(Tilintarkastamaton)

SanomaWSOY:n liikevaihto oli 4 884 (4 696) Mmk eli 821 (790) milj. euroa, +4 %. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 380 (363) Mmk eli 64 (61) milj. euroa, +5 %. Tulos/osake oli 7,53 (7,02) mk eli 1,27 (1,18) euroa, +7 %. Oma pääoma/osake oli 129,28 (120,62) mk eli 21,74 (20,29) euroa, +7 %. Henkilöstöä, kokopäiväiseksi muunnettuna, oli 9 725 (9 616) henkeä, +1 %.

SanomaWSOY:n synty ja kehityssuunta

Sanoma-WSOY Oyj syntyi 1.5.1999, kun Werner Söderström Oyj - WSOY, Helsinki Media Company Oy, Sanoma Osakeyhtiö sekä kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuivat. Pääosin aikaisempien liiketoiminta-alueiden mukaisina syntyivät fuusion yhteydessä liiketoimintasiirroin uudet tytärkonsernit Helsinki Media Company Oy (myöhemmin Helsinki Media), Sanoma Osakeyhtiö (Sanoma) ja Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY). Rautakirja Oyj (Rautakirja) on entiseen tapaan Sanoman ja WSOY:n osakkuusyhtiö, ja fuusiossa siitä tuli konsernin 54,7-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka jatkaa itsenäisenä julkisesti noteerattuna yhtiönä.

Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakkeilla käytiin kauppaa Helsingin Pörssissä 30.4.1999 saakka. Kaupankäynti Sanoma-WSOY Oyj:n osakkeilla aloitettiin 3.5.1999.

SanomaWSOY-konserniin kuuluu kaikkiaan sata yhteisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti toimivaa yhtiötä. Konsernin strategioita ja muita merkittäviä asioita valmistelee konsernin johtoryhmä ja niistä päättää Sanoma-WSOY Oyj:n hallitus. Tytäryhtiöiden päätöksenteko ja ohjaaminen tapahtuvat niiden hallituksissa.

Konsernihallinto hoitaa pörssiyhtiölle kuuluvia tehtäviä ja koordinoi konsernin toimintaa siten, että kokonaisuus on osiensa summaa arvokkaampi. Emoyhtiöön on tulosvastuullisiksi yksiköiksi keskitetty sijoitus- ja kiinteistöyksiköt.

SanomaWSOY-konsernin tavoitteena on kasvaa omien toimialojen kasvua nopeammin. Ensisijaisesti kasvu tapahtuu viestinnän alueella Pohjoismaissa ja muilla lähialueilla. Kasvun suuntia kartoitetaan ja ohjataan konsernista, vaikka kasvu toteutuu pääosin tytäryhtiöissä. Konsernin kehitysyksikön tehtävänä on toteuttaa laaja-alaisia ja uusille alueille suuntautuvia hankkeita. Parhaillaan kehitysyksikkö valmistelee internetiin ja digitaaliseen televisioon sekä asiakasjärjestelmiin liittyviä hankkeita.

Markkinatilanne

Mediamarkkinat seuraavat talouden yleistä kehitystä. Bruttokansantuotteen kasvu on hidastunut kuluvana vuonna ja sen ennakoidaan olevan noin 3,5 %. SanomaWSOY-konsernin tulonmuodostukseen merkittävästi vaikuttavan mediamainonnan kasvuvauhti on hidastunut vastaavasti. Mainonnan arvo kasvoi tammi elokuussa vain 5,5 %, kun kasvuvauhti vuoden alussa oli kaksinkertainen. Varsinkin tv-mainonnan kasvu oli vaatimatonta.

Suotuisista kulutusnäkymistä huolimatta alkuvuosi on ollut toimialoillemme ennakoitua heikompi. Kysyntä on ohjautunut mm. kestokulutushankintoihin.

Rakennejärjestelyt

Vuosina 1998 ja 1999 SanomaWSOY-konsernin yhtiöissä tapahtui merkittäviä rakennemuutoksia, jotka vaikuttavat eri liiketoimintojen vertailtavuuteen. Fuusiossa merkittävä osa konsernin kiinteistöistä ja sijoitusomaisuudesta siirtyi emoyhtiölle. Tältä osin tytäryhtiöiden taserakenteet ja tulonmuodostus ovat muuttuneet.

Muita vertailtavuuteen vaikuttavia merkittäviä muutoksia ovat mm. WSOY:n aikakauslehtien painotoiminnan siirto 1.5.1998 puoliksi omistetulle Acta Print Oy:lle ja kaikkien yhdessä Otavan kanssa omistettujen tasaomisteisten osakkuusyhtiöitten osuuksien myynti Otavalle 31.8.1998. Helsinki Media myi koko painotoimintansa uudelle osakkuusyhtiölleen Hansaprint Oy:lle 1.1.1999. Myös Rautakirjan vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyy neljän kuukauden osalta Tiimari-ketjun myyntituottoja.

Kuluvan vuoden aikana konserniin on hankittu uusia tytäryhtiöitä. Sanoma osti keväällä Kymen Lehtimedia Oy:n ja Esmerk Oy:n, WSOY Tummavuoren Kirjapaino Oy:n ja Rautakirja AS MPDE:n. Tarkemmin yritysjärjestelyt käyvät ilmi tytärkonsernien katsauksista.

Liikevaihto

Liikevaihdon luontainen kasvu konsernin kaikilla toimialoilla oli hidasta. Konsernin yksiköt menestyivät toimialoillaan hyvin ja säilyttivät markkina-asemansa tai vahvistivat niitä. SanomaWSOY-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 4 884 (edellisenä vuonna 4 696) Mmk eli 4 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tytärkonserneista liikevaihtoaan kasvatti Sanoma. Muihin alakonserneihin rakennejärjestelyt vaikuttivat liikevaihtoa alentavasti. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa uudesta konserniyhtiöstä Kymen Lehtimediasta, Helsingin Sanomien ilmoitustuottojen ja Ilta-Sanomien levikkituottojen vahvasta kehityksestä sekä Nelosen mainosajan myynnin voimakkaasta kasvusta.

Tulos

Liikevoittoa kertyi katsauskaudella 218 (287) Mmk. Konsernin liikevoitto laski vertailuvuodesta 24 % pääosin rakennejärjestelyjen sekä uusiin liiketoimintoihin panostusten vuoksi. Liiketoimintojen myynneistä vapautuneet varat on sijoitettu uudelleen. Konsernin rahoitustuotot kasvoivat ja rahoituskulut alenivat niin, että voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 5 % ja oli 380 (363) Mmk. Tulos osaketta kohti oli 7,53 (7,02) mk. Konsernin katsauskauden voitto oli 253 (802) Mmk.

Tase

Konsernitase kasvoi edellisen vuoden elokuusta 248 Mmk 7 533 Mmk:aan. Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 4 471 (4 124) Mmk eli 129,28 (120,62) mk/osake. Konsernin omavaraisuusaste kohosi mm. edellisenä vuonna tapahtuneiden yritysmyyntien takia 71 (65) %:iin.

Investoinnit ja rahoitus

SanomaWSOY -konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1 165 (509) Mmk. Investoinneista yli puolet kohdentui Sanoman hankkeisiin: juuri valmistuneeseen Sanomataloon sekä Kymen Lehtimedian ja muiden oman toimialan yhtiöiden osakkeiden hankintoihin. Osa Sanoman investoinneista on käytetty työn alla olevaan postituksen tuotantolaitteiston uudistamiseen sekä sanomalehtipainon nelivärisyyden laajentamiseen. Myös toisaalla konsernissa investoitiin oman toimialan yhtiöiden osakkeiden hankintoihin sekä tavanomaisiin käyttöomaisuuden korvausinvestointeihin. Konsernin omistusosuus norjalaisesta A-pressen ASA:sta nousi kesän aikana 27,5 %:iin.

