Sanoma-WSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.4.2000 klo 10.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven (sisäänkäynnit M 1 tai K 1) 3. kerroksen A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus osakkeiden lukumäärän lisäämisestä siten, että jokainen nykyinen osake jaetaan neljäksi osakkeeksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää 36.380.399 osakkeesta 145.521.596 osakkeeseen siten, että kunkin osakkeen nimellisarvo alennetaan kymmenestä (10) markasta kahteen (2) markkaan viiteenkymmeneen (50) penniin. Nimellisarvon alentamisen jälkeen A-sarjan osakkeita on 24.007.580 kappaletta ja B-sarjan osakkeita on 121.514.016 kappaletta. Kappalemäärät perustuvat kutsuhetkellä vallitsevaan tilanteeseen.

3. Hallituksen ehdotus päätöksiksi osakepääoman ilmoittamisesta euromääräisenä, osakkeen nimellisarvosta luopumisesta ja osakepääoman korottamisesta rahastoannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön osakepääoman euromääräiseksi, luopua osakkeen nimellisarvosta ja korottaa osakepääomaa 1.386.847,56 euron määräisellä rahastoannilla 62.574.286,28 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen, nimellisarvosta luopumisen ja rahastoannin jälkeen yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 43 senttiä.

4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 ja 4 §:t kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on SanomaWSOY Oyj, ruotsiksi SanomaWSOY Abp ja englanniksi SanomaWSOY Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

4 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentämiljoonaa (50.000.000) euroa ja enimmäispääoma kaksisataamiljoonaa (200.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeista voi olla sarjaan A kuuluvia enintään 80.000.000 kappaletta sekä sarjaan B kuuluvia vähintään 100.202.620 kappaletta ja enintään 480.000.000 kappaletta."

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset 2., 3. ja 4. kohdissa mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön lakiasiainosastolla, Korkeavuorenkatu 32, 3. krs, Helsinki, 10.4.2000 alkaen. Yhtiön painettu vuosikertomus, johon nämä tiedot pääosin sisältyvät, postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityllä osoitteella.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään torstaina 13.4.2000 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja on osakkeenomistaja myös kokoushetkellä.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n tai Oy Devarda Ab:n osakasrekisteriin ennen 1.5.1999 tai Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakasrekisteriin ennen 23.12.1992. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään perjantaina 14.4.2000 klo 10.00 mennessä joko puhelimitse 0105 19 5055 / Kirsi Tani, faksilla 0105 19 5058 tai sähköpostitse kirsi.tani@sanomawsoy.fi. Samalla on hyvä ilmoittaa mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa faksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ääniluettelon laatimisen helpottamiseksi valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen SanomaWSOY Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki.

ILMOITTAUTUMINEN KOKOUSPAIKALLA

Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan klo 9.15 alkaen.

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 1999 jaetaan osinkona 1,81 euroa (10,75 mk) osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2000 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet