Sanoma-WSOY Oyj:ksi sulautumassa olevat yhtiöt, Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja kahta viimeksimainittua omistava Oy Devarda Ab, ovat tänään julkaisseet täydennysesitteen 12.6.1998 ilmestyneeseen listalleottoesitteeseen.

Listalleottoesite ja sitä täydentävä esite ovat yleisön saatavilla Helsingin Pörssissä, Sanoma-WSOY Oyj:n toimipaikassa (os. Korkeavuorenkatu 32, Helsinki) sekä osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreissa 29.4.1999 alkaen.

Sanoma-WSOY Oyj:ksi sulautuminen tapahtuu 1.5.1999. Yhtiön osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä alkaa 3.5.1999 klo 10.00.

Listalleottoesitettä täydennetään seuraavilla tiedoilla: sulautuvien yhtiöiden tilinpäätökset 1998, Sanoma-WSOY Oyj:n pro forma -tilinpäätös 1998 ja tilintarkastajien lausunto pro forma -tilinpäätöksestä, sulautuvien yhtiöiden hallitusten antamat selostukset tilinpäätöksen jälkeen sattuneista yhtiöiden asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista sekä Sanoma-WSOY Oyj:n hallituksen selvitys sekä vuoden 1999 että vuoden 2000 näkymistä. Vuosien 1999 ja 2000 näkymät ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Aarno Heinonen, puh. (09) 122 2000 tai 0400 408 938.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Aarno Heinonen
varatoimitusjohtaja

JAKELU: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

LIITE:

SANOMA-WSOY OYJ:N HALLITUKSEN SELOSTUS KULUVAN JA SEURAAVAN TILIKAUDEN NÄKYMISTÄ

Vuoden 1999 näkymät

Sulautumisen yhteydessä Sanoma Osakeyhtiön (myöhemmin Sanoma), Helsinki Media Company Oy:n (HMC) ja Werner Söderström Oyj - WSOY:n (WSOY) liiketoiminnot siirretään konsernin sisällä uusille samannimisille Sanoma-WSOY:n kokonaan omistamille tytäryhtiöille. Uudet itsenäiset tytäryhtiöt jatkavat liiketoimintaansa entisessä laajuudessaan. Sulautumisessa emoyhtiölle siirtyvät konsernin sijoitusosakkeet sekä huomattava osa konsernin kiinteistöistä ja rahavaroista. Tytäryhtiöiden tulos- ja tasetiedot eivät siten ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa.

Luottamus talouskasvun jatkumiseen on vahva, vaikka kasvu hidastuukin. Viennin kasvuvauhti on myös hidastumassa, mutta kotimainen kysyntä säilyy hyvällä tasolla. Inflaatiopaineet ovat vähäiset ja kuluttajien ostovoima kasvaa edelleen. Viestintäteollisuuden kehitys seuraa yleistä kotimaan talouskehitystä. Tulevaisuuden epävarmuus on lisääntymässä, kun eräät toimialat ovat jo joutuneet turvautumaan irtisanomisiin ja lomautuksiin. Myös joidenkin tärkeiden vientialueiden epävakaus lisää viestintäteollisuuden epävarmuutta.

Sanoma-konsernin liikevaihto kasvaa ja kannattavuuden ennakoidaan säilyvän hyvänä, vaikka Helsingin Sanomain ilmoitustuottojen kasvu hidastuu ja lyhytaikaisia kampanjatilauksia vähennettäessä levikki hieman laskee. Ilta=Sanomien ilmoitustuottojen arvioidaan kasvavan ja levikin säilyvän nykyisenä. Taloussanomien kasvu jatkuu voimakkaana.

HMC:n liikevaihdon odotetaan säilyvän vuoden 1998 tasolla, vaikka painotoiminta on siirtynyt osakkuusyhtiölle. Merkittävin osa liikevaihdon kasvusta tulee Nelosen tv-toiminnasta, joka kasvaa selvästi markkinakasvua nopeammin. Panostuskustannukset rasittavat yhä HMC:n tulosta, joka kuitenkin hieman paranee edellisestä vuodesta.

WSOY lisää panostusta sekä perinteiseen kirjankustantamiseen että uusiin medioihin. Yhtymään vasta hankittujen yritysten kehittäminen jatkuu ja kasvusuuntia ja -tavoitteita täsmennetään. Osakkuusyhtiöjärjestelyt ja SanomaWSOY-konsernin työnjaon ratkaisut merkitsevät WSOY-konsernin liikevaihdon lievää alentumista. Kannattavuus säilyy hyvällä tasolla ja markkina-asemat vahvoina.

Rautakirja-konserni ennakoi liikevaihtonsa kasvavan yleisen talouskehityksen mukaisesti ja toiminnallisen tuloksen säilyvän edellisen vuoden hyvällä tasolla.

Fuusion toteuttaminen ja toimivan konsernirakenteen luominen ovat keskeisiä asioita alkaneena vuonna SanomaWSOY-konsernissa. Perinteinen toiminta jatkuu entisen laajuisena ja laatuisena itsenäisissä alakonserneissa. Samanaikaisesti konsernissa ja sen tytäryhtiöissä selvitetään laajentumismahdollisuuksia uusista lähtökohdista. SanomaWSOY-konsernin liikevaihto vuonna 1999 kasvaa noin kymmenen prosenttia. Satunnaisten myyntituottojen määrä vähenee olennaisesti. Panostukset liiketoimintoihin heikentävät tulosta, mutta tuloksen ennen satunnaisia eriä ennakoidaan hieman paranevan.

Vuoden 2000 näkymät

SanomaWSOY-konsernin vakavaraisuus on korkea ja markkina-asemat vahvat. Konserni etsii pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja analyyttisesti viestintäalan kannattavan laajentumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on ylittää toimialan orgaaninen liikevaihdon kasvu sekä oman kehitystyön että yritysostojen avulla.

Luontainen kasvu nykyisillä toiminta-alueilla ja markkinoilla on rajallista, joskin kehitys uusilla viestinnän alueilla on nopeaa. Myös viimeksi mainituilla alueilla SanomaWSOY on merkittävä toimija. Laajentuminen tapahtunee näiden ohella maantieteellisesti uusille markkina-alueille ja nykyliiketoimintoja lähellä oleville alueille.

Kannattavuus saattaa tilapäisesti hieman heiketä suhdanteiden vaihtelun ja kasvuun panostamisen takia, mutta pitkällä aikavälillä sen odotetaan paranevan.