Konsernin rahoitusasema on vakaa. Rahoitusomaisuusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten määrä kirjanpitoarvoin oli katsauskauden lopussa 2 047 (1 420) Mmk. Sijoitustoimintaan käytettyjen varojen käypä arvo oli samana ajankohtana noin 500 Mmk korkeampi kuin kirjanpitoarvo. Korollisen vieraan pääoman määrä katsauskauden päättyessä oli 562 (399) Mmk.

Yhtiökokousten ja osakkaiden kokousten päätökset

Kevään yhtiökokoukset vahvistivat edellisen tilikauden tilinpäätökset ja myönsivät vastuuvapauden hallintoelimille. Entiset hallintoelimet valittiin jatkamaan toimintaansa sulautumisen toteutumiseen saakka. Sulautuvat yhtiöt päättivät jakaa osinkoa konserniyhtiöiden ulkopuolelle ilman Rautakirjan osinkoja kaikkiaan 232 Mmk.

Sulautuneiden yhtiöiden, Oy Devarda Ab:n, Helsinki Media Company Oy:n, Sanoma Osakeyhtiön ja Werner Söderström Oyj - WSOY:n, osakkaiden kokoukset pidettiin 2.8.1999. Kokoukset vahvistivat yhtiöiden lopputilitykset ja myönsivät vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallitusten jäsenille sekä toimitusjohtajille ajalta 1.1.30.4.1999. Yhtiöiden sulautuminen on nyt kaikilta osin toteutunut.

Henkilöstö

Konsernin eri yhtiöihin työsuhteessa olevia henkilöitä oli katsauskaudella keskimäärin 12 614 (12 043). Henkilöstön keskimääräinen vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 9 725 (9 616) henkeä.

Tv-toimiluvat

Valtioneuvosto myönsi 11.3.1999 Oy Ruutunelonen Ab:lle uuden toimiluvan analogista tv-toimintaa varten. Toimilupa on voimassa 31.12.2006 saakka. Valtioneuvosto myönsi 23.6.1999 Neloselle digitaalitelevisiotoimiluvan sekä Helsinki Medialle elokuvakanavaa ja WSOY:lle koulutuskanavaa koskevat digitaalitoimiluvat. Lisäksi vastaava toimilupa myönnettiin myös Suomen Urheilutelevisio Oy:lle, joka on Helsinki Median osakkuusyhtiö. Digitaalitelevisiotoimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta.

Vuosi 2000

Vuosituhannen vaihtumiseen liittyvien tietotekniikan ongelmien kartoitus ja selvitystyö aloitettiin konsernin yhtiöissä jo vuonna 1996. Yhteensopivuus on eräissä yhtiöissämme varmistettu hankintasopimuksissa vuodesta 1997 alkaen. Katsauskauden loppuun mennessä kaikki merkittävät ohjelmistojen ja laitteiden muutostyöt ja testaukset on suoritettu. Asiantuntijoidemme arvioiden mukaan vuosituhannen vaihtuminen ei aiheuta haitallisia vaikutuksia SanomaWSOY:n toimintaan.

Osakkeet

SanomaWSOY:n osakkeiden kokonaismäärä on 36 380 399 kappaletta, joista A-sarjaan kuuluvia on 6 001 895 ja B-sarjaan kuuluvia 30 378 504 osaketta. Konsernin hallussa on 1 796 819 B-osaketta eli 4,94 % osakkeista ja 1,19 % äänistä.

WSOY:n osakkeilla käytiin kauppaa Helsingin Pörssissä 30.4.1999 saakka. Alkuvuonna vaihtui 5 350 WSOY:n A-osaketta 64,67 euron (394,50 markan) keskikurssiin ja 820 865 B-osaketta 55,59 euron (330,50 mk:n) keskikurssiin. Kaikkiaan WSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli vuoden ensikolmanneksen aikana 46 milj. euroa (273 Mmk).

SanomaWSOY:n osakkeilla on käyty kauppaa Helsingin Pörssissä 3.5.1999 alkaen. A-osakkeita vaihtui kaikkiaan 82 666 kappaletta 69,17 euron (411,27 mk:n) keskikurssiin ja B-osakkeita 799 906 kappaletta 56,78 euron (337,63 mk:n) keskikurssiin. Kaikkiaan pörssivaihto oli vuoden toisella kolmanneksella 51 milj. euroa (304 Mmk). SanomaWSOY:n markkina-arvo katsauskauden päättyessä, yhtiön hallussa olevat osakkeet vähennettynä, oli 1 716 milj. euroa (10 205 Mmk).

