814

Henkilöstö keskimäärin

832

760

9,5

779

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.-30.6.

2001

2000

1999

Markkinaosuus aikakauslehtien

ilmoitusmyynnistä

18,8

17,5

Aikakauslehtien tarkastettu

yhteislevikki 1.1. - 31.12.,

tuhansia

1 909

1 803

Julkaistuja kirjoja, kpl

93

109


Helsinki Media -konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3 % ja oli 80,9 (78,8) milj. euroa. Lehtien tilaustuotot, irtonumeromyynti ja ilmoitusmyynti kehittyivät myönteisesti, mutta kirjamyynti heikkeni edellisvuodesta.

Helsinki Median liikevoitto parani 75 % ja oli 7,3 (4,1) milj. euroa. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat osakkuusyhtiö Hansaprintin hyvä menestys, poistojen alentuminen sekä tel-maksujen palautus.

Katsauskauden investoinnit olivat 2,4 (1,6) milj. euroa ja kohdistuivat pääasiassa atk- ja laitehankintoihin sekä julkishallinnon hakemistoliiketoiminnan ostoon Stellatum Oy:ltä.

Helsinki Median aikakauslehtimainonta kasvoi 8 %. Kasvu oli toimialan suurimpia ja lähes kaksinkertainen verrattuna aikakauslehtimainonnan kokonaiskasvuun Suomessa. Kasvun ansiosta Helsinki Median aikakauslehtimainonnan markkinaosuus nousi tammi-toukokuussa 19 %:iin.

Myös irtonumeromyynti kehittyi hyvin. Helsinki Median markkinaosuus irtonumerovolyymeista kasvoi tammi-toukokuussa 19,9 %:iin. Maaliskuussa julkaistujen kokonaislevikkitietojen mukaan Helsinki Median levikkimarkkinaosuus on markkinoiden suurin, 32 %.

Aikakauslehdet-yksikön ensimmäinen puolivuotiskausi oli hyvä. Yksikön ilmoitusmyynti kasvoi voimakkaasti. Kasvu oli erityisen merkittävää Cosmopolitanissa ja Gloria-tuoteperheessä. Kodin Kuvalehden uudistustyön ottivat positiivisesti vastaan sekä lukijat että ilmoittajat, ja uudistuksen jälkeen lehden irtonumerolevikki on kasvanut 47 %. Myös ET-lehden levikki kehittyi hyvin. Hyvä Terveys -lehden levikki- ja ilmoitustuotot kasvoivat voimakkaasti, ja lehti on noussut Suomen suurimmaksi terveyslehdeksi.

Sarjakuvia ja kirjoja julkaisevassa Lasten ja nuorten viihde -yksikössä myönteisimmin kehittyivät sarjakuvat. Aku Ankan levikkikehitys oli hyvä, ja myös muut sarjakuvatuotteet kehittyivät myönteisesti. Kirjamyynti sen sijaan jäi edellisvuoden tasosta lähinnä lasten kirjakerhomarkkinoiden heikentymisen takia. Lego-kerho lopetettiin kevään aikana. Panokset kohdistetaan Lasten Omaan Kirjakerhoon ja Sisters' Clubiin.

Business Media -yksikkö aloitti toimintansa huhtikuun alussa. Yksikköön keskitettiin kaikki Helsinki Median yrityksille suunnattu (business to business) liiketoiminta ja IT-lehtien kustantaminen. Toimintaa myös laajennettiin: maaliskuussa ostettiin Stellatum Oy:lta sen julkishallinnon hakemistoliiketoiminta ja heinäkuun alussa 60 %:n enemmistöosuus rakennus- ja kiinteistöalan uutis- ja ammattilehteä kustantavasta Suomen Rakennuslehti Oy:stä. Uutena tuotteena markkinoille tuotiin Elektroniikkabisnes-lehti.

Helsinki Median liikevaihdon arvioidaan vuonna 2001 kasvavan noin 4 %. Kasvua syntyy sekä ilmoitusmyynnistä että tilaustuotoista. IT-alan ilmoittelu on kehittynyt epävakaasti ja kasvuennusteita on alennettu, mutta naistenlehtien ilmoittelu on puolestaan kehittynyt ennakoitua ripeämmin. Helsinki Median kannattavuuden ennakoidaan paranevan.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

238,1

228,3

4,3

458,2

Liikevoitto

21,5

28,1

-23,5

55,7

% liikevaihdosta

9,0

12,3

12,2

Liikevoitto ilman konserni-

liikearvon poistoja

24,2

29,8

-18,7

59,7

% liikevaihdosta

10,2

13,1

13,0

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

17,6

25,8

-31,9

49,9

% liikevaihdosta

7,4

11,3

10,9

Taseen loppusumma

486,3

449,4

8,2

465,1

Bruttoinvestoinnit

49,9

35,4

41,0

70,0

Työsuhteessa oleva henkilöstö

4 880

4 681

4,2

4 704

Henkilöstö keskimäärin

3 584

3 377

6,1

3 396

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.-30.6.

2001

2000

1999

Helsingin Sanomat

Arkilevikki, kpl *)

439 902

451 463

Sunnuntailevikki, kpl *)

510 370

524 919

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

24 579

25 061

Ilta-Sanomat

Levikki 1.1. - 31.12., kpl *)

214 610

218 931

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

3 647

3 465

Taloussanomat

Levikki, kpl *)

32 141

23 454

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

2 527

1 961

*) Levikit ovat tarkastettuja


Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4 % ja oli 238,1 (228,3) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vajaan prosentin. Mediamainonnan kokonaiskehityksen kääntyminen laskuun heijastuu myös Sanoman kehitykseen. Edellisvuoteen verrattuna konsernin liikevaihtoa kasvattivat Ilta-Sanomat, Taloussanomat ja uusi konserniyhtiö Infosto.

