SanomaWSOY:n katsauskauden 1.1. - 30.4.1999 liikevaihto oli 2 498 Mmk (edellisvuonna 2 490 Mmk) eli 420 (419) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 97 Mmk (131 Mmk) eli 16 (22) miljoonaa euroa, laskua edellisvuodesta 26 %. Voitto ennen satunnaiseriä oli 211 Mmk (207 Mmk) eli 35 (35) miljoonaa euroa, kasvua 2 %. Osakekohtainen tulos oli 4,16 mk (3,98 mk) eli 0,70 (0,67) euroa, kasvua 5 %.

SanomaWSOY:n synty ja suunta

Werner Söderström Oyj - WSOY, Helsinki Media Company Oy, Sanoma Osakeyhtiö sekä kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuivat suunnitelman mukaisesti Sanoma-WSOY Oyj:ksi 1.5.1999.

SanomaWSOY:n liiketoimintayksiköitä ovat liiketoimintasiirroin synnytetyt tytärkonsernit Helsinki Media Company Oy (myöhemmin Helsinki Media), Sanoma Osakeyhtiö (Sanoma) ja Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY) sekä Rautakirja Oyj (Rautakirja), joka jatkaa toimintaansa itsenäisenä julkisesti noteerattuna yhtiönä. SanomaWSOY omistaa Rautakirjan osakkeista 54,7 %.

Kaupankäynti Sanoma-WSOY Oyj:n osakkeilla aloitettiin 3.5.1999.

SanomaWSOY:n konsernihallinnon tehtävänä on huolehtia siitä, että konsernikokonaisuus on osiensa summaa arvokkaampi. Emoyhtiössä toimivat tulosvastuullisina kehitys-, sijoitus- ja kiinteistöyksiköt. Keskitettyjä konsernipalveluita ovat rahoitus, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta. Konsernihallinto koordinoi suunnittelua ja ohjausjärjestelmiä, lakiasioita, henkilöstöjohtamista, koulutusta, yritysostoja ja toimitiloja.

SanomaWSOY-konsernin tavoitteena on kasvaa markkinoiden kasvua nopeammin. Kasvu suuntautuu ensisijaisesti viestinnän alueille, ja laajentuminen voi tapahtua Pohjoismaissa ja muilla lähialueilla. Kasvu toteutuu pääosin tytäryhtiöissä, mutta painopistesuuntia kartoitetaan ja ohjataan konsernihallinnosta. Konsernin kehitysyksikön tehtävänä on toteuttaa hankkeita, jotka ovat laaja-alaisia tai suuntautuvat uusille alueille. Kehitysyksikön painopisteinä ovat aluksi internetiin ja digitaaliseen televisioon sekä asiakashallintaan liittyvät projektit.

Markkinatilanne

Suomen kansantalous on vuoden ensi kolmanneksella kehittynyt pääosin suotuisasti ja kuluttajien luottamus sekä oman että koko maan taloustilanteen parantumiseen on vahvistunut. Tästä huolimatta vähittäiskaupan kehitys on ollut odotettua heikompaa.

Mainonnan kasvu on tasaantumassa. Tammi-huhtikuussa mainonnan kokonaisarvo kasvoi yli 7 %. Sanomalehtien ilmoitustuotot kasvoivat yli 8 % ja aikakauslehtien lähes 10 %, mutta televisiomainonnan kasvu jäi alle 2 %:n. Lehtien irtonumeromyynnin volyymi laski edellisvuotisesta 3 %, mutta arvo kasvoi yli prosentin. Postimyynnin arvo laski yli 10 % ensimmäisellä vuosikolmanneksella.

Graafisen teollisuuden tuotteiden kotimaan kysyntä on pysynyt vakaana. Viime vuoden loppupuolella alkanut Venäjän-viennin taantuma jatkuu yhä ja heijastuu myös kotimaiseen kilpailutilanteeseen.

Rakennemuutokset

Katsauskaudella ja vertailuvuonna tapahtui merkittäviä rakennemuutoksia, jotka vaikuttavat konsernin ja sen eri yksiköiden vertailtavuuteen. Osa muutoksista johtui sulautumisen yhteyteen ajoittuneista rakennejärjestelyistä ja osa yritysostoista ja -myynneistä. Kauden aikana hankitut konsernin uudet tytäryhtiöt ovat Kymen Lehtimedia Oy sekä Esmerk Oy. Rakennemuutokset käyvät ilmi yksityiskohtaisemmin oheisista tytäryhtiöiden katsauksista.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n konserniliikevaihto oli katsauskaudella 2 498 (vastaavalla kaudella edellisenä vuonna 2 490) Mmk. Sanoman liikevaihto kasvoi voimakkaasti osin Kymen Lehtimedia Oy:n oston sekä ilmoitustuottojen kasvun takia, mutta edellisen vuoden toteutuneet liiketoimintojen myynnit vähensivät liikevaihtoa kaikissa muissa alakonserneissa. Helsinki Media myi painotoimintansa uudelle osakkuusyhtiölleen Hansaprint Oy:lle 1.1.1999 ja WSOY vastaavan tuotannon Acta Print Oy:lle 1.5.1998. Acta Print Oy siirtyi Kustannusosakeyhtiö Otavan omistukseen 1.9.1998. Rautakirjan vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyy vielä viime vuoden huhtikuussa myydyn Tiimari-ketjun myyntituottoja.

Tulos

Konsernin liikevoitto aleni vertailuvuodesta neljänneksen ja oli 97 Mmk (131 Mmk). Liikevoiton alentumista selittävät osittain edellä mainitut rakennejärjestelyt. Rahoitustuotot kasvoivat edellisestä vuodesta merkittävästi ja voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 211 Mmk (207 Mmk:aan). Konsernin katsauskauden voitto oli 146 Mmk. Tulos osaketta kohti oli 4,16 mk (3,98 mk).

Tase

SanomaWSOY:n konsernitaseen kokonaissumma oli 7 460 Mmk (6 672 Mmk), josta oman pääoman osuus oli 4 244 Mmk (3 473 Mmk). Konsernin omavaraisuusaste kohosi edellisestä vuodesta muun muassa yritysmyyntien takia 68 (64) %:iin ja oma pääoma osaketta kohden 124 mk:aan (102 mk).

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 669 Mmk (251 Mmk). Yli puolet investoinneista käytettiin Sanoman hankkeisiin, rakenteilla olevaan Sanomataloon sekä Kymen Lehtimedia Oy:n ja toimialan yhtiöiden osakkeisiin. Muiden konserniyhtiöiden investoinnit kohdentuivat käyttöomaisuuden uudistamiseen sekä oman toimialan yhtiöiden osakkeiden hankintaan.

Konsernin rahoitusasema on vahva. Rahoitusomaisuusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli katsauskauden lopussa 1 389 Mmk (1 550 Mmk). SanomaWSOY:n korollisen vieraan pääoman määrä oli 634 Mmk (401 Mmk).

Tv-toimiluvat

Valtioneuvosto myönsi 11.3.1999 Oy Ruutunelonen Ab:lle uuden toimiluvan analogista televisiotoimintaa varten. Toimilupa on voimassa 31.12.2006 saakka.

23.6.1999 valtioneuvosto myönsi Sanoma-WSOY Oyj:n tytäryhtiöille kaksi uutta digitaalitelevisiotoimilupaa sekä Neloselle digitaalitelevisiotoimiluvan. Uudet digitaalikanavat ovat Helsinki Median elokuvakanava ja WSOY:n koulutuskanava. Lisäksi Helsinki Media on osakkaana Suomen Urheilutelevisio Oy:ssä. Kaikki luvat myönnettiin kymmeneksi vuodeksi.

Yhtiökokousten päätökset

Sulautuvien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat vahvistaneet vuoden 1998 tilinpäätökset sekä myöntäneet vastuuvapauden hallintoelimille. Yhtiöiden entiset hallintoelimet jatkavat siihen saakka, kunnes sulautuminen on kaikilta osin toteutunut.

Yhtiöt päättivät jakaa osinkoa sulautumissuunnitelman mukaisesti. Osingot konserniyhtiöiden ulkopuolelle ilman Rautakirjan osinkoja olivat 232 Mmk. WSOY:n osinko, 10,25 mk osakkeelta eli yhteensä 123 Mmk, sisältää 58 Mmk sopimuksen mukaista lisäosinkoa.