Hallinto

Sanoma-WSOY Oyj:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja Aatos Erkko, varapuheenjohtaja Esko Koivusalo sekä jäsenet Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Rafaela Noyer, Jaakko Rauramo ja Antero Siljola. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana on Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Antero Siljola ja jäseninä siihen kuuluvat Aarno Heinonen, Nils Ittonen, Tapio Kallioja, Seppo Kievari, Kerstin Rinne ja Hannu Syrjänen.

Loppuvuoden näkymät

Vuonna 1999 inflaatio on pysynyt matalana. Kulutuskysynnän kasvuvauhti on hidastunut, mutta kuluttajien luottamus talouden myönteiseen kehitykseen on hyvä. Keskitetyn tuloratkaisun kariutuminen tuo epävarmuustekijöitä, jotka voivat heijastua kansantalouden ja eri toimialojemme kehitykseen.

Viime vuonna alkanut Venäjän-viennin epävakaa kehitys, konsernissa toteutetut rakennejärjestelyt, panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä kuluttajien rahankäytön suuntautuminen kestokulutushyödykkeisiin näkyvät alkuvuoden liikevaihdon ja tuloksen kehityksessä.

SanomaWSOY-konsernin muodostaminen, uusien liiketoimintojen kehittäminen, laajentumismahdollisuuksien selvittäminen sekä uudet avaukset ovat leimanneet toimintaamme. Olemme saavuttaneet valmiuden hyödyntää konsernimme vahvaa sisältö-, merkkituote- ja markkinaosaamista. Panostuksemme uusien medioiden kehittämiseen kasvavat.

Tänä vuonna liiketoimintomme säilyttävät markkina-asemansa tai vahvistavat niitä. Mikäli markkinatilanteessa ei tapahdu odottamattomia muutoksia, arvioimme SanomaWSOY:n liikevaihdon nousevan noin 7 800 Mmk:aan. Liikevoiton ennakoimme olevan suunnilleen samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Sijoitustuotoilla on tulokseemme huomattava merkitys. Alkuvuodesta rahoitustuotot ovat olleet korkeat. Koko vuonna niiden odotetaan pysyvän hyvinä, vaikka suhteellinen tuotto loppuvuodesta hieman alenee. Konsernin tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioimme hieman paranevan edellisestä vuodesta.

Helsingissä, 20. päivänä lokakuuta 1999

SANOMA-WSOY OYJ Hallitus

Jaakko Rauramo toimitusjohtaja

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

TIEDOT TYTÄRKONSERNEISTA

Helsinki Media

Helsinki Media -konsernissa tapahtui vuoden aikana sulautumisesta ja liiketoiminnan suuntaamisesta johtuvia rakenteellisia muutoksia. Helsinki Median painotoiminta siirtyi viime vuoden vaihteessa 40-prosenttisesti omistetulle osakkuusyhtiölle Hansaprint Oy:lle. Helsinki Televisio Oy:n av-tuotanto siirtyi samasta ajankohdasta WSOY:n Tuotantotalo Werne Oy:lle, josta sulautumisen yhteydessä tuli Helsinki Median tytäryhtiö. Norjalaisesta A-pressen ASA:sta tuli vuoden alussa Helsinki Median osakkuusyhtiö, mutta fuusiossa osakkuus siirtyi emoyhtiö Sanoma-WSOY Oyj:lle.