Sanoman liikevoitto laski katsauskaudella 24 %, 21,5 (28,1) milj. euroon. Laskuun vaikuttivat Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnin vähentyminen, katsauskaudelle kirjattu Helsingin käräjäoikeuden päätös vahingonkorvauksista korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen, 3 milj. euroa, sekä ennakoitujen kulujen, mm. paperin hinnan 10 %:n, nousu. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta 3,3 (2,5) milj. euroa.

Kokonaisinvestoinnit nousivat yhteensä 49,9 (35,4) milj. euroon. Merkittävin investointi oli omistusosuuden kasvattaminen 100 %:iin Infosto-konsernista. Investointeihin sisältyy lisäksi mm. Sanomalan painolaitosinvestointeihin liittyviä hankintoja sekä tietojärjestelmäinvestointeja. Painolaitoshanke etenee aikataulun mukaisesti, ja uusi tuotantoprosessi otetaan käyttöön vuoden 2003 aikana. Katsauskauden aikana Sanoma osti 60 %:n enemmistöosuuden kuvatoimisto Compad Oy:stä ja 19 %:n osuuden pietarilaisesta Smena-lehteä julkaisevasta ZAO Smena -yhtiöstä. Katsauskauden jälkeen omistusosuutta nostettiin suunnitelman mukaisesti 25 %:iin.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto jäi katsauskaudella 2 % edellisvuodesta mediamyynnin laskun vuoksi. Erityisen voimakkaasti mediamainonnan supistuminen on heijastunut työpaikkailmoitteluun, joka on laskenut 7 % tammi-kesäkuun ja 22 % huhti-kesäkuun aikana. Yksikön liikevoitto heikkeni.

Helsingin Sanomien levikki laski alkuvuonna runsaat 2,5 %. Kehitys oli vuoden alussa ennakoidun mukaista, ja tavoitteena on kääntää laskeva kehitys ja saavuttaa edellisvuotinen levikkitaso tämän vuoden lopulla.

Ilta-Sanomien liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11 % ja kannattavuus parani merkittävästi edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kasvua vauhdittivat lisääntynyt irtonumeromyynti ja viime vuoden lopulla toteutettu arkilehden hinnankorotus. Ilta-Sanomien kappalemääräisen irtonumeromyynnin markkinaosuus vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 61,6 %. Ilmoitusliikevaihto parani 2 % edellisvuodesta.

Kymen Lehtimedian liikevaihto laski 4 % ja myös liikevoitto heikkeni. Muutos johtui painotuotteiden viennin vähenemisestä Venäjälle. Vuoden alussa kohonneet paperin hinnat sekä euron vahvistuminen vaikeuttivat uusien painoasiakkaiden hankintaa ja jarruttivat painotuotevientiä. Kymen Lehtimedian päivälehtien levikit alenivat hieman, vaikka lehtien lukijamäärät säilyivät ennallaan. Levikkikehityksen taustalla ovat Kaakkois-Suomen muuttotappio, korkea työttömyysaste sekä väestön ikääntyminen. Kouvolalainen Lehtikanta Oy -lehtipaino vähentää 13 henkeä tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia, ja Kymen Sanomalehti Oy:ssä päätettiin heikon kehityksen vuoksi koko henkilöstöä koskevasta 12 päivän lomautuksesta.

Infosto Median Keltaisen Pörssin levikkituotot laskivat alkuvuonna hieman edellisvuodesta. Lasku johtuu Keltainen Pörssi -verkkopalvelun käytön kasvusta, kiristyneestä kilpailutilanteesta ilmoituslehtimarkkinoilla sekä autoalan epävarmasta tilanteesta. Keltaisen Pörssin ilmoitustuotot sen sijaan kasvoivat selvästi ja alkuvuoden tappiollinen tulos kääntyi toisella neljänneksellä voitolliseksi.

Startel-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui vahvana, joskin alkuvuotta hitaampana Taloussanomien ilmoitusmyynnin heikentymisen takia. Liikevaihto nousi 17 %, ja liiketappio väheni. Taloussanomien ilmoitusliikevaihto kohosi 33 %. Lehden levikin kasvu jatkui voimakkaana ja lähes alkuvuoden tasolla. Lauantainumeron levikki ylitti ensimmäistä kertaa 40 000 rajan.

Sanoma-konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vajaat 3 %. Talousnäkymien heikkeneminen ja mediamainonnassa tapahtunut voimakas käänne alentavat liikevaihdon kasvuodotuksia. Ilta-Sanomat, Startel ja Infosto kasvattavat kuitenkin osaltaan konsernin liikevaihtoa.

Sanoman liikevoitto jää loppuvuoden kustannusleikkauksista huolimatta selvästi vuoden 2000 tasosta. Tuloskehitystä heikentävät mediamainonnan ja erityisesti Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelun vähentyminen, paperin hintojen merkittävä nousu sekä painotoiminnan viennin supistuminen. Tulosta rasittavat lisäksi suunnitelman mukaiset pitkäjänteiset kehityshankkeet, kasvavat poistot sekä katsauskaudelle kirjattu vahingonkorvaus.