Henkilöstö

SanomaWSOY-konsernin eri yhtiöihin työsuhteessa olevia henkilöitä oli kertomuskaudella keskimäärin 12 137 (11 716). Henkilöstön keskimääräinen vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 9 454 (9 323) henkeä.

Osakkeet

Katsauskauden aikana Helsingin Pörssissä vaihtui WSOY:n A-osakkeita 5 350 (6 221) kappaletta 64,67 euron eli 384,50 mk:n (288 mk) keskikurssiin. B-osakkeita vaihtui 820 865 (613 747) kappaletta 55,59 euron eli 330,50 mk:n (253 mk) keskikurssiin. Kaikkiaan pörssivaihto oli 46 milj. euroa eli 273 Mmk (157 Mmk) ja WSOY:n markkina-arvo huhtikuun lopussa 772 milj. euroa eli 4 591 Mmk (3 119 Mmk).

WSOY:n osakkeiden kauppa päättyi huhtikuun lopussa ja kaupankäynti SanomaWSOY:n osakkeilla alkoi toukokuun alussa. Sanoma-WSOY Oyj:n laskennallinen markkina-arvo oli huhtikuun lopussa 2 341 milj. euroa eli 13 920 Mmk.

Suomen Kulttuurirahasto osti 3.5.1999 sulautumissuunnitelmaan sisältyneen osakassopimuksen mukaisesti 392 239 kappaletta A-sarjan osakkeita Tiikerijakelu Oy:ltä.

Hallinto

Sanoma-WSOY Oyj:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja Aatos Erkko, varapuheenjohtaja Esko Koivusalo sekä jäsenet Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Rafaela Noyer, Jaakko Rauramo ja Antero Siljola. SanomaWSOY:n johtoryhmän puheenjohtajana on Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajana Antero Siljola sekä jäseninä Aarno Heinonen, Nils Ittonen, Tapio Kallioja, Seppo Kievari, Kerstin Rinne ja Hannu Syrjänen.

Loppuvuoden näkymät

Viestinnän markkinoiden odotetaan kasvavan myös loppuvuoden aikana. Alkuvuoden heikosta kehityksestä huolimatta myös kaupan ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3 - 4 %. Viime vuoden lopulla alkanut Venäjän-viennin epävakaa kehitys heijastuu myös konsernin liiketoimintoihin. Tästä huolimatta konsernin eri yhtiöt säilyttävät markkina-asemansa. Siten nykyisten liiketoimintojen kehitys seuraa toimialojen yleistä kasvua.

SanomaWSOY-konsernin eri yksiköissä on tapahtunut viime vuoden alun jälkeen huomattavia rakenteellisia muutoksia. Liiketoimintoja ja yhtiöitä on myyty ja tilalle on ostettu uusia merkittäviä yhtiöitä. Yritysjärjestelyjen vaikutus vuoden ensi kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna oli liikevaihtoa alentava, mutta loppuvuonna ostetut yritykset kasvattavat hieman konsernin liikevaihtoa. Mikäli kilpailuympäristössä ei tapahdu oleellisia muutoksia, konsernin pro forma -liikevaihdon odotetaan nousevan lähelle 8 000 Mmk:aa (7 443 Mmk).

Rahoitustuotoilla on SanomaWSOY:n tulokseen huomattava merkitys. Sijoitukset osakkeisiin ja rahamarkkinainstrumentteihin sisältävät myös tuottoriskejä. Vuoden alkukuukausina näiden sijoitusten tuotto on ollut korkea. Koko vuodelta ei ole odotettavissa samaa suhteellista tuottoa.

SanomaWSOY-konsernissa on vuoden alkupuolella panostettu uusien liiketoimintojen kehittämiseen ja laajentumismahdollisuuksien selvittämiseen sekä markkina-asemien vahvistamiseen. Myös fuusion toteuttaminen ja toimivien organisaatioiden rakentaminen ovat vaatineet ja vaativat yhä työtä. Kaikki edellä mainitut panostukset rasittavat tulosta. Siitä huolimatta konsernin liikevoiton ja tuloksen ennen satunnaisia eriä ennakoidaan hieman paranevan edellisvuotisesta.