Katsauskaudella Helsinki Media on tuonut markkinoille kolme uutta aikakauslehteä, yhden lastenlehden ja uuden lasten kirjakerhon. Miesten elämäntapalehden MG:n ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 1998 lopulla. Matkailun aikakauslehti Matkaopas ilmestyi ensi kerran tammikuussa ja kansainvälinen naistenlehti Cosmopolitan huhtikuussa. Prinsessa-nimisen lastenlehden ensinumero ilmestyi elokuussa. Lisäksi marraskuun lopulla tulee markkinoille uusi tietotekniikan viikkolehti ITviikko. Tietotekniikan liitto ry ja Helsinki Media Company Oy allekirjoittivat 20.8.1999 sopimuksen, jolla liitto tilaa lehden jäsenilleen vuoden 2000 alusta alkaen. Sisters Club -kerho käynnistettiin kesällä.

Aikakauslehtien volyymit ovat nousseet hieman ja ilmoitusmyynti on sujunut myönteisesti. Myös varaustilanne on edellistä vuotta parempi. Nelosen mainosajan myynti kasvoi selvästi markkinakasvua nopeammin. Kasvua edellisestä vuodesta on yli 50 %, ja kanavan katseluosuus on jatkuvasti noususuuntainen. HTV:n kaapeliverkkoon kytkettyjen talouksien määrä on yli 200 000.

Helsinki Median katsauskauden liikevaihto oli 734 (759) Mmk, laskua on 3 %. Nelosen liikevaihdon vahva kasvu ei riittänyt kompensoimaan painotoiminnan siirtymistä Hansaprintille.

Panostukset uusien lehtien lanseeraukseen sekä Nelosen kehittäminen ja julkisen palvelun maksun huomattava korotus rasittavat Helsinki Median tulosta. Liiketappio katsauskaudella oli 78 (84) Mmk.

Helsinki Median koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan samaa tasoa kuin edellisenä vuonna, vaikka painotoiminta on siirtynyt osakkuusyhtiölle. Lehtien levikkien odotetaan kasvavan jonkin verran ja ilmoitusmyynti kehittynee suotuisasti. Merkittävin osa liikevaihdon kasvusta tulee Nelosen toiminnasta. Televisiomainonnan muita mediaryhmiä heikompi kehitys luo kuitenkin epävarmuustekijän loppuvuodelle. Helsinki Median vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Sanoma Osakeyhtiö

Sanoma-konserni kasvoi katsauskaudella. Kymen Lehtimedia Oy ja Esmerk Oy tulivat Sanoman kokonaan omistamiksi tytäryhtiöiksi. Kymen Lehtimedia kustantaa mm. Kymen Sanomia, Kouvolan Sanomia ja Etelä-Saimaata. Sen liikevaihto viime vuonna oli 489 Mmk, josta painovienti Venäjälle muodosti merkittävän osan. Painotöiden vienti Venäjälle on viime vuodesta olennaisesti heikentynyt ja siksi kuluvan vuoden liikevaihto jää pienemmäksi. Esmerk tuottaa asiakkaiden profiilin mukaisia talousseurantapalveluja. Yhtiön viime vuoden liikevaihto oli 29 Mmk.

Sanoman 60-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Arnedo Oy hankki omistukseensa noin 34 % Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja 9 % äänistä. Järjestely on osa Väli-Suomen lehtiyhtiöiden yhteistoiminnan kehittämistä ja Sanoma vähentänee sen edetessä omistustaan. Ruotsalaisesta talousuutisia ja finanssidataa tuottavasta Ecovision AB:stä tuli toukokuussa Startel Oy:n osakkuusyhtiö. Startel omistaa yhtiön osakkeista 25 % ja äänistä 30 %. Ecovisionin liikevaihto vuonna 1998 oli 28 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Sanoman investoinnit olivat 628 Mmk. Pääosa investoinneista kohdentui Sanomatalon rakentamiseen sekä edellä mainittuihin oman toimialan yhtiöiden osakehankintoihin. Yhtiö on katsauskaudella päättänyt uudistaa postituksen tuotantolaitteiston Vantaan Sanomalassa ja Varkauden painossa sekä laajentaa Forssan painokoneiden nelivärisyyttä. Näiden uudistus- ja laajennushankkeiden kustannusarvio on noin 210 Mmk, josta osa sisältyy katsauskauden investointeihin.

