Yhtymän kokonaisinvestoinnit olivat 118,1 (34,7) Mmk. Tästä Ajasto Osakeyhtiön yrityshankintojen osuus oli 43,1 Mmk ja Tuotantotalo Werne Oy:n yrityshankintojen osuus 9,6 Mmk. Muilta osin yhtymän investoinnit olivat pääosin korvausinvestointeja.

Katsauskauden lopussa yhtymän rahoitusasema oli hyvä osakkuusyhtiöiden osakkeista kertyneen kauppahinnan vuoksi, vaikka kasvanut kalenteriryhmä on vaatinut aikaisempaa enemmän kausirahoitusta. Osakkuusyhtiöiden myynneistä saadut varat käytetään mm. kasvuinvestointeihin.

Henkilöstö

Yhtymän henkilöstömäärä oli katsauskauden aikana keskimäärin 1.843 (1.761) henkilöä.

Hallinto

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kahdeksan. Erovuoroisista jäsenistä hallintoneuvostoon valittiin uudelleen Marjukka af Heurlin ja Esko Koivusalo. Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Tuomas Anhava, Paavo Hohti, Jorma Hämäläinen, Leena Kartio, Hannele Pokka ja Jaakko Rauramo. Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen Esko Koivusalon ja varapuheenjohtajakseen Paavo Hohdin.

Yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tauno Haataja (KHT)ja Björn Renlund (KHT).

Johtaja Sven Meinander erosi hallituksesta 30.4.1998 tultuaan valituksi Acta Print Oy:n toimitusjohtajaksi. Johtaja Heikki Kokkonen erosi hallituksesta ja jätti Oppimateriaalit-yksikön johtajan tehtävät terveydellisistä syistä 27.8.1998. Kokkonen jatkaa edelleen yhtiön palveluksessa projektitehtävissä.

Oppimateriaaliyksikön vt. johtajana toimii apulaisjohtaja Sirkka Varstala.

Katsauskauden päättyessä hallitukseen kuuluvat Antero Siljola puheenjohtajana sekä jäseninä Pertti Ailio, Aarno Heinonen ja Jorma Kaimio.

Aarno Heinonen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 5.5.1998.

Osakkeet

Katsauskauden aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui 14.185 (65.469) kappaletta 372 (198) mk:n keskikurssiin ja B-osakkeita 1.204.770 (830.147) kappaletta 310 (163) mk:n keskikurssiin. Osakkeiden kokonaisvaihto oli kauden aikana 378,5 (148,1) Mmk ja yhtiön markkina-arvo kauden lopussa 4.789,5 (2.259,1) Mmk.

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia päättää uusmerkinnästä, antaa optio-oikeuksia tai ottaa vaihtovelkakirjalainaa.

Osakkuusyhtiöt

WSOY ja Kustannusosakeyhtiö Otava yhdistivät lehtipainoliiketoimintansa perustamalla 1.5.1998 toimintansa aloittaneen Acta Print Oy:n.

Otava lunasti 31.8.1998 WSOY:n osuudet tasaomisteisista yhteisyrityksistä Yhtyneet Kuvalehdet Oy:stä, Suuri Suomalainen Kirjakerho Oy:stä ja Acta Print Oy:stä. Yhtiöiden yhtiöjärjestykset olisivat oikeuttaneet Otavan käyttämään lunastusoikeuttaan WSOY:n sulauduttua Sanoma-WSOY Oyj:hin 1.5.1999. Osakkaat katsoivat, että kaikkien yhtiöiden edun mukaista on sopia osakkeiden lunastuksesta jo ennen sulautumisen voimaantuloa. Kokonaiskauppahinta oli 778,4 Mmk.

Yhtymän rakenne

Rakennemuutoksia on tapahtunut yhtymän tuotantotoiminnassa. Kalenteriryhmään kuuluvat Chrono AB ja Emil Moestue as ovat toimineet yhtymän lukuun vuoden alusta. Tuotantotalo Werne Oy lisäsi huhtikuussa omistustaan Måndag Oy:ssä 50 %:sta 95 %:iin, ja WSOY:n lehtipainoyksikön liiketoiminta siirtyi Acta Print Oy:hyn 1.5.1998. Viime vuoden lopulla hankitut Teknolit Oy ja Geodata Oy liitettiin vuoden alusta lukien yhtymän kustannustoimintaan.

Ylimääräisten yhtiökokousten päätökset

Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY muutettiin Werner Söderström Oyj - WSOY -nimiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 8.6.1998. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestykseen lisättiin mm. muuntolauseke, jonka mukaan A-osake voidaan osakkeenomistajan hakemuksesta muuntaa B-osakkeeksi osakelajien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 10.8.1998 yksimielisesti sulautumissuunnitelman, jolla Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab sulautuvat Sanoma-WSOY Oyj -nimiseksi yhtiöksi. Sulautumisen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.1999.

WSOY-yhtymän vuoden 1998 näkymät

Yhtymän liikevaihto kasvaa vuonna 1997 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta jonkin verran, vaikka WSOY on luopunut lehtipainoliiketoiminnastaan. Emoyhtiön yksiköiden markkinaosuudet kasvavat jonkin verran edellisvuodesta. Osakkuusyhtiöiden omistusosuuden myyminen pienentää välittömästi liikevaihtoa, mutta kaupasta saatu luovutusvoitto antaa mahdollisuuksia investoida menetyksen korvaavaan liiketoimintaan. Kansainväliset kriisit tuntuvat vaimeina yhtymän toiminnassa. Kuluvan vuoden aikana jatketaan jo aloitettua kehitystyötä syntyvän Sanoma-WSOY-konsernin piirissä.

Yhtymän tulos ennen satunnaiseriä paranee edellisestä vuodesta Rautakirja Oyj:n Tiimari-ketjun luovutusvoiton ansiosta. Osakkuusyhtiöosakkeista saadut luovutusvoitot nostavat yhtymän voiton ennätykselliseksi ja takaavat yhtymän vahvan rahoitusaseman.

SULAUTUMINEN SANOMA-WSOY OYJ:KSI

Sanoma-WSOY Oyj:ksi sulautuvien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan uusi konserni aloittaa toimintansa 1.5.1999. Rautakirja Oyj:stä tulee uuden konsernin tytäryhtiö. Sulautumisesite, joka on samalla listalleottoesite, julkaistiin 18.6.1998.

Sulautumissuunnitelman mukaan sulautuvien yhtiöiden liiketoiminta yhtiöitetään ennen sulautumisen voimaan tuloa.

Sulautumissuunnitelman hyväksyessään yhtiökokoukset hyväksyivät samalla Sanoma-WSOY Oyj:n hallituksen, jonka muodostavat Aatos Erkko puheenjohtajana, Esko Koivusalo varapuheenjohtajana sekä jäseninä Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Rafaela Noyer, Jaakko Rauramo ja Antero Siljola.

Sanoma-WSOY Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tauno Haataja (KHT), ja Pekka Nikula (KHT) sekä varatilintarkastajaksi Johanna Perälä (KHT).

Toukokuun 1. päivä 1999 toimintansa aloittavan Sanoma-WSOY Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi Jaakko Rauramon ja toimitusjohtajan sijaiseksi Antero Siljolan. Sanoma-WSOY Oyj:n johtajistoon nimitettiin lisäksi Aarno Heinonen vastuualueenaan hallinto ja talous, Nils Ittonen vastuualueenaan sijoitustoiminta sekä Kerstin Rinne vastuualueenaan lakiasiat ja suunnittelu. Sanoma-WSOY Oyj:n hallitus vahvisti lisäksi, että uuden Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi tullaan nimittämään Seppo Kievari. Sanoma-WSOY Oyj:n johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Helsinki Media Company Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kallioja ja Rautakirja Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

WSOY:n osavuosikatsaukseen on liitetty Sanoma-WSOY Oyj:n pro forma -laskelma, jossa syntyvän konsernin tytäryhtiöiden liiketoimintaa ja tuloskehitystä kuvaavat luvut on yhdistetty katsauskaudelta.

Seuraavassa esitettävät Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja Rautakirja Oyj:n katsaukset perustuvat yhtiöiden omiin ilmoituksiin.

SANOMA OSAKEYHTIÖ

Liikevaihto ja tulos

Sanoma konsernin liikevaihto kehittyi myönteisesti katsauskaudella. Liikevaihto kasvoi 9 %:lla 1.372 (1.253) Mmk:aan. Liikevaihdon kasvuun ovat pääasiassa vaikuttaneet ilmoitus- ja levikkituottojen kasvu. Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi ja -tuotot ovat kehittyneet varsin suotuisasti. Myös Ilta=Sanomien tuotot ovat edellisvuotista suuremmat. Kuluva tilikausi on viime vuoden lopulla ilmestymisensä aloittaneen Taloussanomat-lehden ensimmäinen täysi tilikausi. Taloussanomien levikki on kasvanut arvioitua hitaammin ja lehden ilmoitus- ja tilaustuotot ovat kehittyneet ennakoitua pienempinä.

Sanoma konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 160 (169) Mmk eli 11,7 % liikevaihdosta. Taloussanomien ja Helsinki Media Company Oy:n tytäryhtiön Oy Ruutunelonen Ab:n käynnistysvaiheen panostukset alensivat konsernin liikevoittoa. Konsernin liikevoitto ilman osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksista kasvoi kuitenkin edellisvuotisesta.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 62 (139) Mmk. Nettorahoitustuottojen pienenemiseen vaikutti pääasiassa Sanoma Finance AG:n omistamien osakkeiden realisoitumaton arvonalennus sekä valuuttakurssierot. Konsernin tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 223 (308) Mmk.

Katsausjakson päättyessä Sanoma Finance AG:n sijoitusten kirjanpitoarvo oli 684 Mmk ja markkina-arvo 789 Mmk.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat tammi-elokuussa 224 Mmk, merkittävimpiä näistä olivat investoinnit uuteen rakenteilla olevaan Sanomataloon sekä Janton Oy:n osakkeisiin.

Henkilöstö

Sanoma konsernin keskimääräinen henkilömäärä ilman jakajia oli katsauskaudella 1.864 (1.773) henkilöä. Jakajien keskimääräinen lukumäärä oli 1.688 (1.620) henkilöä.

Tapahtumat katsauskaudella

Sanoma Osakeyhtiö on myynyt Helsingin keskustassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 30:n osakekannan. Kaupan tulosvaikutus on 22 Mmk. Uutena osakkuusyhtiönä konserniin kuuluu Janton Oy, jonka osakkeista Sanoma konserni omistaa 20 %.

TS-Yhtymä Oy ja Sanoma Osakeyhtiö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen sanomalehtien painamiseen liittyvästä yhteistyöstä, jossa on mm. sovittu selvitettäväksi Forssan painon soveltuvuus Turun Sanomien jatkuvaan painatukseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sanoma Osakeyhtiö on hankkinut 35 % Infosto Oy:n osakekannasta. Konserni julkaisee Keltainen Pörssi -lehteä Suomessa ja Virossa, ylläpitää Keltaisen Pörssin internetpalvelua sekä kehittää sähköisiä markkinapaikkoja.

Tulevaisuuden näkymät

Sanoma Osakeyhtiön uuden toimitalon, Sanomatalon, rakentaminen jatkuu. Kiinteistön on määrä valmistua syksyllä 1999.

Sanoma Osakeyhtiön Sanomalan painon 20-vuotias konekanta joudutaan uusimaan lähivuosien aikana. Investointipäätös hankkeesta tehtäneen vuoden kuluessa.

Yleinen epävarmuus on syksyn kuluessa lisääntynyt myös mediamarkkinoilla ja kasvun odotetaan loppuvuonna hidastuvan alkuvuoden tasosta. Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vähentää Helsingin Sanomain Lehtipainon myynnin kehitystä, mutta konsernin liikevaihtoon sillä tulee olemaan vain vähäisiä vaikutuksia. Konsernin tilikauden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuotisesta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa erityisesti Helsingin Sanomain ilmoitustuottojen alkuvuoden myönteinen kehitys. Ilmoitustuottojen kehitys riippuu kuitenkin vahvasti loppuvuoden yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Konsernin tilikauden kuluihin tulevat vaikuttamaan panostukset markkinointiin sekä konsernin uusimpaan lehteen, Taloussanomiin. Sanoma konsernin liikevoiton ilman osakkuusyhtiöiden vaikutusta ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna ellei ulkoisissa olosuhteissa tapahdu oleellisia muutoksia.

HELSINKI MEDIA COMPANY OY

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden aikana Helsinki Media -konsernin liikevaihto oli 759 (682) Mmk. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 11,2 %.

Konsernin päätoimialoista kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 7,7 % ja oli 502 (466) Mmk. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 8,3 % ja oli 118 (109) Mmk. Televisiotoiminnan liikevaihto kasvoi 29,9 % ja oli 139 (107) Mmk.

Konsernin katsauskauden liiketappio oli 84 Mmk, kun vertailukauden liikevoitto oli 66 Mmk. Muutos perustuu pääosin Oy Ruutunelonen Ab:n käynnistysvaiheen panostuskustannuksiin ja yhtiön käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Ruutunelonen on käsitelty Helsinki Media -konsernissa 31.8.1997 asti osakkuusyhtiönä ja sen jälkeen tytäryhtiönä. Lisäksi liikevoitto 1 - 8/1997 sisältää 47 Mmk muihin liiketoiminnan tuottoihin kirjattuja liiketoimintojen myyntivoittoja.

Yhteisyritykset Oy Kirjalito Ab ja Egmont Kustannus Oy Ab on konsolidoitu rivi riviltä 50-prosenttisesti.

Konsernin poistot katsauskaudella kasvoivat 8,5 % ja olivat 48 (44) Mmk.

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 35 Mmk.

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 34,9 (37,9) Mmk. Suurin yksittäinen investointi liittyy digitaaliseen painolevynvalmistukseen. Konsernin omavaraisuusaste on säilynyt erinomaisena 74,5 (81,5) %.

Henkilöstö

Konserniin oli työsuhteessa keskimäärin 1.251 (1.168) henkilöä.

Keskeiset tapahtumat

Helsinki Media ja TS-Yhtymä solmivat 30.6.1998 esisopimuksen, jonka mukaan Hansaprint Oy:n ja Helsinki Median painotoiminnot yhdistetään 1.1.1999 alkaen. Uudesta Hansaprint Oy:stä TS-Yhtymä omistaa 60 % ja Helsinki Media 40 %.

Loppuvuoden kehitys

Helsinki Media -konsernin koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan edellisvuotta suurempi Nelosen mainosajan myynnin kasvun ansiosta.

Loppuvuonna 1998 konsernin päätoimialoista aikakauslehtien ja kirjojen kustantamisen sekä painotoiminnan uskotaan säilyvän nykyisellä kannattavuustasollaan.

Nelosen tv-toiminnan panostuskustannukset vaikuttavat merkittävästi konsernin koko vuoden tulokseen, jonka ennakoidaan jäävän edellistä vuotta heikommaksi.

RAUTAKIRJA OYJ

Rautakirja-yhtymässä tapahtui alkuvuoden aikana muutoksia, jotka vaikuttivat yhtymän rakenteeseen. Huhtikuussa Rautakirja Oyj myi Tiimari-ketjun omistavan Tukkutiimi Oy:n ja Ruotsin Tukkutiimi AB:n koko osakekannan. Kauppahinta oli 260 Mmk, josta Rautakirjalle syntyi myyntivoittoa noin 190 Mmk.

Liikevaihto

Rautakirja-yhtymän liikevaihto, johon sisältyy välitystuotteiden osalta vain palkkion osuus, oli 2.209 Mmk ja 3,2 % edellistä vuotta parempi. Vertailukelpoinen kasvu oli 7,4 %, kun huomioidaan Tukkutiimin kuuluminen konserniin vajaan neljän kuukauden ajan. Yritysostojen vaikutus puolestaan on noin 1,4 %. Liikevaihdon kasvu oli ennakko-odotuksia parempaa.

Veroton kokonaismyynti oli 3.749 Mmk ja 3,8 % edellistä vuotta suurempi.

Tulos

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi 4,0 % edellisestä vuodesta ja oli 133 Mmk. Tukkutiimin myynnistä saatu 190 Mmk:n myyntivoitto nosti tuloksen ennen veroja 323 Mmk:aan. Tulos osaketta kohti oli 14,5 mk, kun se edellisenä vuotena oli 14,0 mk. Oma pääoma osaketta kohti kasvoi 180,7 mk:aan vertailukauden 147,4 mk:sta.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 133 Mmk, mikä oli 56 Mmk edellistä vuotta enemmän. Suurimmat investoinnit olivat liiketoimintojen hankintoja, myymälähuoneistojen ostoja sekä järjestelmäinvestointeja.

Tukkutiimin myynnin seurauksena konsernin rahoitusasema vahvistui entisestään. Omavaraisuusaste oli elokuun lopussa 64,5 % sen oltua vertailukaudella 57,0 %.

Henkilöstö

Yhtymän palveluksessa oli keskimäärin 5.078 (4.954) henkilöä.

Osakkeet

Rautakirja Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Arvopaperipörssissä vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana oli 112,8 Mmk. A-osakkeiden osuus oli 93,6 Mmk ja B-osakkeiden 19,2 Mmk. A-osakkeita vaihdettiin 231.225 kappaletta eli 4,3 % osakesarjan kokonaismäärästä ja B-osakkeita 47.546 kappaletta eli 4,4 %.

Katsauskaudella A-osakkeen ylin kurssi oli 420 mk ja alin 350 mk. B-osakkeen ylin kurssi oli 420 mk ja alin 350 mk. Rautakirjan osakkeiden markkina-arvo 31.8.1998 oli 2.538,0 Mmk. Vuoden 1997 lopussa markkina-arvo oli 2.494,8 Mmk.

Werner Söderström Oyj WSOY ja Sanoma Osakeyhtiö omistivat katsauskauden lopussa 54,7 % Rautakirja Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Loppuvuoden näkymät

Alkuvuoden taloudellinen toimintaympäristö on ollut kaupan kannalta suotuisa. Huolimatta tuotannollisen toiminnan hidastumisesta on yksityisen kulutuksen kasvu jatkunut vahvana. Tammi-heinäkuussa kaupan kokonaiskasvu oli 5,7 %, tosin vaihtelu kaupan eri sektoreilla oli huomattavaa.

Maailman talouden tulevaisuudenkuvaan on jatkuvasti ilmaantunut uusia epävarmuustekijöitä ja eri ennustelaitokset Suomessakin ovat viime aikoina laskeneet kehitysennusteitaan alkuvuoden näkymistä yleisen talouden kasvun osalta. Suomessa kuluttajien luottamus omaan talouteensa ja sen positiiviseen kehitykseen on säilynyt kuitenkin edelleen vahvana. Siitä johtuen yksityisen kulutuksen ennakoidaan kehittyvän edelleenkin myönteisesti, varsinkin lyhyellä tähtäyksellä.

Positiivisen kysyntätrendin uskotaan jatkuvan myös Rautakirja-konsernin toiminta-alueilla, tosin alkuvuodesta hidastuneena. Tukkutiimin myynnin seurauksena konsernin koko vuoden liikevaihto jää viime vuotta lievästi alhaisemmaksi. Samasta syystä operatiivinen tulos jäänee hieman viimevuotisesta. Sen sijaan myyntivoitoilla lisätty kokonaistulos tulee lähes kaksinkertaistumaan edellisestä vuodesta.

Rautakirja Oyj on julkistanut osavuosikatsauksensa 14.10.1998.

SANOMA-WSOY OYJ:N PRO FORMA

Osavuosikatsauksen liitteenä on syntyvän Sanoma-WSOY Oyj:n pro forma -laskelma, jossa on yhdistetty uuden konsernin tytäryhtiöiden luvut katsauskaudelta.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY

Hallitus

Antero Siljola Pääjohtaja

Lisätietoja: Pääjohtaja Antero Siljola, puh. (09) 6168 200, gsm 040 580 8280 Varatoimitusjohtaja Aarno Heinonen, puh. (09) 6168 219, gsm 0400 408 938

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet