"Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme seuraavan viiden vuoden kuluessa", SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Jaakko Rauramo sanoi yhtiön ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa pitämässään katsauksessa. "Tärkein toiminta-alueemme kansainvälistymisessä on Itämeren ympäristö. Näemme aikakauslehtien, internetin ja mobiiliviestinnän mahdollisuudet kuitenkin Euroopan- tai jopa maailmanlaajuisina. Kasvu ja fokusointi kulkevat rinnakkain", Rauramo kuvasi. "Konsernin kasvuun ja kehitykseen on käytettävissä eurooppalaisenkin mittapuun mukaan merkittävät taloudelliset resurssit ja vahva kassavirta."

Sanoma-WSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2000 vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen ehdotetussa muodossa. Kokous myönsi myös vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1999.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa osinkoa kuluneelta tilikaudelta 10,75 markkaa (1,81 euroa) osakkeelta. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen eli 3.5.2000.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Sanoma-WSOY:n toukokuussa 1998 valitun hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa on yhtiöjärjestyksen sallima enimmäismäärä eli 11 jäsentä: Aatos Erkko (puheenjohtaja), Esko Koivusalo (varapuheenjohtaja), Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä, Jaakko Rauramo ja Antero Siljola.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH PriceWaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tauno Haataja sekä KHT Pekka Nikula varatilintarkastajanaan KHT Johanna Perälä.

NYKYISEN OSAKKEEN JAKAMINEN NELJÄKSI OSAKKEEKSI

Yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää siten, että jokainen nykyinen osake jaetaan neljäksi osakkeeksi. Osakkeiden lukumäärää päätettiin lisätä 36.380.399 osakkeesta 145.521.596 osakkeeseen. Kunkin osakkeen nimellisarvo alennetaan kymmenestä (10) markasta kahteen (2) markkaan viiteenkymmeneen (50) penniin. Nimellisarvon alentamisen jälkeen A-sarjan osakkeita on 24.007.580 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 121.514.016 kappaletta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä 10.5. 2000, ja siitä tiedotetaan erikseen.

OSAKEPÄÄOMAN ILMOITTAMINEN EUROMÄÄRÄISENÄ, OSAKKEEN NIMELLISARVOSTA LUOPUMINEN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN RAHASTOANNILLA

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön osakepääoman euromääräiseksi, luopua osakkeen nimellisarvosta ja korottaa osakepääomaa 1.386.847,56 euron määräisellä rahastoannilla 62.574.286,28 euroon. Korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta, eikä rahastoannissa anneta uusia osakkeita. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen, nimellisarvosta luopumisen ja rahastoannin jälkeen yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 43 senttiä.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 ja 4 §:t kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on SanomaWSOY Oyj, ruotsiksi SanomaWSOY Abp ja englanniksi SanomaWSOY Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

4 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentämiljoonaa (50.000.000) euroa ja enimmäispääoma kaksisataamiljoonaa (200.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeista voi olla sarjaan A kuuluvia enintään 80.000.000 kappaletta sekä sarjaan B kuuluvia vähintään 100.202.620 kappaletta ja enintään 480.000.000 kappaletta."

SANOMA-WSOY OYJ

Raija Kariola johtaja sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet