SanomaWSOY-konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani 13 %. Yritysostojen ja myyntien nettovaikutus liikevaihtoon oli 116,9 mmk. Hallituksen esitys osingoksi on 1,81 euroa. Konsernin avainluvut olivat: ROI 12,4 (12,3) %, ROE 9,3 (9,2) %, EPS 12,68 (11,19) mk, omavaraisuus 71,0 (69,6) %, velkaantumisaste (net gearing) -24 (-40,3) %. Vuonna 2000 haetaan kasvua myös yritysostojen ja erilaisten yhteistyömuotojen avulla.

Tämä tilinpäätöstiedote sisältää samat tiedot kuin hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO

- vuoden 2000 näkymät - SanomaWSOY 1999 - toimintaympäristö - muutokset konsernin rakenteessa - liikevaihto - tulos

- tase - rahoitus - investoinnit - hallinto - henkilöstö - osinkopolitiikka - kehityshankkeet - Helsinki Media -konserni - Sanoma-konserni - WSOY-konserni - Rautakirja-konserni - hallituksen valtuudet - tilikauden jälkeiset tapahtumat

Pro forma -taulukot - konsernin tuloslaskelma (mk) - konsernin tuloslaskelma (euro) - tase (mk) - tase (euro) - tunnuslukuja (mk+euro) - pro forma -liitetiedot (mk) - pro forma -liitetiedot (euro) - liikevaihto toimialoittain; koko vuosi (mk+euro) - liikevaihto toimialoittain vuosikolmanneksittain (mk) - liikevaihto toimialoittain vuosikolmanneksittain (euro) - liikevoitto toimialoittain; koko vuosi (mk+euro) - liikevoitto toimialoittain vuosikolmanneksittain (mk) - liikevoitto toimialoittain vuosikolmanneksittain (euro)

VUODEN 2000 NÄKYMÄT

Vuonna 2000 SanomaWSOY-konsernin liikevaihdon arvioidaan selvästi ylittävän 8 mrd. mk. Liikevoiton ennakoidaan paranevan. Voiton ennen satunnaiseriä arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Liiketoimintojen oman kasvun lisäksi haetaan kasvua yritysostojen ja erilaisten yhteistyömuotojen avulla.

Helsinki Media -konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan runsaat 10 % ja tuloksen arvioidaan selvästi paranevan. Merkittävin kasvu tulee Nelosen toiminnasta. Helsinki Median panostusalueita ovat aikakauslehtien kehittäminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sähköisen viestinnän haasteena on kasvattaa markkinaosuuttaan sekä valmistautua digitaaliseen televisio-toimintaan ja HTV:n kaapeli-tv-verkon digitalisointiin.

Sanoma-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 5 % ja liikevoiton hieman liikevaihdon kasvua enemmän. Konsernissa kehitetään eri osa-alueiden verkkopalveluita sekä asiakkuuksien kokonaishallintaa. Pääkaupunkiseudun väestönkasvu jatkuu, mikä antaa hyvän pohjan Helsingin Sanomien levikkityölle. Konsernin maakunta- ja paikallislehtien osalta markkinatilanne on suhteellisen vakaa sekä levikki- että ilmoitusmarkkinoilla. Myös painotyömarkkinoilla markkinatilanteen ennakoidaan säilyvän ennallaan ja kotimaisen hintakilpailun arvioidaan jatkuvan kireänä.

Tilikauden jälkeen helmikuussa 2000 tehty päätös Sanomalan kahden painokoneen uusintainvestoinnista on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Sanomalan koko tuotantoprosessi uusitaan. Investoinnit parantavat painon laatua sekä nostavat kustannustehokkuutta ja tuottavuutta. Lisäksi neliväripainamista on mahdollista lisätä kilpailutilanteen vaatimusten mukaan.

WSOY-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 6 % ja liikevoiton suhteellisesti hieman enemmän, vaikka kustannustoimintaan panostetaan poikkeuksellisen paljon. WSOY:n kirjakauppamyynnissä odotetaan pientä kasvua. Varsinainen kasvu etsitään kirjakerhoista, uudesta mediasta ja erikoiskustantamisesta. Cd-rom-tuotanto laajenee jonkin verran, ja sen myyntikanavat lisääntyvät. Verkkokustantaminen käynnistetään. Oppimateriaalien monimuotoisuus lisääntyy, ja digitaalisten oppimateriaalien merkitys kasvaa. Ratkaisut, joissa käytetään kirjojen, digitaalisen television ja verkkopalvelujen yhdistelmää, muodostavat keskeisen kehityskohteen. Tärkeä haaste on myös kalenteriliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.