SWELCOM

Sähköinen viestintä

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

42,4

39,3

7,7

78,5

Liikevoitto

-12,8

-5,9

-117,7

-16,7

% liikevaihdosta

-30,3

-15,0

-21,3

Liikevoitto ilman konserni-

liikearvon poistoja

-11,5

-5,7

-101,6

-15,7

% liikevaihdosta

-27,0

-14,4

-19,9

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

-12,5

-5,9

-111,4

-16,7

% liikevaihdosta

-29,4

-15,0

-21,3

Taseen loppusumma

123,1

86,2

42,8

131,0

Bruttoinvestoinnit

6,6

3,5

89,6

33,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

433

296

46,2

325

Henkilöstö keskimäärin

397

289

37,2

310

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 30.6.

2001

2000

Nelosen osuus televisiomainonnasta,

tammi-kesäkuu

26,1 %

24,2 %

Kaapeli- TV -liittymiä, 1 000 kpl

214

206

Maksu-TV -tilauksia, 1 000 kpl

40

43


SWelcom-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8 % ja oli 42,4 (39,3) milj. euroa. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti HTV:n Welho-laajakaistapalvelun kehitys sekä SanomaWSOY-konsernille tehdyt internet-palvelujen kehitys- ja ylläpitoprojektit.

Liiketulokseksi SWelcom kirjasi -12,8 (-5,9) milj. euroa. Tulosta heikensivät edellisvuodesta Nelosen ohjelmistopanostukset, Nelosen omistusosuuden kasvattamisesta aiheutuneet liikearvopoistot ja 2ndheadin kirjaaminen SWelcomin tulokseen. Mobiiliportaali 2ndhead kirjattiin SanomaWSOY:n "muut yksiköt" -tulokseen 1.10.2000 asti.

Kokonaisinvestoinnit olivat 6,6 (3,5) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja kaksisuuntaistamiseen sekä kaapelimodeemiympäristön kehittämiseen.

Nelonen on noussut liikevaihdolla mitattuna Suomen kolmanneksi suurimmaksi mainosmediaksi. Katsauskaudella Nelosen liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla. Mainosajan myynti oli 26,2 (26,7) milj. euroa, vaikka tv-mainonnan kokonaismarkkinat supistuivat samalla ajanjaksolla lähes 9 %. Liiketappio kasvoi 24 prosenttia. Sekä liikevaihdon että liiketappion vertailukelpoisuutta heikentää kertaluonteinen mainosajan myynti Ylen esittämiin urheiluohjelmiin vuoden 2000 touko- ja kesäkuussa.

Nelosen päiväpeitto tammi-kesäkuussa oli 42 (40) %. Viikkopeitto oli puolestaan 74 (70) %. Kesäkuussa neljä vuotta täyttänyt Nelonen rikkoi keväällä myös katsojaennätyksiään. Huhtikuussa päätettiin Nelosen uutis- ja ajankohtaisohjelmatuotannon yhtiöittämisestä vuoden 2001 aikana.

HTV:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 14 % ja kannattavuus parani edelleen selvästi. HTV:n kaapeliverkkoon oli kesäkuun lopussa kytkettynä yli 214 000 taloutta. Kaapeliverkon kaksisuuntaistaminen eteni, ja katsauskauden päättyessä noin 98 % liittymistä oli kaksisuuntaistettu. Loput liittymät kaksisuuntaistetaan syksyllä.

Vuoden 2000 joulukuussa lanseerattu laajakaistapalvelu Welho saavutti kuluttajille suunnattujen laajakaistapalvelujen markkinajohtajuuden Suomessa. Kesäkuun lopussa Welho-palvelulla oli yli 13 500 tilaajaa.

Digitaalisten kanavanippujen hallinnoijat perustivat helmikuussa digitaalitelevision teknologisia palvelualustoja tarjoavan Platco Oy:n, josta C-kanavanippua hallinnoiva SWelcom omistaa kolmanneksen. Digitaaliset, maanpäälliset televisio-ohjelmien lähetykset aloitetaan suunnitelmien mukaisesti asteittain.

Digitelevision kansallinen käyttöliittymä toteutetaan uudella MHP (Multimedia Home Platform) -standardin mukaisella tekniikalla ensimmäisenä maailmassa. Ensimmäisen vaiheen digitaaliset vastaanottimet eivät mahdollista esim. superteksti-tv:n tai ohjelmaoppaan käyttöä eivätkä sisällä interaktiivisia ominaisuuksia, koska valitun MHP-standardin mukaisia vastaanottimia tulee markkinoille vasta ensi vuoden alussa.

HTV toteutti kaapeliverkossaan digitaalisten maksu-tv-palvelujen ja Nelosen digitaalisen signaalin testilanseerauksen sadan talouden ryhmälle toukokuun alussa.

SWelcom yhdisti internet-palveluja ja -tuotteita kehittävät toimintonsa samaan yhtiöön kesäkuussa. Uusi yksikkö vastaa SWelcomin internet- ja laajakaistasisällöistä kiinteissä ja mobiiliverkoissa sekä interaktiivisten digi-tv-sovellutusten kehittämisestä. Se toteuttaa merkittävän osan SanomaWSOY-konsernin www-palveluista. Toisella vuosineljänneksellä 2ndheadin maksullisia palveluita on kuukausittain käyttänyt noin 50 000 asiakasta.

SanomaWSOY-konsernin yhteiseen Lumeveräjä-internet-alustaan oli kesäkuun loppuun mennessä liitetty yhteensä 56 konsernin www-palvelua. Lumeveräjä on myös aloittanut sähköisen asiakashallintajärjestelmän (eCRM) levittämisen konsernin www-palveluihin.

SWelcom-konsernin vuoden 2001 liikevaihdoksi ennakoidaan runsaat 94 milj. euroa. Konsernin tuloksen ennustetaan jäävän noin 24 milj. euroa tappiolliseksi. Konsernissa jatketaan kulujen sopeuttamista ja kehityspanoksia suunnataan markkinatilanteen mukaan. Nelosen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisestä vuodesta yli 7 % ja myös tuloksen odotetaan paranevan. Ennusteiden toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi tv-mainonnan kokonaismarkkinoiden kehitys.

WSOY

Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

94,1

86,8

8,4

203,4

Liikevoitto

5,0

4,7

6,6

18,3

% liikevaihdosta

5,3

5,4

9,0

Liikevoitto ilman konserni-

liikearvon poistoja

6,3

6,0

5,0

21,2

% liikevaihdosta

6,7

6,9

10,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

1,2

1,5

-24,4

10,5

% liikevaihdosta

1,2

1,8

5,2

Taseen loppusumma

269,5

270,9

-0,5

277,1

Bruttoinvestoinnit

8,2

16,4

-50,0

25,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö

1 972

1 838

7,3

1 899

Henkilöstö keskimäärin

1 853

1 751

5,8

1 803

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.-30.6.

2001

2000

Julkaistut uutuudet

Kirjat, kpl

258

259

Sähköiset tuotteet, kpl

79

53

Julkaistut uusintapainokset

Kirjat, kpl

715

670

Sähköiset tuotteet, kpl

126

121

Painetut kirjat, milj.kpl

10,2

10,8

Paperin kulutus, tonnia

5 665

5 501


WSOY-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa runsaat 8 % ja oli 94,1 (86,8) milj. euroa. Yritysostoilla korjattu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 %. Toimialoista eniten, runsaat 8 %, liikevaihtoaan kasvatti kustantaminen.

Liikevoitto oli 5,0 (4,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman osakkuusyritysten tulosta oli 1,2 (1,5) milj. euroa. Liikevoittoa paransi perinteinen kustannustoiminta, ja sitä heikensivät panostukset verkko-opetukseen. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta 4,4 (3,3) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 8,2 (16,4) milj. euroa. Suurimpia investoinneista olivat Young Digital Poland S.A:n osakehankinta ja painotoiminnan korvausluonteiset konehankinnat. Puolalaisyhtiö on merkittävä kielten oppimiseen tarkoitettujen multimediatuotteiden ja oppimisympäristöjen kehittäjä.

Kustantaminen-toimialalla yleisen kirjallisuuden markkinakehitys hidastui viime vuodesta. WSOY:n myynti kasvoi 9 %. Alkuvuoden kirjakauppamyynti kasvoi 5 % ja kerhomyynti 13 %. Myös kirjakauppaketjujen syksyn ennakkotilaukset kasvoivat. Kerhomyyntiä vauhditti

200 000:een kohonnut jäsenmäärä. Uutena kerhona markkinoille tuotiin lastenkirjoja tarjoava Uppo-Nallen kirjakerho. Osakkuusyhtiö Taskukirja Loisto Oy myi aloituskuukausinaan huhti-kesäkuussa lähes 90 000 taskukirjaa. Yhtiön tavoitteena on edistää tehokkaalla jakelulla taskukirjojen myyntiä ja samalla laajentaa kirjamarkkinoita Suomessa.

Weilin+Göös Oy:n suurteosten kokonaismyynti jäi edellisvuodesta, vaikka lapsille suunnattua Maailma tutuksi -uutuussarjaa myytiin erittäin hyvin. Yhtiössä on ryhdytty markkinatilannetta vastaaviin tulosparannustoimiin. WG-konsernin Skandinaviassa toimivan vuosikirjakustantaja Bertmark AB:n alkuvuosi oli hyvä ja tilausten määrä kasvoi viidenneksen vertailukaudesta.

Oppimateriaaleissa WSOY:n peruskoulukirjat kouluvuodelle 2001/2002 menestyivät hyvin kevään tilausmarkkinoilla. Arvion mukaan koko vuoden myynti kohonnee 10 % ja vahva markkinaosuus kasvaa.

Sähköisen oppimisen ratkaisuihin keskittyvän eWSOY-yksikön päähankkeen, Opit-oppimisportaalin, toteutustyö eteni suunnitelmien mukaisesti, ja ensimmäiset peruskouluille suunnatut digitaaliset opetustuotteet tuodaan markkinoille elokuussa. Yksikön hallinnoiman osakkuusyhtiön (49 %) Young Digital Poland S.A:n alkuvuosi sujui tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö tavoittelee runsaan 5 milj. euron liikevaihtoa, ja liiketuloksen arvioidaan olevan kehityskuluista huolimatta vain lievästi tappiollinen.

Erikoiskustantamisen yksikössä yrityskirjojen myynti kehittyi myönteisesti. Docendo Groupin atk-kirjat ja verkko-opetustuotteet kärsivät heikosta kysynnästä etenkin Ruotsissa. Yrityksille suunnatun sähköisen opetuksen markkinat eivät ole käynnistyneet ennusteiden mukaisesti. Yhtiössä on toteutettu saneerausohjelma ja henkilöstömäärää on vähennetty 17:llä. Kirjatuotantoa keskitetään Suomeen. Saneerausohjelman säästöt näkyvät viimeisellä vuosineljänneksellä.

Paikkatietotoiminnassa Geodata Oy:n ja Karttakeskus Oy:n fuusiossa syntyneen Genimap Oy:n alkutaival sujui suunnitellusti ja tulos oli yhdistymishyötyjen seurauksena selkeästi vertailukautta parempi. Paikkatietopalvelujen kasvuodotukset ovat edelleen hyvät. Yhtiö solmi huhtikuussa mm. TeleAtlaksen kanssa sopimuksen Suomen kattavan autonavigoinnin kartta-aineistosta. Kesäkuussa sovittiin Genimapin kehittämän osoitehakupalvelun toimittamisesta Nokian uusimpiin kommunikaattorimalleihin.