Helsingissä, 29. päivänä kesäkuuta 1999


SANOMA-WSOY OYJ
Hallitus


Jaakko Rauramo
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo, puh. 0105 19 5020 tai 0400-50 4813 ja johtaja Aarno Heinonen, puh. 0105 19 5120 tai 0400-408 938.

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet


SANOMAWSOY-KONSERNI (PRO FORMA, FAS*)
Kaikki luvut tilintarkastamattomia.

*) FAS = Finnish Accounting Standard, suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan.

SANOMAWSOY-KONSERNI (PRO FORMA, FAS)

*) palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

*) sisältää muuntoeron muutoksen, HTV:n liittymismaksujen lisäyksen, arvonkorotusten purkamisen ja lahjoitukset

Johdannaissopimuksilla on suojattu valuuttamääräisiä saamisia. Avoinna olevien valuuttatermiinien markkavasta-arvo 30.4.1999 oli 5,7 Mmk ja 31.12.1998 samoin 5,7 Mmk.

HELSINKI MEDIA

Kertomuskauden liikevaihto, 376 Mmk (403 Mmk), oli alempi kuin edellisenä vuonna painotoiminnan siirryttyä vuoden vaihteessa Hansaprint Oy:hyn. Helsinki Media omistaa yhtiöstä 40 % ja TS-Yhtymä Oy 60 %. Painotoiminnan kehitys oli alkuvuonna myönteinen.

Aikakauslehtien volyymit ovat pääosin säilyneet edellisen vuoden tasolla. Ilmoitusmyynti on sujunut myönteisesti ja varaustilanne on parempi kuin edellisenä vuonna. Huhtikuussa markkinoille tulleen Cosmopolitan-lehden lanseeraus on sujunut odotetusti.

Nelosen mainosajan myynti on kasvanut alan keskimääräistä kasvua nopeammin, ja kanavan prime time -katsojaosuus oli huhtikuussa 17,9 % kaupallisten kanavien katselusta. HTV:n kaapeliverkkoon kytkettyjen talouksien määrä ylitti 200 000 rajan.

Helsinki Median tulos vuoden ensi kolmanneksella oli odotusten mukainen ja edellistä vuotta parempi.

Helsinki Televisio Oy:n AV-tuotanto siirtyi vuoden alussa WSOY:n Tuotantotalo Werne Oy:lle ja samalla HTV tuli Wernen osakkaaksi 24 %:lla. Sulautumisen yhteydessä Werne siirtyi kokonaan Helsinki Median tytäryhtiöksi. Kauden aikana Helsinki Median norjalainen tytäryhtiö, Helsinki Media Company A/S, lisäsi omistustaan julkisesti noteeratussa norjalaisessa A-pressen ASA:ssa 20,6 %:iin. Osakkuusyhtiö A-pressen ASA siirtyi fuusiossa emoyhtiö SanomaWSOY:n omistukseen.

Helsinki Median vuoden 1999 liikevaihdon odotetaan olevan samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Lehtien levikkien kasvu jäänee vähäiseksi, mutta ilmoitusmyynnin odotetaan kehittyvän suotuisasti. Merkittävin osa kasvusta tulee Nelosen toiminnasta. Yhtiön mainosajan myynti kasvaa kuluvana vuonna markkinakasvua nopeammin. Televisiomainonnan muita mediaryhmiä heikompi kehitys muodostaa epävarmuustekijän myös loppuvuodelle.

Nelosen kehittämiseen liittyvät panostukset rasittavat Helsinki Median tulosta. Kanavan tuloskehityksen kääntöpiste saavutettaneen tänä vuonna ja Helsinki Median tulos paranee hieman edellisestä vuodesta.

SANOMA

Sanoman liikevaihto kasvoi katsauskaudella 853 Mmk:aan (697 Mmk). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat yrityskaupat sekä ilmoitus- ja levikkituottojen kasvu. Helsingin Sanomien ilmoitustuotot kehittyivät myönteisesti ja Ilta-Sanomien kehitys oli ennakoitua parempi. Taloussanomien tuotot kasvoivat voimakkaasti, mutta lehti on odotetusti vielä tappiollinen.

Sanoman liikevoitto oli 93 Mmk (81 Mmk), johon sisältyvä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 14 Mmk (19 Mmk). Voitonjakoluonteinen henkilöstörahaston palkkio-osuus 10 Mmk (7 Mmk) sisältyy henkilöstökuluihin.