Sanoman liikevaihto kasvoi katsauskaudella 305 Mmk 1 677 (1 372) Mmk:aan. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Kymen Lehtimedian osto sekä ilmoitus- ja levikkituottojen myönteinen kehitys. Helsingin Sanomat -yksikön ilmoitustuotot kasvoivat hyvin, mutta liikevaihto oli vain hieman parempi kuin edellisenä vuonna Venäjän painoviennin loputtua. Ilta-Sanomien liikevaihto nousi sekä levikki- että ilmoitustuottojen kasvaessa. Myös Taloussanomia julkaisevan Startelin liikevaihto kasvoi.

Liikevoitto oli 199 (161) Mmk. Liikevoittoon sisältyvä osuus osakkuusyritysten tuloksesta laski 22 (37) Mmk:aan konsernirakenteen muutoksen takia. Voitonjakoluonteinen henkilöstörahaston palkkio-osuus 26 (14) Mmk sisältyy henkilöstökuluihin. Kymen Lehtimedia sekä Ilta-Sanomien hyvä tuloskehitys olivat merkittävimmät liikevoiton kasvun tekijät. Startel oli odotetusti tappiollinen.

Laimean alkusyksyn jälkeen mediamyynnin odotetaan piristyvän vuoden loppua kohden. Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan samaa vauhtia kuin katsauskaudella. Startelin toiminta on edelleen panostusvaiheessa, mutta Sanoman liikevoitto kasvaa ja kannattavuus säilyy hyvänä.

WSOY

WSOY-konsernin toimintaa ovat leimanneet rakennemuutokset katsauskaudella ja vertailuvuonna. Lehtipainoliiketoiminta siirtyi 1.5.1998 Acta Print Oy:lle, jonka osakkeista yhtiö omisti 50 %. Otavan kanssa puoliksi omistetut osakkuusyhtiöt Yhtyneet Kuvalehdet Oy, Suuri Suomalainen Kirjakerho Oy ja Acta Print Oy myytiin 31.8.1998 Kustannusosakeyhtiö Otavalle. Omistusmuutoksen jälkeen liiketoiminta yhtiöiden kesken on olennaisesti vähentynyt.

Tuotantotalo Werne Oy osti vuoden vaihteessa HTV:n tv- ja videotuotannon liiketoiminnan. Koko yhtiö siirtyi fuusion yhteydessä Helsinki Median omistukseen. Toukokuun lopussa digitaalista painamista harjoittavasta Tummavuoren Kirjapaino Oy:stä tuli WSOY:n 80-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Elokuun alussa premediapalveluja tuottavan Kiviranta Oy:n liiketoiminta myytiin Kauppakaari Oyj:lle.

Katsauskauden jälkeen, 5.10.1999, WSOY ilmoitti suunnatussa osakeannissa merkitsevänsä Young Digital Poland S.A:n osakkeista 27,8 % ja äänistä 24,9 %. YDP on Puolan johtava, nopeasti kasvava multimediakustantaja, jonka liikevaihto viime vuonna oli 13 Mmk.

WSOY:n liikevaihto oli katsauskaudella 667 (750) Mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto oli 57 (173) Mmk. Kustannustoiminnan liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät tyydyttävästi. Liiketoimintajärjestelyt heijastuvat tuotantotoiminnan tunnuslukuihin. WSOY:n tulokseen sisältyy Rautakirjan tulososuutta 26 (71) Mmk. Myös panostukset kirjakerhomyyntiin, Uudet Mediat - ja karttaliiketoimintoihin rasittavat tulosta. Kalenteriliiketoiminnan tulos oli ennakoitua heikompi Norjan tytäryhtiön epätyydyttävän kehityksen ja Suomen kilpailuviranomaisen määräämän 2 Mmk:n seuraamusmaksun takia. Kilpailuviranomaisen päätökseen haetaan muutosta.

Kesäkuussa WSOY:n koulutuskanavalle myönnettiin tv-toimilupa. Yhtiössä on tehty laajoja selvityksiä koko oppimisen alueelta, erityisesti digitaalisista oppimisympäristöistä. Päätökset jatkotoimista tehtäneen kuluvan vuoden aikana.

Syksyn alkaessa kirjat ja kirjailijat ovat saaneet ilahduttavasti julkisuutta. WSOY:n kustantamat kirjat ovat myyntilistojen kärjessä. Kirjojen joulumyynnin odotukset ovat lupaavat. WSOY:n koko vuoden liikevaihto kuitenkin laskee edellisestä vuodesta liiketoiminnan rakenteessa tapahtuneiden muutosten takia. Samasta syystä myös liikevoitto on alempi kuin edellisenä vuonna.

Rautakirja

Rautakirja-konsernissa tapahtui runsaasti uusia avauksia katsauskaudella. Alkuvuoden toiminta keskittyi laajentumiseen Baltian alueelle sekä kotimaista perusliiketoimintaa tukeviin panostuksiin. Huhtikuussa Rautakirja aloitti yhteistyön norjalaisen Narvesen ASA:n kanssa Latviassa Riian alueella kioski- ja kosmetiikkavähittäiskaupassa sekä kahvilatoiminnassa. Rautakirja omistaa Narvesen Baltija SIA -yhtiöstä 35 %. Omistus kirja-alan logistiikka- ja tukkuyhtiö Kirjavälitys Oy:ssä ylitti osakkuusyhtiörajan 20 % huhtikuussa. Kirjavälityksen liikevaihto viime tilikaudella oli 233 Mmk.

Toukokuussa Finnkino Oy laajensi toimintaansa Viroon hankkimalla 90 % elokuvien levitys- ja teatteriyhtiö AS MPDE:stä. Yhtiöllä on yli 60 %:n markkinaosuus toiminta-alueellaan, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 33 miljoonaa Viron kruunua.

Alkuvuodesta Rautakirja hankki omistukseensa 21 % Jokerit HC Oyj:stä. Yhtiön liikevaihto viime tilikaudella oli 87 Mmk. Syyskuussa Suomalainen Kirjakauppa Oy avasi verkkokirjakaupan (www.suomalainen.com) Suomen laajimmalla kotimaisten kirjojen valikoimalla.

Rautakirjan liikevaihto oli 2 172 (2 209) Mmk. Kun viime vuonna neljä kuukautta konserniin kuuluneen Tukkutiimin (Tiimari-ketju) liikevaihto eliminoidaan, vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi runsaan prosentin.

Liikevoitto oli 104 (122) Mmk ja tulos ennen satunnaisia eriä 117 (133) Mmk.

Alkuvuonna käynnistettyjen toiminnan tehostamis- ja kustannusten hallintatoimenpiteiden takia Rautakirjan tulos oli toisella vuosikolmanneksella samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden tuloksen osalta ratkaiseva merkitys on varsinkin kirjakaupalla ja elokuvatoiminnalla. Kaikissa ketjuissa markkinointipanostusta ja kampanjointia on syyskaudeksi tehostettu ja muita kustannuksia leikattu. Näillä toimenpiteillä parannetaan loppuvuoden tulosta. Koko vuoden operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan lähes viimevuotisella tasolla.

Rautakirja on antanut 13.10.1999 oman erillisen osavuosikatsauksen.

TULOSJULKISTUKSET VUONNA 2000

Sanoma-WSOY Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 1999 julkaistaan 15.3.2000.

Sanoma-WSOY Oyj antaa vuonna 2000 osavuosikatsauksen vuosineljänneksittäin. Osavuosikatsaukset julkaistaan 17.5., 16.8. ja 15.11.2000.

OSINKOPOLITIIKKA

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Yhtiö jakaa nettotuloksestaan osinkoina vähintään yhden kolmasosan ja pyrkii takaamaan tasaisen, nousevan osinkotuoton.

Sulautumisen yhteydessä tehdyssä osakassopimuksessa on sovittu, että vuosilta 1999 2001 jaetaan lisäosinkoa noin 5 markkaa osakkeelta yli WSOY:n vuoden 1997 maksaman osinkotason. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kultakin mainitulta vuodelta jaettava vähimmäisosinko on 10 11 markkaa osakkeelta.