Painotoiminnan ensimmäisen vuosipuoliskon myynti ja tulos pysyivät hyvällä tasolla osin epäedullisesta valuuttakehityksestä ja toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta. Tarjouskyselyiden ja tilauskannan perusteella toiminnan lähiajan näkymät ovat kohtuulliset. Kertomuskauden merkittävimmät koneinvestoinnit olivat WS Bookwell Oy:lle Porvooseen asennettu uusi kovakansilinja ja Lönnberg Painojen A0-formaattinen nelivärioffsetkone.


Kalenteriliiketoiminnassa koko ryhmän alkuvuoden tulos oli toiminnan sesonkiluonteen vuoksi tappiollinen. Suomessa Ajasto Oy:n näkymät ovat pysyneet hyvinä. Norjan Emil Moestue
-yhtiössä jatkettiin tuloksen parantamiseen tähtääviä saneeraustoimia. Kalenteriryhmän liiketulos paranee selvästi edellisvuodesta, ja sen odotetaan kääntyvän lievästi positiiviseksi tänä vuonna.

WSOY-konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8 %. Liikevoiton odotetaan paranevan edellisestä vuodesta, mikäli markkinakehitys ei olennaisesti heikkene loppuvuoden aikana.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta, ravintolatoiminta ja verkkoliiketoiminta.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

321,5

305,2

5,3

644,6

Liikevoitto

18,4

12,4

48,5

36,2

% liikevaihdosta

5,7

4,1

5,6

Liikevoitto ilman konserni-

liikearvon poistoja

19,2

13,1

46,8

37,6

% liikevaihdosta

6,0

4,3

5,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

19,3

12,8

50,2

37,4

% liikevaihdosta

6,0

4,2

5,8

Taseen loppusumma

359,2

335,7

7,0

365,5

Bruttoinvestoinnit

14,9

12,8

16,9

28,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö

5 659

5 469

3,5

5 534

Henkilöstö keskimäärin

4 193

3 909

7,3

3 977

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.-30.6. *)

2001

2000

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

41 073

43 139

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

2 734

2 723

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

1 599

1 944

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

66 278

67 238

*) Suomessa toimivat omat yksiköt


Rautakirja-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5 % ja oli 321,5 (305,2) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman yli 3 %. Elokuvatoimintaa lukuun ottamatta kaikki toimialat kasvattivat liikevaihtoaan.

Konsernin liikevoitto kasvoi 48 %, 18,4 (12,4) milj. euroon. Liikevoiton voimakkaaseen kasvuun vaikuttaa liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu tammikuinen Narvesenin osakkeiden myyntivoitto. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski hieman uusien liiketoimintahankintojen vuoksi. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin parani lähes 5 %.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 14,9 (12,8) miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Tallinnan monisaliteatteri.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi runsaat 3 %, 168,5 milj. euroon. Positiivinen kehitys jatkui kaikissa yksiköissä, ja voimakkainta liikevaihdon kasvu oli Virossa.

Kioskikaupan liikevoitto oli 6,3 milj. euroa. Liikevoitto oli runsaan prosentin edellisvuotta pienempi, mutta toinen neljännes oli hieman parempi kuin vuosi sitten. Suomen R-kioskien ja Veikkausrastin tulos oli edellisvuotta parempi, ja Virossa tulos oli edellisvuoden tasoa. Latvian tulos oli tappiollinen ketjun käynnistyskustannusten takia.

Tammikuussa voimaan astunut pienten myymälöiden sunnuntaiaukiolo vaikutti R-kioskien myyntiin heti lain voimaantulon jälkeen. Toisen neljänneksen aikana vaikutukset ovat kuitenkin selvästi vähentyneet.

Veikkauksen pelien kysynnän lievä väheneminen näkyi sekä R-kioskien että Veikkausrastien myynnissä. Sen sijaan Toto-pelien myynti on kasvanut merkittävästi.

Lehtitukkukaupan liikevaihto oli 7 % edellisvuotta parempi, 80,9 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 6 % ja oli 5,3 milj. euroa. Myynti ja tulos paranivat sekä Suomessa että Virossa.

Kirjakauppatoiminnan liikevaihto kasvoi runsaat 5 % ja oli 48,6 milj. euroa. Liiketulos parani 0,2 milj. euroa ja oli 1,1 milj. euroa tappiollinen. Kirjakauppatoiminnassa tulos tehdään perinteisesti vuoden lopussa. Kirjojen myynti kehittyi hyvin, mutta paperitavaramyynti ja cd-romien myynti jäivät vuoden takaisesta tasosta. Virossa 60-prosenttisesti omistetun Astro Raamatud OÜ:n liikevaihto oli 1,2 milj. euroa.

Elokuvatoiminnan liikevaihto laski 2 % ja oli 20,3 milj. euroa. Lasku johtuu lähinnä elokuvatarjonnasta: alkuvuonna ei ilmestynyt uusia, kassamagneetiksi nousseita menestyselokuvia. Yksikön liikevoitto oli 0,3 milj. euroa ja 0,5 milj. euroa viime vuotta pienempi. Tallinnaan maaliskuussa avattu 11-salinen elokuvakeskus on kuitenkin ylittänyt selvästi sille asetetut tavoitteet. Tammikuussa Rautakirja ilmoitti, että sen on tarkoitus rakentaa Riikaan 15-salinen elokuvakeskus. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Finnkino teki esisopimuksen 90 %:n omistusosuuden ostamisesta liettualaisesta elokuvateatteriyhtiö UAB Vingio kino teatrasista. Yhtiön liikevaihto tulee olemaan tänä vuonna noin 1,7 milj. euroa.

Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi 8 %, 19,3 milj. euroon. Liiketulos oli 0,9 milj. euroa tappiollinen, joskin tappio pieneni hieman edellisvuodesta. Tulosta rasittivat Motorest-yksiköiden haltuunotto- ja remonttikustannukset sekä pikaruokamarkkinoiden voimakas kilpailu. Pizza Hut -ketjun tuloksen parantamiseksi ketjun toimintaa on keskitetty pääkaupunkiseudulle ja suuriin kaupunkeihin.

Verkkoliiketoimintaa harjoittavan Ferete Oy:n alkuvuosi oli toiminnan organisoimisen ja suunnittelun aikaa. Uudet palvelut lanseerataan valtaosin kuluvan vuoden lopulla.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin

6 % runsaaseen 670 milj. euroon. Investoinneista ja yrityshankinnoista johtuen operatiivisten yksiköiden tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla, mutta kun huomioidaan jo toteutuneet myyntivoitot, konsernin kokonaistuloksesta muodostuu edellisvuotta parempi.

Rautakirja on antanut 2.8.2001 oman erillisen osavuosikatsauksensa.

SanomaWSOY julkaisee seuraavan osavuosikatsauksensa 12. marraskuuta 2001.

Helsingissä, 13. päivänä elokuuta 2001

SanomaWSOY Oyj

Hallitus

Osavuosikatsauksen taulukot

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

KONSERNITULOSLASKELMA

1 - 6

1 - 6

Muutos

1 - 12

Milj. EUR

2001

2000

%

2000

Liikevaihto

723,6

694,9

4,1

1 447,8

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-)

6,2

6,1

0,7

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

-40,4

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

25,2

17,0

48,0

36,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,2

2,9

43,9

6,4

Materiaalit ja palvelut

330,7

307,8

7,4

648,1

Henkilöstökulut

196,6

185,0

6,2

370,2

Poistot ja arvonalentumiset

43,2

39,4

9,7

85,8

Liiketoiminnan muut kulut

158,4

154,9

2,3

303,2

Liikevoitto

30,2

33,8

-10,8

84,0

Rahoitustuotot

30,3

67,7

-55,3

86,1

Rahoituskulut

14,7

10,6

39,6

31,8

Voitto ennen satunnaisia eriä

45,7

91,0

-49,8

138,3

Satunnaiset erät

0,0

0,0

2,0

Voitto satunnaisten erien jälkeen

45,7

91,0

-49,8

140,3

Välittömät verot (tulosta vastaavat)

-12,9

-23,9

-46,2

-39,3

Vähemmistön osuus katsauskauden

tuloksesta

-5,9

-2,6

126,5

-6,8

Katsauskauden voitto

27,0

64,5

-58,2

94,2


KONSERNITASE

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

59,5

63,8

-6,7

56,5

Konserniliikearvo

108,5

58,4

85,6

82,1

Aineelliset hyödykkeet

426,8

379,7

12,4

415,1

Sijoitukset

250,4

271,5

-7,8

273,7

Pysyvät vastaavat yhteensä

845,1

773,5

9,3

827,4

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

106,8

108,4

-1,5

102,2

Pitkäaikaiset saamiset

46,7

38,0

23,1

43,2

Lyhytaikaiset saamiset

135,2

134,2

0,8

149,5

Rahoitusarvopaperit

267,0

262,4

1,8

268,3

Rahat ja pankkisaamiset

40,0

39,8

0,7

48,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

595,8

582,7

2,3

611,9

Vastaavaa yhteensä

1 440,9

1 356,2

6,2

1 439,3

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma

62,6

62,6

0,0

62,6

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

0,0

16,1

Muut rahastot

364,1

364,0

0,0

364,1

Edellisten tilikausien voitto

318,7

280,5

13,6

285,7

Katsauskauden voitto

27,0

64,5

-58,2

94,2

Oma pääoma yhteensä

788,4

787,7

0,1

822,6

Vähemmistöosuus

120,4

121,9

-1,3

120,1

Pakolliset varaukset

5,4

1,7

222,8

2,3

Vieras pääoma

Laskennallinen verovelka

37,0

40,5

-8,6

37,6

Pitkäaikainen vieras pääoma

80,3

88,4

-9,2

85,9

Lyhytaikainen vieras pääoma

409,4

316,0

29,6

370,7

Vastattavaa yhteensä

1 440,9

1 356,2

6,2

1 439,3


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 - 6

1 - 6

Muutos

1 - 12

Milj. EUR

2001

2000

%

2000

Liikevoitto

30,2

33,8

-10,8

84,0

Oikaisut liikevoittoon

30,4

33,1

-8,2

69,5

Käyttöpääoman muutos

4,8

4,6

4,0

-9,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja

65,4

71,5

-8,6

143,7

Rahoituserät ja verot

-14,7

25,6

-157,3

28,0

Liiketoiminnan rahavirta

50,7

97,2

-47,8

171,7

Investointien rahavirta

-43,5

-54,0

-19,5

-134,6

Rahavirta ennen rahoitusta

7,2

43,2

-83,2

37,1

Rahoituksen rahavirta

-19,6

-61,0

-67,9

-31,2

Rahoituslaskelman mukainen

rahavarojen muutos

-12,3

-17,8

-30,8

5,9

Rahavarojen kurssierot

2,4

-1,2

-294,6

-10,1

Rahavarojen nettolisäys (+)

tai -vähennys (-)

-9,9

-19,1

-47,9

-4,3

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

316,9

321,2

-1,3

321,2

Taseen mukaiset rahavarat 30.6. / 31.12.

307,0

302,1

1,6

316,9


POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1 - 6

1 - 6

Muutos

1 - 12

Milj. EUR

2001

2000

%

2000

Suunnitelman mukaiset poistot

36,8

35,3

4,2

74,9

Arvonalentumiset pysyvien

vastaavien hyödykkeistä

0,0

0,0

0,0

0,7

Konserniliikearvon poisto

6,4

4,1

56,7

10,3

Yhteensä

43,2

39,4

9,7

85,8

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN *)

1 - 6

1 - 6

Muutos

1 - 12

2001

2000

%

2000

Helsinki Media

832

760

9,5

779

Sanoma

3 584

3 377

6,1

3 396

SWelcom

397

289

37,2

310

WSOY

1 853

1 751

5,8

1 803

Rautakirja

4 193

3 909

7,3

3 977

Muut yhtiöt **)

83

79

5,1

85

Yhteensä

10 942

10 165

7,6

10 350

*) palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

**) SanomaWSOY Oyj, Swwap Oy (30.9.2000 saakka) ja

kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


OMA PÄÄOMA

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

31.12.2000

Osakepääoma 1.1.

62,6

61,2

61,2

Rahastoanti

0,0

1,4

1,4

Osakepääoma

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto 1.1.

16,1

16,1

16,1

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

16,1

Vararahasto 1.1.

0,0

1,1

1,1

Voittovarojen siirto / rahaston purku

0,0

-1,1

-1,1

Vararahasto

0,0

0,0

0,0

Muut rahastot 1.1.

364,1

364,5

364,5

Rahastosiirrot / rahastoanti

0,0

-0,5

-0,5

Muut rahastot

364,1

364,0

364,1

Edellisten tilikausien voitto (tappio)1.1.

379,9

343,2

343,2

Osingonjako

-65,0

-62,5

-62,5

Muuntoeron muutos

3,4

-0,6

4,2

Lahjoitukset

-0,3

-0,1

-0,3

HTV:n liittymismaksut

0,6

0,4

1,0

Rahastosiirrot

0,0

0,2

0,2

Muut muutokset

0,1

-0,1

0,0

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

318,7

280,5

285,7

Tilikauden voitto (tappio)

27,0

64,5

94,2

Oma pääoma yhteensä

788,4

787,7

822,6


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja osakkeita

Eläkelainat

23,4

30,6

-23,5

25,3

Rahalaitoslainat

7,4

8,6

-13,9

7,9

Muut lainat

14,4

32,9

-56,3

15,1

Vakuudeksi annetut kiinteistö-

kiinnitykset yhteensä

21,9

21,0

4,2

21,9

Vakuudeksi annetut irtaimisto-

kiinnitykset yhteensä

3,0

4,5

-32,6

3,2

Pantatut arvopaperit yhteensä

54,3

72,1

-24,7

54,3

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinnitetyt haltijavelkakirjat

0,9

0,9

0,0

0,9

Yrityskiinnitykset

4,6

4,0

12,8

4,9

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

11,7

16,9

-30,7

19,5

Talletukset

1,0

0,1

0,2

Takaukset

2,6

2,3

10,4

2,5

Yhteensä

20,8

24,3

-14,4

28,1

Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet

Takaukset

7,5

1,0

626,2

1,0

Muiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset

0,8

0,9

-3,3

0,8

Muut omat vastuut

Leasingvastuut

3,5

3,0

17,0

4,7

Pääomalainojen korot

2,0

3,3

-39,8

1,6

Eläkevastuut

0,7

0,1

931,3

0,6

Takaisinostovastuut

3,3

3,3

0,0

3,3

Muut vastuut

12,0

14,0

-14,3

13,2

Muut omat vastuut yhteensä

21,5

23,8

-9,4

23,4

Kaikki vastuut yhteensä

129,9

147,6

-12,0

132,7


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

39,6

35,5

11,5

47,5

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

5,2

0,0

Asetetut

0,0

5,2

0,0

Yhteensä

39,6

46,0

-13,9

47,5

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

8,8

32,9

-73,3

22,1

Yhteensä

8,8

32,9

-73,3

22,1

Yhteensä

48,4

78,9

-38,7

69,6

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN

JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

Milj. EUR

30.6.2001

30.6.2000

Muutos,%

31.12.2000

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

0,9

2,5

-65,3

3,9

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

-0,2

0,0

Asetetut

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

0,9

2,4

-62,6

3,9

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

0,4

2,5

-83,9

-0,8

Yhteensä

0,4

2,5

-83,9

-0,8

Yhteensä

1,3

4,8

-73,5

3,1

Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa sijoitussalkun

riskiprofiilin säätelyyn.


