Palkka- ja palkkioselvitys

Sanoman palkka- ja palkkioselvityksessä (alla) selostetaan yhtiön palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen yleisperiaatteet. Vuosittain laadittava palkitsemisraportti esitetaan tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot. Sanoman hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja eläke-edut sekä johdolle myönnettävät pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä tai muista konsernin sisäisistä johtotehtävistä, kuten konserniyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä. Toimitusjohtaja Susan Duinhoven on saanut palkkioita Sanoman hallituksen jäsenyydestä myös sen jälkeen kun hänet nimitettiin toimitusjohtajaksi Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2016 saakka.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuosittain asetettavien taloudellisten ja ei-taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus ja kannustinpalkkion enimmäismäärä vaihtelevat henkilön tehtävän mukaan. Osassa konserniyhtiöistä on käytössä myös voittopalkkiojärjestelmä, josta vuosittain jaettava palkkio perustuu yhtiön tulokseen. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan niiden määräytymisvuotta seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa. Vuonna 2016 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on  tavoitetasolla 66,7 % toimitusjohtajan palkasta ja enimmäistasolla 100 % toimitusjohtajan palkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 40 %–60 % palkasta ja enimmäistasolla 60 %–90 % palkasta.

Vuonna 2016 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu liikevoittoon, kassavirtaan sekä Sanoman henkilöstötyytyväisyystavoitteeseen.  

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Sanoma on ottanut vuonna 2014 käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän. Sanoman hallitus päättää ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien ansaintakausi on yleensä kaksi tai kolme vuotta, ja osakepalkkioiden saamisen edellytyksenä on työsuhteen jatkumiseen perustuvan ehdon täyttyminen osakepalkkioiden maksamisen ajankohtana. Ensimmäisen ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (2014–2015) perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan keväällä 2016. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (2015–2017) perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen 50 prosentin osuus maksetaan keväällä 2017 ja toinen 50 prosentin osuus keväällä 2018.  Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (2016–2018) perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen 50 prosentin osuus maksetaan keväällä 2018 ja toinen 50 prosentin osuus keväällä 2019. Johtoryhmän jäsenet ovat vuonna 2014 ja 2015 alkaneiden Sanoman ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien  piirissä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Sanoma on ottanut vuonna 2013 käyttöön suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän. Sanoman hallitus päättää suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Suoriteperusteisien osakepalkkiojärjestelmien ansaintakausi on kolme vuotta, ja osakepalkkioiden saamisen edellytyksenä on hallituksen kullekin järjestelmälle asettamien konsernin suoritustavoitteiden saavuttaminen. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2014–2016 ansaintakriteerit perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (ilman kertaluonteisia eriä) ja digitaalisen ja muun uuden median myynnin kehittymiseen vuonna 2014. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 ansaintakriteerit ovat osakekohtainen tulos (ilman kertaluonteisia eriä) ja orgaanisen liikevaihdon kasvu vuonna 2015. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 ansaintakriteerit ovat kassavirta ja osakekohtainen tulos (ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2016. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat Sanoman osakepalkkiojärjestelmien piirissä.

Osakeomistusvelvoite

Osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ehdollisesti myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Osakeomistusvelvoitteesta päättää Sanoman hallitus henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Siihen asti kunnes edellytetty osakeomistus on saavutettu toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eivät voi myydä osaa (vähintään 25 %) osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Sanoman toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osakeomistukset on esitetty tilinpäätöksen 2015 liitetiedossa 33.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 jälkeen täällä.

Optio-ohjelmat

Sanoman käynnissä olevat optio-ohjelmat jatkuvat voimassa olevien ehtojen mukaisesti merkintäaikojen päättymiseen saakka, mutta uusia optio-oikeuksia ei myönnetä vuodesta 2013 alkaen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa noin kolmen vuoden kuluttua optio-oikeuksien saamisesta ja jatkuu kolmen vuoden ajan. Jos optio-oikeuksien haltijan työsuhde Sanomaan päättyy ennen merkintäajan alkamista, optio-oikeudet palautuvat yhtiölle.

Vuoden 2009 optio-ohjelmasta alkaen osa johtoryhmän jäsenten optio-oikeuksista on sidottu Sanoman osakkeiden omistamiseen. Saadakseen kaikki myönnetyt optio-oikeudet johtoryhmän jäsenten on omistettava hallituksen määrittelemä määrä Sanoman osakkeita. Sanoman johtoryhmän jäsenten optio-oikeudet on esitetty tilinpäätöksen 2015 liitetiedossa 33.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 jälkeen täällä.

Tilinpäätöksen 2015 liitetieto 33

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Sanoman hallitus päättää toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettavista palkkioista henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Kokonaispalkan lisäksi palkitsemiseen sisältyvät lyhyen aikavälin kannustimet, optio-oikeudet, suoriteperusteiset osakepalkkiot (vuodesta 2013 alkaen) ja ehdolliset osakepalkkiot (vuodesta 2014 alkaen) sekä eläke-etuudet.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven aloitti tehtävässään 1.10.2015. Harri-Pekka Kaukonen oli toimitusjohtajana 1.1.2011-18.9.2015. Ajalta 1.1.-18.9.2015 Harri-Pekka Kaukosen kokonaispalkka (palkka ja luontoisedut) oli 504 180 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin 373 680 euroa vuoden 2014 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella. Susan Duinhovenen kokonaispalkka mukaanlukien asuntoetu oli 135 060 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 5,4 miljoonaa euroa, sisältäen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset kannustinpalkkiot.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä, kassavirtaan ilman kertaluonteisia eriä ja digitaalisen ja muun uuden median myyntiin sekä strategiseen muutokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen.

Erittely maksetuista palkoista ja palkkioista on tilinpäätöksen 2015 liitetiedossa 33. Tietoja johdon suhteista ja yhteyksistä Sanoma-konserniin on tilinpäätöksen 2015 liitetiedossa 32

Tilinpäätöksen 2015 liitetieto 33

Tilinpäätöksen 2015 liitetieto 32

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 jälkeen täällä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin ja toimitusjohtajana 18.9.2015 saakka toimineen Harri-Pekka Kaukosen irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä toimitusjohtajan että yhtiön puolelta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Erokorvaukseen liittyy määräaikainen kilpailukielto.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet

Sanoma on järjestänyt henkilöstönsä eläketurvan erilaisilla eläkejärjestelyillä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten lisäeläke-etuudet ovat nykyisin maksuperusteisia. Ennen vuotta 2009 tehdyt sopimukset ovat etuusperusteisia. Toimitusjohtajan osalta  suoritetaan vuosittain lisäeläkevakuutusmaksu, joka on 20 % TyELin alaisista ansioista. Toimitusjohtajan ja osan johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy heidän kotimaansa tavallisen eläkeiän mukaan. Joidenkin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lakisääteistä eläkeikää alhaisempi, 61–63 vuotta. Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn piirissä olevien johtoryhmän jäsenten eläkkeen määrä yhdessä lakisääteisen eläkkeen kanssa on noin 60 % eläkkeen perusteena olevista ansioista.