Rautakirja-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan runsaat 6 % lähes 3,7 mrd. mk:aan. Toiminnan tuloksen arvioidaan olevan vuoden 1999 tasoa. Kaupan alalla kasvun ennakoidaan jatkuvan, joskin 1990-luvun puolivälin vauhtia hitaammin. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan noin 4 - 4,5 % ja vähittäiskaupan myynnin noin 3 - 4 %.

SanomaWSOY-konsernin yhteisiin kehityshankkeisiin panostetaan merkittävästi vuonna 2000. Hankkeiden laajuudesta johtuen niiden myönteisen tulosvaikutuksen odotetaan näkyvän parin kolmen vuoden kuluessa. Konsernin internethankkeen, Lumeveräjän ensimmäinen osa-alue, lasten ja nuorten Lumeveräjä avataan syksyllä 2000. Se sisältää lapsille ja nuorille rakennettujen tuotebrandien mukaisia sisältöjä ja palveluja. Projektisuunnitelman mukaan koko Lumeveräjä on toiminnassa keväällä 2001.

Tammikuinen mainosbarometri ennakoi mainostajien enemmistön lisäävän mainospanostuksiaan vuonna 2000. Barometrin mukaan sekä päivälehdet että aikakauslehdet säilyttävät asemansa. Myös televisio saa osansa mainonnan kasvusta. Internetin osalta kasvuennakoinnit ovat odotetusti voimakkaita alhaisen lähtötason vuoksi. Muun markkinointiviestinnän suhteellisen osuuden ennakoidaan kasvavan edelleen. Matkapuhelimien tekstiviestipalvelumarkkinoiden arvioidaan ylittävän miljardin markan rajan.

SANOMAWSOY 1999

SanomaWSOY-konserni rakentuu emoyhtiö Sanoma-WSOY Oyj:stä sekä neljästä itsenäisestä tytärkonsernista, jotka ovat Helsinki Media Company Oy, Sanoma Osakeyhtiö, Werner Söderström Osakeyhtiö ja Rautakirja Oyj.

Sanoma-WSOY Oyj syntyi 1.5.1999, kun Werner Söderström Oyj - WSOY, Helsinki Media Company Oy, Sanoma Osakeyhtiö sekä kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuivat kombinaatiofuusiolla. Uudet tytärkonsernit Helsinki Media Company Oy (Helsinki Media), Sanoma Osakeyhtiö (Sanoma) ja Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY) muodostettiin pääosin aikaisempien liiketoiminta-alueiden mukaisesti liiketoimintasiirtoina. Rautakirja Oyj on Sanoman ja WSOY:n osakkuusyhtiö. Fuusiossa siitä tuli SanomaWSOY-konsernin 54,7-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka jatkaa itsenäisenä julkisesti noteerattuna yhtiönä.

Kombinaatiosulautumisen yhteydessä määriteltiin kunkin osakesarjan vaihtosuhde. Vaihtosuhde eritellään yksityiskohtaisesti tilinpäätöksen kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat sekä SanomaWSOY:n internetsivuilla.

Tässä toimintakertomuksessa viitataan SanomaWSOY-konsernin 12 kuukauden pro forma -tilinpäätökseen vuodelta 1999 sekä vertailuvuoteen 1998, jota kuvaavat sulkeissa esitetyt luvut ovat niin ikään pro forma -lukuja. Myös tytärkonsernien luvut ovat pro forma -lukuja. Konsernin virallinen tilinpäätös on kaudelta 1.5. - 31.12.1999.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskehitys jatkui kertomusvuoden aikana myönteisenä. Kokonaistuotanto kasvoi 3,5 % (5 %) eli selvästi edellisvuotta hitaammin.