Sanoman investoinnit olivat kertomuskaudella 376 Mmk. Pääosa investoinneista kohdentui Sanomatalon rakentamiseen sekä oman toimialan yhtiöiden osakehankintoihin. Kymen Lehtimedia Oy ja Esmerk Oy tulivat kertomuskaudella Sanoman kokonaan omistamiksi tytäryhtiöiksi. Kymen Lehtimedia kustantaa mm. Kymen Sanomia, Kouvolan Sanomia ja Etelä-Saimaata, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 489 Mmk. Esmerk tuottaa asiakkaiden profiilin mukaisia talousseurantapalveluja, ja yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 29 Mmk.

Katsauskauden aikana yhtiö on päättänyt uudistaa postituksen Sanomalassa ja Varkaudessa sekä laajentaa Forssan painokoneiden nelivärisyyttä. Näiden uudistus- ja laajennusinvestointien kustannusarvio on noin 210 Mmk. Sanomatalo valmistuu kesän aikana ja muutto uusiin tiloihin alkaa syyskuussa.

Katsauskauden jälkeen Sanoman 60-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Arnedo Oy hankki omistukseensa noin kolmanneksen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja 10 % äänistä. Järjestely, jonka edetessä Sanoma vähentää omistustaan Arnedosta, on osa Väli-Suomen lehtiyhtiöiden yhteistoiminnan kehittämistä.

Mikäli ulkoisissa olosuhteissa ei tapahdu oleellisia muutoksia, Sanoman liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähes samalla tavalla kuin alkuvuonna. Helsingin Sanomien ilmoitustuotot kasvavat edellisvuotta hitaammin ja lehden levikki lyhytaikaisia kampanjatilauksia vähennettäessä hieman laskee. Ilta-Sanomien kehitys jatkuu vakaana. Venäjän-viennin vähentymisen takia Kymen Lehtimedian liikevaihto laskee. Taloussanomia kustantavan Startelin toiminta on edelleen panostusvaiheessa, mutta Sanoman kannattavuus säilyy hyvällä tasolla.

WSOY

WSOY:n liikevaihto laski vuoden ensikolmanneksella 334 Mmk:aan (396 Mmk). Lasku johtui pääosin edellisen vuoden toukokuussa toteutuneesta aikakauslehtipainon siirrosta Acta Print Oy:lle.

Katsauskauden liikevoitto 17 Mmk (98 Mmk) sisältää 12 Mmk (57 Mmk) osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta, joka oli edellisenä vuonna poikkeuksellisen suuri liiketoimintojen myyntivoiton takia.

Kustannustoiminnan liikevaihto ja liikevoitto olivat hieman heikommat kuin edellisenä vuonna. Erikoiskustantaminen ja oppimateriaaliyksikkö kehittyivät odotusten mukaisesti. Yleisen kirjallisuuden alueella panostettiin kerhomarkkinointiin sekä Uudet Mediat -liiketoimintaan.

Tuotantotoiminnan liikevaihto laski ja liikevoitto oli negatiivinen. Ryhmän tulosta heikensi lehtipainoliiketoiminnan myynti. Ajaston alkuvuosi oli toiminnan luonteen vuoksi tappiollinen. Kalenteriryhmän Norjan ja Ruotsin yksiköissä aloitettiin liiketoiminnan kehitystoimet edellisen vuoden heikon tuloksen takia.

WSOY:n investoinnit olivat 38 Mmk (105 Mmk), josta lähes puolet kohdistui HTV:n tv- ja videotuotannon hankkimiseen Tuotantotalo Wernelle. Sulautumisen yhteydessä Werne siirtyi Helsinki Median omistukseen.

Sulautumiseen liittyvät osakkuusyhtiö- ja rakennejärjestelyt pudottavat liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehittämispanostukset heikentävät lisäksi tulosta. Kannattavuus pysyy kuitenkin hyvällä tasolla. Vuoden 1999 aikana WSOY panostaa perinteiseen kirjankustannustoimintaan ja uusiin medioihin. Vuoden vaihteessa omaksi yksikökseen eriytetty Erikoiskustantaminen kasvaa. Oppimateriaaliyksikön tilaukset peruskouluilta ylittävät edellisen vuoden tason. Toukokuun lopussa tehdyllä kaupalla WSOY osti 80 % Tummavuoren Kirjapaino Oy:stä, joka on erikoistunut digitaaliseen painamiseen.

RAUTAKIRJA

Rautakirja on itsenäinen pörssiyhtiö, jonka osakkeista SanomaWSOY omistaa 54,7 %.

Rautakirjan liikevaihto laski 1 110 Mmk:aan (1 173 Mmk). Lasku johtuu viime vuoden huhtikuun lopulla myydyn Tiimari-ketjun lukujen (70 Mmk) sisältymisestä vertailutietoihin. R-kioskien liikevaihto laski hieman Suomessa arpamyynnin heikon kehityksen sekä myymälöiden vähentymisen takia. Lehtitukkukaupan kasvu jatkui. Myös Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihdon kehitys oli myönteinen. Finnkinon liikevaihto laski, vaikka Helsinkiin ja Tampereelle kertomuskaudella avatut uudet monisaliteatterikeskukset keräsivät kävijöitä odotettua enemmän. EuroStradan liikevaihto kasvoi hieman.

Liikevoitto oli 50 Mmk (64 Mmk). Tuloksen lasku johtui pääosin tuloksen heikkenemisestä kioskikaupassa Suomessa ja Finnkinossa.

Investoinnit kertomuskaudella olivat 113 Mmk (74 Mmk). Rautakirjan alkuvuotta leimasivat toiminnan laajentuminen Baltian alueelle sekä panostukset perusstrategiaa tukeviin liiketoimintoihin. Rautakirja hankki 21 %:n omistuksen Jokerit HC Oyj:stä. Huhtikuussa Pohjalainen Kirjakauppa siirtyi Suomalaisen Kirjakaupan omistukseen ja Kirjavälitys Oy:stä tuli Rautakirjan osakkuusyhtiö. Toukokuussa Finnkino osti 90 % Viron johtavasta elokuvien levitys- ja esitysyhtiöstä AS MPDE:stä.

Rautakirjan rahoitusasema on vahva. Omavaraisuusaste oli 63 % (61).

Rautakirjassa on aloitettu kustannusten säästötoimet. Tällä pyritään kompensoimaan syntynyt myyntibudjetin alitus. Näin koko vuoden tuloksen arvioidaan säilyvän edellisvuoden hyvällä tasolla.

TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinkopolitiikka

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Yhtiö jakaa nettotuloksestaan osinkoina vähintään yhden kolmasosan.Sulautumisen yhteydessä tehdyssä osakassopimuksessa on sovittu, että vuosilta 1999 - 2001 jaetaan lisäosinkoa noin 5 markkaa osakkeelta vuodessa yli WSOY:n vuodelta 1997 maksaman osinkotason. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kultakin mainitulta vuodelta jaettava vähimmäisosinko on noin 10 - 11 markkaa osakkeelta.

Kaupankäyntitunnukset

Sanoma-WSOY Oyj:n kaupankäyntitunnukset ovat SWSAV ja SWSBV. Pörssierä on 10 osaketta.

Informaatioaikataulu

Sanoma-WSOY Oyj:n seuraava osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.1999, julkaistaan keskiviikkona 20.10.1999 klo 17.00.

Sulautuneiden Helsinki Media Company Oy:n, Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n osakkaiden loppukokoukset pidetään 2.8.1999.

Toimitusjohtaja Jaakko Rauramon haastattelu SanomaWSOY:n strategioista ja media-alan näkymistä on luettavissa osoitteessa www.sanomawsoy.fi. Se julkaistaan myös painetussa osavuosikatsauksessa, joka ilmestyy 5.7.

SANOMAWSOY-KONSERNIN PRO FORMAN TAULUKOT EUROINA

*) palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

*) sisältää muuntoeron muutoksen, HTV:n liittymismaksujen lisäyksen, arvonkorotusten purkamisen ja lahjoitukset

Johdannaissopimuksilla on suojattu valuuttamääräisiä saamisia. Avoinna olevien valuuttatermiinien markkavasta-arvo 30.4.1999 oli 5,7 Mmk (1 milj. e) ja 31.12.1998 samoin 5,7 Mmk (1 milj. e).