Sanoman hallitus hyväksyy kaikki strategiset vastuullisuusohjeet ja seuraa konsernin vastuullisuustyön kehittymistä.

Sanoman tarkastusvaliokunta toimii vastuullisuusvaliokuntana ja tukee hallitusta muun muassa Sanoman vastuullisuuden edistymisen arvioinnissa ja Sanoman vastuullisuusstrategian säännöllisessä seurannassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi vastuullisuuteen liittyviä riskejä osana vuosittaista riskienarviointiprosessia.

Toimitusjohtaja vastaa vastuullisuusasioiden valvonnasta konsernin johtoryhmän tukemana. Johtoryhmä määrittää yhtiön strategisen lähestymistavan vastuullisuuteen, hallitsee vastuullisuuden kehitystä ja seuraa vastuullisuuden vaikutuksia liiketoimintayksiköihin. Yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa johtoryhmä kehittää vuosittaisia strategisia linjauksia ja Sanoman vastuullisuusstrategian tavoitteita sekä hyväksyy merkittävät vastuullisuushankkeet. Johtoryhmä esittää vuosittaiset strategiset linjaukset hallitukselle hyväksyttäväksi ja raportoi vastuullisuuden edistymisestä tarkastusvaliokunnalle kahdesti vuodessa.

Yhdessä strategisten liiketoimintayksiköiden kanssa Sanoman vastuullisuustiimi valmistelee vastuullisuuden kehittämiseen liittyvät toimet, koordinoi vastuullisuuden kehitystä ja tekee esityksiä johtoryhmälle.

Vastuullisuustyöryhmämme, joka koostuu valituista henkilöistä eri puolilta organisaatiota, seuraa vastuullisuusstrategian toteutumista, koordinoi vastuullisuuden kehittämistä ja toimenpiteitä ja arvioi riskejä ja mahdollisuuksia. Työryhmä kokoontuu kerran kvartaalissa.

Vastuullisuusmittarit ovat osa Sanoman ylemmän johdon kannustinjärjestelmää. Vuonna 2021 vastuullisuustavoitteet muodostivat tavoitetasolla 20 prosenttia Sanoman vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista. Näistä vastuullisuustavoitteista puolet liittyvät henkilöstötutkimuksen tuloksiin ja puolet tiettyjen tietoja ja tietosuojaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.