Työllisyystilanne parani koko vuoden, joskin hitaasti. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten kaupan alan ja liike-elämän palveluissa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työttömyyden vuosikeskiarvoksi tulee 10,2 %. Kotitalouksien todellinen ostovoima kasvoi vuoden aikana, ja kotitalouksien kulutusmenot nousivat 4,6 %. Kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 1,2 %; nousu oli hidasta vuoden viimeisiä kuukausia lukuun ottamatta.

Kulutuskysyntä painottui kestokulutushankintoihin. Matkapuhelinkulujen ja erilaisten muiden palvelujen osuus käytettävissä olevista tuloista oli entistä suurempi. Muiden palvelujen myynnin kasvu (7 %) oli kaupan alan myynnin kasvua (4 %) nopeampaa. Vuoden lopussa 65 %:lla suomalaisista oli matkapuhelinliittymä. Teleoperaattorien langattoman viestinnän liikevaihdon arvioidaan kasvaneen Suomessa 35 % ja sen arvo oli vuoden lopussa 10 mrd. mk, kun taas bruttokansantuotteen koko kasvuksi ennakoidaan 23 mrd. mk. Langaton viestintä lisääntyi erityisesti tekstiviestien määrän kasvun myötä. Tutkimusyritys IDC:n mukaan Suomessa lähetettiin vuoden aikana 650 miljoonaa tekstiviestiä.

Mediamarkkinoiden kehitys seuraa talouden yleistä kehitystä. SanomaWSOY-konsernin tulonmuodostukseen merkittävästi vaikuttavan mediamainonnan kasvuvauhti hidastui kertomusvuonna edellisvuoden 11 %:sta 5,6 %:iin. Varsinkin tv-mainonnan kasvuvauhti oli vaatimatonta, vaikka television katselu lisääntyi. Päivittäinen keskimääräinen katseluaika nousi edellisvuodesta 7,5 %, toisin sanoen 161 minuuttiin päivässä. Television päivittäinen tavoittavuus nousi edellisvuoden 71 %:sta 75 %:iin.

Gallup Mainostiedon ennakkotiedon mukaan mediamainonnan määrä Suomessa oli 6 mrd. mk. Mediamainonnasta sanomalehtien osuus oli edelleen suurin, 52 %, television osuus toiseksi suurin, 22 %. Mainonnan alalla suhteellisesti eniten kasvoi edelleen internetmainonta (69 %). Sekä sanoma- että aikakauslehtien mainostulot nousivat edellisvuodesta noin 6 %. Ilman vaalimainontaa kasvu olisi jäänyt alle 5 %:n.

Internetin kotikäyttö kasvoi kertomusvuoden aikana voimakkaasti. Suomen Gallup Web Oy:n mittauksen mukaan elo-lokakuussa internetverkkoa oli käyttänyt kotoaan 1,2 miljoonaa (900 000) 15 vuotta täyttänyttä suomalaista.

Graafisen teollisuuden vienti supistui neljänneksen tammi-marraskuussa eli lähes 500 mmk. Venäjän viennin arvioidaan jääneen vuonna 1999 alle 400 (956) mmk:n, mikä on vajaat 40 % edellisvuoden arvosta. Viennin supistuttua kilpailu kotimaan markkinoilla lisääntyi selvästi.

Kirjavuosi oli Suomessa myönteinen ja kirjakauppojen myynnin selkeä kasvu jatkui; kirjakauppamyynti kasvoi 9 %, kirjakerhomyynti 4 % ja oppimateriaalimyynti 2 %.

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Vuosina 1998 ja 1999 SanomaWSOY-konsernin yhtiöissä tapahtui vertailtavuuteen vaikuttaneita rakennemuutoksia. Sulautumisessa merkittävä osa konsernin kiinteistöistä ja sijoitusomaisuudesta jäi emoyhtiölle, mikä muutti tytärkonsernien taserakenteita ja tulonmuodostusta.

WSOY siirsi toukokuussa 1998 lehtipainoliiketoimintansa Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa puoliksi omistamalleen Acta Print Oy:lle. Osakassopimuksen mukaisesti WSOY myi elokuussa 1998 Otavalle kaikki sen kanssa puoliksi omistamansa osakkuusyhtiöt: Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n, Suuri Suomalainen Kirjakerho Oy:n ja Acta Print Oy:n. Elokuussa 1999 WSOY myi reprotalo Kiviranta Oy:n liiketoiminnan.

Tiedote kokonaisuudessaan