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

Milj. EUR

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

Liikevaihto

361,4

362,2

345,9

349,0

345,5

407,4

1 447,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

5,4

0,8

4,4

1,8

0,1

-5,6

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

15,8

9,4

7,8

9,3

6,8

12,6

36,4

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-0,6

4,8

1,1

1,8

4,0

-0,5

6,4

Materiaalit ja palvelut

169,1

161,6

159,3

148,5

155,3

184,9

648,1

Henkilöstökulut

99,9

96,7

91,1

93,9

84,4

100,7

370,2

Poistot ja arvon-

alentumiset

21,3

21,9

19,3

20,1

20,7

25,7

85,8

Liiketoiminnan muut kulut

79,0

79,5

76,3

78,6

69,3

79,0

303,2

Liikevoitto

12,7

17,5

13,1

20,7

26,6

23,6

84,0

Rahoitustuotot

16,2

14,1

44,2

23,5

5,8

12,6

86,1

Rahoituskulut

10,8

3,9

5,9

4,7

10,5

10,8

31,8

Voitto ennen satunnaisia

eriä

18,1

27,6

51,4

39,6

21,9

25,4

138,3

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

Voitto satunnaisten

erien jälkeen

18,1

27,6

51,4

39,6

21,9

27,5

140,3

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-6,6

-6,3

-13,5

-10,4

-6,9

-8,5

-39,3

Vähemmistön osuus katsaus-

kauden tuloksesta

-4,4

-1,5

-1,5

-1,1

-1,9

-2,3

-6,8

Katsauskauden voitto

7,1

19,8

36,4

28,1

13,1

16,6

94,2


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

Milj. EUR

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

Helsinki Media

Aikakauslehtien

kustantaminen

39,2

41,7

39,5

39,3

35,8

45,3

159,8

Yhteensä

39,2

41,7

39,5

39,3

35,8

45,3

159,8

Sanoma

Sanomalehtien kustan-

taminen ja painaminen

119,9

118,3

112,3

116,0

110,0

119,9

458,2

Yhteensä

119,9

118,3

112,3

116,0

110,0

119,9

458,2

SWelcom

Sähköinen viestintä

20,8

21,6

18,7

20,7

15,2

24,0

78,5

Yhteensä

20,8

21,6

18,7

20,7

15,2

24,0

78,5

WSOY

Kustantaminen

29,9

38,3

27,8

35,1

28,9

35,5

127,4

Painotoiminta

15,6

14,9

15,6

14,5

15,3

16,0

61,4

Kalenteriliiketoiminta

1,9

2,9

1,9

3,3

12,4

19,0

36,7

Muut

1,0

1,0

0,8

1,0

0,7

1,3

3,8

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,3

-5,1

-6,8

-6,4

-6,2

-6,6

-25,9

Yhteensä

42,1

52,0

39,4

47,5

51,3

65,3

203,4

Rautakirja

Kioskikauppa

80,7

87,8

80,0

83,1

85,0

88,7

336,8

Lehtitukkukauppa

39,3

41,6

35,1

40,7

40,1

38,3

154,2

Kirjakauppa

32,1

16,6

30,1

16,0

23,0

38,1

107,2

Elokuvatoiminta

11,8

8,4

12,8

7,8

10,1

12,9

43,6

Ravintolatoiminta

8,3

11,0

8,1

9,8

11,2

9,3

38,4

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-7,7

-8,6

-8,4

-10,0

-8,9

-8,3

-35,6

Yhteensä

164,6

156,9

157,8

147,4

160,5

178,9

644,6

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-25,2

-28,3

-21,7

-21,8

-27,3

-26,0

-96,7

Yhteensä

361,4

362,2

345,9

349,0

345,5

407,4

1 447,8


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

Milj. EUR

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

Helsinki Media

Aikakauslehtien

kustantaminen

1,0

6,2

0,6

3,5

1,0

5,1

10,2

Yhteensä

1,0

6,2

0,6

3,5

1,0

5,1

10,2

Sanoma

Sanomalehtien kustan-

taminen ja painaminen *)

14,2

7,3

12,4

15,7

14,6

13,1

55,7

Yhteensä

14,2

7,3

12,4

15,7

14,6

13,1

55,7

SWelcom

Sähköinen viestintä

-7,0

-5,8

-3,6

-2,3

-4,4

-6,4

-16,7

Yhteensä

-7,0

-5,8

-3,6

-2,3

-4,4

-6,4

-16,7

WSOY

Kustantaminen

-1,0

7,1

0,7

6,4

3,9

-2,8

8,3

Painotoiminta

2,2

1,6

3,1

1,7

2,6

1,9

9,3

Kalenteriliiketoiminta

-4,1

-3,5

-4,1

-3,9

3,1

3,2

-1,8

Muut *)

2,6

-0,1

1,5

-0,4

0,0

2,0

3,1

Toimialojen väliset

eliminoinnit

-0,7

0,9

-1,1

0,9

-0,3

0,1

-0,5

Yhteensä

-1,0

6,0

0,1

4,6

9,3

4,3

18,3

Rautakirja

Kioskikauppa

3,1

3,2

3,2

3,1

5,4

3,9

15,7

Lehtitukkukauppa

2,5

2,8

2,0

3,0

2,7

1,8

9,5

Kirjakauppa

0,8

-1,9

0,8

-2,1

0,6

6,8

6,0

Elokuvatoiminta

0,8

-0,5

1,5

-0,8

0,3

1,5

2,5

Ravintolatoiminta

-0,7

-0,2

-0,8

-0,1

0,7

-1,9

-2,2

Verkkoliiketoiminta

-0,3

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut

8,5

0,9

1,2

1,4

1,1

0,9

4,6

Toimialojen väliset

eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

14,6

3,9

7,9

4,5

10,8

13,0

36,2

Muut yhtiöt **)

-4,7

-1,1

-2,1

-5,0

-1,0

-7,9

-16,0

Konserniyhtiöiden

eliminoinnit

-4,4

1,0

-2,1

-0,4

-3,7

2,4

-3,8

Yhteensä

12,7

17,5

13,1

20,7

26,6

23,6

84,0

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj, Swwap Oy (30.9.2000 saakka)ja

kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet